Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 27.5.2005

Pozvánka

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

 

 

ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2005 (piatok)
o 19.00 hod. na obecnom úrade.

P r o g r a m
:

 

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2005

4. Žiadosti:

- Maroš Frindt a manželka Podhorská 14 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

- Peter Straňák a manželka Žiar nad Hronom - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

- Ing. Jaroslav Ihring, Moyzesova 57 Lutila – žiadosť o prenájom pozemku pri štadióne TJ Lutila

- Emília Pargáčová a Mária Kútiková – žiadosť o prenájom budovy bývalej ZŠ na Školskej ul. na zriadenie penziónu pre občanov, ktorý sú odkázaní na pomoc druhých.

5. Rôzne, diskusia

6. Záver


S pozdravomJán Pružina
starosta obce

 

 

 

UZNESENIA
z 3. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 27. mája 2005
 

Uznesenie číslo 33/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

plnenie rozpočtu k 31. 3. 2005

 

 

 

7 7 0 0


Uznesenie číslo 34/2005

Obecné zastupiteľstvo

1. odstupuje
žiadosť Bc. Maroš Frindt a manželka, Podhorská 14 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku komisii výstavby a verejného poriadku na prejednanie

2. ukladá
komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku požadovaného pozemku.

Zodpovedný: Marián Bahno Termín: do najbližšieho zasadania
predseda komisie OZ

 

 

 

7 7 0 0


Uznesenie číslo 35/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

P. Petrovi Straňákovi s manželkou bytom Žiar nad Hronom predaj obecného pozemku cca 180 m2 z parcely č. 256 s možnosťou pripojenia k parcele č. 259. Cena sa určí po predložení GP.

 

 

 

7 7 0 0


Uznesenie číslo 36/2005

Obecné zastupiteľstvo - zamieta

žiadosť p. Ing. Jaroslava Ihringa. o prenájom pozemku pri štadióne TJ Lutila pre účely poskytovania občerstvenia pre širokú verejnosť obyvateľstva.

 

 

 

7 7 0 0


Uznesenie číslo 37/2005

Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje
prenajať budovu bývalej ZŠ na Školskej ul. č. 8 pre účely zriadenia penziónu pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

 

 

 

7 7 0 0

2. doporučuje
pp. E. Pargáčovej a M. Kútikovej založiť neziskovú organizáciu a po jej zaregistrovaní predložiť znova žiadosť na OZ

Uznesenie číslo 38/2005

Obecné zastupiteľstvo - žiada

 

 

 

 

 

starostu obce

vybaviť na Obvodnom úrade odbor živnostenského podnikania Žiar nad Hronom povolenie na prevádzku bufetu v Športovom areáli.

 

 

 

 

7 7 0 0


Uznesenie číslo 39/2005

Obecné zastupiteľstvo - ruší

 

 

 

 

 

uznesenie OZ č. 30/2005 - uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 100 000,– Sk z rezervného fondu na akontáciu na osobné vozidlo.

 

 

7 7 0 0

 

 


Uznesenie číslo 40/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje
1. Prijatie úveru vo výške 330 000,– Sk z Dexia banky Slovensko a.s. na nákup osobného motorového vozidla
2. Zaručenie úveru „vista blankozmenkou“ v Dexia banke Slovensko a.s.
3. Poukazovanie príjmov Obce Lutila z podielových daní na účet v Dexia banke Slovensko a.s.

 

 

 

7 7 0 0


Uznesenie číslo 41/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

uvolnenie finančných prostriedkov, z rezervného fondu, vo výške 30 000,– Sk na obnovu oltára Panny Márie Lurdskej v kostole sv. Ladislava v Lutile.

 

 

 

7 7 0 0


Uznesenie číslo 42/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za I. štvrťrok 2005 v plnej výške.

Za správnosť: Eva Hromádková
Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

Zápis z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného dňa 27. mája 2005
 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,
p. Gontko Stanislav, konateľ s.r.o.
občania: Ing. Št. Pomothy, J. Olík, E. Pargáčová, A. Lacika
Ospravedlnení poslanci: p. Ing. Pavol Čierny, Mária Pinková

Program:
1. Otvorenie

 

 

 

2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2005
4. Žiadosti:

 

  • Maroš Frindtr a manželka, Podhorská 14 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
  • Peter Straňák a manželka Žiar nad Hronom – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
  • Ing. Jaroslav Ihring, Moyzesova 57 Lutila – žiadosť o prenájom pozemku pri štadióne TJ Lutila
  • Emília Pargáčová a Mária Kútiková – žiadosť o prenájom budovy bývalej ZŠ na Školskej ul. na zriadenie penziónu pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
  • Manželia Dubinoví Ul. Štefánikova 20, Lutila, žiadosť o spoluprácu pri výmene oplotenia.
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce p. Miroslav Mazúr, ktorý v úvode privítal poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce p. Hronskú a Stanislava Gontku, konateľ LITA s.r.o.. Ospravedlnil p. starostu, nakoľko sa z dôvodu pracovných povinností nemohol zúčastniť začiatku zasadania OZ.
Za overovateľov určil pp. Zuzanu Malovú, Jána Imriša ml.
Za zapisovateľku určil p. Evu Puskeilerovú
P. Mazúr konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2. – kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z OZ vykonal zástupca starostu. Konštatoval, že uznesenia sú splnené.

K bodu 3. – Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2005

Úvodné slovo predniesla p. Mullerová, ekonómka obce. Prešla jednotlivými položkami príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Konštatovala, že plnenie je za I. štvrťrok dobré.
Poslanci k plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky.
OZ schvaľuje plnenie rozpočtu k 31. 3. 2005
Jednohlasne

K bodu 4. – žiadostiBc. Maroš Frindt a manželka, Podhorská 14 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku (viď písomú žiadosť – príloha k zápisu)
OZ odstupuje žiadosť komisii výstavby a verejného poriadku na prejednanie
OZ ukladá komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku požadovaného pozemku.
Jadnohlasne.

Peter Straňák a manželka, bytom Žiar nad Hronom – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku (viď prílohu zápisu)

P. J. Imriš st. – upozornil na to, že je potrebné zistiť či požadovaný pozemok nepatrí urbárskemu spoločenstvu.

Pozemok je vo vlastníctve obce.

OZ schvaľuje predaj obecného pozemku cca 180 m2 z parcely č. 256 s možnosťou pripojenia k parcele č. 259. Cena sa určí po predložení GP.
Jednohlasne


Ing. Jaroslav Ihring, Moyzesova č. 57 – žiadosť o prenájom pozemku pri štadióne TJ Lutila pre účely poskytovania občerstvenia pre širokú verejnosť obyvateľstva.
Žiadosť bola prerokovaná na zasadaní OR, ktorá konštatovala, že takáto prevádzka nie je vhodná v areáli športového štadiónu z dôvodu ochrany majetku OŠK (TJ) ako aj bezpečnostných opatrení v čase futbalových zápasov.

J. Imriš ml. – uviedol, že by sa mohol žiadateľovi ponúknuť priestor mimo športového areálu.

OZ zamieta žiadosť p. Ing. Jaroslava Ihringa.
Jednohlasne

Pp. Emília Pargáčová, Moyzesova 6 a Mária Kútiková, Hviezdoslavova ul. Žiar nad Hronom – žiadosť o poskytnutie prenájmu bývalej ZŠ na Školskej ul. s cieľom vytvoriť penzión pre starších občanov.
Obecná rada sa žiadosťou zaoberala a doporučila založiť neziskovú organizáciu, aby obec mala 50 % podiel v uvedenom zariadení.
JUDr. Šurka – mal otázku na p. Pargáčovú – či budú zabezpečení kvalifikovaní zamestnanci do takéhoto penziónu. Neziskovú organizáciu je potrebné zaregistrovať na Ministerstve vnútra SR. Podporil myšlienku zriadenia takéhoto penziónu.
Ján Pružina, starosta obce - uviedol, že v obci pribúda starších občanov a preto je naklonený tejto myšlienke. Urobí všetko preto, aby tento nápad bol zrealizovaný. Momentálne sú zo strany obce vysoké náklady na udržanie budovy. Doporučil umožniť vykonávať uvedenú službu.
Ďalej starosta uviedol, že neziskovú organizáciu môžu založiť 2 – 3 fyzické osoby. Obec môže vstúpiť do NO s tým, že po prehodnotení opodstatneností účasti môže z NO vystúpiť.
JUDr. Šurka – navrhol, aby žiadateľky predložili novú žiadosť ako nezisková organizácia, nie ako fyzické osoby. Pani Pargáčová a Kútiková by mali vytvoriť neziskovú organizáciu.

OZ schvaľuje prenajať budovu bývalej ZŠ na Školskej ul. č. 8 pre účely zriadenia penziónu pre občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

OZ doporučuje pp. E. Pargáčovej a M. Kútikovej založiť neziskovú organizáciu a po jej zaregistrovaní predložiť znova žiadosť na OZ


Rôzne

Starosta informoval poslancov, že prednostka MsÚ Žiar nad Hronom zvolala stretnutie Spoločného obecného úradu dňa 27.5.2005, kde sa riešilo vypovedanie Zmluvy o spoločnom obecnom úrade zo strany Mesta Žiar nad Hronom.
Dodatok k Zmluve schvaľovaný na predchádzajúcom OZ schválilo len 14 obcí z 35-ich.
Starosta ďalej uviedol, že sa zúčastní zasadnutia OZ v Žiari nad Hronom, kde sa táto výpoveď bude prejednávať.

Starosta uviedol, že sú sťažnosti na správcu kurtov, na zlú evidenciu objednávania tenisových kurtov, na čo bol správca upozornený. Bufet na kurtoch by mal byť čo v najkratšej dobe sprevádzkovaný. Je potrebné zakúpiť stolov a stoličiek a lavíc na terasu. O prevádzkovaní bufetu jednal s p. Zděnkom Čiernym, ktorý je kvalifikovaný pre takúto prevádzku. P. Čierny by bol zamestnaný v obci na dobu určitú. Pána Haraburdu by využila pre práce v obci LITA s.r.o.. Takýmto spôsobom obec môže udržať úroveň bufetu.
JUDr. Šurka – uviedol, že s. p. Haraburdom treba otvorene o problémoch hovoriť.
P. Sl. Pružina – navrhol spoplatniť všešportové betónové ihrisko (chodí veľa cudzích mladých ľudí hrať a nedôstojným správaním vyrušujú ostatných.
P. Gontko – na kurtoch sa fajčí a pije na lavičkách. Treba dať tabuľku „Zákaz fajčiť“
Z. Malová - po Vajanského ulici ku kurtom jazdia rýchlo autá. Na ulici je dosť detí a je nebezpečie zranenia. Žiadala umiestniť tabuľu obmedzujúcu rýchlosť.
P. Imriš st. – na kurtoch chýbajú lavičky resp. stoličky na odloženie vecí.
P. Gontko – navrhol zakúpiť magnetickú tabuľu stierateľnú, kde by boli rozpísané objednávky na kurty.
Starosta – Obec musí si založiť živnosť na prevádzku bufetu.
P. Sl. Pružina – na kurtoch by mohli byť automaty na malinovky a iné nápoje a občerstvenie.

OZ žiada starostu obce vybaviť na Obvodnom úrade odbor živnostenského podnikania povolenie na prevádzku bufetu v Športovom areáli.
Jednohlasne


Starosta informoval poslancov o kontrolnom dni na prácach pri reštaurovaní oltára Panny Mária Lurdskej. Uviedol, že odborníci sa vyjadrili, že je to vzácny unikát. Ďalej starosta uviedol, že obecný úrad navštívila p. poslankyňa Dr. Podracká, ktorá sa o reštaurovanie oltára zaujímala a prisľúbila pomoc v získaní finančných prostriedkov v rámci jej možností.
Starosta navrhol uvolniť z rezervného fondu 30 000,– Sk na obnovu oltára.
OZ schvaľuje uvolnenie finančných prostriedkov vo výške 30 000,– Sk na obnovu oltára Panny Mária Lurdskej v kostole sv. Ladislava v Lutile z rezervného fondu.
Jednohlasne.

Starosta informoval poslancov o priebehu a výsledku verejnej súťaže – užšej súťaže, pre výber predajcu osobného motorového automobilu. Bolo oslovených 8 predajcov, do súťaže sa prihlásilo 5. Víťazom sa stal predajca AUTOS s.r.o. Žiar nad Hronom.
Starosta uviedol, že Dexia banka a.s. ponúkla na kúpu osobného auta úver za výhodných podmienok, lepší ako keby sa auto kupovalo na lízing.
Navrhol zrušiť uznesenie OZ, ktorým bola schválená akontácia vo výške 100 000,– Sk a schváliť úver vo výške 330 000,– Sk od Dexia banky Slovenska a.s..
OZ ruší uznesenie OZ č. 30/2005 - uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 100 000,– Sk z rezervného fondu na akontáciu na osobné vozidlo.
Jednohlasne

OZ schvaľuje
1. Prijatie úveru vo výške 330 000,– Sk z Dexia banky Slovensko a.s. na nákup osobného motorového vozidla
2. Zaručenie úveru „vista blankozmenkou“ v Dexia banke Slovensko a.s.
3. Poukazovanie príjmov Obce Lutila z podielových daní na účet v Dexia banke Slovensko a.s.

Jednohlasne

Interpelácie


Ján Imriš st.
Znovu požiadal o upozornenie Energetických závodov na elektrický stĺp na Kamennej ul., ktorý je veľmi nahnutý a v prípade silného vetra sa môže vyvaliť.
Ďalej p.Imriš požiadal upozorniť p. Macáka Stanislava, ktorý rozkopal miestnu komunikáciu na Kamennej ul. a po rozkopávke ostala jama. Nedal MK do pôvodného stavu podľa rozkopávkového povolenia.

Mária Hronská, kontrolórka obce – predložila návrh na schválenie odmeny starostovi obce za I. štvrťrok 2005 v plnej výške.
OZ schvaľuje starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za I. štvrťrok 2005 v plnej výške.


Keďže viac pripomienok a otázok nebolo starosta zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Eva Puskeilerová

Overovatelia:

Zuzana Malová .........................................

Ján Imriš. Ml. ..........................................Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

 

Zápis OZ 27.5..doc (68.5 kB)

 

 

Zodpovedá: Správca Webu