Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 27.3.2008

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2008 (štvrtok)
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu
4. Žiadosti:
Jozef Kapusta, Moyzesova ul. č. 25 – písomná žiadosť o odkúpenie časti pozemku z parc. KNC č. 256/1, ostat.pl., o výmere cca 84 m2.
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

S pozdravom


Ján P r u ž i n a , Starosta obce

 

 

UZNESENIA
z 9. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 27. marca 2008

 

Uznesenie číslo 80/2008
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že sa uznesenia OZ plnia

Uznesenie číslo 81/2008
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu z prebytku hospodárenia:
400 tis. - výmena okien na kultúrnom dome
400 tis. - autobus
120 tis. - šatne na futbalovom štadióne
200 tis. - na projekty a vyhotovenie GP miestnych komunikácií – ulice: Slobodné, Gazdovská,
Kuzmányho, Lesná a Moyzesova od rešt. Borinka po križovatku na Lesnú ul..
150 tis. - realizácia stavby ďalšej časti chodníka v cintoríne.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 82/2008
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
p. Jozefovi Kapustovi predaj obecného pozemku cca 84 m2 v cene podľa schváleného cenníka. Presná cena bude schválená po predložení GP, kde bude daná presná výmera.
8 8 0 0 

Uznesenie číslo 83/2008
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
cenník prenájmu tenisových kurtov tak ako bol predložený. Ceny sú platné do konca roku 2008.
8 7 1 0


Za správnosť: Eva Hromádková
Ján P r u ž i n a
Starosta obce


 

 

 

Zápis
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 27. marca 2008

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
Konateľ LITA s.r.o. p. Stanislav Gontko

Neprítomní: Juraj Polóň (ospravedlnený)
hlavná kontrolórka obce p. Mária Hronská (ospravedlnená)

Občania: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu
4. Žiadosti:
Jozef Kapusta, Moyzesova ul. č. 25 – písomná žiadosť o odkúpenie časti pozemku z parc. KNC č. 256/1, ostat.pl., o výmere cca 84 m2.
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov, konateľa LITA s.r.o. a občanov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp. Zuzana Malová, Ing. Pavol Čierny
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

K bodu 2. - Kontrola uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia sa plnia.
OZ konštatuje, že uznesenia sa plnia.

K bodu 3. – Úprava rozpočtu

Starosta informoval poslancov o prieskume ponúk na autobus. Ešte sa nerozhodol nakoľko čaká na ďalšie ponuky.
Starosta ďalej uviedol, že za rok 2007 príjmy boli vo výške 9 174 tis. Sk a výdaje vo výške 7 182 tis. Sk, teda prebytok hospodárenie je vo výške 1 992 tis. Sk.
Starosta predložil návrh na čerpanie prebytku:
400 tis. - výmena okien na kultúrnom dome
400 tis. - autobus
120 tis. - šatne na futbalovom štadióne
200 tis. - na projekty a vyhotovenie GP miestnych komunikácií – ulice: Slobodné, Gazdovská,
Kuzmányho, Lesná a Moyzesova od rešt. Borinka po križovatku na Lesnú ul..
150 tis. - realizácia stavby ďalšej časti chodníka v cintoríne.

P. Wiežba – odporučil opravu miestnej komunikácie na ulici Slobodné.
P. Imriš – mal dotaz či sa bude existujúci chodník na cintoríne predlžovať a čo je s rekonštrukciou domu smútku.
Odpovedal starosta – uviedol, že v pláne je realizovať ďalších 150 m chodníka. Rekonštrukcia domu smútku by mala tento rok začať.
Nakoľko viacej pripomienok, podnetov a návrhov zo strany poslancov nebolo starosta dal hlasovať za predložený návrh na úpravu rozpočtu
Hlasovanie: za jednohlasne
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu z prebytku hospodárenia:
400 tis. - výmena okien na kultúrnom dome
400 tis. - autobus
120 tis. - šatne na futbalovom štadióne
200 tis. - na projekty a vyhotovenie GP miestnych komunikácií – ulice: Slobodné,
Gazdovská, Kuzmányho, Lesná a Moyzesova od rešt. Borinka po križovatku
na Lesnú ul..
150 tis. - realizácia stavby ďalšej časti chodníka v cintoríne.

K bodu 4. – Žiadosti

Jozef Kapusta, Moyzesova ul. č. 25 – písomná žiadosť o predaj časti obecného pozemku cca 84 m2
Starosta navrhol odpredať v cene podľa schváleného cenníka, náklady na zápis do katastra znáša kupujúci. Je potrebné, aby si žiadateľ dal vypracovať GP.
Hlasovanie: za jednohlasne
OZ schvaľuje p. Jozefovi Kapustovi predaj obecného pozemku cca 84 m2 v cene podľa schváleného cenníka. Presná cena bude schválená po predložení GP, kde bude daná presná výmera.

Rôzne
Starosta predložil návrh na úpravu cien na tenisových kurtoch, ktoré by mali platiť od 1.4.2008. Uviedol, že už 3 roky neboli ceny upravované. Príjmy z kurtov v roku 2006 boli vo výške 331 tis. Sk a za rok 2007 boli vo výške 300 510,– Sk. Vzhľadom k tomu navrhujem ponechať také ceny ako sú doteraz platné do konca roku 2008.
Ďalej starosta navrhol, že v cene permanentiek pre firmy by bola zahrnutá reklama v areáli kurtov do 3 m2.
Hlasovanie: za 7
Zdržal sa 1 Slavomír Pružina
OZ schvaľuje cenník prenájmu tenisových kurtov tak ako bol predložený. Ceny sú platné do konca roku 2008.

• Starosta ďalej informoval o stretnutí zástupcov samosprávy a ťažiarov nerastných surovín. Uviedol, že sa pripravuje nový zákon o ťažiaroch a novela banského zákona.
• P. Hromádková pozvala poslancov na otvorenie Informačného centra mladých v Lutile dňa 4.4.2008.
• Starosta informoval poslancov o vytvorení 29 stavebných pozemkov, ktorých majiteľom je firma TIMELAIN. Uvedená firma vykúpila pozemky od súkromných osôb a v tomto čase vybavuje stavebné povolenia na inžinierske siete.

Keďže sa do rozpravy nikto viac neprihlásil starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Eva Hromádková


Ján P r u ž i n a
Starosta obce


Overovatelia:

Zuzana Malová ...........................................


Ing. Pavol Čierny ............................................
 

 

 

Uznesenie.doc (31.5 kB)
Zápisnica.doc (40.5 kB)
Cenník platný od 1.4.2008.doc (156 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu