Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Odstránenie stavby - žiadosť

odstránenie stavby
Žiadosť sa predkladá na Spoločný stavebný úrad v Žiari nad Hronom
1.Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k stavbe a k pozemkom (list vlastníctva, zmluvy).
2.Snímka z mapy
3.Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku.
4.Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnili.
5.Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.
6.Pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená firma, dohodu s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať.
7.Doklad o zaplatení správneho poplatku

žiadosť búracie povolenie.rtf (17.5 kB)

Zodpovedá: Správca Webu