Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva


Komisia výstavby a verejného poriadku

Komisia bola zriadená na ustanovujúcom OZ uznesením č.259/2014 z 01.12.2014

Zloženie

 • Peter Knopp, poslanec - predseda - schv. uzn. č. 32/2017 z 7.6.2017
 • Ing. Peter Imriš, poslanec 
 • Slavomír Pružina, poslanec
 • Ing. Igor Hudec, z radov občanov (schválený uzn. č. 268/2014/1)
 • Ing. Milan Marcibál, z radov občanov (schválený uzn. č. 268/2014/1

Komisia finančná správy, obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Komisia bola zriadená na ustanovujúcom OZ dňa 01.12.2014 uznesením č. 259/2014

Zloženie

 • Helena Velká, poslankyňa - predsedníčka
 • Ing. Ján Meliško, poslanec
 • Ing. Jozef Murgaš, poslanec
 • Ing. Eva Loučičanová, z radov občanov (schválená uzn. č. 268/2014/2)
 • Mária Ertlová, z radov občanov (schválená uzn. č. 268/2014/2)

Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Komisia zriadená na ustanovujúcom OZ dňa 01.12.2014 uznesením č. 259/2014

Zloženie

 • JUDr- Róbert Kováč, poslanec - predseda
 • Mgr. Rastislav Pittner, poslanec 
 • Jaroslav Vittek, poslanec
 • z radov občanov:
 • Mgr. Vladimíra Pružinová
 • Dušan Baláž

Náplň práce komisií OZ zriadených na ustanovujúcom OZ 01.12.2014


Predseda komisie:

-     riadi a organizuje prácu komisie v oblasti svojej pôsobnosti, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze,

-     zostavuje plán činnosti,

-     organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

-     zastupuje komisiu navonok.


Zapisovateľ komisie:

-     spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

-     zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

-     vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

-     zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

-     plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 

(1) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

(2) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka.

Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.


Zásady rokovania a uznášania sa komisia si stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Lutile, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(3) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.