Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

7/2007 - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUTILA Č. 7/2007 O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ MIKROREGIÓNU ŽIARSKE PODHORIE

Obecné zastupiteľstvo v Lutile dňa 25. 10. 2007 schválilo v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie.

ČASŤ PRVÁ
Úvodné stanovenia

Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie v rozsahu Obce Lutila, schváleného Obecným zastupiteľstvom Lutila dňa 25.10.2007.

Článok 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Územnoplánovacia dokumentácia je riešená v rozsahu katastrálneho územia Mikroregiónu Žiarske Podhorie, obce Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Lehota, Lovčica-Trubín. Návrhové obdobie územného plánu je k roku 2015, II. etapa výhľadová k roku 2030.

ČASŤ DRUHÁ
Návrh regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Lutila je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy, definované pre všetky záujmové okruhy v nasledujúcom rozsahu.

Lutila plní funkciu rozvojového centra osídlenia lokálneho významu s hlavnou obytnou funkciou a doplnkovou rekreačnou, výrobnou a poľnohospodárskou

Článok 3
Regulatívy priestorového usporiadania

 Najväčší podiel rozvojových plôch je určený pre funkciu rodinného bývania. Výškové usporiadanie objektov neprekročí výškovú hladinu dvoch nadzemných podlaží s možnosťou využitia podkrovia u obytných objektov a objektov občianskej vybavenosti.
 Špecifickým problémom priestorového usporiadania je priestor určený pre funkciu priemyselnej výroby a skladov, vytvorený okolo cesty I/65. Výškové usporiadanie objektov určených pre priemyselnú a drobnú výrobu bude dosahovať maximálnu výšku 6 m.
 Neurbanizované prostredie je určené pre poľnohospodársku a lesnú výrobu, nebude súvisle zastavované. Jeho usporiadanie sa bude riadiť podmienkami ochrany prírody a krajiny určenými zákonom.
 V rámci výstavby, prestavby je nutné rešpektovať jestvujúce historické dominanty jednotlivých obcí.
Architektonické a urbanistické odporučenia:
 v jestvujúcej zástavbe zachovať urbanistickú štruktúru (parceláciu)- Štefánikova ul. od kostola južne,
 zachovať prechody medzi Štefánikovou a Gazdovskou ulicou (4)
 výškové zónovanie zástavby v obci (okrem iných požiadaviek) - dvojpodlažné


Článok 4
Urbanistické regulatívy funkčného usporiadania funkčných jednotiek

Funkčné usporiadanie jednotlivých plôch je stanovené nasledovne:

Stav lokalít obce s prevládajúcou funkciou:
číslo lokality názov lokality prevládajúca funkcia doplňujúca funkcia
A zastavané územie obce obytná občianske vybavenie a služby
B1 centrum administratívne občianske vybavenie obytná
B2 športový areál šport občianske vybavenie a služby
C družstvo výrobná agroturistika
D záhradkárske osady rekreačná -

Návrh lokalít obce s prevládajúcou funkciou:
číslo lokality názov lokality prevládajúca funkcia doplňujúca funkcia
1a Za školou IBV občianske vybavenie a služby
1b Pod Brezinou I IBV občianske vybavenie a služby
1b Pod Brezinou obč. vybavenosť obytná
1d Pri mlyne IBV -
1e Pri vodojeme IBV občianske vybavenie a služby
2b Lutilský potok občianske vybavenie a služby rekreácia
3a Potok Kopernica sever rekreácia vodné plochy
3b Potok Kopernica stred rekreačné objekty -
3c Potok Kopernica juh rekreačné objekty -
4a Pri družstve sever výroba výrobné služby
6 hranica k.ú. komunikácia -šport

 Na súčasných funkčných plochách A-D a navrhovaných rozvojových územiach 1a-6, je možné a vhodné umiestniť stavby a zariadenia s prevládajúcou funkciou.
 Na súčasných a navrhovaných lokalitách je prípustné umiestniť stavby a zariadenia, s doplňujúcou funkciou ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.
 Na súčasných a navrhovaných lokalitách platí zákaz umiestnenia stavieb a zariadení, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie ovzdušie - emisie, zápach, znečistenie pôdy, podzemných a povrchových vôd, hladina hluku, intenzita dopravy, prípadne iné stresové faktory), znižujú kvalitu prostredia pod prípustnú mieru.

Článok 5
Regulatívy kultúrnohistorické

 Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok v obci podľa ustanovená zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
 Zachovať priestorové podmienky objektov, ktoré sú predmetom záujmu pamiatkovej starostlivosti, zabezpečiť trvalé udržiavanie dobrého stavu národných kultúrnych pamiatok a ich prostredia, predchádzať ich poškodeniu, ohrozeniu a zničeniu, spôsob využívania a prezentácie musí zodpovedať ich pamiatkovým hodnotám a technickému stavu.
 Pre zachovanie pamiatkových hodnôt v území Mikroregiónu Žiarske Podhorie je potrebné v ďalšom rozvoji rešpektovať:

Evidované nehnuteľné národné kultúrne pamiatky
 rím. kat. kostol sv. Ladislava - č. Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 1249/1; (gotický z r. 1489-1491
 plastika na stĺpe – sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF – 1249/2 (z 90-tych rokov 18. st.)

Archeologické náleziská
 paleolit - polohy: JRD, pri kostole, osada Kupča, južne od obce pri Lutilskom potoku

Investor / stavebník si od príslušného Pamiatkového úradu u v každom stupni územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti (línio¬vé stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.). Vyjadrenie Archeologického ústavu bude podkladom pre rozhodnutie Pamiatkového úradu.
Stanovisko - vyjadrenie Archeologického ústavu SAV bude slúžiť' ako podklad k rozhodnutiu Pamiatkového úradu, ako podklad pre územné konanie a ako podklad pre stavebné konanie.

Článok 6
Regulatívy krajinno-ekologické

 Rešpektovať legislatívu vo vzťahu ku chráneným a ohrozeným druhom rastlín a stanovištiam ich výskytu.
 Chrániť zložky a tie štruktúry krajiny, ktoré plnia ekostabilizačné funkcie, tzn. zabezpečiť celoplošnú ochranu tým ekologicky významným segmentom, ktoré boli zaradené medzi ekologicky najstabilnejšie a stabilné. Posilniť ekologickú stabilitu segmentov ekologicky labilných.
 Doplniť chýbajúce stabilizačné vegetačné prvky obnovou sprievodnej pobrežnej vegetácie.
 Znížiť v území výskyt plôch s ruderálnou vegetáciou, v ktorej určitý podiel majú aj nepôvodné floristické prvky.
 Zachovať všetky existujúce mokraďné biotopy v území a rozvoj obce usmerňovať tak, aby nemuselo dôjsť k zásahom do tokov a priľahlých nivných biotopov.
 Plánovať obnovu a využívanie kosných lúk alebo pasienkov a tým eliminovať znižovanie druhovej diverzity zvyšovaním podielu krovinnej vegetácie.
 Zalesnenú slatinnú lúku na nive Lehotského potoka v západnej časti intravilánu Jánova Lehota vrátiť do pôvodného využívania.
 Systematicky likvidovať porasty invázneho a zdravotne, biologicky a ekologicky nebezpečného druhu boľševníka obrovského (Heracleum mantegazzianum) v doline Slaského potoka.
 Revitalizovať a rekonštruovať pôvodné brehové porasty všetkých tokov v priestore mikroregiónu, eliminovať ich znečistenie TKO a splaškami najmä v úsekoch v jednotlivých obciach, obmedziť ich neprirodzenú reguláciu
 Striktne zachovať súčasnú priestorovú organizáciu prvkov krajinnej štruktúry ako predpokladu udržania vysokého stupňa ekologickej stability, podobne platí aj pre ich funkčné využívanie /zachovať a udržiavať súčasný stav/
 Ponechať prirodzený sukcesný proces v odľahlejších polohách kde sa prestalo hospodáriť, monitorovať súčasný stav, zabrániť ďalšiemu postupu procesu
 Orné pôdy obhospodarovať /orať, siať/ po vrstevnici, zabrániť ďalšiemu odvodneniu, obmedziť, alebo prispôsobiť /vhodné chemická hnojivá/ chemizáciu, udržať súčasný stav
 Pri pasení hospodárskych zvierat dbať na kategórie a veľkosť stád v náväznosti na veľkosť /rozlohu/ a výživnosť pasienkov
 Dôrazne usmerňovať koncentráciu živočíšnej výroby v spojitosti s kapacitou žúmp, spevnených hnojísk a výmerou plôch s možnosťou hnojenia prevažne maštaľným hnojom
 Nelesnú rozptýlenú vegetáciu v krajine monitorovať, periodicky ošetrovať, zmladzovať
 Nedopustiť narušenie súčasnej sídelnej štruktúry plošne nevhodnou /blokovou/ výstavbou v tomto type krajiny, usmerňovať a sústreďovať možnú výstavbu nových domov v intravilánoch obcí, zachovať a udržiavať charakter jednotlivých sídiel
 Vytvoriť podmienky pre zachovanie malého súkromného /záhumienky, sady, záhrady/ hospodárenia na orných pôdach v náväznosti na jednotlivé sídla ako dôležitého krajinného prvku udržujúceho a podporujúceho diverzitu územia v blízkosti sídiel
 Zmierniť výrazne ostrú kontaktnú zónu mikroregiónu so sídlom Žiar nad Hronom formou vybudovania „zelených jazykov“, ale aj vhodne priestorovo členených „zelených bariérových zón“, najmä v západnej časti kontaktnej zóny - usmerňovať a optimalizovať využitie prírodného prostredia mikroregiónu /severná časť/ v súvislosti s možným rekreačným využitím najmä obyvateľmi Žiaru nad Hronom

Článok 7
Regulatívy občianskeho vybavenia

Cieľom navrhovaného riešenia občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry (smerná časť, kapitola 2.8) je potreba dobudovania verejných a sociálnych služieb pre obyvateľov jednotlivých obcí.

Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry je potrebné dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb.

Článok 8
Regulatívy životného prostredia

Ovzdušie
 Monitorovať vývoj emisií hlavných znečisťujúcich látok.

Pôda
 Pravidelne monitorovať poľnohospodársky využívané pôdy.

Ochrana povrchových a podzemných Vôd
 Rešpektovať zásady hospodárenia v stanovených PHO
 Rešpektovať návrh PHO pre doplňujúce vodné zdroje v lokalite Slaská, Kosorín pre SKV Žiar nad Hronom.
 Rešpektovať vodohospodársky významný tok – Lutilský potok.

Odpadové hospodárenie
 Zvyšovať podiel zhodnotiteľného odpadu jeho separovaním.
 Zvyšovať podiel kompostovateľných biologických odpadov a kompostovať ich.
 Pre návrhové obdobie rekultivovať a rozšíriť skládku TKO Horné Opatovce.

Hluk
 Vybudovať protihlukové opatrenia medzi navrhovaným obchvatom mesta Žiar nad Hronom a a časťou obytného územia Lovčica- Trubín.

Ionizujúce žiarenie
 Doporučujeme opatrenia budovania zvýšenej plynovej nepriepustnosti stavebnej konštrukcie pre lokality IBV Lutila potok- Sever

Slnečné žiarenie
 Chrániť obyvateľov pred vplyvmi slnečného žiarenia na verejných priestoroch, zastávkach, parkoviskách a pod. a to prístreškami a vysokou zeleňou.


Stresové faktory a bezpečnosť pohybu
 Rekonštruovať nebezpečný úsek cesty I/50 v úseku Lovčica-Trubín- Dérerov mlyn.
 Vybudovať pešie mimoúrovňové prepojenie z obce Lovčica –Trubín do združených obcí mikroregiónu na ceste I/50.
 Pri obecnom úrade a pri kostole v Slaskej, vybudovať bezpečnú úpravu pešieho prepojenia a osadiť spomaľovacie pruhy do komunikácie z oboch smerov, pod obecným úradom a nad kostolom.

Ochrana zdravia
 Pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov riešeného územia dobudovať sídla v zmysle opatrení navrhovaných v Koncepcii ochrany ŽP Žiar nad Hronom a to revitalizáciu sídiel najmä zvýšením podielu sídelnej zelene a plánovaným rozvoj športovo-rekreačných aktivít pre zvýšenie odolnosti obyvateľov voči chorobám.

Článok 9
Regulatívy dopravného vybavenia

 Vybudovať súbežnú cestu s R2 v úseku hranica Trenčianskeho kraja – Žiar nad Hronom (I/65);
 Úseky, kde nová trasa R2 opúšťa trasu pôvodnej cesty I/50, cestu I/50 rekonštruovať a využiť pre trasu súbežnej cesty s R2,
 V prejazdných úsekoch cesty III. triedy zriadiť obojstranné chodníky
 V prejazdných úsekoch s jednostrannou alebo stiesnenou zástavbou vybudovať minimálne jednostranný 2pruhový chodník
 V prejazdnom úseku cesty zastavaným územím redukovať normový (štandardný) profil miestnej zbernej komunikácie tak, aby sa vytvorili rovnovážne podmienky využívania komunikácie aj pre nemotorovú dopravu (vyznačením chránených cyklistických pruhov)
 Prístupové komunikácie k rodinným domom budovať (prebudovať) ako upokojené komunikácie funkčnej triedy D1
 Rešpektovať prednosť cyklistov a chodcov na upokojených komunikáciách automobilistami, s cieľom výrazného obmedzenia rýchlosti motorových vozidiel a ukľudnenia života v obci.

Článok 10
Regulatívy technického vybavenia územia

Vodné toky a vodné plochy
 zabezpečiť ochranné pásmo pre vodohospodársky významné vodné toky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary
 zabezpečiť pravidelnú údržbu korýt tokov, aby v prípade prívalových dažďov nedošlo k zaplavovaniu priľahlého územia.
 spracovať štúdiu odtokových pomerov s doporučením najoptimálnejšieho riešenia ochrany územia pred povodňami
 vybudovať malú vodnú nádrž Lutila na Kosorínskom potoku a vodnú nádrž Kosorín na Čiernom potoku
 vybudovať malé hate na Koperníckom, Lehotskom potoku a na ľavom prítoku Koperníckeho potoka Pod Brezinou

Zásobovanie pitnou vodou
 zabezpečiť pitnú vodu Qmax = 5,3 l.s-1
 akumuláciu pre II. tlakové pásmo zabezpečiť v jestvujúcej akumulácii 1000 m3
 vybudovať prívodné potrubie medzi vodojemami I. a II. tlakového pásma s napojením na prívodné potrubie z VDJ 1000 m3 DN 300 v mieste nad prerušovacou komorou PK - 2 s max. hl. 342,50 m n. m. v dĺžke 250 m.
 vybudovať rozvodnú sieť v dĺžke 1760 m profilu DN 100

Odkanalizovanie
 zabezpečiť likvidovanie splaškových vôd na ČOV Žiar nad Hronom v množstve Q 24 = 286,6 m3.d-1
 vybudovať splaškovú kanalizáciu v dĺžke cca 1 480 m profilu DN 300

Zásobovanie elektrickou energiou
I. etapa do roku 2015:
 Pre navrhovanú výstavbu IBV budovať sekundárny rozvod nn káblový ako zjednodušenú mrežovú sieť nn.
 Pre navrhovanú výstavbu IBV budovať verejné osvetlenie výbojkovými sodíkovými svietidlami, ktoré budú upevnené na bezpäticových osvetľovacích stožiaroch. Rozvod medzi svietidlami bude káblami.
 Pre navrhované objekty občianskej vybavenosti budovať nn prípojky z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete nn.
 Jestvujúcu sekundárnu vzdušnú sieť nn v obci rekonštruovať (výmena vodičov, stĺpov a v uzloch siete budovať rozpojovacie istiace skrine VRIS) a prebudovať ju na vzdušnú zjednodušenú mrežovú sieť nn.
II. etapa do roku 2020:
 Transformátorové stanice TS3 a TS4 sa prebudujú z 250 kVA na 400 kVA (výmena transformátora a sekundárneho rozvádzača nn).

Verejné osvetlenie
 Pre navrhovanú výstavbu budovať verejné osvetlenie výbojkovými sodíkovými svietidlami, ktoré budú upevnené na bezpäticových osvetľovacích stožiaroch. Rozvod medzi svietidlami bude káblom CKY 4 B x 10 mm2, uloženým v zemi. Ovládanie navrhovaného VO pripojiť pomocou impulzného kábla na centrálny impulz verejného osvetlenia obce Lutila.

Plyn
 dobudovať miestnu plynovodnú sieť pre navrhovanú zástavbu rozšírením od jestvujúcich rozvodov plynu

Telekomunikácie
 rozvodné káble MTS pre IBV a podnikateľskú zónu cez odbočné spojky zaistiť pripojenie jednotlivých účastníkov.
 rešpektovať ochranné pásmo diaľkových telekomunikačných káblov

Článok 11
Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie obce Lutila ÚPN navrhuje rozšíriť pre bytovú výstavbu smerom juhovýchodným v lokalite Pod Brezinou až po Hŕbok, v menšej rozlohe smerom severným, južným smerom rozvojové plochy pre šport.

Článok 12
1. Ochranné pásma komunikácií:
• cesta I.triedy (I/50 –v extraviláne obcí) ...................................50 m
(od osi priľahlej vozovky po oboch stranách cesty)
• cesta I.triedy (I/50) – výhľadove rýchlostná cesta .................................100 m
(od osi priľahlej vozovky po oboch stranách cesty)
• cesty III.triedy – v extraviláne obcí ...................................20 m
• miestne spojovacie komunikácie ...................................15 m
2. Ochranné pásma sietí elektrických vedení:
• Stožiarová transformátorová stanica 22/0,4 kV – 10 m od konštrukcie transformát. stanice.
• 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajného vodiča na každú stranu.
• 110 kV vzdušné vedenie – 15 m od krajného vodiča na každú stranu.
3. Ochranné pásma plynárenských zariadení:
• 4 m pre plynovody a plynov‚ prípojky s men.svetl. do 200 mm VTL
• 8 m pre plynovody a plynov‚ prípojky s men.svetl. do 500 mm VTL
• 1 m pre nízkotlaké a stredotlakové plynovody a plynovodné prípojky ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavovanom území obce
• 8 m pre technologické objekty /regulačné stanice/
4. Vymedzenie bezpečnostného pásma plynárenských zariadení
• 10 m pri stredotlakových plynovodoch a prípojkách na volnom priestranstve a v nezastavanom území
• 20 m pri vysokotlakých plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 35O mm
5. Ochranné pásmo dvora živočíšnej výroby vzhľadom na terénne podmienky je navrhované na 300 m
6. Ochranné pásmo vodných tokov
• 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významné vodné toky -Lutilský potok
• 5 m od brehovej čiary pri ostatných vodných tokoch
7. Výhradné ložiská nerastov:
• lignit - výhradné ložisko- Kosorín - Kosorín - Janova Lehota
• bentonit - výhradné ložisko- Lutila I. - Lutila
• bentonit - výhradné ložisko- Lutila II. - Lutila
8. Chránené ložiskové územie - CHLÚ Žiarska kotlina (katastrálne územie (Slaská, Lutila, Kopernica, Stará Kremnička, Žiar nad Hronom) - druh nerastu bentonity a limnokvarcity s ložiskami:
• ložisko vyhradeného nerastu bez ochrany cristobalitových žiaruvzdorných ílov Lutila- Slaská I.
• ložisko vyhradeného nerastu kremencov –Lutila- Slaská II.
• ložisko vyhradeného nerastu kremencov –Lutila- Kypec

Článok 13
Plochy pre verejnoprospešné stavby, na delenie a sceľovanie pozemkov, na asanáciu a na vyhlásenie na chránené územie

 Nové plochy pre verejnoprospešné stavby sú potrebné pre vymedzenie navrhovaného verejného dopravného a technického vybavenia územia
 Nové plochy pre verejnoprospešné stavby sú potrebné pre vymedzenie navrhovaných verejných inžinierskych zariadení –ČOV.
 Plochy na delenie a sceľovanie pozemkov sú vymedzené pre všetky navrhované rozvojové lokality

Článok 14
Určenie častí na ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny

Nenavrhujú sa.

Článok 15
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Rozhodujúce verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo zámerov riešenia ÚPN Mikroregiónu Žiarske Podhorie, obec Lutila, pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie rezervovať územia a zabezpečovať územnotechnické podmienky a pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť podľa § 108 zákona č. 50/1976 – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, verejný záujem na vyvlastnení sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní podľa uvedeného zákona.

Občianska a sociálna vybavenosť:
 dobudovanie objektov pre verejné služby v majetku obce
 dobudovanie školského areálu

Dopravná infraštruktúra:
 Vybudovať súbežnú cestu s R2 v úseku hranica Trenčianskeho kraja – Žiar nad Hronom (I/65);
 Úseky, kde nová trasa R2 opúšťa trasu pôvodnej cesty I/50, cestu I/50 rekonštruovať a využiť pre trasu súbežnej cesty s R2,
 Rekonštrukcia dopravného priestoru zbernej MK – prieťahu cesty III. triedy v zmysle STN 73 6110, obnovou príp. jej rozšírením.
 Vybudovanie obojstranných prípadne jednostranných dvojpruhových chodníkov pozdĺž vozovky pre automobilovú dopravu
 Vybudovanie zastávkových pruhov pre autobusovú dopravu.
 Vybudovanie pešej zóny v centre obce
 Rekonštrukcia šírkového usporiadania miestnych komunikácií s autobusovou dopravou v zmysle STN 73 6110
 Rekonštrukcia šírkového usporiadania obslužných miestnych komunikácií, prevažne prístupových k lokalitám rodinných domov príp. k jednotlivým objektom budovať/ prebudovať na uspokojené nemotoristické komunikácie funkčnej triedy D1
 vybudovanie miestnych spojovacích komunikácií z cesty III./05074 a z ulice Na rybníky smerom do Žiaru nad Hronom

Zásobovanie pitnou vodou
 malá vodná nádrž Lutila na Kosorínskom potoku
 prívodné potrubie medzi vodojemami I.a a II. tlakového v dĺžke 250 m
 rozvodná sieť v dĺžke 1760 m profilu DN 100

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
 splašková kanalizácia v dĺžke 1 480 m profilu DN 300

Zásobovanie elektrickou energiou:
I. etapa do roku 2015:
 Stožiarová transformátorová stanica TS10 Chata sever vrátane vzdušnej 22 kV prípojky
 Pre navrhovanú výstavbu IBV budovať sekundárny rozvod nn káblový ako zjednodušenú mrežovú sieť nn.
 Pre navrhovanú výstavbu IBV budovať verejné osvetlenie výbojkovými sodíkovými svietidlami, ktoré budú upevnené na bezpäticových osvetľovacích stožiaroch. Rozvod medzi svietidlami bude káblami.
 Pre navrhované objekty občianskej vybavenosti budovať nn prípojky z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej siete nn.
 Jestvujúcu sekundárnu vzdušnú sieť nn v obci rekonštruovať (výmena vodičov, stĺpov a v uzloch siete budovať rozpojovacie istiace skrine VRIS).
II. etapa do roku 2030:
 Transformátorové stanice TS3 a TS4 sa prebudujú z 250 kVA na 400 kVA (výmena transformátora a sekundárneho rozvádzača nn).
 rozšírenie miestnej STL plynovodnej siete pre navrhovanú zástavbu
 rozvodné káble MTS pre navrhovanú zástavbu

ČASŤ TRETIA
Záverečné ustanovenia

Uloženie územného plánu:
Územný plán Obce Lutila je uložený na :
 Obecnom úrade Lutila
 Stavebnom úrade
 Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici

Toto Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lutile svojím uznesením č. 62/2007 zo dňa 25.10.2007. Účinnosť nadobúda dňa 1.11.2007

V Lutile dňa 25.10.2007


Ján Pružina
starosta obce

 

Súbor na stiahnutie Všeobecne Záväzné nariadenie obce Lutila č.doc (117 kB)

 

Schválené: 25.10.2007

Účinnosť: 1.11.2007

Zodpovedá: Správca Webu