Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 23.8.2006

UZNESENIA
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 23. augusta 2006
 

Uznesenie číslo 40/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

prenájom nehnuteľnosti – prízemie budovy (bývalej ZŠ) na Školskej ul. č. 156/8, C-KN parcela č. 480/1 firme K-system, s.r.o., Kosorín 116, IČO 31 623 387, o rozlohe 251,7 m2. Cena prenájmu je 550,– Sk/m2 t.j. 11 536,– Sk/mesiac, od 1. septembra 2006, s výpovednou lehotou 3 mesiace.


Za správnosť: Eva HromádkováJán P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 23. augusta 2006

 

 

 

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: p. Mária Hronská -– hlavná kontrolórka obce, ospravedlnená
Ján Imriš ml. - neospravedlnený
Občania: Pp. Mária Pružinová, Štubňa

Program:
1. Prenájom nehnuteľnosti – budova bývalej ZŠ na Školskej ul.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných občanov a poslancov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp Zuzanu Malovú a Ing. Pavla Čierneho
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

Starosta v úvode uviedol, že na obecný úrad bola doručená žiadosť od firmy K-system s.r.o., Kosorín, o prenájom priestorov v budove bývalej ZŠ na Školskej ulici.
Keďže v roku 2005 boli doručené ešte 2 žiadosti na kúpu uvedenej nehnuteľnosti a to od p. Štefana Macejáka spolu s p. Hermanom a firmy Rowex s.r.o., Aluplast-ZH s.r.o. a Remeslo Juraj Poloň, starosta tieto firmy oslovil, či majú záujem o prenájom budovy. Uvedení záujemci uviedli, že nemajú ďalší záujem.
Firma K-system sa zaoberá výrobou žalúzií rôzneho druhu a výrobou sietí na okná. Výroba je čistá a nehlučná.
Nájom by bol na dobu neurčitú vo výške 550,– Sk/m2. V zmluve bude uvedený čas výpovede. Do zmluvy sa zahrnie aj inflácia. Vnútorné rekonštrukcie a opravy robí firma na vlastné náklady.
Do nájmu nie je zahrnutý priľahlý sklad uhlia.

Rozprava
P. Malová – mala dotaz čo s pozemkom.
P. starosta – uviedol, že firma zatiaľ nemá záujem o priľahlý pozemok.
P. Mazúr – vzhľadom na to, že na pozemok nie sú náklady môže tento stáť, náklady sú na budovu.
P. Malová – kto bude robiť opravu napr. tečúcej strechy
Starosta – vonkajšie opravy a úpravy je povinný urobiť majiteľ nehnuteľnosti. Energie si firma musí prehlásiť na seba.

Na zasadanie OZ prišiel riaditeľ firmy p. Ing. Pavel Kúdela, ktorý poslancov podrobnejšie informoval o výrobe a o využití priestorov budovy na prízemí. Uviedol, že zatiaľ nemajú

záujem o byt na poschodí a o záhradu. Uviedol, že výroba je nehlučná a neprašná. Firma súhlasí s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Starosta ponúkol firme byt do prenájmu pre ich zamestnancov. Prenájom bytu sa riadi zákonom o prenájme bytov.

Starosta – mesačný nájom by bol vo výške 11 536,– Sk. Budova by bola prenajatá od 1.9.2006.

P. Kúdela – mal dotaz na vyriešenie prístupovej cesty a zabezpečenie budovy mrežami na oknách.

Starosta – prisľúbil prístupovú cesty vyriešiť a poslanci súhlasili so zabudovaním mreží na okná s tým, že uvedenú úpravu vykoná firma na svoje náklady.

Uznesenie OZ č. 40/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti – prízemie budovy (bývalej ZŠ) na Školskej ul. č. 156/8, C-KN parcela č. 480/1 firme K-system, s.r.o., Kosorín 116, IČO 31 623 387, o rozlohe 251,7 m2. Cena prenájmu je 550,– Sk/m2 t.j. 11 536,– Sk/mesiac, od 1. septembra 2006, s výpovednou lehotou 3 mesiace
.

Hlasovanie
8 8 0 0


Keďže viac pripomienok a dotazov nebolo starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Eva HromádkováJán P r u ž i n a
Starosta obce
 

 

Zodpovedá: Správca Webu