Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

ZBERNÝ DVOR - zmena otváracích hodínVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 1. júla 2016 sa mení čas otvorenia  zberného dvora na Štefánikovej ulici pri COOP JEDNOTE otvorený bude v párnych týždňoch každú druhú  sobotu od 9,00 do 11,00 hod., t.j. 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., a 10.9.

SOBOTA               od 09.00 hod. do 11.00 hod.

 

starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty, police, kuchynské linky, radiátory

drobný stavebný odpad – 0,5 m3 domácnosť/rok

plasty veľkých rozmerov napr. záhradný nábytok

veľké kovy

pneumatiky

kartóny poskladané

elektroodpad

sklo

 

NEZBIERA SA:

separovaný odpad, t.j. bioodpad (trávu konáre), plasty, tetrapaky, kovy a komunálny odpad z domácností, ktorý ide do kukanádob.


 
 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania - projekt Lutila - Lutilský potok a Kopernický portok, protipovodňová ochrana na pozemkoch parc. č. - líniová stavba.Vytlačiť
 

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 a 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), príslušným stavebným úradom, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznemuje začatie územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 8. júla 2016 (piatok) o 9,00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Lutile

Toto oznámenie je v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona v súčinnosti s ustanovenim § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) doručované verejnou vyhláškou. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Žiar nad Hronom, odbor územného plánovania a stavebného poriadku (v budove Okresného úradu Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, VI. poschodie, číslo dverí 90) v úradných hodinách - pondelok a streda v čase od 7,30 do 15,30 hod. a na ústnom pojednávaní.

Úplné znenie oznámenia je v priloženom súbore na stiahnutie.


 
 

Rozhodnutie Stavebného úradu Obec Lutila - vyhovenie protestu prokurátoraVytlačiť
 

Podľa ust. § 69 ods. 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v spojení s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona protestu Okresného prokurátora v Žiari nad Hronom proti oznámeniu obce Lutila vyhovuje tak, že písomné oznámenie č. OcÚ 40/2016 zo dňa 07.03.2016, ktorým obec Lutila ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 57 ods. 2 stavebného zákona stavebníkovi M&J BUSINESS, s.r.o., Svätý Anton 2, 969 72 Svätý Anton, oznámila, že nemá námietky proti uskutočňovaniu drobnej stavby "Výstavba oplotenia za účelom minimalizácie škôd zverou na lesných pozemkoch" v dĺžke 7500 bm o výške 230 cm na pozemkoch parc. č. CKN 3572, CKN3706, CKN 3708/1 v kat. území Lutila ruší.

Úplné znenie rozhodnutia v priloženom pdf súbore.


 
 

Protest prokurátoraVytlačiť
 

Podľa § 22 ods. 1 písm. b), § 26 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúra v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o prokuratúre) podľa obci Lutila, ako príslušnému stavebnému úradu protest prokurátora proti uskutočnenie drobnej stavby - výstavby oplotenia za účelom minimalizácie škôd zverou na lesných porastoch v dĺžke 7500 bm a vo výške 230 cm, na parcelách CKN č. 3572, 3706, 3708/1, lesné pozemku v k.ú. Lutila.
Protest prokurátora bol Obecným úradom Lutila ihneď odstúpený na Spoločný stavebný úrad v Žiari nad Hronom na ďalšie konanie.

Celé znenie Proterstu prokurátora je v priloženom súbore:


 
 

JEDENÁSTKY 2016 - 02.07.2016 o 10,00 hod. NevoľnéVytlačiť
 

OBEC NEVOĽNÉ a BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Vás srdečne pozývajú

na majstrovstvá v kopaní jedenástok:

sobota 2.7.2016 o 10,00 hod.

futbalové ihrisko NEVOĽNÉ

 

bližšie informácie (viď. príloha)

 


 
 
Položky 1-5 z 9

dnes je: 26.6.2016

meniny má: Adriána

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2016

Súbor na stiahnutie kalendar-vyvozu-2016.pdf (82.5 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka