Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Hodnotenie Národného ifnormačného strediska SR. a.s. zamerané na slovenské obce a mestáVytlačiť
 

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE Č.2 - NA PRACOVNÚ POZÍCIU ODBORNÝ REFERENT/KAVytlačiť
 

Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22  Lutila

prijme do pracovného pomeru zamestnanca

na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka

 

Miesto práce: Obecný úrad Lutila

Predpokladaný nástup: možný nástup od 01.04.2017

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
                             pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

trvalý pobyt v obci Lutila - výhodou

stredoškolské vzdelanie s maturitou

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

prax v príslušnom odbore výhodou

znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti

bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, kreativita

práca s počítačom: Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý,             
                                   Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel - pokročilý

vodičský preukaz skupiny B výhodou

odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval - výhodou

K žiadosti je potrebné doložiť:

profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti je potrebné zaslať do 10.03.2017 (do 14,00 hod.) na adresu: Obecný úrad Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila alebo e-mailom na lutila@lutila.sk

Náplň práce:

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavebný zákon:

preveruje a pripravuje písomné vyhotovenia vyjadrení pri ohlásení drobnej stavby, resp. stavebnej úpravy, pri ktorej sa nemení vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích

posudzuje a určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, resp. stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť na základe stavebného povolenia a oznamovanie, že proti uskutočneniu stav. úprav, nie sú námietky,

pripravuje a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutia o povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a ak sú spojené so stavbou alebo pozemkom § 71 zák.č.50/76 Zb.

v zmysle zákona č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

vedenie registra adries v obci a poskytovanie údajov z registra

zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra,

podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze údajov z registra, ako aj pri oprave údajov zapísaných v registri,

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov: vypracovať Oznámenie o určení súpisného čísla, v zmysle vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. v znení vyhlášky MV SR č. 141/2015 Z.z.

v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov:

spracováva stanoviská k odsúhlaseniu umiestnenia a povolenia stavieb malých zdrojov znečistenia ovzdušia § 34 ods. 1

v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov:  spracúva súhlas na výrub stromov a krovitých porastov,

zabezpečovať organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu,

spracovanie zápisníc a uznesení OZ

spracovanie VZN

vypracúvať písomné vyhotovenia rozhodnutí obce

zabezpečovanie administratívy starostovi obce

evidovanie a vybavovanie žiadostí podľa zákona č.211/2000 poskytovanie informácií

verejné obstarávanie

zabezpečovanie agendy k projektom EÚ

vedenie evidencie obyvateľstva mesta ( ohlasovňa pobytov, miestna evidencia, prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu)

organizačné zabezpečovanie všetkých druhov volieb a referend

zabezpečovanie úloh pri sčítavaní obyvateľov, domov a bytov

overovanie fotokópií listín a podpisov v zmysle príslušných zákonov

zabezpečovanie a organizovanie kultúrno spoločenských podujatí

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky resp. e-mailom, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem. 

 


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE Č.1 - NA PRACOVNÚ POZÍCIU ODBORNÝ REFERENT/KA PRE SPRÁVU MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV Vytlačiť
 

Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22  Lutila

prijme do pracovného pomeru zamestnanca

na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka pre správu miestnych daní a poplatkov

 

Miesto práce: Obecný úrad Lutila

Predpokladaný nástup: možný nástup od 01.04.2017

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat: v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

                              pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

trvalý pobyt v obci Lutila - výhodou

stredoškolské vzdelanie s maturitou

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

prax v príslušnom odbore výhodou

znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti

bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, kreativita

práca s počítačom: Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý, 

Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel - pokročilý

vodičský preukaz skupiny B - výhodou

odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval - výhodou

K žiadosti je potrebné doložiť

profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti je potrebné zaslať do 10.03.2017 (do 14,00 hod.) na adresu: Obecný úrad Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila alebo e-mailom na adresu: lutila@lutila.sk

Náplň práce:

zabezpečuje v plnom rozsahu správu miestnych daní:

vedie evidenciu a zabezpečuje registráciu daňových subjektov

overuje podklady pre správne a úplne zistenie miestnej dane

zabezpečuje daňové konanie, vyrubovacie konanie a vykonáva daňovú kontrolu

zabezpečuje evidenciu daní vrátane daňových nedoplatkov

v zmysle platných predpisov zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na miestnych daniach daňovou exekúciou

pripravuje podklady pre exekučné konanie vedené súdnymi exekútormi

zabezpečuje v plnom rozsahu správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

vedie evidenciu a zabezpečuje registráciu poplatníkov

overuje podklady pre správne a úplne zistenie poplatku

zabezpečuje daňové konanie, vyrubovacie konanie a vykonáva kontrolu vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

zabezpečuje evidenciu poplatku vrátane nedoplatkov na poplatku

v zmysle platných predpisov zabezpečuje vymáhanie nedoplatkov vzniknutých na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňovou exekúciou

pripravuje podklady pre exekučné konanie vedené súdnymi exekútormi

odpadové hospodárstvo - štatistika,

príjem, výdaj, triedenie, odosielanie a centrálna evidencia písomností, vedenie registratúrneho poriadku, škartačné konania a archivovanie spisov

zverejňovanie verejných vyhlášok a iných zákonných oznámení

zabezpečovanie agendy spojenej so sprístupňovaním informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

poskytovanie písomných informácií z evidencie obyvateľov na základe písomnej žiadosti orgánov štátnej správy, samosprávy a iných inštitúcií

overovanie fotokópií listín a podpisov v zmysle príslušných zákonov

vyberanie správnych poplatkov v hotovosti za právne úkony v zmysle príslušných právnych predpisov

zabezpečovanie a organizovanie kultúrno spoločenských podujatí

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky resp. e-mailom, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem. 

 


 
 

Zámer obce Lutila odpredať nehnuteľný majetok - pozemok CKN parc. č. 346/38 o výmere 47 m2, trv. tráv. porastVytlačiť
 

Obec Lutila IČO: 00652113 má vo vlastníctve CKN parcelu č. 346/36, o výmere 462 m2, trv. tráv. porast vedenú na LV č. 829.
Obec Lutila má zámer odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Lutila v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi:
Lena Juríčková, rod Gregušová, nar. 22.05.1966, trv. bytom Sládkovičova 499/16, 965 01 Žiar nad Hronom, do výlučného vlastníctva CKN parc. č. 346/38, o výmere 47 m2, trv. tráv. porast, vytvorenú GP č. 47110899-10/2017 vyhotovený 23.01.2017, z CKN parc. č. 346/36.
Dôvod:
Pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľky. Obec Lutila nemá v úmysle tento pozemok využívať.
Lena Gregušová nie je osoba na ktorú je prevod vlastníctva priamym predajom vulúčený (§ 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.).
Lutila 09.02.2017

Ján Pružina, v.r.
Starosta obce


 
 

Pozvánka na fašiangovú veselicuVytlačiť
 

Pozývame občanov na fašiangovú veselicu spojenú s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

v sobotu 25. februára .

Fašiangová veselica bude tohto roku vo veľkej sále kultúrneho domu. Môžete si prísť zaspievať, zatancovať, stretnúť sa s priateľmi pri dobrom jedle a tekutom občerstvení.

Všetci ste srdečne vítaní


 
 
Položky 1-5 z 12

dnes je: 23.2.2017

meniny má: Roman, Romana

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2017

Súbor na stiahnutie kalendár vyvozov 2017.pdf (95.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

Úvodná stránka