Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

3/2008 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Lutila v zmysle § 6 odseku 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zraidení v znesní neskorších zmien a dolnkov a podľa zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto všeo becned záväzné naiadenie

VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN o poplatkoch č.3-08.rtf (72.1 kB)

 

Schválené: 16.12.2008

Vyhlásené: 16.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Zodpovedá: Správca Webu