Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o výrube drevín

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Lutila, Štefánikova 84, 966 22 Lutila alebo elektronicky na adresu: lubica.imrisova@lutila.dcom.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie, t.j. do 27.05.202
Dátum zverejnenia informácie: 20.05.2022
Číslo konania: S2022/00125
Vec: Žiadosť Anny Dvorskej, Moyzesova 69, 966 22 Lutila o vydanie súhlasu na výrub dreviny – krovité porasty - rastúce na parcele CKN č. 941/15 v k.ú. Lutila v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu