Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

3. ročník STAROSTOVSKÝ PUNČ S VIANOČNÝMI TRHMIVytlačiť
 

Obecný úrad Lutila spolu s OZ Lutilienka pozývajú občanov na Námestie sv. Ladislava v  Lutile 

11. decembra (nedeľa) o 14,00 hod.

Skúsme trošku zabudnúť na denné povinnosti a starosti a zastavme sa, aby sme si vypočuli vianočné koledy, zohriali sa pri teplom punči alebo vínku, porozprávali sa s priateľmi.
Zároveň si každý môže zakúpiť ručne vyrobené drobné vianočné darčeky ako aj domáce koláčiky.

Tešíme sa na Vás


 
 

V zmysle §6 ods. 3, § 9 ods. 2, § 181 ods.1 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Obec Lutila zverejňuje nasledovné dokumenty:

Návrh VZN o daniach z nehnuteľnosti na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 obce Lutila a ZŠsMŠ
Návrh kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
 


 
 

Oznam o začatom správnom konaníVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila alebo elektronicky na adresu: eva.hromadkova@lutila.sk v lehote 7 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.
Dátum zverejnenia informácie: 07.12.2016
Číslo konania: OcÚ 413/2016

Vec    
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej na parcele CKN č. 346/37, trv. trávne porasty, v k.ú. Lutila, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


 
 

Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚVytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ podáva nasledovné informácie.
Výskyt bol od 28.10. 2016 oficiálne hlásený u voľne žijúcich vtákov doteraz v ôsmich štátoch (Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Dánsko). Vo väčšine prípadov došlo k hromadnému úhynu vtáctva (nálezy rádovo desiatok až stoviek uhynutých vtákov) rôznych druhov (hlavne kačice divé, chochlačky, lysky, divé husi, čajky a labute). Nájdené boli vždy v blízkosti vodných plôch (jazerá, rieky, mokrade), pri ktorých sa vtáctvo zvykne zdržiavať a hniezdiť.
Pokiaľ ide o pozitívny záchyt HPAI H5N8 v chovoch hydiny, do 11. novembra 2016 boli hlásené dva prípady (obidva v Maďarsku). Prvý v chove moriek na juhovýchode Maďarska (okres Békés), cca 70 km východne od jazera, kde bola nájdená uhynutá labuť pozitívna na H5N8. Primárne bol zaznamenaný náhly zvýšený úhyn zvierat (14%) a pokles v príjme vody takmer o 75%. Už po vyslovení podozrenia na prítomnosť HPAI boli nariadené veterinárne opatrenia a okamžite prevedený stamping out (2.11.), pozitívny výsledok z laboratória bol potvrdený 3.11.2016. Následne boli vyhlásené reštrikčné zóny – ochranné pásmo (3 km) a pásmo dohľadu (10 km). Druhé ohnisko sa nachádza cca 30 km severozápadne od vyššie spomínaného jazera. Jedná sa o chov kačíc mulard, pozitívny výsledok bol potvrdený 9.11., stamping out bol ukončený 10.11.. Boli vyhlásené reštrikčné zóny obdobným spôsobom ako v pri prvom ohnisku.
Európska Komisia v súvislosti s týmito prípadmi požiadala členské štáty o zvýšenú ostražitosť a pripravenosť pre prípad výskytu HPAI, aby sa v čo možno najvyššej miere zabezpečila kontrola a zabránilo sa šíreniu nákazy do iných členských štátov. ŠVPS SR následne vydala usmernenie pre regionálne veterinárne a potravinové správy, ako aj pre ďalšie priamo riadené organizácie. Dôjde k zintenzívneniu kontrol vtáctva, hydiny, hydinového mäsa, vajec a výrobkov z nich so zameraním na pôvod, a tiež kontrol na hraniciach pri dovoze týchto komodít z tretích krajín. Takisto sa budú prevádzať aj klinické prehliadky schválených chovov hydiny. Okrem toho už niekoľko rokov je na Slovensku realizovaný Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktorý spočíva v aktívnom monitoringu v chovoch (sérológia) a pasívnom monitoringu pri voľne žijúcich vtákoch (vyšetrujú sa vtáky nájdené uhynuté, prípadne s príznakmi ochorenia metódou PCR).
Informované a zároveň požiadané o spoluprácu boli aj ďalšie inštitúcie a organizácie, ako napríklad Ministerstvo životného prostredia SR, Komora veterinárnych lekárov SR, Únia hydinárov Slovenska, Slovenská poľovnícka komora.
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami a hrozbou zavlečenia nákazy na naše územie žiadame o spoluprácu aj širokú chovateľskú verejnosť, najmä o zvýšenú ostražitosť pokiaľ ide o hydinu a iné vtáky chované v zajatí, ako aj voľne žijúce vtáky. Nakoľko sa zdá, že ide o pomerne agresívny kmeň vírusu a nové hlásenia o výskyte neustále pribúdajú, je potrebné dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy, a tiež dodržiavať hygienické postupy pri manipulácii s uhynutým, či príznaky vykazujúcim vtáctvom. V platnosti naďalej ostávajú mimoriadne núdzové opatrenia pre vlastníkov a držiteľov hydiny z roku 2005

http://www.svps.sk/zvierata/mno_4373_05.asp

a pre užívateľov poľovných revírov z roku 2006. http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu

http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

prípadne priamo ŠVPS SR .


 
 

ROZHODNUTIE Ministra životného prostredia Slovenskej republiky vo veci navrhovanej činnosti Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III.Vytlačiť
 

Rozhodnutie podľa § 61 ods. 1 a 2 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na základe a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov zamietam rozklady podané ........

Viď priložený pdf súbor:


 
 
Položky 1-5 z 7

dnes je: 9.12.2016

meniny má: Izabela

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2017

Súbor na stiahnutie kalendár vyvozov 2017.pdf (95.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka