Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 23.11.2006

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,
ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2006 (štvrtok)
o 17.00 hod. na obecnom úrade.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu r. 2006
4. Návrh rozpočtu na rok 2007
5. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2007 6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie
8. Žiadosti:
- Eva Grznárová bytom Lutila – žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. C-KN č. 944/360, 948/12, 13, 15.
- Ing. Vladimír Koreň a manželka, bytom Lutila - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku časť parc. CKN č. 366/2, o výmere 305 m2.
- Jozef Búgel, bytom Lutila – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku.
- Upresnenie výmery a kúpnej ceny za schválený predaj pozemku pre Ingrid Marhulovú, podľa GP č. 35302551-81/2006 z 18.10.2006
9. Rôzne, diskusia
10. ZáverJán P r u ž i n a
Starosta obce

 

UZNESENIA
z 5. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 23. novembra 2006

Uznesenie číslo 49/2006

Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že

uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lutile sa plnia

Uznesenie č. 50/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Úpravu rozpočtu r. 2006
1. Základnej školy s materskou školou v Lutile - tak ako bola predložená (viď príloha k zápisu)
2. Obce Lutila - tak ako bola predložená (viď príloha k zápisu)

Uznesenie číslo 51/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

predložený rozpočet na roky 2007 – 2009 (viď prílohu k zápisu)

Uznesenie č. 52/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2007 –

Uznesenie č. 53/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2007

Uznesenie č. 54/2006

Obecné zastupiteľstvo
doporučuje
starostovi obce p. Jánovi Pružinovi

predložiť na prejednanie VZN o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie na ďalšom zasadaní OZ za účasti zhotoviteľa, obstarávateľa a zástupcu KPÚ.
Zodpovedný: Ján Pružina, starosta obce Termín: na najbližšie zasadanie OZ

Uznesenie č. 55/2006

Obecné zastupiteľstvo
odročuje

prejednanie žiadostí o kúpu obecného pozemku p. Evy Grznárovej Podhorská ul. č. 35 a Jozefa Búgela, Kuzmányho 2 a Adriany Búgelovej, Štefáníkova 11 na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 56/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Ingride Marhulovej, Lesná 2 Lutila, kúpnu cenu za obecný pozemok parc. C-KN č. 173/2, o výmere 177 m2, ostat. pl. vo výške 89,– Sk/m2 t.j. v celkovej cene 15 753,– Sk, podľa GP č. 35302551-81/2006 z 18.10.2006

Uznesenie č. 57/2006

Obecné zastupiteľstvo
žiada

starostu obce Jána Pružinu
zabezpečiť v časti IBV dopravné označenie obytnej zóny.

Uznesenie č. 58/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za III. štvrťrok v plnej výške.
Za správnosť: Eva HromádkováJán P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 23. novembra 2006

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,

Neprítomní: Slavomír Pružina, - ospravedlnený
Ján Imriš ml. - ospravedlnený
Občania: pp. Mária Olajcová, Štubňa, Ing. Brumlich

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu r. 2006
4. Návrh rozpočtu na roky 2007 - 2009
5. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2007
6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie
8. Žiadosti:
- Eva Grznárová bytom Lutila – žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. C-KN č. 944/360, 948/12, 13, 15.
- Ing. Vladimír Koreň a manželka, bytom Lutila - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku časť parc. CKN č. 366/2, o výmere 305 m2.
- Jozef Búgel, bytom Lutila – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku.
- Upresnenie výmery a kúpnej ceny za schválený predaj pozemku pre Ingrid Marhulovú, podľa GP č. 35302551-81/2006 z 18.10.2006
9. Rôzne, diskusia
10. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných občanov, poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp. Miroslava Mazúra, Mariána Bahnu
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

K bodu 2. – kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z OZ vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia sú splnené
OZ konštatuje, že uznesenia sú splnené.

K bodu 3. Úprava rozpočtu r. 2006
Starosta uviedol, že je potrebné upraviť rozpočet pre Základnú školu s materskou školou nakoľko sa zvýšila platba za energie a podľa zákona sa upravili platy učiteľov hore.
Ďalej je potrebné vykonať rekonštrukciu dymovodov sú v dezolátnom stave, neprešli cez revíziu, sú momentálne odstavené 2 pece. Treba spraviť nové potrubie do komína, treba ho vylôžkovať.
K úprave rozpočtu obce neboli pripomienky.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu 2006
1. Základnej školy s materskou školou tak, ako bola predložená na zasadanie OZ – jednohlasne
2. Obce - jednohlasne


K bodu 4. Návrh rozpočtu na roky 2007 - 2009

Úvodné slovo k rozpočtu na roky 2007 – 2009 predniesol starosta obce. Po prvýkrát sa tvoril rozpočet na 3 roky. Každý rok sa jednotlivé položky mierne navýšili. Ďalej starosta uviedol, že bude zmena v obecnom účtovníctve a prejde na podvojné účtovníctvo.
Potom starosta podrobnejšie rozviedol jednotlivé položky.

P. Štubňa – mal dotaz či sú v rozpočte peniaze aj na úpravu miestnej komunikácii na Školskej ulici.
Starosta – uvedená komunikácie je menej vyťažená, ako niektoré ďalšie. Nevie v ktorom roku sa spraví, všetko záleží od financií.
v jarných mesiacoch sa budú sa opravovať výtlky v celej obci.

P. Hronská, hlavná kontrolórka – predniesla kladné stanovisko k predloženému rozpočtu na roky 2007 – 2009.

OZ schvaľuje predložený rozpočet na roky 2007 – 2009 - jednohlasne

K bodu 5. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2007
Úvodné slovo predniesol starosta obce. Uviedol, že sadzby ostávajú, výška dane sa nemení. Splátky pre poľnohospodárov – zmena podľa zákonu, prvá splátka vyššia ako 50 %. Daň je možné splatiť v 2 splátkach a to 31.5. a do 30.9..
P. Müllerová – uviedla, že je zmena v oslobodení, týka sa pozemkov pod stavbami ZŠ.

P. Malová – keď návrh určuje splácanie na 2 splátky či OZ môže zmeniť termín splátok.
P. Müllerová – uviedla, že na školení o dani z nehnuteľnosti im povedali, že termíny splátok sa nemôžu meniť.
OZ schvaľuje VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2007 – jednohlasne. (tvorí prílohu zápisu)

K bodu 6. - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
Úvodné slovo predniesol starosta obce. Výška poplatkov, či za psa alebo za likvidáciu odpadu a ďalšie poplatky ostávajú na tej istej úrovni ako v roku 2006, nemenia sa.
Starosta ďalej uviedol, že príjmy a výdaje z poplatkov na likvidáciu odpadu sú na rovnakej úrovni ako v roku 2006. Z dôvodu platieb za veľkokapacitné kontajnery. Je to preto, že niektorí občania si odkladajú svoj domový odpad, ktorý by mali ísť do vlastnej kukanádoby, do vriec a potom ho dávajú do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré musí zaplatiť obec.
Ďalej starosta uviedol, že sa zvýšil počet vývozov plastov, nakoľko obec zmenila vývozcu plastov. Do našej obce teraz chodia zberať plasty Technické služby Žiar nad Hronom.

Diskusia
P. Brumlich, občan – žiadal zvýšiť povinné poplatky a znížiť počet žetónov.
Starosta – uviedol, že sa zistilo, že čierne skládky vytvárajú a tiež veľkokapacitné kontajnery napĺňajú viacej cudzí občania – záhradkári.
P. Brumlich – ďalej uviedol, že žetónový systém je najlepší. Občanov treba vychovávať. Žiadal väčšiu osvetu. Upozornil na to, že občania pália v záhradách rôzny odpad a tým znečisťujú ovzdušie, že susedia si nemôžu ani okno otvoriť. Bolo by dobré prejsť po dedine a zistiť kto to robí a podľa zákona mu udeliť aj finančnú pokutu.
P. Šurka – možno, že by stálo za uváženie vyložiť kontajnery len určitý čas a vtedy pri ňom bola z obce nejaká kontrola, ktorá by upozornila občana, že toto nepatrí do veľkokapacitného kontajnera.

Starosta – hodiny a hodiny rozpravy o odpadoch. Ďalej starosta uviedol, že žiadny občan nepodal na obecný úrad písomný či ústny podnet z dôvodu pálenia odpadu alebo v inej súvislosti s odpadom. V tom prípade by sa mohlo postupovať v zmysle zákona o správnom konaní.

P. Mazúr – keby bol národ kultúrny, občania prídu na verejné zhromaždenie alebo na zasadnutie OZ, ktoré je verejné, a dajú návrh ako likvidovať domový odpad a ako za likvidáciu platiť, potom by si za svoj návrh stáli a rešpektovali ho.

P. Imriš – žetónový systém je najlepší aký sa vymyslel. Momentálne nedoporučuje zvyšovať poplatok. Kto separuje môže s počtom žetónov vyjsť.

Starosta – z diskusie vyplynulo, že poplatky za likvidáciu odpadu majú ostať nezmenené, teda tak ako navrhnuté vo VZN.

OZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady – jednohlasne. (tvorí prílohu zápisu)

K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie

Úvodné slovo predniesol starosta obce. Uviedol, že VZN sa týka aj mikroregiónu ale najmä Obce Lutila.
Toto VZN sa po prvýkrát schvaľuje v našej obce. Je tu aj výkresová časť. Určuje sa tu rozšírenie intravilánu, stavebné pozemky, priemyselný park, športové aktivity. Toto VZN určuje horizont 30 rokov. Diskutabilné články VZN sú tie, kde je navrhnutý zoznam kultúrnych pamiatok.
Starosta rozdal poslancom časť zákona o pamiatkach (zák. 49/2002), kde sú podmienky pre schválenie stavby na kultúrnu pamiatku.
P. Imriš – uviedol, že si dôkladne prezrel toto VZN a zaujal ho návrh zoznamu kultúrnych pamiatok a nesúhlasí s tým, aby bolo takto schválené toto VZN. Pretože by mali vlastníci domov, ktoré by boli vyhlásené za kultúrnu pamiatku problémy, najmä pri rekonštrukcii.
Starosta ďalej prešiel jednotlivými článkami VZN. Uviedol, že obec je dobre vybudovaná je splynofikovaná skoro celá obec, je zrealizovaná kanalizácia, verejný vodovod. Uvažuje sa s ďalšou výstavbou rodinných domov smerom k Sibeničnému vrchu. Priestor pod kurtami by mal ostať ako rezerva pre obec na využitie verejno-prospešných služieb.
V katastri obce máme výhradné ložisko bentonitu a ďalšie ložisko sa skúma, ložisko žiaruvzdorného ílu, ktorý sa dá využívať na menej hodnotnú keramiku, výhradné ložisko kremenca.
Je to dosť závažný dokument a občania si to ešte dostatočne neuvedomujú. Ak by chcel niekto stavať, len v záhrade, nebude môcť lebo by sa musel zmeniť celý územný plán. Bude musieť byť usporiadaný charakter rodinných domov, resp. všetkých verejných stavieb.
Priemyselná zóna o rozlohe 8,5 ha v blízkosti poľnohospodárskeho družstva. Záujem o tento priestor majú už 3 investori na výstavbu firmičiek, ktorých výroba by bola skoro bez odpadu. Táto plocha je predurčená na takéto využitie je možnosť pripojenia na vodu, elektriku, kanalizáciu, v blízkosti je regulačná stanica plynu. Prístup z 2 strán. Jediný problém je vlastníctvo pozemkov.

Diskusia

P. Imriš – je to dokument, aký sme ešte neprijímali, veľmi závažný. Napr. ochranné pásma popri cestách III. triedy 25 m z každej strany – budú sa dotýkať vlastníkov. Ako už upozornil na zoznam kultúrnych pamiatok, líniové stavby, atď.
Doporučuje zvolať mimoriadne zasadnutie OZ, kde prizvaný aj zhotoviteľ, ktorý by nás lepšie a podrobnejšie oboznámil s jednotlivými článkami a čo by bolo záväzné, v akom rozsahu, keby sa toto VZN prijalo.

Starosta – ochranné pásma sú zo zákona minimálne a musia sa strpieť. Kultúrne pamiatky – ak nič nezachováme, tak generácie po nás nebudú vedieť čo tu bolo a ako to vyzeralo.

P. Šurka – po schválení tohto VZN zasahujeme do práv vlastníkov nehnuteľností.

Starosta – uviedol, že môže byť prejednané v novom zastupiteľstve po voľbách za účasti zhotoviteľov ÚPD a zástupcu Pamiatkového úradu.

P. Mazúr – chýba mu ručenie štátu finančnými prostriedkami na kultúrnych pamiatkach, objasniť vzťahy financnovania.

Starosta – uviedol, že telefonicky hovoril s obstarávateľkou, ktorá informovala, že štát neposkytuje finančné prostriedky na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, získať sa môžu len z grantov.
Obec by mala mať záujem na tom, aby sa takéto stavby zachovali a mala by vytvoriť fond na zachovanie kultúrnych pamiatok. Mali by sme byť hrdí na svoju históriu.

Hlasovanie za návrh p. Imriša, aby sa toto VZN prejednalo za účasti zhotoviteľa, obstarávateľa a zástupcu KPÚ.

Jednohlasne - za

OZ doporučuje prejednať VZ o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie na ďalšom zasadaní OZ za účasti zhotoviteľa, obstarávateľa a zástupcu KPÚ.

Žiadosti

Eva Grznárová Podhorská ul. č. 35 Lutila – písomná žiadosť na kúpu obecného pozemku. Pozemok sa podľa GP skladá z 4 dielov, 1 diel je intravilán ostatné extravilán. Jedná sa o parc. C-KN č. 944/360, 948/13, 948/12, 948/15 o výmere spolu 567 m2.

Jozef Búgel a Adriana Búgelová – písomná žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadenia nehnuteľného majetku

P. Šurka – navrhol tieto žiadosti neprejednať a odročiť ich do ďalšieho zasadania z dôvodu volieb nového obecného zastupiteľstva.

OZ odročuje prejednanie žiadostí o kúpu obecného pozemku p. Evy Grznárovej Podhorská ul. č. 35 a Jozefa Búgela, Kuzmányho 2 a Adriany Búgelovej, Štefáníkova 11 na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva.

Ingrid Marhulová, Lesná 2 - upresnenie výmery a kúpnej ceny za schválený predaj pozemku, podľa GP č. 35302551-81/2006 z 18.10.2006
OZ schvaľuje Ingride Marhulovej, Lesná 2 Lutila, kúpnu cenu za obecný pozemok parc. C-KN č. 173/2, o výmere 177 m2, ostat. pl. vo výške 89,– Sk/m2 t.j. v celkovej cene 15 753,– Sk. – jednohlasne.

R ô z n e
Starosta podal informáciu zo stretnutia všetkých dotknutých obcí čo sa týka povrchovej ťažby zlata v Kremnici. Stretnutie organizovalo Občianske združenie proti ťaženiu zlata.
Ďalej informoval starosta o príprave na zimnú údržbu miestnych komunikácií – zakúpil sa traktor, radlica, čaká sa na posýpač. Ukončili sa zmluvy s TS a ďalšími prevádzkovateľmi zimnej údržby, resp. sa nepodpísali na toto zimné obdobie nakoľko po zakúpení mechanizmov túto činnosť budú vykonávať pracovníci LITA s.r.o..

Ďalej informoval starosta, že 28. novembra bude v kultúrnom dome verejné predstavenie kandidátov na starostu a poslancov, ktoré bude moderovať Mgr Alfréd Haško.

Diskusia
Mazúr predložil návrh na označenie obytnej zóny čím by sa znížila rýchlosť automobilov pod 60 km/h.

Hlasovanie: za - 7
Zdržal sa - 1
OZ žiada starostu obce Jána Pružinu zabezpečiť v časti IBV dopravné označenie obytnej zóny.

Starosta – na záver poďakoval poslancom za vykonanú prácu či už v investičnej výstavbe ako i v ďalších oblastiach. Konštatoval, že spolupráca bola veľmi dobrá i keď bola niekedy ostrá výmena názorov, svedčí o tom aj dobrá účasť poslancov na zasadaní, blížila sa k 100 % a neúčasť poslanci vždy dopredu ospravedlnili.
Poďakoval prítomným občanom za účasť.
Tím čo kandidujú znovu praje, aby im občania prejavili dôveru. Poprial občanom šťastnú ruku pre výber poslancov. Poprial príjemné prežitie sviatkov v kruhu rodiny a veľa zdravia.

P. Mazúr – zhodnotil prácu starostu za III. štvrťrok 2006 a navrhol starostovi odmenu v plnej výške.
Hlasovanie: jednohlasne – za
OZ schvaľuje starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za III. štvrťrok v plnej výške.

Viac pripomienok zo strany poslancov, ani občanov nebolo a preto starosta poďakoval za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.


Zapísala: Hromádková

Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedá: Správca Webu