Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenia o zmene strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom“ Vytlačiť
 

Obstarávateľ zmeny strategického dokumentu Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom v zastúpení oprávneného zástupcu obstarávateľa: Mgr. Petra Antala, primátora Mesta Žiar nad Hronom, predložil dňa 21.01.2016, v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 56 písm. a) zákona o posudzovaní (ďalej len „príslušný orgán“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom“.

Podľa § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní dotknuté orgány a dotknutá obec doručia stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia.

Verejnosť doručí svoje písomné stanoviská v termíne do 15 dní odo dňa, kedy bolo zverejnené.

Adresa doručenia stanovísk:

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR v časti EIA/SEA: http://eia.enviroportal.sk/zoznam pod názvom „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu Mesta Žiar nad Hronom“, a na http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-49

 

 


 
 

Svetový deň boja proti rakovineVytlačiť
 

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine. Účelom je zvyšovanie povedomia o ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe, ale predovšetkým o prevencii, o tom, čo môže každý urobiť pre seba a pre svoje zdravie. 

Svetový deň boja proti rakovine sa týka všetkých na planéte. V tento deň sa spájajú milióny ľudí, organizácií a vlády z mnohých krajín po celom svete, aby pomohli v boji proti celosvetovému problému – stúpajúcej epidémii rakoviny. Podľa údajov z Národného centra zdravotníckych informácií patria nádorové ochorenia dlhodobo medzi dve najčastejšie príčiny smrti s podielom okolo 25%. V roku 2014 zomrelo v Slovenskej republike 13 643 osôb na nádorové ochorenie, čo bolo 26% zo všetkých úmrtí, v  okrese Žiar nad Hronom 122 osôb – 27%, v okrese Žarnovica 87 osôb – 30% a v Banskej Štiavnici 43 osôb – 24,7%. 

Bližšie informácie v pripojenom súbore na stiahnutie.


 
 

Zámer obce Lutila odpredať nehnuteľný majetok – pozemokVytlačiť
 

Obec Lutila má zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Lutila, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa:

Obec Lutila IČO 00652113 má vo vlastníctve CKN parcelu č.:
777/2, o výmere 15 m2, zastavaná plocha a nádvoria
777/3, o výmere 28 m2, zastavaná plocha a nádvoria
777/4, o výmere 27 m2, zastavaná plocha a nácvoria
778, o výmere 991 m2, záhrady
Vedené na LV č. 829

Obec Lutila predáva a kupujúca Mgr. Diana Mišíková, rod. Príhodová, narod. 09.06.1983, trv. bytom A. Štefanku 5/10 Žiar nad Hronom, kupuje do výlučného vlastníctva v celosti pozemok – CKN parc. č.:
777/2, o výmere 15 m2, zastavaná plocha a nádvoria
777/3, o výmere 28 m2, zastavaná plocha a nádvoria
777/4, o výmere 27 m2, zastavaná plocha a nácvoria
778, o výmere 991 m2, záhrady
Pozemky, ktoré sú predmetom prevodu vlastníctva dlhodobo užívali predkovia kupujúcej a na pozemku CKN parc. č. 777/2 je postavená budova – rodinný dom, ktorého vlastníčkou je kupujúca.
Obec Lutila uvedené pozemky nemá v pláne užívať.

Mgr. Diana Mišíková, rod. Príhodová nie je osoba na ktorú je prevod vlastníctva priamym predajom vylúčený (§ 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.).

Lutila 30.01.2016

Ján Pružina, v.r.
starosta obce


 
 

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2016 - upozornenie Vytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informácu o:

 

  1. Podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb (je ňou včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci VPO na rok 2016).
  2. Podmienkach pre pridelenie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb,
  3. podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu.

Podrobné zákoné povinnosti chovateľov sú uvedené v pripojenom súbore na stiahnutie:


 
 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Dany Strakovej - KosorínVytlačiť
 

Vážení občania,
6. januára tohto roku v obci Kosorín zhorel rodinný dom aj s majetkom rodiny Strakovej, trv. bytom Kosorín. 

Obec Kosorín v súlade s § 4 ods. 3 písm. pň, § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej symosprávy v znení neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku.

Kto by chcel tejto rodine pomôcť, aspoň nejakým príspevkom, na zabezpečenie sociálnych, materiálnych a finančných potrieb,  môže buď finančným príspevkom na účet alebo osobne na Obecnom úrade v Kosoríne.  
Doba konania dobrovoľnej zbierky je od 23.01.2016 do 30.11.2016

Podmienky, účel zbierky a spôsob zaslania finančných prostriedkov je uvedený v priloženom súbore:


 
 
Položky 1-5 z 7

dnes je: 9.2.2016

meniny má: Zdenko

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2016

Súbor na stiahnutie kalendar-vyvozu-2016.pdf (82.5 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka