Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 8.8.2005

Pozvánka

Lutila 29. 7. 2005


P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile, ktoré sa uskutoční dňa 8. augusta 2005 (pondelok) o 19.00 hod. na obecnom úrade.

P r o g r a m :

1. Otvorenie


2. Kontrola uznesení


3. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2005


4. Žiadosti:


- Milan Hromádka, Štefánikova ul. Lutila – upresnenie ceny, na schválený predaj obecného pozemku, podľa predloženého GP.


- Peter Straňák a manželka Žiar nad Hronom - upresnenie ceny na schválený predaj obecného pozemku podľa predloženého GP.


- MUDr. Alexander Murgaš, Gorkého 15 Lutila – žiadosť o kúpu pozemku časti prieluky KN-C 944/42


5. Rôzne, diskusia


6. Záver
S pozdravomJán P r u ž i n a,


starosta obce 

UZNESENIA

z 4. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 8. augusta 2005

 

 

Uznesenie číslo 43/2005
Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

predaj časti obecného pozemku CKN parc. č. 944/62m požadovaného p. Bc. Marošom Frindtom a manželkou. Cena bude určená na budúcom zasadaní OZ po predložení GP podľa schváleného cenníka.

 

 

 

9 9 0 0


Uznesenie číslo 44/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

p. Zuzanu Malovú a p. Máriu Pinkovú poslankyne OZ za členov NO pre účely zriadenia penziónu pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

 

 

 

9 9 0 0


Uznesenie číslo 45/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

A/ plnenie rozpočtu k 30. 6. 2005
B/ úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu (viď prílohu k zápisu)

 

 

 

9 9 0 0Uznesenie číslo 46/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

P.Milanovi Hromádkovi, Štefánikova ul. č. 31 Lutila, predaj časti obecného pozemku CKN parc. č. 601/5, o výmere 117 m2 v celkovej cene 9 680,– Sk , podľa schváleného cenníka.
9 8 1 0

Uznesenie číslo 47/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

P. Petrovi Straňákovi s manželkou, bytom Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 14/93, predaj časti obecného pozemku v KÚ Lutila CKN parc. č. 256/3, záhr., o výmere 196 m2, vytvorenej z CKN parc. č. 256/1, ostat.pl., podľa GP č. 51/2005 z 4.7.2005, v celkovej cene 21 560,– Sk.
9 9 0 0 

Uznesenie číslo 48/2005

Obecné zastupiteľstvo -

1. Odstupuje
žiadosť p. MUDr. Alexandra Murgaša a manželky na kúpu preluky na prejednanie v komisii výstavby a verejného poriadku

2. Ukladá
komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku požadovaného pozemku.

 

 

 

Zodpovedný: Marián Bahno Termín: do najbližšieho zasadania predseda komisie OZ
9 9 0 0


Uznesenie číslo 49/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za II. štvrťrok 2005 v plnej výške.
9 9 0 0

Za správnosť: Eva Hromádková


Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

Zápis
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 8. augusta 2005

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,
p. Gontko Stanislav, konateľ s.r.o.

Občania: Mária Olajcová

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2005
4. Žiadosti:
- Milan Hromádka, Štefánikova ul. Lutila – upresnenie ceny, na schválený predaj obecného pozemku, podľa predloženého GP.
- Peter Straňák a manželka Žiar nad Hronom - upresnenie ceny na schválený predaj obecného pozemku podľa predloženého GP.
- MUDr. Alexander Murgaš, Gorkého 15 Lutila – žiadosť o kúpu pozemku časti prieluky KN-C 944/42
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných občanov a poslancov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko sú prítomní všetci poslanci..

Za overovateľov určil pp. Miroslav Mazúr, Marián Bahno
Za zapisovateľku určil p. Evu Puskeilerovú

K bodu 2. – kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z OZ vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia sú splnené.
K uzn. č. 34/2005 – predseda komisie výstavby a verejného poriadku p. Marián Bahno uviedol, že členovia komisie vykonali tvaromiestnu obhliadku.
Komisia doporučuje požadovaný pozemok odpredať.
OZ schvaľuje predaj časti obecného pozemku CKN parc. č. 944/62m požadovaného p. Bc. Marošom Frindtom a manželkou. Cena bude určená na budúcom zasadaní OZ po predložení GP podľa schváleného cenníka.
Jednohlasne
K uzn. č. 37/2005 – Prenájom bývalej ZŠ na Ul. Školská –
Starosta doporučil schváliť 2 (pp. Zuzanu Malovú a Máriu Pinkovú) poslancov za členov budúcej neziskovej organizácie pre účely zriadenia penziónu pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
Menované súhlasia s návrhom.
OZ schvaľuje p. Zuzanu Malovú a p. Máriu Pinkovú poslankyne OZ za členov NO pre účely zriadenia penziónu pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
Jednohlasne

OZ konštatuje, že uznesenia OZ sa plnia

K bodu 3, - plnenie rozpočtu k 30. 6. 2005 - predložený písomne
Úvodné slovo k plneniu rozpočtu predniesol starosta obce. Podrobnejšie prešiel jednotlivými položkami rozpočtu. Navrhol navýšiť rozpočet z rezervného fondu:
- vo výške 5 000,– Sk pre zbor Magnifikat nakoľko zbor dostal pozvanie na koncertovanie vo Svitavách (ČR) v dňoch 2. – 4. septembra 2005.
- Na 96 000,– Sk na kanceláriu OcÚ – interiérové vybavenie (kapitálový rozpočet)
- Na 26 000,– Sk – kapitálový rozpočet – kosačka

Pani Müllerová, ekonómka informovala o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ Lutila.
OZ schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu.
Jednohlasne

Žiadosti občanov
P. Milan Hromádka, Štefánikova 31 Lutila – žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku CKN parc. č. 601/5, o výmere 117 m2.
OZ schvaľuje predaj časti obecného pozemku CKN parc. č. 601/5, o výmere 117 m2 v celkovej cene 9 680,– Sk , podľa schváleného cenníka.
Hlasovanie: za 8
Zdržal sa 1

P. Peter Straňák – bytom Žiar nad Hronom, upresnenie ceny za predaj obecného pozemku parc. CKN č. 256/3, o výmere 196 m2.
OZ schvaľuje cenu za predaj obecného pozemku parc. CKN č. 256/3, o výmere 196 m2 v celkovej cene 21 560,– Sk, podľa schváleného cenníka.
Jednohlasne


P. MUDr. Murgaš, Gorkého 15 Lutila – žiadosť o odkúpenie časti preluky CKN parc. č. 944/42.

 

Starosta navrhol žiadosť zobrať na vedomie. Vzhľadom na to, že sú aj ďalší záujemci o odkúpenie uvedenej preluky, uložiť komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku.
OZ žiadosť p. MUDr. Murgaša berie na vedomie a odstupuje žiadosť na prejednanie v komisii výstavby a verejného poriadku
OZ ukladá komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku požadovaného pozemku.
Jednohlasne

R ô z n e

Starosta odpovedal na interpeláciu poslancov z minulého zasadnutia:
Ján Imriš st. - rozkopávka na MK Kamennej ulici - žiadateľ o rozkopávku bol písomne upozornený na nedodržanie podmienok v rozhodnutí.. P. Macák uviedol, že MK bude upravená do konca augusta 2005.
Tiež písomne boli upozornené Energetické závody na vykrivený elektrický stĺp.

Starosta ďalej informoval o písomnom podnete, ktorý zaslal pán Anton Lacika na Obecný úrad v Lutile, v ktorom sa sťažoval na suseda p. Michalíčka.

Starosta informoval, že písomne požiadal Okresný súd Banská Bystrica o vydanie auta NISSAN.

P. Ján Imriš ml. informoval poslancov o pozvaní zmiešaného zboru Magnificat do Svitáv na koncertovanie. Zároveň pozval poslancov na uvedený zájazd.

Starosta poďakoval za dobrú organizáciu futbalového turnaja o Pohár starostu obce Lutila, menovite p. P. Čiernemu, M. Pinkovej, S. Gontkovi a pracovníkom Lity s.r.o..

Starosta ďalej informoval poslancov o požiari v Klube mladých. Uviedol, že bol poškodený nábytok, steny, okná. Príčina – iskrenie a skrat na elektrickej predlžovacej šnúre, ktorá bola napojená na televízor a ten sa vznietil. Škoda bola odhadnutá na 120 000,– Sk. Mladí neprejavili záujem o obnovu klubu.
Starosta mal dotaz na poslancov aby predložili návrhy čo ďalej s touto miestnosťou.

Ďalej informoval poslancov, že pracovníci LITA s.r.o. spravili autobusové zastávky, ktoré by mali byť položené na pripravené miesta do konca augusta.

P. J. Imriš st. – navrhol klub zavrieť
Starosta – navrhol miestnosť poskytnúť klubu dôchodcov.

P. S. Gontko, konateľ s.r.o. LITA – predniesol informáciu o vykonaných prácach v obci a tiež o prácach vykonávaných v areáli ZSNP.

Interpelácie:

P. M. Mazúr – mal dotaz v akom štádiu je štúdia na hlavnú cestu cez obec (Štefánikova ul.).
Starosta – uviedol, že treba vypracovať výškopis a polohopis, ktorý stojí cca 80 000,– Sk – je to drahé.
Mazúr – treba to riešiť možno aj iným spôsobom, je treba hľadať finančné prostriedky. Treba vyčísliť predpokladané výdavky.

P. M. Mazúr, zástupca starostu obce - predložil návrh na schválenie odmeny starostovi obce za II. štvrťrok 2005 v plnej výške.
OZ schvaľuje starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za II. štvrťrok 2005 v plnej výške.

Keďže viac pripomienok a otázok nebolo starosta zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Eva Puskeilerová


Overovatelia:

Miroslav Mazúr .........................................

Marián Bahno ..........................................


Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

Zodpovedá: Správca Webu