Menu
Obec Lutila
ObecLutila

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile


dňa 18. marca 2005 na svojom 1. riadnom zasadaní prijali

Uznesenie číslo 6/2005

ktorým - schvalili
Predĺženie zročnosti uznesenia OZ č. 6/2004 bod C/6 zníženie úväzkov opatrovateľov tak, aby sa rozdelili finančné prostriedky vo výške príjmu z poplatkov za opatrovateľskú službu.
Termín: do 1.4.2005
9 9 0 0

Uznesenie číslo 7/2005

ktorým - schválili
Predĺženie zročnosti uznesenia OZ č. 6/2004 bod C/20 – prijať ako dar majetok TJ Družstevník Lutila (šatne a pozemok) do majetku obce.
Termín do 30.4.2005
9 9 0 0

Uznesenie číslo 8/2005

ktorým - zrušili
uznesenia OZ č. 6/2004 bod C/11 –
– predĺženie nájomnej zmluvy na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka p. Jozefovi Chovančíkovi
9 9 0 0

Uznesenie číslo 9/2005

ktorým - schválili
Zmluvu o nájme uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov ako aj podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka na nebytový priestor – Pohostinstvo Borinka medzi Obcou Lutila a Ing. Patrikom Hrčkom, Dušanom Hrčkom a Bc. Marošom Frindtom
9 6 0 3


Uznesenie číslo 10/2005

ktorým - schválili
1. Záverečný účet Obce Lutila a Základnej školy s materskou školou rok 2004 tak ako je predložený. (Tvorí prílohu zápisu)

2. Celý prebytok hospodárenia presunúť do rezervného fondu.
9 9 0 0


Uznesenie číslo 11/2005

ktorým - schválili
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p uzatvorenú s mestom Žiar nad Hronom a obcami, ktorým sa schvaľujú správne poplatky vyberané za úkony a konania Spoločného obecného úradu do príjmu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom a tieto budú zahrnuté do vyúčtovania skutočných nákladov a príjmov spoločného obecného úradu za predchádzajúci kalendárny rok.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 12/2005

ktorým - schválili
kúpu vozidla zn. Nissan Vanette Gargo v cene 90 000,– Sk s DPH.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 13/2005

ktorým - schválili
P. Petrovi Straňákovi s manželkou Helenou bytom Žiar nad Hronom predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 258/3, diel 5, zast. plo., o výmere 71 m2 a diel 6 prechádzajúci do parc. C-KN č. 259, záhrada, o výmere 20 m2 podľa GP č. 2/2005 z 1.2.2005 v cene 3 913,– Sk (43,– Sk/m2). Náklady spojené so spísaním zmluvy a zapísaním pozemku do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 14/2005

ktorým - schválili
P. Viere Baranovej, Lutila Kamenná 30 predaj obecného pozemku z parc. PK č. 1186/15, ost. pl., o výmere 194 m2 - diel 3 o výmere 86 m2 prechádzajúci do parcely 599/1, ost. pl., na Štefánikovej ul. č. 33, diel 4, o výmere 4 m2, prechádzajúci do parcely 599/2, ost. pl., diel 5, o výmere 18 m2, prechádzajúci do parcely 599/2, ost. pl., diel 6, o výmere 75 m2, prechádzajúci do parcely 600/2. ost. pl., z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku, podľa GP č. 33326177-117/2004 z 12.9.2004, v cene 5 988,– Sk, v zmysle schváleného cenníka
Náklady spojené so spísaním zmluvy a zapísaním pozemku do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 15/2005

ktorým - schválili

P. Ing. Jánovi Hermanovi a manželke Darine predaj obecného pozemku, parc. C-KN č. 944/342 o výmere 24 m2, podľa GP č. 33326177-7/2005 z 10.2.2005, ako stavebný pozemok v cene 6 000,– Sk (250,– Sk/m2),
Náklady spojené so spísaním zmluvy a zapísaním pozemku do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
8 7 0 1

Uznesenie číslo 16/2005

ktorým - odstúpili
Finančnej komisii

Žiadosť p. Antona Laciku, Slobodné 17 o kúpu obecného pozemku – záhradu v prenájme.
Zodpovedný: Ing. Pavol Čierny, predseda finančnej komisie.
8 8 0 0
Uznesenie číslo 17/2005

ktorým - schválili

predaj:
1. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Anne Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/1 – zastavaná plocha o výmere 308 m2 a C-KN parc. č. 502/3 – zastavaná plocha o výmere 202 m2, každému z nich podiel 11027/44108-ín z celku (podľa § 23 zákona. č. 182/1993 Z.z. – ako pozemok pod domom č. súp. 173 a priľahlý pozemok – dvor), na každého z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmere 50,5 m2.

2. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, kupujúcim v 1. rade do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN p.č. 502/4 – zastavaná plocha o výmere 270 m2 a C-KN p.č. 502/5 – zastavaná plocha o výmere 19 m2.

3. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Anne Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/6 – zastavaná plocha (žumpa) o výmere 46 m2, každému z nich podiel 1/8-inu z celku) – na každý z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmera 5,75 m2.

4. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN parc. č. 502/7-zastavaná plocha o výmere 185 m2 a C-KN parc. č. 502/8 – zastavaná plocha o výmere 15 m2.
5. Celý svoj podiel, t.j. 1/1-nu, kupujúcej Anna Búgelovej do výlučného vlastníctva z C-KN parc. č. 502/9-zastavaná plocha o výmere 183 m2.

6. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, kupujúcim p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN parc. č. 502/10 – zastavaná plocha o výmere 247 m2 a C-KN parc. č. 502/11 – zastavaná plocha o výmere 247 m2 a C-KN parc. č. 502/11 – zastavaná plocha o výmere 24 m2.

7. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Annr Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/16 – zastavaná plocha (studňa) o výmere 2 m2, každému z nich podiel 1/8-inu z celku, na každý z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmere 0,25 m2.

8. Účastníci sa dohodli na zriadení vecného bremena práva prechodu cez celú S-KN parc. č. 502/13 – zastavaná plocha o výmere 76 m2, v prospech vlastníkov bytov v dome č. súp. 173.

9. Podľa schválených predajných cien:
a/ Jozef Vaštík s manželkou v cene 27 620,– Sk
b/ Ivan Kolesár s manželkou v cene 24 944,– Sk
c/ Štefan Jankulár s manželkou v cene 17 460,– Sk
d/ Anna Búgelová 17 020,– Sk

8 8 0 0

Uznesenie číslo 18/2005

ktorým - schválili

internú smernicu „Registratúrny poriadok s dodatkom č. 1 a registratúrny plán pre Obec Lutila a Základnú školu s materskou školou Slobodné 23 Lutila.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 19/2005

ktorým - požiadali
Starostu obce p. Jána Pružinu

pripraviť na OZ cenu lístka a permanentky pre dospelých a mládež a nájom pre Tenisový klub Žiar nad Hronom.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 20/2005

ktorým - odročili

prejednanie rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu
Termín: do najbližšieho zasadania OZ
8 8 0 0


Uznesenie číslo 21/2005

ktorým -
A/ schválili
vytvorenie jedného pracovného miesta na obecnom úrade

B/ požiadali
starostu obce p. Jána Pružinu
predložiť na najbližšie zasadanie OZ náklady na zariadenie pre vytvorené pracovné miesto.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 22/2005

ktorým

A/ zobralo na vedomie

návrh starostu obce p. Jána pružinu
na kúpu nového osobného vozidla na obecný úrad formou lízingu
B/ požiadalo
starostu obce p. Jána Pružinu
predložiť do najbližšieho zasadania ponuky (ceny a vybavenie) na kúpu osobného vozidla pre OcÚ.
Termín: 31.3.2005
8 8 0 0
Uznesenie číslo 23/2005

ktorým - schválili
Cenník obecných pozemkov:
Od 0 – 20 m2 cena 40,– Sk
Od 21 – 60 m2 ″ 60,– Sk
Od 61 – 100 m2 ″ 80,– Sk
Od 101 – 200 m2 ″ 120,– Sk
Od 201 - ...... m2 ″ 150,– Sk
Stavebný pozemok ″ 300,– Sk
Pozemok dlhodobo zastavaný rodinným domom a príslušenstvom (pri vysporiadaní nehnuteľností) cena 20,– Sk
8 8 0 0


Uznesenie číslo 24/2005

ktorým

A/ zobrali na vedomie
listy p. Ing. Pomothyho doručené starostovi obce dňa 25.2.2005.

B/ požiadali
starostu obce p. Jána Pružinu
predložiť návrh redakčnej rady na najbližšom zasadaní OZ
8 8 0 0


Uznesenie číslo 25/2005

ktorým

A/ zobrali na vedomie
Správu o inventarizácii majetku OcÚ a Základnej školy s materskou školou za rok 2004

B/ schválili
vyradenie nepotrebného materiálu Obecného úradu Lutila a Základnej školy s materskou školou Lutila.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 26/2005

ktorým - schválili

starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za IV. štvrťrok 2004 v plnej výške.
8 8 0 0
dňa 31. marca 2005 na svojom 2. riadnom zasadaní prijali


Uznesenie číslo 27/2005

ktorým - schválili

predložený návrh cenníka na prenájom tenisových kurtov na rok 2005 (viď prílohu)
8 8 0 0


Uznesenie číslo 28/2005

ktorým - schválili

rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 29/2005

ktorým - schválili

Redakčnú radu Lutilského prameňa v zložení

1. Ing. Štefan Pomothy
2. Zuzana Malová, poslankyňa
3. Eva Hromádková, pracovníčka OcÚ
4. Katarína Pružinová, za mládež
5. Ján Kučera, za mládež
8 6 0 2


Uznesenie číslo 30/2005

ktorým - schválili

uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 100 000,– Sk z rezervného fondu na akontáciu na osobné vozidlo.
8 8 0 0


Uznesenie číslo 31/2005

ktorým - schválili

uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na vytvorenie 1 pracovného miesta 119 000,– Sk a na vybavenie kancelárie 60 000,– Sk.
8 8 0 0Uznesenie číslo 32/2005

ktorým - schválili

Tenisovému klubu Žiar nad Hronom prenájom tenisového kurtu - 180 hodín, v Športovom areáli v Lutile, vo výške 23 000,– Sk. Do uvedenej ceny sa môže započítať úhrada za prenechaný hnuteľný majetok.
8 8 0 0dňa 27. mája 2005 na svojom 3. riadnom zasadaní prijali

ktorým - schválili
plnenie rozpočtu k 31. 3. 2005
7 7 0 0


Uznesenie číslo 34/2005

ktorým
1. odstúpili
žiadosť Bc. Maroš Frindt a manželka, Podhorská 14 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku komisii výstavby a verejného poriadku na prejednanie

2. uložili
komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku požadovaného pozemku.

Zodpovedný: Marián Bahno Termín: do najbližšieho zasadania
predseda komisie OZ
7 7 0 0


Uznesenie číslo 35/2005

ktorým - schválili
P. Petrovi Straňákovi s manželkou bytom Žiar nad Hronom predaj obecného pozemku cca 180 m2 z parcely č. 256 s možnosťou pripojenia k parcele č. 259. Cena sa určí po predložení GP.
7 7 0 0


Uznesenie číslo 36/2005

ktorým - zamietli
žiadosť p. Ing. Jaroslava Ihringa. o prenájom pozemku pri štadióne TJ Lutila pre účely poskytovania občerstvenia pre širokú verejnosť obyvateľstva.
7 7 0 0


Uznesenie číslo 37/2005

ktorým
1. schvalili
prenajať budovu bývalej ZŠ na Školskej ul. č. 8 pre účely zriadenia penziónu pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
7 7 0 0

2. doporučili
pp. E. Pargáčovej a M. Kútikovej založiť neziskovú organizáciu a po jej zaregistrovaní predložiť znova žiadosť na OZ


Uznesenie číslo 38/2005

ktorým - požiadali
starostu obce
vybaviť na Obvodnom úrade odbor živnostenského podnikania Žiar nad Hronom povolenie na prevádzku bufetu v Športovom areáli.
7 7 0 0


Uznesenie číslo 39/2005

ktorým - zrušili
uznesenie OZ č. 30/2005 - uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 100 000,– Sk z rezervného fondu na akontáciu na osobné vozidlo.
7 7 0 0


Uznesenie číslo 40/2005

ktorým - schválili
1. Prijatie úveru vo výške 330 000,– Sk z Dexia banky Slovensko a.s. na nákup osobného motorového vozidla
2. Zaručenie úveru „vista blankozmenkou“ v Dexia banke Slovensko a.s.
3. Poukazovanie príjmov Obce Lutila z podielových daní na účet v Dexia banke Slovensko a.s.
7 7 0 0


Uznesenie číslo 41/2005

ktorým - schválili
uvolnenie finančných prostriedkov, z rezervného fondu, vo výške 30 000,– Sk na obnovu oltára Panny Mária Lurdskej v kostole sv. Ladislava v Lutile.
7 7 0 0


Uznesenie číslo 43/2005

ktorým - schválili
starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za I. štvrťrok 2005 v plnej výške.


 


 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva - uznesenia Obecné zastupiteľstvo.doc (97 kB)

Aktuálna teplota

19.7.2024 08:07

Aktuálna teplota:

25.2 °C

Vlhkosť:

66.6 %

Rosný bod:

18.6 °C

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
slabý dážď 29 °C 18 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 28/18 °C
nedeľa 21. 7. slabý dážď 27/18 °C
pondelok 22. 7. slabý dážď 28/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Ovenčený máj čaká na postavenie. Vyzdobili ho deti Základnej školy s materskou školou v Lutile.

Obec je monitorovaná kamerovým systémom

Obec je monitorovaná kamerovým systémom