Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 22.9.2006

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2006 (piatok)
o 19.00 hod. na obecnom úrade.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2006
4. Žiadosti:
- Zita Pacalajová, Kpt. Jaroša 16, Lutila – písomná žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

S pozdravomJán P r u ž i n a
starosta obce
 

UZNESENIA
z 4. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 22. septembra 2006

Uznesenie číslo 41/2006
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že 


uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lutile sa plnia

Uznesenie č. 42/2006
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie


Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2006

Uznesenie č. 43/2006
Obecné zastupiteľstvo
odročuje


žiadosť p. Márii Štompfovej a p. Zity Pacalajovej z dôvodu preverenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica či sa žiadateľovi o opatrovateľský príspevok môžu kumulovať 2 príspevky.

Uznesenie č. 44/2006
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje


P. Máriovi Košťálovi predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 724/2, záhrada, o výmere 192 m2 v cene 91,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 17 472,– Sk, podľa schváleného cenníka.

Uznesenie č. 45/2006
Obecné zastupiteľstvo
Zamieta


Žiadosť p. Karola Hascha bytom Podhorská ul. č. 18 Lutila a p. Ing. Milana Veselého bytom Žiar nad Hronom na kompenzáciu nákladov súvisiacich s úpravou obecného chodníka pred ich nehnuteľnosťami.

Uznesenie č. 46/2006
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje


p. Ingrid Marhulovej Lesná 2 predaj obecného pozemku časť parc. E-KN 1188, z ktorej sa vytvára parc. C-KN č. 173 pri dodržaní uličnej línie. Cena pozemku bude schválená obecným zastupiteľstvom po predložení GP.

Uznesenie č. 47/2006
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje


1. Prijatie úveru vo výške 800 000,– Sk z DEXIA banky Slovensko a.s. na financovanie investičnej akcie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Gorkého ulici.

2. Zaručenie úveru „vista biankozmenkou“ v DEXIA banke Slovensko a.s.

3. Poukazovanie príjmov obce z podielových daní na účet v DEXIA banke Slovensko a.s.

Uznesenie č. 48/2006
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

miesta na vylepovanie volebných plagátov : oznamovacie tabule v obci a oznamovacie tabule na autobusových zastávkach.

Za správnosť: Eva Hromádková

Ján Pružina
starosta obce

 

 

Zápis
z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 22. septembra 2006
 

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,
p. Stanislav Gontko – konateľ LITA s.r.o. Lutila

Neprítomní: Miroslav Mazúr, - ospravedlnený
Ján Imriš ml. - neospravedlnený
Občania: p. Miroslav Jáger

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2006
4. Žiadosti:
- Zita Pacalajová, Kpt. Jaroša 16, Lutila – písomná žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných občanov, poslancov, hlavnú kontrolórku a konateľa LITA s.r.o.. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp. Mária Pinková, Ján Imriš st.
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

K bodu 2. – kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z OZ vykonal starosta obce.
Uznesenie č. 59/2005 – aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu domu smútku – rozpočet je aktualizovaný. Celkové náklady na stavbu „Prístavba k Domu smútku Lutila“ po aktualizácii je 799 216,25 Sk s DPH. Do konca t.r. je potrebné preinvestovať dotáciu od štátu vo výške 250 000,– Sk. Vykonala by sa ďalšia sanácia pilotmi a pokračovalo by sa na ďalší rok.

Uznesenie č. 2/2006 – riešenie budovy bývalej ZŠ – bolo zvolané mimoriadne zasadnutie OZ nakoľko sa našiel záujemca o prenájom – K-systém s.r.o. Kosorín (uzn. OZ č. 40/2006)

O ďalšom stretnutí komisie k pozemkovým úpravám informoval p. Ján Imriš st., ktorý uviedol, že jednali hlavne o prístupových cestách k pozemkom a vodných tokoch.

Starosta prečítal zápis z návštevy sociálnej komisie u p. Márii Štompfovej, ktorú vykonali dňa 5.9.2006 pp. Mária Pinková a Anna Búgelová. (uzn. OZ č. 33/2006). Komisia prišla k záveru, že pani Štompfovej treba opatrovateľku.
Tento bod sa bude prejednávať samostatne v bode 4. „žiadosti“.

Uznesenie OZ č. 41/2006

Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že
Uznesenia OZ sa plniaK bodu 3. - Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2006

Úvodné slovo k plneniu rozpočtu predniesol starosta obce. Konštatoval, že príjmy na bežnom rozpočte sa plnia na 64 % , spolu s kapitálovým rozpočtom na 69 %.

Výdaje sa plnia na 53 % bežný rozpočet a spolu s kapitálovým rozpočtom 46 %.

Starosta prešiel jednotlivými položkami rozpočtu a zdôvodnil poslancom ich plnenie resp. neplnenie.

Starosta ďalej informoval o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou Lutila, kde je plnenie výdajov na 47 %.
Na škole sa cez prázdniny vykonali rôzne práce ako natieranie okien, dverí, úprava okolia a ďalšie, za čo starosta poďakoval p. riaditeľke, ktorá sa veľmi pričinila o to, aby tieto práce boli vykonané.

P. Müllerová, ekonómka informovala o rozpočte školy a tiež o neplatičoch za odpad. Uviedla, že im boli zaslané platobné výmery, na ktoré občania zareagovali a chodia dlžnú sumu zaplatiť. Uviedla, že niektorým sa povolili splátky do mesiaca.

Starosta ďalej uviedol, že rezervný fond, ktorý sa tvoril 8 rokov je vo výške 2 088 000,– Sk.

Diskusia

Starosta – uviedol, že cesta – hlavný ťah na Slaskú sa ide robiť od 27. septembra. Financovanie tejto cesty je riešené združením finančných prostriedkov. Časť hradí Regionálna správa ciest z prostriedkov VÚC a zvyšok vo výške 2 100 000,– Sk bude hradený z rozpočtu obce, čiže použije sa rezervný fond.

Poslanci k predloženému plneniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie OZ č. 42/2006
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2006


Žiadosti

P. Zita Pacalajová – písomne požiadala o opatrovateľský príspevok, nakoľko jej zdravotný stav je natoľko vážny, že potrebuje 24 hodinovú opateru.

Starosta – uviedol, že je potrebné posúdiť akým úväzok sa určí tej ktorej žiadateľke.
Je potrebné, aby p. Müllerová navštívila domácnosť p. Pacalajovej aj p. Štompfovej za účelom zistenia požadovaných úkonov pri opatere.

P. Müllerová uviedla, že opatrovatelia nie sú kvalifikovaní a tak budú posudzovaní a zaraďovaní do platovej triedy a tiež podľa odpracovaných rokov. P. Müllerová uviedla predbežné hrubé zárobky opatrovateľov.

P. Ján Imriš st. – mal dotaz či obec musí každému kto požiada o opatrovateľský príspevok tento poskytnúť. Lebo postihnutí môžu požiadať aj Úrad práce a sociálnych vecí odd. posudkových činností o finančný príspevok (asistenčný príspevok) a tu sa preveruje stav žiadateľa posudkovým lekárom a ten určí veľkosť postihnutia odborným spôsobom.
Či obec nemôže žiadateľa najprv poslať na tento úrad a až potom obec rozhodne.

Treba preveriť či žiadateľ môže poberať 2 príspevky súčasne.
7 7 0 0

Uznesenie OZ č. 43/2006
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
žiadosť p. Márii Štompfovej a p. Zity Pacalajovej z dôvodu preverenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica či sa žiadateľovi o opatrovateľský príspevok môžu kumulovať 2 príspevky
.

P. Mário Košťál Žiar nad Hronom – písomná žiadosť o odpredaj obecného pozemku

Starosta uviedol, že p. Koštál predložil žiadosť na odkúpenie obecného pozemku, ktorý susedí s jeho pozemkom (nehnuteľnosť po Jánovi Kopisovi). Je to časť parcely C-KN č. 118/6/1 a vytvára parcelu C-KN č. 724/2, záhrada, o výmere 192 m2.
Podľa schváleného cenníka je cena 91,– Sk/m2, t.j. celková suma 17 472,– Sk/192 m2
7 7 0 0

Uznesenie OZ č. 44/2006
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
P. Máriovi Košťálovi predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 724/2, záhrada, o výmere 192 m2 v cene 91,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 17 472,– Sk, podľa schváleného cenníka.Karol Hasch, bytom Lutila Podhorská ul. č. 18 a Ing. Milan Veselý bytom Žiar nad Hronom– písomná žiadosť o kompenzáciu nákladov na rekonštrukciu chodníka popri ich nehnuteľnosti.

P. Malová – uviedla, že ak by sa táto kompenzácia nákladov schválila tak nech práce vykoná firma LITA s.r.o..

Poslanci jednoznačne uvedenú kompenzáciu zamietli.
7 0 7 0

Uznesenie OZ č. 45/2006
Obecné zastupiteľstvo
Zamieta
Žiadosť p. Karola Hascha Podhorská ul. č. 18 a p. Ing. Milana Veselého bytom Žiar nad Hronom na kompenzáciu nákladov súvisiacich s úpravou obecného chodníka pred ich nehnuteľnosťami.P. Ingrid Marhulová – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pred rodinným domom.

Nakoľko žiadaným pozemkom vedú inžinierske siete a tiež je potrebné dodržať uličnú čiaru (líniu) nie je možné predať celý pozemok. Najskôr je potrebné vyhotoviť GP.
7 7 0 0


Uznesenie OZ č. 46/2006
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
p. Ingrid Marhulovej predaj obecného pozemku časť parc. E-KN 1188, z ktorej sa vytvára parc. C-KN č. 173 pri dodržaní uličnej línie. Cena pozemku bude schválená obecným zastupiteľstvom po predložení GP.


Rôzne

Starosta informoval poslancov, že keď už bude v obci Doprastav so svojimi strojmi, tak by bolo dobré dať poter aj cestu na Gorkého ul. Keďže finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na hlavnú cestu cez Lutilu je potrebné zobrať úver vo výške 800 000,– Sk.

Uznesenie OZ č. 47/2006
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje


1. Prijatie úveru vo výške 800 000,– Sk z DEXIA banky Slovensko a.s. na financovanie investičnej akcie: Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Gorkého ulici.
2. Zaručenie úveru „vista biankozmenkou“ v DEXIA banke Slovensko a.s.
3. Poukazovanie príjmov obce z podielových daní na účet v DEXIA banke Slovensko a.s.
7 7 0 0

Voľby
Starosta informoval o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 2. decembra 2006.
Uviedol, že politické strany a nezávislí kandidáti predkladajú kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva a na funkciu starostu do 8. októbra 2006 do 24,00 hod., taktiež politické strany musia do 8. októbra delegovať jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie.
Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre voľby bola vymenovaná p. Eva Hromádková.
P. Eva Hromádková ďalej uviedla, že členovia miestnej volebnej komisie, ktorí budú delegovaní do 8. 10. budú pôsobiť počas celého volebného obdobia t.j. 4 roky.

Uznesenie OZ č. 48/2006
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
miesta na vylepovanie volebných plagátov : oznamovacie tabule v obci a oznamovacie tabule na autobusových zastávkach.
7 7 0 0


Interpelácia
P. Ján Imriš st. – mal dotaz v akom stave je bývalý klub mladých.
Starosta uviedol, že je úplne vynovený, ešte treba do najväčšej miestnosti položiť drevenú dlažbu, je tam práce asi na 2 týždne.

P. Viktor Šurka – podal informáciu o návšteve mesta Erensburg v Rakúsku, kde je vonkajší lom na železnú rudu. Študijnú cestu pripravila firma Kremnica Gold.

P. Zuzana Malová – požiadala vymaľovať knižnicu, nakoľko ostali na stenách fľaky po zatečení zo strechy.

P. Pavol Čierny – mal dotaz čo je s televíznym prijímačom, cez ktorý by sa dali prijímať viacej televíznych staníc.
Starosta - je potrebné vybudovať vykrývač, ktorý by pokryl celú obec.

Viac pripomienok zo strany poslancov, ani občanov nebolo a preto starosta poďakoval za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Hromádková

Ján Pružina
starosta obce

 

Zodpovedá: Správca Webu