Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 23.7.2004

Pozvánka na zasadanie OZ


O B E C N Ý Ú R A D
L U T I L A
OKRES ŽIAR nad HRONOM tel. 045/ 67 39 326, fax – 045/6739 001

V Lutila 29. 4. 2004
P O Z V Á N K A


Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecnej rady

ktoré sa uskutoční dňa 2. septembra 2004 (štvrtok)
o 19.30 hod. na Obecnom úrade

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosti občanov
4. Rôzne, diskusia
5. Záver


S pozdravom

Ján P r u ž i n a,
starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia

 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 4
obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 23. júla 2004

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LUTILE

A/ berie na vedomie
1. Žiadosti pp. Bc. Maroša Frindta a Jozefa Chovančíka na prenájom pohostinstva Borinka na Štefánikovej ul. č. 52.
2. Žiadosť p. Štefana Macejáka o prenájom espressa v priestoroch Športového areálu
3. Návrh Ateliéru URBANIA na vypracovanie územného plánu pre výstavbu 80 rodinných domov v miestach za Športovým areálom tzv. „Pod brezinou“ v cene 62 300,– Sk s DPH.

B/ konštatuje, že
Uznesenia OZ sa plnia

C/ schvaľuje

1. p. Ing. Tesákovi s manželkou predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 944/282, o výmere 120 m2, v cene 54,– Sk/m2 , t.j. v celkovej sume 6 480,– Sk, podľa schváleného cenníka OZ.
2. p. Ing. R. Trubenovi predaj obecného pozemku parcelu C-KN č. 840/4, o výmere 217 m2, a parc. C-KN č. 236/3, o výmere 5 m2, v cene 78,– Sk/m2, t.j. celková suma 17 316,– Sk, podľa schváleného cenníka.
Náklady za znalecký posudok znáša kupujúci.
3. prenájom chladiaceho boxu v dome smútku v Lutile pre firmu GREI s.r.o. Žiar nad Hronom v cene 250,– Sk/deň a 100,- Sk na dezinfekčné prostriedky.
4. vypracovanie Štúdii na stred obce Lutila s tým, aby do nej bola zahrnutá celá Štefánikova ul.
5. ceny za prenájom tenisových kurtov do konca roka 2004.
Doba - hod. Cena/hod./kurt
6,00 - 16,00 80,–
16,00 - 22,00 130,–
Deti a mládež z obce do 31.8.2004
do 16,00 hod. 40,–
od 16,00 hod. 60,–
Permanentka do konca r.2004
1 000,– Sk/kurt
Rezervované 2x týžd. 2 hod. v dohodnutý čas 2 500,– Sk/kurt
7. starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za II. štvrťrok 2004 v plnej výške.

D/ ukladá
1. finančnej komisii
vypracovať kritéria pre výber nájomcu pohostinstva Borinka.
Termín do 31.10.20042. komisii výstavby a verejného poriadku
a) vykonať tvaromiestnu obhliadku pozemku parc. c-KN č. 944/49 žiadanú p. J. Hermanom s manželkou.
Termín: najbližšie OZ

b) vykonať tvaromiestnu obhliadku žiadaného pozemku prieluky medzi p. Veselým a p. Ľ Trubenom, parc. C-KN č. 944/67.
Termín: najbližšie OZ

c) vykonať tvaromiestnu obhliadku obecného pozemku (chodník) pred rodinným domom Martiny Tomášovej Podhorská ul. č. 400/27.
Termín: najbližšie OZ


E/ žiada starostu obce
vypracovať predbežné náklady na vybudovanie inžinierskych sietí k stavebným pozemkom pod tenisovými kurtami.
Termín: do najbližšieho OZ
Za správnosť: Eva Hromádková
Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

Zápisnica

 

Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného
dňa 23. júla 2004

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce, p. Stanislav Gontko, konateľ s.r.o. Lutila
Neprítomní: poslanec p. Slavomír Pružina – ospravedlnený, Ján Imriš ml.
Občania: Pp. Ing. Miloš Tesák, Emília Škodová

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosti občanov
4. Rôzne, diskusia
5. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Ján Pružina, ktorý v úvode
privítal prítomných občanov, poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce, konateľa s.r.o. LITA.
Za overovateľov určil pp. JUDr. Viktora Šurku, Jána Imriša st.
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

V úvode starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2. - kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce.
Uznes. 3/2004 bod D – starosta uviedol, že mu bol doručený od p. Barančoka a p. Barniaka z ul. Podhorskej písomný súhlas na odpredaj parcely č. 944/282 p. Tesákovi.
OZ schvaľuje p. Ing. Tesákovi s manželkou predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 944/282, o výmere 120 m2, v cene 54,– Sk/m2 , t.j. v celkovej sume 6 480,– Sk, podľa schváleného cenníka OZ.

Uzn. č. 3/2004 bod E/1 – starosta uviedol, že na OcÚ prišlo viac žiadostí ako je stavebných pozemkov.
Starosta navrhol vypracovať na inžinierske siete k stavebným pozemkom predbežné náklady na 1 pozemok a potom predávať pozemky formou dražby.
OZ žiada starostu obce vypracovať predbežné náklady na vybudovanie inžinierskych sietí k stavebným pozemkom pod tenisovými kurtami.
Termín: do ďalšieho OZ

Uzn. č. 3/2004 bod E/3 – starosta telefonoval na firmy, ktorá má povolené vykonávať odchyt túlavých psov. Objednávka ešte nie je predložená. Po telefonickom rozhovore je najskôr možné vykonať túto službu až v mesiaci októbri.
Uznesenie ostáva naďalej v platnosti

Starosta konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.

K bodu 3 – žiadosti občanov

P. Bc. Maroš Frindt – písomná žiadosť o prenájom pohostinstva Borinka
P. Jozef Chovančík – písomná žiadosť o predĺženie prenájmu pohostinstva Borinka

Starosta uviedol, že zmluva o nájme s p. Jozefom Chovančíkom je platná do 31.12.2004. Navrhol žiadosti zobrať na vedomie a odstúpiť žiadosti finančnej komisii.
P. Mazúr – sú 2 záujemcovia o prenájom, je potrebné zvoliť nejaké kritéria.
OZ žiadosti pp. Bc. Maroša Frindta a Jozefa Chovančíka berie na vedomie.
OZ ukladá finančnej komisii vypracovať kritéria pre výber nájomcu pohostinstva Borinka.
Termín do 31.10.2004

P. Štefan Maceják – písomná žiadosť o prenájom espressa v priestoroch sociálnej budovy Športového areálu. Jedná sa o dlhodobý prenájom.

Starosta navrhol, aby finančná komisia vypracovala kritéria pre výber nájomcu, vzhľadom na to, že žiadosť p. Macejáka je už druhá v poradí.
Poslanci navrhli, aby bufet prevádzkoval správca areálu, aby sa zatiaľ dlhodobý prenájom neschvaľoval.
OZ žiadosť p. Štefana Macejáka o prenájom espressa v priestoroch Športového areálu berie na vedomie.

P. J. Herman a manželka – písomná žiadosť o kúpu obecného pozemku časť parc. C-KN č. 944/149 na vybudovanie garáži.
OZ ukladá komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku a predložiť stanovisko do najbližšieho zasadnutia OZ.
Termín: najbližšie OZ

Ing. Veselý - písomná žiadosť o odkúpenie prieluky, parc. C-KN č. 944/67, medzi ním a p. Ľ. Trubenom.
Starosta uviedol, že by tam bola zámenná zmluva, nakoľko cez pozemok p. Veselého idú inžinierske siete. Takto pozemok bez vecného bremena kúpil p. Veselý ešte od mesta Žiar nad Hronom.

JUDr. Šurka – navrhol žiadosť odstúpiť komisii výstavby a verejného poriadku.
OZ ukladá komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku žiadaného pozemku prieluky, parc. C-KN č. 944/67 a predložiť stanovisko do najbližšieho zasadnutia OZ.
Termín: najbližšie OZ

Martina Tomášová – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pred rodinným domom (chodník)
Starosta uviedol, že 80 cm od obrubníka ne málo.
P. Bahno – navrhol nepredávať
OZ ukladá komisii výstavby a verejného poriadku vykonať tvaromiestnu obhliadku židaného pozemku a predložiť stanovisko do najbližšieho zasadnutia OZ.
Termín: najbližšie OZ

P. Ing. Richard Truben – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – časť parc. EKN č. 1192/2.
Starosta uviedol, že pozemok pracovníci LITA s.r.o. vyčistili, vypílili agáty, aby p. Truben mohol oplotiť svoj pozemok.
Jedná sa o parcelu C-KN č. 840/4, o výmere 217 m2, a parc. C-KN č. 236/3, o výmere 5 m2, v cene 78,– Sk/m2, t.j. celková suma 17 316,– Sk, podľa schváleného cenníka.
OZ schvaľuje p. Ing. R. Trubenovi predaj obecného pozemku parcelu C-KN č. 840/4, o výmere 217 m2, a parc. C-KN č. 236/3, o výmere 5 m2, v cene 78,– Sk/m2, t.j. celková suma 17 316,– Sk, podľa schváleného cenníka.
Náklady za znalecký posudok znáša kupujúci.

Firma GREI – žiadosť o prenájom chladiaceho boxu v dome smútku.
P. Imriš – žiadal spísať zmluvu tak, aby bola výhodná pre obec.
Cena 250,– Sk/deň
100,– Sk – dezinfekčné prostriedky
OZ schvaľuje prenájom chladiaceho boxu v dome smútku v Lutile pre firmu GREI v cene 250,– Sk/deň a 100,- Sk na dezinfekčné prostriedky.

R ô z n e

Ateliér URBANIA predložil návrh na vypracovanie štúdie na stred obce. Cenový návrh je 24 000,– Sk s DPH. Je potrebné ešte dať vypracovať polohopis a výškopis.
Starosta navrhol dať takýto návrh spracovať.
P. Šurka – navrhol, aby bola štúdia vypracovaná na celú Štefánikovu ul. so zásahom do bočných ulíc.
OZ schvaľuje vypracovanie Štúdii na stred obce Lutila s tým, aby do nej bola zahrnutá celá Štefánikova ul.

Ďalej Ateliér URBANIA predložil návrh na vypracovanie územného plánu pre výstavbu 80 rodinných domov v miestach za Športovým areálom tzv. „Pod brezinou“ v cene 62 300,– Sk s DPH.
Starosta navrhol ešte hľadať ďalšie ponuky.
OZ berie na vedomie

Starosta predložil návrh na poplatky za prenájom tenisových kurtov, ktoré navrhol pustiť do prevádzky od 2. 8. 2004. Navrhnuté ceny by boli do konca roka 2004.

Ceny:

Doba - hod. Cena/hod./kurt
6,00 - 16,00 80,–
16,00 - 22,00 130,–
Deti a mládež z obce do 31.8.2004
do 16,00 hod. 40,–
od 16,00 hod. 60,–
Permanentka do konca r.2004 1 000,– Sk/kurt
Rezervované 2x týžd. 2 hod. v dohodnutý čas 2 500,– Sk/kurt

OZ schvaľuje navrhnuté ceny za prenájom tenisových kurtov do konca roka 2004.

P. Škodová, obč. – uviedla, že je dobre, že poslanci schválili spracovanie štúdie na skrášlenie stredu obce. Mala pripomienku k autobusovým zastávkam, ktoré sú znečistené a tiež by bolo potrebné oživiť vývesné tabule. Tiež pripomenula, že by bolo vhodné obnoviť kameň na začiatku obce.

P. Bahno – žiadal upraviť v cintoríne hrob partizánov padlých v SNP a pomník padlých v I. a II. svetovej vojne na Štefánikovej ul.

P. Mazúr – žiadal upraviť zákrutu na križovatke ulíc Na rybníky a Moyzesovej.
P. Mazúr – navrhol odmenu starostovi obce za II. štvrťrok 2004 v plnej výške
OZ schvaľuje starostovi obce odmenu za II. štvrťrok 2004 v plnej výške.


Zapísala: Hromádková

 

 

Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

Zodpovedá: Správca Webu