Obsah

Komisie Obecného zastupiteľstva


Komisia výstavby a verejného poriadku

Komisia bola zriadená na ustanovujúcom OZ uznesením č.104/2018 z 29.11.2018

Zloženie

 • Peter Knopp, poslanec - predseda - schv. uzn. č. 104/2018 z 29.11.2018
 • Slavomír Imriš, poslanec 
 • Slavomír Pružina, poslanec
 • Ing.Milan Marcibál - schv.uzn. č.30/2019 z 24.4.2019
 • Jozef Kromka - schv.uzn. č. 30/2019 z 24.4.2019

Komisia finančná, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Komisia bola zriadená na ustanovujúcom OZ  uznesením 104/2018 z 29.11.2018

Zloženie

 • Ing. Ján Melisko - predseda
 • Ing. Jozef Murgaš, poslanec
 • Ing. Andrea Žiaková, poslankyňa
 • Ing. Peter Marek, z radov občanov (schválená uzn. č. 104/2018)
 • Ing. Miloš Tesák, z radov občanov (schválená uzn. č. 116/2018)

Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Komisia zriadená na ustanovujúcom OZ uznesením 104/2018 z 29.11.2018

Zloženie

 • Eva Hromádková, poslankyňa - predsedníčka
 • Eduard Čierny, poslanec 
 • Jaroslav Vittek, poslanec
 • z radov občanov:
 • Mgr. Vladimíra Pružinová
 • Zuzana Malová
Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia zriadená na ustanovujúcom OZ uznesením 104/2018 z 29.11.2018

Zloženie

 • Ing. Andrea Žiaková, poslankyňa - predsedníčka 
 • Slavomír Imriš, poslanec
 • Ing. Ján Meliško, poslanec 
Náplň práce komisií OZ zriadených na ustanovujúcom OZ 29.11.2018

Predseda komisie:

 • riadi a organizuje prácu komisie v oblasti svojej pôsobnosti, zvoláva schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok

Zapisovateľ komisie:

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 

 1. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:
 1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým  - pre obec – investičným zámerom,
 2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.


Zásady rokovania a uznášania sa komisia si stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Lutile, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(3) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.