Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 22.7.2010

Pozvánka

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 22. júla 2010 (štvrtok)
o 19,30 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 30. júnu 2010
4. Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1/2010
5. Žiadosti:
• JUDr. Milica Vinarčíková, Jiráskova 19/16, Žiar nad Hronom – písomná žiadosť o kúpu obecného pozemku v k.ú. Lutila parc. č. 418/8, o výmere 789 m2, záhrada.
• JUDr. Ján Hudec a manželka Eva, Ondrejova ul. 15, Bratislava – žiadosť o súhlas s nadobudnutím vlastníckeho práva k parc. č. 875/1/1182/3, v k.ú. Lutila, o výmere 187 m2 na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní.
7. Rôzne, diskusia
8. Záver

S pozdravom

 

Ján P r u ž i n a . Starosta obce

 

Zasadanie obecného zastupiteľstva je verejné.

 

 

Uznesenia

 

 

 

Zápisnica

 

 

 

Pozvánka_ 22.rtf (258 kB)
Uznesenia.rtf (91.3 kB)
Zápisnica.rtf (90.7 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu