Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Lutila - Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana - zaslanie zámeruVytlačiť
 

Zámer navrhovanej činnosti "Lutila - Lutilský potok a Kopernický potok, protipovodňová ochrana" je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR:

http://eia.enviroportal.sk/zoznam, pod názvom akcie: Lutila - Lutilský potok a  Kopernický potok, protipovodňová ochrana" a na http://www. minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-49.


 
 

Oznámenie o začiatku realizácie projektu Vytlačiť
 

Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev obce Lutila
Kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01
ITMS kód projektu: 22140120669

Oznamujeme širokej verejnosti, že v obci Lutila začala realizácia projektu ku dňu 26.03.2015 v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 25.03.2015. To znamená, že sa začína stavať na všetkých úsekoch projektu.

Zároveň Obec Lutila oznamuje širokej verejnosti, že v súvislosti s realizáciou uvedeného projektu bolo nutné odstrániť  29 drevín. Tento výrub bol povolený Rozhodnutím č. 40/2015 dňa 26.02.2015. Rozhodnutie vydala Obec Slaská ako príslušný správny orgán. Informácia o začatom správnom konaní bola zverejnená na webovom sídle obce Slaská aj obce Lutila v dobe 5 pracovných dní v zmysle zákona. Uvedené dreviny, ktoré boli zlikvidované sa nachádzali na miestach, kde sa budú realizovať stavebné objekty a úprava terénu a výrub navrhovaných drevín je v súlade so schváleným projektom revitalizácie. Na týchto plochách sa vykoná nová náhradná výsadba drevín.


 
 

Revitalizácia verejných priestranstiev obce LutilaVytlačiť
 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z rozpočtu obce Lutila

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Na financovanie projektu získala obec Lutila príspevok z Regionálneho operačného programu (www.ropka.sk), opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty (kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01), ktorého poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

Zmluvný termín zahájenia realizácie projektu:       marec 2015

Zmluvný termín ukončenia realizácie projektu:      september 2015

 

Harmonogram projektu bude aktualizovaný po ukončení procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác v rámci projektu.

 

Celkové náklady projektu:                                                       1 592 360,00 eur

Oprávnené náklady projektu:                                                  1 591 963,86 eur

Výška príspevku z ERDF (85%):                                             1 353 169,28 eur

Výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR (10%):                  159 196,39 eur

Spolufinancovanie z rozpočtu obce Lutila (5%):                        79 598,19 eur

 

Hlavný cieľ projektu

Obnova  verejných  priestranstiev  obce  zničených  povodňami,  realizácia  protipovodňových opatrení a zvýšenie atraktivity a bezpečnosti verejných priestranstiev. 

 

Špecifické ciele projektu:

Obnova  infraštruktúry,  ktorá  bola  zničená  povodňou  a regulácia  povodia  Kopernického potoka, ako preventívneho opatrenia proti vzniku povodní

Revitalizácia  a navrátenie  centrotvornej  funkcie  verejným  priestranstvám  obce  Lutila v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity obce Lutila

Zvýšenie  bezpečnosti  a zlepšenie  vybavenosti  centrálnych  verejných  priestranstiev  obce Lutila nadväzujúc na prvú etapu realizácie projektu (ROP-4.1a-2009/01)

Kvalifikovaný  výkon  projektových  a inžinierskych  činností   v záujme  dosiahnutia  cieľov projektu

 

Situácia po ukončení realizácie projektu

V  dôsledku  realizácie  projektu  budú  komplexne  revitalizované  verejné  priestranstvá  v  centre  obce  Lutila,  ktoré  boli dotknuté  povodňou  v  roku  2010  –  obnoví  sa  infraštruktúra  poškodená  povodňami,  vytvoria  sa  nové  zóny  na  stretávanie sa,  oddych  a  komunikáciu  občanov,  priestory  pre  rekreačné  vyžitie  detí,  zvýši  sa  bezpečnosť  verejných  priestranstiev  a celkovo  sa  zatraktívnia  centrálne  verejné  priestranstvá,  čím  sa  zvýši  kvalita  života  obyvateľov  a  návštevníkov  obce. Navrhovaným  riešením  obnovy  verejných  priestranstiev  postihnutých  povodňou  je  nielen  zušľachtenie  priestoru  obce  s prevahou  kultúrnej,  reprezentatívnej  spoločensko-zábavnej  a  historickej  funkcie,  ale  aj  realizácia  preventívnych protipovodňových  opatrení  –  lokálna  regulácia  Kopernického  potoka  (SO13,14),  obnova  mostov  (SO11,12)  a vybudovanie  dažďovej  kanalizácie  v  miestach  postihnutých  povodňami(SO16).  Predmetom  projektu  je  tiež  vybudovanie doteraz  absentujúceho  detského  ihriska,  obnova  verejnej  zelene,  zvýšenie  bezpečnosti  prostredníctvom  obnovy  a vybudovania  chodníkov  a  verejných  priestranstiev  s  umožnením  pohybu  telesne  a  zrakovo  postihnutých,  obnovy verejného osvetlenia a obnovy priľahlých zničených miestnych komunikácií

 


 
 

dnes je: 6.7.2015

meniny má: Patrik, Patrícia

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2015

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 2x v roku: 21.05.2015 a 02.09.2015

Súbor na stiahnutie odpad.rtf (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie Lutila_kalendar_TS_2015.rtf (1 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

4414464

6.7.2015
Úvodná stránka