Obsah

Noviny

Územný plán Obce Lutila


StarostaObec Lutila, ako orgán územného plánovania, podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona sa verejné prerokovanie Návrhu územného plánu Obce Lutila s odborným výkladom spracovateľky Ing. Arch. Blaženy Kováčovej, uskutoční dňa 3. marca 2005 o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lutile.
Návrh územnoplánovacej dokumentácie je uložený od 7. 2. na OcÚ v Lutile. Záujemcovia doň môžu nahliadnuť v priebehu prerokovania a dať svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne najneskôr do 11.3.205 na Obecný úrad v Lutile.
Vážení občania, vzhľadom na vážnosť prijímaného dokumentu Vás chcem požiadať o aktívnu účasť na verejnom prerokovaní Návrhu územného plánu. Je to dokument s výhľadom na 15 až 20 rokov, ktorý určí smer rozvoja našej obce a preto je vítaný každý podnet ale aj kritika návrhu ÚPN. Každá myšlienka môže vylepšiť kvalitu tohto dokumentu.
Územným plánom sa obec bude riadiť pri ďalšej výstavbe rodinných domov, verejných priestranstiev a podnikateľskej zóny
Verím, že našim občanom nie je ľahostajné ďalšie zveľaďovanie našej obce.