Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 28.8.2007

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2007 (utorok)
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 30.6.2007
4. VZN o chove a držaní zviera v katastri obce Lutila
5. Žiadosti:
Ján Búgel Bottova 11– žiadosť o kúpu obecného pozemku z parc. KN-E č. 1186/1 podľa vypracovaného GP č. 36636029-204/2006 z 7.10.2006
Miroslav Grznár Podohorská 37 – žiadosť o predaj obecného pozemku z parc. KN-C č. 944/286 podľa GP č. 35302551-83/20006
Róbert Nagy Podhorská 23 – žiadosť o predaj obecného pozemku parc. KN-C č. 944/312 a 944/309, podľa GP č. 177 94 129-211/2002 z 30.10.2002
6. Informácia o príprave Priemyselného parku
7. Rôzne, diskusia
8. Záver

S pozdravom


Ján P r u ž i n a
Starosta obce
 

 

 

UZNESENIA
z 5. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 28. augusta 2007
 

 

Uznesenie číslo 48/2007

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 30.6.2007

Uznesenie číslo 49/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 o chove a držaní zvierat v Obci Lutila
9 7 1 1

Uznesenie číslo 50/2007

Obecné zastupiteľstvo
ruší
uznesenie č. 14/2007 a 15/2007 z 12 februára 2007.
9 9 0 0

Uznesenie číslo 51/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Jánovi Búgelovi Bottova 11, Lutila predaj časti obecného pozemku z parc. E-KN č. 1186/1, o výmere 20746 m2, ost. pl. diel 12 o výmere 77 m2, rodinný dom, diel 14 a 15 o výmere 4 m2, hospodárske budovy a diel 16, o výmere 211 m2, záhrada diel č. 13. o výmere 175 m2, zast. pl. (dvor) v cene 37 276,– Sk
9 7 1 1

Uznesenie číslo 52/2007

Obecné zastupiteľstvo
zamieta
p. Miroslavovi Grznárovi a manželke Podhorská 37 Lutila, predaj časti obecného pozemku z parc. KN-4 č. 944/286 o výmere 215 m2 a časti parc. KN-E č. 1192/1 diel 2, 3 a 4, o výmere 352 m2.
9 4 3 2

Uznesenie číslo 53/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Róbertovi Nagyovi predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 944/309, o výmere 373 m2, t.t.p., v cene 119,– Sk/m2 t.j. v celkovej sume 44 387,– Sk, t.j. p. Nagy doplatí do pokladne obecného úradu 4 387,– Sk.
9 9 0 0

Uznesenie číslo 54/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Jánovi Roóbovi a manželke predaj obecného pozemku časť z parcely E-KN č. 1186/1, diel 4, o výmere 51 m2, ostat. pl, v cene 53,-- Sk/m2, t.j. v celkovej cene 2 703,-- Sk.
9 9 0 0

Uznesenie číslo 55/2007

Obecné zastupiteľstvo
zamieta
p. Anne Uhríkovej predaj obecného pozemku o výmere 24 m2 z parcely C-KN č. 864/1 nachádzajúcej sa pred rodinným domom súpisné číslo 93
9 0 9 0

Uznesenie číslo 56/2007

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
ponuku Timeline, s.r.o. Banská Bystrica na kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu v pripravovanej individuálnej bytovej výstavbe v časti „Blatište“ s tým, že kúpna zmluva bude prejednaná na najbližšom zasadaní OZ.

Uznesenie číslo 57/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce vo výške 7 500,– Sk Poľovníckemu združeniu UPS Lutila na kúpu 2 ks lesníc.
9 7 0 2

Uznesenie číslo 58/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Štatút obecnej knižnice v Lutile.
9 9 0 0

Uznesenie číslo 59/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 37 000,– Sk z rezervy rozpočtu na kúpu motora do kosačky.
9 8 0 1

Za správnosť: Eva Hromádková

Ján P r u ž i n a
Starosta obce
 

 

 

Zápis
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 28. augusta 2007

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, hlavná kontrolórka obce p. Mária Hronská

Občania: pp. Kamil Paál, Jana Paálová, Jozef Breziansky, Peter Kösegi, A. Mokroš – zástupca ZO SZZ záhradkárska osada č. 5

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 30.6.2007
4. VZN o chove a držaní zvierat v katastri obce Lutila
5. Žiadosti:
Ján Búgel Bottova 11– žiadosť o kúpu obecného pozemku z parc. KN-E č. 1186/1 podľa vypracovaného GP č. 36636029-204/2006 z 7.10.2006
Miroslav Grznár Podohorská 37 – žiadosť o predaj obecného pozemku z parc. KN-C č. 944/286 podľa GP č. 35302551-83/20006
Róbert Nagy Podhorská 23 – žiadosť o predaj obecného pozemku parc. KN-C č. 944/312 a 944/309, podľa GP č. 177 94 129-211/2002 z 30.10.2002
6. Informácia o príprave Priemyselného parku
7. Rôzne, diskusia
8. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných, občanov, poslancov, hlavnú kontrolórku a konateľa LITA s.r.o.. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp. Ing. Evu Loučičanovú a Ing. Jána Wiežbu
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

Starosta predložil návrh na doplnenie programu o žiadosti:
1. Poľovnícky spolok UPS Lutila o finančnú podporu na nákup lesníc
2. Firma Timeline, s.r.o., IČO: 36 624 276, Banská Bystrica ponuka na predaj Obci Lutila pozemok pod miestne komunikácie v časti Blatište, kde firma vykúpila pozemky pod výstavbu rodinných domov.
Hlasovanie za predložený program: za - jednohlasne

K bodu 2. - Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení OZ vykonala hlavná kontrolórka obce p. Mária Hronská.
Konštatovala, že uznesenia sú splnené.

K bodu 3. - Plnenie rozpočtu k 30.6.2007
Úvodné slovo predniesol starosta obce. Uviedol, že príjmy sa plnia na 57 %. Plnenie ovplyvňuje daň z Daňového úradu.
Výdavky sa plnia na 37 %. Neinvestovalo sa ešte do rekonštrukcie domu smútku. Starosta konštatoval, že plnenie je priaznivé.
Rozpočet ZŠ s MŠ – majú ušetrené mzdové finančné prostriedky z dôvodu MD jednej učiteľky, za ktorú neprijali novú silu na zastupovanie.
Diskusia
Viktor Šurka – aké dividendy má obec?
Starosta – Sú to dividendy za akcie, ktoré obec vlastní vo vodárenskej spoločnosti VEOLIA.
J. Imriš – mal dotaz na rozpočet ZŠ. Uviedol, že tarifný plat sa plní na 40 % a príplatky na 116 %. z akého dôvodu?
Starosta – Plnenie v položke príplatky je za to také vysoké, že nebola prijatá učiteľka na zastupovanie ale chýbajúcu učiteľku zastupovali kolegyne
M. Šurka – mal dotaz na výpočtovú techniku v ZŠ – plnenie len na 4 %.
Starosta – uviedol, že škola si hospodári sama a asi nepotrebujú zatiaľ niečo doplniť.

Viac otázok k rozpočtu zo strany poslancov nebolo.
Uznesenie č. 48
OZ plnenie rozpočtu k 30.6.2007 berie na vedomie.

K bodu 4. - VZN o chove a držaní zvierat v katastri obce Lutila

Úvodné slovo predniesol starosta obce. Uviedol, že týmto VZN sa zruší VZN o niektorých podmienkach držania psov v Obci Lutila s účinnosťou od 1.1.2003 a VZN o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v kat. zemí Obce Lutila č. 5/1995 z 27.1.1995.

Diskusia
V. Šurka – vo VZN sa nehovorí o obmedzení chovu spoločenských zvierat – mačky, psy.
E. Loučičanová – podporila názor p. Šurku.
Starosta – obmedzené je len v bytových domoch.

Kamil Paál, občan – uviedol, že psy registrované cez chovateľskú stanicu sú tetované.

P. Mokroš – zástupca záhradkárskej osady – že kde sa majú zaradiť záhradkári, keď sú to nie rodinného domy.
Starosta uviedol, že z VZN sa vypustilo striktné zakázanie chovu v záhradkárskej osade a že si, na základe tohto VZN môžu prijať vlastné normy.

Ján Imriš – predložil návrh na zmenu odst. 2 § 6 – vypustiť počty chovaných zvierat. Znenie odstavca 2:
„Na území obce, okrem bytových domov, je možno chovať iba drobné hospodárske zvieratá (hydina, zajace, ošípané) pre vlastnú potrebu pri dodržaní priestorových a stavebných požiadaviek uvedených v § 4.“

Jana Paálová, občan – ako obec bude postupovať pri kontrole počtu chovu ošípaných, či je možné vstupovať do chlievov.

Hlasovanie za návrh Jána Imriša:
za - 4 (Pavol Čierny, Ján Imriš, Ján Wiežba, Juraj Polóň)
proti - 5 (Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka)
zdržal sa - 0
Predložený návrh nebol prijatý.

Starosta uviedol, že je možné doplniť do odst. 2 § 6 vetu „ak chce chovateľ chovať väčší počet kusov hospodárskych zvierat je potrebný súhlas susedov.“

Zuzana Malová – ako sa počty chovaných zvierat budú kontrolovať ak nás do chovných priestorov majiteľ nepustí.
Viktor Šurka – v prípade potreby môžeme požiadať veterinára, ktorý má právo vstúpiť do chovného priestoru a ten nám môže poskytnúť informáciu.

Juraj Polóň – predložil návrh doplniť VZN o vetu: „V prípade chovu vyššieho počtu hospodárskych zvierat je potrebný súhlas susedov do vzdialenosti 50 m od chovu.“
Hlasovanie:
za - 5 (Juraj Polóň, Ján Wiežba, Zuzana Malová, Slavomír Pružina, Eva Loučičanová)
Proti - 4 (Pavol Čierny, Ján Imriš, Miroslav Šurka, Viktor Šurka)
Zdržal sa - 0

Návrh bol prijatý

Hlasovanie za predložené VZN so schváleným doplnkom:
za - 7 (Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka, Ján Wiežba)
proti - 1 (Ján Imriš)
zdržal sa - 1 (Pavol Čierny)
VZN bolo prijaté 3/5 väčšinou prítomných poslancov
Uznesenie č. 49
OZ schvaľuje VZN č. 6/2007 o chove a držaní zvierat


Žiadosti
Ján Búgel, Bottova ul. č. 11 – písomná žiadosť o kúpu obecného pozemku.
Starosta uviedol, že 12. 2. 2007 boli prijaté uznesenie č. 14/2007, ktorým bol schválený predaj pozemkov z parc. E-KN č. 1186/1 diel 12 o výmere 77 m2, rodinný dom, diel 14 a 15 o výmere 4 m2, hospodárske budovy a diel 16, o výmere 211 m2, záhrada v cene podľa schváleného cenníka t.j. v cene 21 876,– Sk p. Jozefovi Búgelovi, Kuzmányho ul. č. 2,
a uznesenie č. 15/2007, ktorým bol schválený predaj pozemkov z parc. E-KN č. 1186/1 diel č. 13. o výmere 175 m2, zast. pl. (dvor) v cene 15 400,– Sk v ½ p. Jozefovi Búgelovi Kuzmányho ul. č. 2 a v ½ vnučke Adriane Búgelovej, Štefánikov ul. č. 11.
Keďže sa spoluvlastníci nehnuteľností medzi časom majetkovo vysporiadali a vlastníkom sa stal Ján Búgel Bottova ul. č. 11, vnuk Jozefa Búgela, uvedené časti pozemkov bude teraz od obce kupovať Ján Búgel – vnuk.
Starosta preto navrhol zrušiť uznesenie č. 14/2007 a 15/2007 a prijať nové uznesenie, ktorým sa pozemky odpredajú Jánovi Búgelovi.

Hlasovanie: za zrušenie uznesenia č. 14/2007 a 15/2007 jednohlasne
Uznesenie č. 50
OZ ruší uznesenie č. 14/2007 a 15/2007 z 12 februára 2007
.
Uznesenie č. 51
OZ schvaľuje Jánovi Búgelovi Bottova 11, Lutila predaj časti obecného pozemku z parc. E-KN č. 1186/1, o výmere 20746 m2, ost. pl. diel 12 o výmere 77 m2, rodinný dom, diel 14 a 15 o výmere 4 m2, hospodárske budovy a diel 16, o výmere 211 m2, záhrada diel č. 13. o výmere 175 m2, zast. pl. (dvor) v cene 37 276,– Sk


Hlasovanie: za jednohlasne

Miroslav Grznár a manželka, Podhorská 37, Lutila, písomná žiadosť o kúpu časti obecného pozemku z parc. KN-C č. 944/286 diel 1 o výmere 215 m2 a časť parc. KN-E č. 1192/1 diel 2, 3 a 4, o výmere 352 m2.

Starosta uviedol, že požadované pozemky sú časť v intraviláne a časť v extraviláne a teda treba schváliť dve uznesenia, aby pozemky v intraviláne mohli byť zapísané do katastra nehnuteľností teraz a pozemky v extraviláne potom keď bude rozšírený intravilán.
Cena vypočítaná podľa schváleného cenníka za diel 1 by bola 130,– Sk/m2 t.j. 27 950,– Sk a cena za diel 2, 3 a 4 by bola 130,–/m2 t.j. 45 760,– Sk.

Hlasovanie:
za - 4 (Ján Imriš, Eva Loučičanová, Juraj Polóň, Ján Wiežba)
proti - 3 (Viktor Šurka, Pavol Čierny, Miroslav Šurka)
zdržal sa - 2 (Zuzana Malová, Slavomír Pružina)

Uznesenie č. 52
Predaj pozemkov nebol schválený
.

Róbert Nagy žiadosť o predaj obecného pozemku parc. KN-C č. 944/309, o výmere 373 m2 a KN-C parc. č. 944/312 o výmere 44 m2 .
Starosta uviedol, že o predaj p. Nagy požiadal ešte v roku 2003 s tým, že dal na obecný úrad zálohu vo výške 40 000,– Sk. Predaj bol zamietnutý, finančné prostriedky sa však nevrátili. P. Nagy by doplatil rozdiel do predajnej ceny.
Ján Imriš – parcela 944/312 je pred pozemkom p. Nagya. Na tomto pozemku sú aj niektoré inžinierske siete a tiež už načierno postavil oplotenie na cudzom pozemku, keď sa to zlegalizuje tak ďalší na Podhorskej ulici môžu požiadať o odpredaj a budeme im to musieť schváliť.
J. Imriš navrhol, aby sa p. Nagyovi predala len parcela KN-C č. 944/309.

Hlasovanie za predaj C-KN parc. č. 944/309, o výmere 373 m2 v cene 119,– Sk/m2 t.j. v celkovej sume 44 387,– Sk,
Za jednohlasne

Hlasovanie za predaj C-KN parc. č. 944/312, o výmere 44 m2
Za - 0
Proti - 8 (Pavol Čierny, Ján Imriš, Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka, Ján Wiežba)
Zdržal sa - 1 (Juraj Polóň)

Uznesenie č. 53
OZ schvaľuje p. Róbertovi Nagyovi predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 944/309, o výmere 373 m2, t.t.p., v cene 119,– Sk/m2 t.j. v celkovej sume 44 387,– Sk, t.j. p. Nagy doplatí do pokladne obecného úradu 4 387,– Sk.


Ján Roób a manželka, písomná žiadosť o kúpu obecného pozemku, z dôvodu vysporiadania nehnuteľnosti, z parc. E-KN č. 1186/1 diel 4, o výmere 51 m2, ostat. pl., v cene 53,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 2 703,– Sk.
Hlasovanie: za jednohlasne
Uznesenie č. 54
OZ schvaľuje p. Jánovi Roóbovi a manželke predaj obecného pozemku časť z parcely E-KN č. 1186/1, diel 4, o výmere 51 m2, ostat. pl, v cene 53,-- Sk/m2, t.j. v c elkovej cene 2 703,-- Sk.


Anna Uhríková, písomná žiadosť o kúpu obecného pozemku o výmere 24 m2 z parcely 864/1, nachádzajúcej sa pred rodinným domom súpisné číslo 93, orientač. č. 33, pod prenosnú garáž.
Hlasovanie: za 0
Proti 9
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 55
Predaj pozemku pre p. Uhríkovú bol zamietnutý.


Timeline, s.r.o. Banská Bystrica – ponuka na predaj pozemku pod miestnu komunikáciu v pripravovanej individuálnej bytovej výstavbe v časti „Blatište“.
Starosta uviedol, že na výstavbu MK je možné požiadať ministerstvo výstavby o finančnú dotáciu, na takúto akciu sú granty.
Starosta ďalej uviedol, že rozdiel v cene – dotácia a náklad na inžinierske siete, doplatí firma.

Viktor Šurka – mal dotaz či je firma solventná natoľko, aby ten rozdiel bola schopná zaplatiť.

Uznesenie č. 56
OZ ponuku Timeline, s.r.o. Banská Bystrica na kúpu pozemku pod miestnu komunikáciu v pripravovanej individuálnej bytovej výstavbe v časti „Blatište“ berie na vedomie s tým, že kúpna zmluva bude prejednaná na najbližšom zasadaní OZ.


Poľovnícke združenie UPS Lutila – písomná žiadosť o finančnú podporu na kúpu 2 ks lesníc vo výške 7 500,– Sk.
Hlasovanie:
za - 7 (Pavol Čierny, Ján Imriš, Zuzana Malová, Juraj Polóň,
Slavomír Pružina, Viktor Šurka, Ján Wiežba)
proti - 0
zdržal sa - 2 (Miroslav Šurka, Eva Loučičanová

Uznesenie č. 57
OZ schvaľuje poskytnúť finančnú čiastku vo výške 7 500,– Sk Poľovníckemu združeniu UPS Lutila na kúpu 2 ks lesníc.


Rôzne
Starosta predložil Štatút obecnej knižnice v Lutile, ktorý musí mať schválený každá knižnica.
Uznesenie č. 58
OZ schvaľuje Štatút obecnej knižnice v Lutile.
Hlasovanie: za jednohlasne


Starosta informoval poslancov o stretnutí vlastníkov pozemkov, ktoré zvolal dňa 27. 8. 2007 za účelom odkúpenia pozemkov pod Priemyselný park. Starosta uviedol, že informoval vlastníkov o tom, že je možné na vybudovanie inžinierskych sietí Priemyselného parku požiadať o dotáciu z ministerstva výstavby ale len v tom prípade keď bude obec vlastníkom pozemkov. Ďalej starosta uviedol, že na stretnutí sa do diskusie prihlásil len p. Felix Krnčok, ktorý predložil návrh, že predá pozemky v cene 350 až 500,– Sk/m2, na čo obec nemá finančné prostriedky. Keďže iný návrh nebol ďalšie jednanie v najbližšej dobe nebude.

Starosta požiadal o uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy rozpočtu vo výške 37 000,– Sk na kúpu motora do kosačky.
Hlasovanie:
za - 8 (Pavol Čierny, Ján Imriš, Eva Loučičanová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka, Ján Wiežba)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Zuzana Malová)

Uznesenie č. 59
OZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 37 000,– Sk z rezervy rozpočtu na kúpu motora do kosačky.


Starosta ďalej informoval poslancov o podnete manželov Markovcov zo Štefánikovej ul. č. 80, kde spoluvlastník rod. domu p. Ľuboš Mikuš prenajal dom, kde nie je elektrika, kúrenie, voda, rodine s deťmi. Nakoľko dohľad nad rodinami s deťmi má Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica obecný úrad požiadal o prešetrenie tejto rodiny. Pracovníčky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny navštívili túto rodinu a upozornili ich, že ak nedôjde k náprave budú nútení pristúpiť k prísnejším opatreniam a v zmysle platného zákona uložiť výchovné opatrenia. V dohľadnej dobe návštevu v rodine zopakujú.

Interpelácie
Ján Wiežba – požiadal o dopravné značenie miestnej komunikácie na križovatke Gazdovská ulica, Kuzmányho ulica a Štefánikova ulica, nakoľko vodiči nerešpektujú pravidlo pravej ruky a do križovatky vbiehajú veľkou rýchlosťou. Je otázka času kedy sa tam stane vážnejšia dopravná nehoda.

Stanislav Gontko, konateľ s.r.o. – požiadal poslancov o vyjadrenie k vybratiu opláštenia autobusových zastávok, nakoľko sú postriekané sprejmi, vytlačené, sú v nich diery.

Ján Imriš – navrhol vymeniť len poškodené polykarbonáty.

Nakoľko viac pripomienok a požiadaviek nebolo starosta zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: Eva Hromádková

Ján P r u ž i n a
Starosta obce


Overovatelia:

Ing. Eva Loučičanová ........................................

Ing. Ján Wiežba ........................................
 

 

 

Uznesenia.doc (46.5 kB)
Zápisnica.doc (69 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu