Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Lutila

Zverejnenie počtu obyvateľov v obci LutilaVytlačiť
 

Obec Lutila oznamuje, že podľa evidencie obyvateľstva je v obci Lutila k 15.08.2014 prihlásených 1328 obyvateľov.


 
 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostuVytlačiť
 

Uznesenie č. 238/2014 zo dňa 15.08.2014

Obecné zastupiteľstvo

určuje

v súlade s § 11 ods. 4, písm. i) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozsah výkonu funkcie starostu Obce Lutila, na celé funkčné obdobie rokov 2014/2018, na plný úväzok


 
 

Zverejnenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014-2018Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Lutile uznesením č. 239/2014 zo dňa 15.08.2014

určilo 

v súlade s § 11 ods. 3, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 3 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, v počte 9 poslancov Obecného zastupiteľstva v Lutile, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


 
 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Územného plánu obce LutilaVytlačiť
 

Obec Lutila ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že prerokovanie návrhu Územného plánu obce Lutila sa uskutoční v dňoch od 01. augusta 2014 do 01. septembra 2014. Dokumentácia je k nahliadnutiu v pracovných dňoch na Obecnom úrade v Lutile a na internetovej stránke:

http://www.ecocity.szm.sk/lutila  

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu Územného plánu obce Lutila do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

 

Ján Pružina 
starosta obce Lutila


 
 

Zaburinenie pozemkov - upozornenieVytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor so siídlom Ul. SNP 124 Žiar nad Hronom, ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých,

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Celé znenie upozornenia s odvolávkou na zákony je v priloženom súbore:


 
 

webygroup

dnes je: 1.9.2014

meniny má: Drahoslava

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2014

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 3x v roku: 17.04.2014, 20.08.2014, 17.12.2014

Kalendár vývozu - grafické farebné vyznačenie kalendár vývozu na r. 2014.xls (175 kB)
Rozpis zberu odpadu podľa dní v mesiaci rozpis podľa dní.rtf (40.5 kB)
Ako správne separovať - nový zber komodít do 1100 litrových kontajnerov Separovaný zber po novom.rtf (4.7 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie LITA cenník.rtf (11.3 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)

2100636

Úvodná stránka