Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Hodnotenie Národného ifnormačného strediska SR. a.s. zamerané na slovenské obce a mestáVytlačiť
 

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Graf porovnania obce v okrese a kraji hodnotenie.pdf hodnotenie.pdf (1.4 MB)

 
 

Hodina Zeme – dňa 25. marca 2017 (sobota) od 20.30 hod. do 21.30 hod. Vytlačiť
 

Projekt Hodina Zeme je celosvetová ekologická akcia zameraná na ochranu našej planéty Zem.

Na Slovensku sa uskutoční už po ôsmykrát a Obec Lutila sa do projektu zapojí tým, že v sobotu 25. marca 2017 zhasne od 20.30 do 21.30 hod. verejné osvetlenie v celej obci.

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Podujatie sa začalo v roku 2007 ako miestna aktivita organizácie WWF (World Wide Fund for Nature) v austrálskom Sydney, ktorej poslaním je zastaviť ničenie prirodzeného prostredia a vytvoriť budúcnosť, kde ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou. Táto myšlienka sa v priebehu 10 rokov rozšírilo do celého sveta.

Do projektu sa uplynulý rok zapojilo viac ako 178 krajín sveta

Do projektu sa v minulom roku zapojilo viac ako 178 krajín sveta, medzi nimi aj Slovensko s viac ako 40 mestami a obcami. Zapojilo sa aj mnoho pamiatok, firiem a 25 škôl po celom Slovensku.


 
 

Jarné počasie a nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastovVytlačiť
 

Teplé a slnečné dní už prichádzajú a príroda sa plnou silou prebúdza zo zimného spánku. Jarné počasie však láka na prechádzky do prírody  i ľudí.  S rozpúšťaním snehu sa odkrývajú aj  pozostatky jesene v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Napriek zákazu sa ľudia často nechávajú v rámci  upratovania svojich pozemkov zlákať na vypaľovanie suchej trávy, lístia a kríkov na svojich pozemkoch a v záhradách. Vôbec si ale  neuvedomujú, že práve pri týchto činnostiach a v takomto počasí – v trvaní dlhodobého sucha, popr. veternom počasí, sa rapídne zvyšuje riziko vzniku požiarov. V dôsledku toho každoročne narastá počet vzniku požiarov a tým aj výška spôsobenej škody

Potvrdzujú to aj každoročné štatistiky požiarovosti v SR, že aj napriek neustálemu upozorňovaniu na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov, či stromov občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a hlavne porušujú! Zo  štatistiky požiarovosti za r. 2016 pre územia okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica vyplýva, že celkovo vzniklo 171 požiarov s priamou škodou 609 405 €, z toho v prírodnom prostredí vzniklo spolu 72 požiarov. Pri požiaroch došlo k zraneniu troch osôb.

 

V prípadoch dlhotrvajúceho sucha, zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

 

Veľmi dôležité je tiež pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi prísne zakázané v každom ročnom období a to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi  je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- € .

Občania by sa mali oboznámiť aj s všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve  a  v niektorých prípadoch ho aj  zakazujú! V prípade vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je akékoľvek spaľovanie na voľnom priestranstve zakázané!!!

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu. Je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, ktorých odvoz zabezpečuje obec  alebo ho priamo vyvážať do zberných dvorov.

    Aj touto cestou chceme ľudí upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba   pri  spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve  povinná dodržiavať:

  • sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania,
  • ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, abyneohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie,
  • zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa,
  • vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania,
  • po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas.

 

V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami a vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia sa.  V opačnom prípade je nevyhnutné okamžite volať linku tiesňového volania tel. č.  112 alebo priamo tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru tel. č. 150.

                                                          

                                                         

 

pplk. Ing. Slavomír Búci

vedúci oddelenia požiarnej prevencie 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom                                                                    


 
 

ZBERNÝ DVOR - OTVORENÝVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR na Štefánikovej ulici pri COOP JEDNOTE otvorený bude

v párnych týždňoch každú druhú  SOBOTU  od 9,00 do 11,00 hod.                              

t.j.  (11.03.2017, 25.03.2017, 08.04.2017, 22.04.2017, 06.05.2017, 20.05.2017,03.06.2017)

 

ZBIERA SA:

starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty, police, kuchynské linky (musia byť rozobraté podľa jednotlivých komodít)

drobný stavebný odpad – sadzba poplatku za liter drobného stavebného odpadu je 0,032 €

plasty veľkých rozmerov napr. záhradný nábytok

veľké kovy ako napr. radiátory

kartóny poskladané

elektroodpad

sklo

rámy z okien bez skla

 

NEZBIERA SA:

separovaný odpad, t.j. bioodpad (trávu konáre), plasty, tetrapaky, kovy a komunálny odpad z domácností, ktorý ide do kukanádob.

 


 
 

Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ podáva nasledovné informácie.
Výskyt bol od 28.10. 2016 oficiálne hlásený u voľne žijúcich vtákov doteraz v ôsmich štátoch (Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Dánsko). Vo väčšine prípadov došlo k hromadnému úhynu vtáctva (nálezy rádovo desiatok až stoviek uhynutých vtákov) rôznych druhov (hlavne kačice divé, chochlačky, lysky, divé husi, čajky a labute). Nájdené boli vždy v blízkosti vodných plôch (jazerá, rieky, mokrade), pri ktorých sa vtáctvo zvykne zdržiavať a hniezdiť.
Pokiaľ ide o pozitívny záchyt HPAI H5N8 v chovoch hydiny, do 11. novembra 2016 boli hlásené dva prípady (obidva v Maďarsku). Prvý v chove moriek na juhovýchode Maďarska (okres Békés), cca 70 km východne od jazera, kde bola nájdená uhynutá labuť pozitívna na H5N8. Primárne bol zaznamenaný náhly zvýšený úhyn zvierat (14%) a pokles v príjme vody takmer o 75%. Už po vyslovení podozrenia na prítomnosť HPAI boli nariadené veterinárne opatrenia a okamžite prevedený stamping out (2.11.), pozitívny výsledok z laboratória bol potvrdený 3.11.2016. Následne boli vyhlásené reštrikčné zóny – ochranné pásmo (3 km) a pásmo dohľadu (10 km). Druhé ohnisko sa nachádza cca 30 km severozápadne od vyššie spomínaného jazera. Jedná sa o chov kačíc mulard, pozitívny výsledok bol potvrdený 9.11., stamping out bol ukončený 10.11.. Boli vyhlásené reštrikčné zóny obdobným spôsobom ako v pri prvom ohnisku.
Európska Komisia v súvislosti s týmito prípadmi požiadala členské štáty o zvýšenú ostražitosť a pripravenosť pre prípad výskytu HPAI, aby sa v čo možno najvyššej miere zabezpečila kontrola a zabránilo sa šíreniu nákazy do iných členských štátov. ŠVPS SR následne vydala usmernenie pre regionálne veterinárne a potravinové správy, ako aj pre ďalšie priamo riadené organizácie. Dôjde k zintenzívneniu kontrol vtáctva, hydiny, hydinového mäsa, vajec a výrobkov z nich so zameraním na pôvod, a tiež kontrol na hraniciach pri dovoze týchto komodít z tretích krajín. Takisto sa budú prevádzať aj klinické prehliadky schválených chovov hydiny. Okrem toho už niekoľko rokov je na Slovensku realizovaný Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktorý spočíva v aktívnom monitoringu v chovoch (sérológia) a pasívnom monitoringu pri voľne žijúcich vtákoch (vyšetrujú sa vtáky nájdené uhynuté, prípadne s príznakmi ochorenia metódou PCR).
Informované a zároveň požiadané o spoluprácu boli aj ďalšie inštitúcie a organizácie, ako napríklad Ministerstvo životného prostredia SR, Komora veterinárnych lekárov SR, Únia hydinárov Slovenska, Slovenská poľovnícka komora.
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami a hrozbou zavlečenia nákazy na naše územie žiadame o spoluprácu aj širokú chovateľskú verejnosť, najmä o zvýšenú ostražitosť pokiaľ ide o hydinu a iné vtáky chované v zajatí, ako aj voľne žijúce vtáky. Nakoľko sa zdá, že ide o pomerne agresívny kmeň vírusu a nové hlásenia o výskyte neustále pribúdajú, je potrebné dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy, a tiež dodržiavať hygienické postupy pri manipulácii s uhynutým, či príznaky vykazujúcim vtáctvom. V platnosti naďalej ostávajú mimoriadne núdzové opatrenia pre vlastníkov a držiteľov hydiny z roku 2005

http://www.svps.sk/zvierata/mno_4373_05.asp

a pre užívateľov poľovných revírov z roku 2006. http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

prípadne priamo ŠVPS SR .


 
 
Položky 1-5 z 7

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.


dnes je: 24.3.2017

meniny má: Gabriel

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2017

Súbor na stiahnutie kalendár vyvozov 2017.pdf (95.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka