Menu
Obec Lutila
ObecLutila

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júna 2022 číslo 209/2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov bol určený rovnaký deň konania volieb na sobotu 29. októbra 2022 od 07:00 do 20:00 hod.

 

Obec Lutila oznamuje, že mala ku dňu vyhlásenia volieb t.j. k 10. júnu 2022
1 385 obyvateľov

 

Obecné zastupiteľstvo v Lutile bude mať celkom 9 poslancov

ktorí budú volení v 1 volebnom obvode

volebná miestnosť - sála Kultúrneho domu v Lutile

Určenie počtu poslancov do miestnej samosprávy (417.09 kB)

Určenie počtu volebných obvodov (419.25 kB)

 

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 802/2022 zo dňa 1. júla 2022 sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa volí celkom 49 poslancovv v 13 volebných obvodoch.

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do samosprávy BBSK (243.36 kB)

 

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Lutile v súlade s § 11, ods. 4 písm. i) Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určilo rozsah výkonu funkcie starostu Obce Lutila, na celé funkčné obdobie rokov 2022-2026 na plný úväzok.

Určenie rozsahu funkcie starostu (425.25 kB)

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169, ods. (6) Zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menuje starosta obce Lutilala, Ján Pružina za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce LUTILA, konané dňa 29. októbra 2022, Mgr. Ivanu MESIARIKOVÚ.

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Ivana Mesiariková

Obecný úrad Lutila

Štefánikova 48/84, 966 22 Lutila

Email: ivana.mesiarikova@lutila.dcom.sk

Tel: 045/678 90 80

mobil: 0911 124 795

Menovací dekrét (436.24 kB)

 

OZNÁMENIE K PODÁVANIU KANDIDÁTNYCH LISTÍN

PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 oznamujeme, že Kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Lutila a Kandidátne listiny pre voľby starostu obce Lutila sa doručujú Zapisovateľovi miestnej volebnej komisie

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľby starostu obce podávajú v listinnej forme politické strany, politické hnutia alebo ich koalície prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil.

Nezávislí kandidáti musia odovzdať aj podpisovú listinu od voličov, ktorí ich podporujú.

Kandidátne listiny sa doručujú najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30.08.2022 vrátane

 

Kandidátne listiny možno doručiť počas úradných hodín na Obecný úrad v Lutile,

prípadne po telefonickom dohovore - 0911 124 795 

 

V posledný deň lehoty, utorok 30.08.2022 možno kandidátne listiny doručiť vo vopred dohodnutom termíne v čase od 07:30 hod. do 24.00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Miestna volebná komisia vyzve po podpise rozhodnutia o zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní kandidátov splnomocnencov politických strán, politických hnutí alebo ich koalícií a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie o zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní kandidátov. Za týmto účelom je potrebné zapisovateľovi miestnej volebnej komisie oznámiť telefonický kontakt a e-mail na splnomocnenca a náhradníka splnomocnenca politickej strany, politického hnutia alebo ich koalície a na nezávislého kandidáta.

 

Zverejnenie e-mailovej adresy

Obec Lutila zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pre voľby, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022.
E-mailová adresa: lutila@lutila.sk

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

 

Obec Lutila uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce 

Kandidáti:

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Peter Knopp, 45 r., manažér predaja drevnej hmoty, nezávislý kandidát
2. Ján Pročka, Mgr. PhDr., 51 r., podnikateľ, Slovenské Hnutie Obrody

 

Podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Lutila uverejňuje zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Kandidáti:

poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Eduard Čierny, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát
2. Dušan Hronský, Ing., 70 r., dôchodca, Slovenské Hnutie Obrody
3. Igor Hudec, Ing., 53 r., RTG technik, Slovenské Hnutie Obrody
4. Peter Imriš, Ing., 43 r., vedecký pracovník, Slovenské Hnutie Obrody
5. Slavomír Imriš, 48 r., radiologický technik, Slovenské Hnutie Obrody
6. Jozef Jurkemík, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, HLAS - sociálna demokracia
7. Eva Lásková, Mgr., 41 r., súkromná podnikateľka, nezávislý kandidát
8. Ján Meliško, Ing., 53 r., manažér, nezávislý kandidát
9. Michal Michalík, Ing., 43 r., manažér, nezávislý kandidát
10. Jozef Murgaš, Ing., 38 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
11. Slávka Pročková, Mgr., 49 r., opatrovateľka, Slovenské Hnutie Obrody
12. Slavomír Pružina, 50 r., manažér, nezávislý kandidát
13. Roman Spodniak, Bc., 34 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
14. Richard Ziman, Ing., 49 r., tunelový manažér, Slovenské Hnutie Obrody
15. Andrea Žiaková, Ing., 51 r., štátna zamestnankyňa, HLAS - sociálna demokracia

 

Voľby sa konajú 29.10.2022 v čase od 7.00 hod. - 20.00 hod.

Celé územie obce Lutila tvorí 1 volebný obvod v ktorom sa  volí  9 poslancov obecného zastupiteľstva a 1 starosta obce. 

Volebná miestnosť - Veľká sála Kultúrneho domu v Lutile

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta obce (36.51 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci OZ (39.19 kB)

 

 

Zároveň prinášame aj zoznam zaregistorvaných kandidátov na post predsedu BBSK a poslancov zastupiteľstva BBSK:

Kandidáti vo voľbách do BBSK (357.57 kB)

 

Zverejnenie e-mailovej adresy pre delgovanie členov špeciálnej volebnej komisie

Obec Lutila zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie pre voľby, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022.

Delegovať jedného člena špeciálnej volebnej komisie môže politická strana alebo politické hnutie, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Lutila do 9. októbra 2022 a to listinne alebo emailom.
E-mailová adresa: ivana.mesiarikova@lutila.dcom.sk

 

Hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky a špeciálnej volebnej schránky

V prípade, že sa nemôžete zo závažných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti a napriek tomu chcete hlasovať, využite možnosť hlasovať prostredníctvom prenosnej volebnej schránky, alebo špeciálnej volebnej schránky

.

Na základe zákona 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022 sa upravuje  právo osôb, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19 hlasovať v spojených voľbách.

Osoby, ktorým bola z dôvodu ochorenia COVID 19 nariadená karanténa nemôžu vstúpiť do volebnej miestnosti. Z tohto dôvodu majú tieto osoby, ako aj osoby v ich spoločnej domácnosti možnosť využiť právo voliť v spojených voľbách prostredníctvom špeciálnej prenosnej volebnej schránky.

Osoby, ktoré majú záujem využiť možnosť hlasovať prostredníctvom špeciálnej volebnej schránky, sa môžu nahlásiť na telefónnom čísle: 0911 124 795, v termíne od 24.10.2022 (pondelok) do 28.10.2022 (piatok) najneskôr do 12:00, po tomto termíne už nebude možné požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

 

Zároveň oznamujeme občanom, že je možnosť hlasovať vo voľbách prostredníctvom prenosnej schránky pre imobilných občanov, ako aj občanov, ktorý sa z iného závažného zdravotného dôvodu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Občania sa môžu nahlásiť telefonicky na čísle 0911 124 795 vopred, ako aj v deň konania volieb, alebo ich môže nahlásiť rodinný príslušník, alebo iný občan priamo vo volebnej miestnosti predsedovi komisie. 

 

účel spracovania osobných údajov (712.25 kB)

 

Harmonogram.pdf (306.11 kB)

Informácie pre voliča

 

Výsledky volieb

 

Výsledky volieb v obci Lutila (49.56 kB)

Výsledky volieb v BBSK (149.12 kB)

 

Aktuálna teplota

19.7.2024 08:07

Aktuálna teplota:

25.2 °C

Vlhkosť:

66.6 %

Rosný bod:

18.6 °C

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
slabý dážď 29 °C 18 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 28/18 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 27/18 °C
pondelok 22. 7. slabý dážď 28/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Deti v krojoch vchádzajú do sály kultúrneho domu s Morenou a dedom.

Obec je monitorovaná kamerovým systémom

Obec je monitorovaná kamerovým systémom