Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Lutila

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce LutilaVytlačiť
 

Obec Lutila ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že prerokovanie návrhu Územného plánu obce Lutila sa uskutoční v dňoch od 01. augusta 2014 do 01. septembra 2014. Dokumentácia je k nahliadnutiu v pracovných dňoch na Obecnom úrade v Lutile a na internetovej stránke:

http://www.ecocity.szm.sk/lutila   

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu Územného plánu obce Lutila do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

 

Ján Pružina 
starosta obce Lutila


 
 

Zámer priameho predaja č. 01/2014 - predaj pozemku parc. KN-C č. 440/9Vytlačiť
 

Obec Lutila, so sídlom Štefánikova ul. č. 84, 966 22 Lutila. IČO: 00652113, zastúpená Jánom Pružinom, starostom obce Lutila, v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný majetok priamym predajom a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie nižšie uvedenej nehnuteľnosti.

Predmetom zámeru priameho predaja je pozemok nachádzajúci sa v obci Lutila, okres Žiar nad Hronom, kraj Banskobystrický, zapísaný na Okresnom úrade Žiar nad Hronom katastrálny odbor, pre katastrálne územie Lutila, LV č. 829 a to časť z KN-C parc. č. 440/4, odčlenená geometrickým plánom č. 44562578-041/2014 z 08.07.2014 ako KN-C parc. č. 440/9, o výmere 2166 m2, ostatná plocha. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Lutila. Ide o pozemok na okraji obce pri miestnom futbalovom ihrisku. Dostupnosť sieti: alt. Vodovod z miestnej sociálnej budovy futbalového ihriska, elektrina do 150 m, plyn až z obce a kanalizácia nie je, možná je len so splnením podmienok vypúšťania do potoka.

 

Podmienky na doručenie cenovej ponuky, zakreslenie pozemku GP, a najnižšia východisková cena pozemku je zverejnená  na tejto web stránke v časti "Úradná tabuľa" a tiež na Úradnej tabuli obce Lutila pred obecným úradom.


 
 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 - čerpanie finančného rozpočtu na obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014 - návrh na úpravu rozpočtuVytlačiť
 


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor so siídlom Ul. SNP 124 Žiar nad Hronom, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých,

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Celé znenie upozornenia s odvolávkou na zákony je v priloženom súbore:


 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lutila na obdobie 2009 - 2017

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je jeden z dôležitých nástrojov na činnosť usmkerňovania a koordinácie konkrétnych projektov. Dokument bol schválený Obecným zatupiteľstvom Lutila dňa 31.08.2009, uzn. č. 193/2009/a

Súbor na stiahnutie PHSR Lutila 2009 - 2017 - FINÁLNA  VERZIA.pdf (720.2 kB)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

webygroup

dnes je: 1.8.2014

meniny má: Božidara

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2014

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 3x v roku: 17.04.2014, 20.08.2014, 17.12.2014

Kalendár vývozu - grafické farebné vyznačenie kalendár vývozu na r. 2014.xls (175 kB)
Rozpis zberu odpadu podľa dní v mesiaci rozpis podľa dní.rtf (40.5 kB)
Ako správne separovať - nový zber komodít do 1100 litrových kontajnerov Separovaný zber po novom.rtf (4.7 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie LITA cenník.rtf (11.3 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)

1971110

Úvodná stránka