Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 8.3.2011

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ Lutila

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 8. marca 2011 (utorok)
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosť o podanie ústnej informácie zástupcu spoločnosti Regula SK s r.o., Snežienková 34, Prievidza, o projekte na realizáciu bytového domu v energeticky pasívnom režime.
6. REGOS s.r.o., Rádayho č. 10, Lučenec – žiadosť o vyjadrenie k návrhu na určenie DP v oblasti Žiarska kotlina
7. Plnenie rozpočtu za rok 2010
8. Záverečný účet za rok 2010
9. Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia Lutila
10. Žiadosti:
a/ Žiadosť Ing. M. Pittnera, Nová Baňa o zámenu pozemkov s obcou Lutila.
b/ E.Kesanová , – žiadosť o kúpu rodinného domu, ktorý je vo vlastníctve obce Lutila (LV 829)
c/ Doplnok k uzneseniu č. 278/2010 z 14.10.2010, ktorým bol I. Šurkovej, .schválený predaj obecného pozemku časť parcely E-KN č. 1192/2, ktorý tvorí C-KN parc. č. 876/37 s vyznačením vecného bremena na GP na priznanie práva uloženia potrubia o priemere 600 mm za účelom odvedenia dažďových vôd a práva vstupu na tento pozemok v prípade živelných pohrôm.
d/ A. Oravec, – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN parc. č. 942/66, o výmere 47 m2.
e/ L. Schmidtová, – žiadosť o finančnú výpomoc
f/ M. Nárožná, – žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi.
11. Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2010
12. Interpelácia poslancov
13. Rôzne, diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

S pozdravom

 


Ján P r u ž i n a . Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenia.rtf (36 kB)
Zápisnica.rtf (88.2 kB)

 

 

 

Zodpovedá: Správca Webu