Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 30.3.2009

Pozvánka na 15. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Lutile

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 30. marca 2009 (pondelok)
o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh cien za prenájom tenisových kurtov platný od 1.4.2009
4. Žiadosti:
• Jozef Finka a manželka, Gazdovská 10 Lutila – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
• Miroslav Ziman a manželka, Na Rybníky 19/A Lutila – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

S pozdravom

 

Ján P r u ž i n a , v.r. Starosta obce

 

 

 

Uznesenia z 15. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 30.3.2009

 

 

 

Zápisnica z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného dňa 30. marca 2009

 

 

 

pozvánka.rtf (356.7 kB)
Uznesenia.rtf (50.2 kB)
zápisnica.rtf (56.8 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu