Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

5/2009 - O prevádzkovom poriadku pohrebiska Lutila

Obecné zastupiteľstvo v Lutile na základe § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 19 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a v znení a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len zákon o pohrebníctve) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Súbor na stiahnutie VZN pohrebiská Lutila č.5-08.doc (78.5 kB)

 

Schválené: 16.12.2008

Vyhlásené: 16.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Zodpovedá: Správca Webu