Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 20.2.2008

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2008 (stredu) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2007
4. Žiadosti:
• František Čierny a manželka – písomná žiadosť o predaj obecného pozemku za účelom vysporiadania nehnuteľnosti.
• Milan Hromádka a manželka – písomná žiadosť o predaj obecného pozemku z E-KN parc. Č. 1182/3
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

S pozdravomJán P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

UZNESENIA
z 8. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 20. februára 2008

 

Uznesenie číslo 74/2008
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že sa uznesenia OZ plnia

Uznesenie číslo 75/2008
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 31.12.2007 tak ako bol predložený (viď prílohu zápisu)

Uznesenie číslo 76/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Františkovi Čiernemu a manželke predaj obecného pozemku, časť z parc KN-E č. 1182/4 diel 6, o výmere 25 m2, ostat.pl., ktorý sa pripája k dielu 5 a tvoria C-KN parc. č. 596, o výmere 266 m2, záhrada, v cene podľa schváleného cenníka, t.j. 44,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 1 100,– Sk. Podľa GP č. 36636029-306/07 z 11.12.2007.
7 7 0 0

Uznesenie číslo 77/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Milanovi Hromádkovi a manželke predaj obecného pozemku, časť z parc. KN-E č. 1182/3 diel. 1, ktorý tvorí C-KN parc. č. 601/2, o výmere 179 m2, zast. pl., v cene podľa schváleného ceníka, t.j. 89,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 15 931,– Sk. Podľa predloženého GP č. 18/2007 z 23.3.2007.
7 7 0 0 

Uznesenie číslo 78/2008
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o vykonaných prácach v nájomných priestoroch BORINKA v roku 2007 (viď prílohu zápisu)

Uznesenie číslo 79/2008
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce p. Jána Pružinu
vykonať prieskum možnosti nákupu autobusu pre potreby obce.
7 7 0 0


Za správnosť: Eva Hromádková

Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

Zápis
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 20. februára 2008

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
Konateľ LITA s.r.o. p. Stanislav Gontko

Neprítomní: Slavomír Pružina (ospravedlnený)
Mgr. Miroslav Šurka (ospravedlnený)
hlavná kontrolórka obce p. Mária Hronská (ospravedlnená)

Občania: E. Dubinová

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2007
4. Žiadosti:
• František Čierny a manželka – písomná žiadosť o predaj obecného pozemku za účelom vysporiadania nehnuteľnosti.
• Milan Hromádka a manželka – písomná žiadosť o predaj obecného pozemku z E-KN parc. č. 1182/3 za účelom vysporiadania nehnuteľnosti.
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov, konateľa LITA s.r.o. a občanov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp. Ing. Evu Loučičanovú a Juraja Polóňa
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

K bodu 2. - Kontrola uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia sa plnia.
OZ konštatuje, že uznesenia sa plnia.

K bodu 3. - Plnenie rozpočtu k 31.12.2007
Úvodné slovo k plneniu rozpočtu za rok 2007 predniesol starosta obce. Uviedol, že sa na tomto zasadaní ešte nebude prejednávať záverečný účet nakoľko ten treba prejednávať spolu s audítorskou správou. Potom starosta prešiel jednotlivými položkami. Príjmy sú splnené na 102 %, čo činí navýšenie o 186 819,17 Sk. I po úprave rozpočtu sa príjmy zmenili z dôvodu, že sa navýšili príjmy z daňového úradu.
Výdavky – starosta konštatoval, že sú nie položky, ktoré by sa boli výrazne zvýšili oproti schválenému rozpočtu. Plnenie je na 98 %, čo činí rozdiel vo výške 103 829,89 Sk.
Rozpočet Základnej školy s materskou školou.
Starosta uviedol, že do 1. ročníka sa prihlásili z 8 možných prvákov len dvaja. V MŠ je prihlásených 19 detí, v priemere chodí 14 detí. Nastáva problém a otázka čo ďalej. Takýmto spôsobom sa nebude dať škola udržať.

Rozprava

Ing. Eva Loučičanová, predsedkyňa fin. komisie – uviedla, že plnením rozpočtu sa zaoberala aj finančná komisia a prešli jednotlivé položky. Komisia konštatuje, že plnenie je dobré a tak ako povedal p. starosta problém bude s udržaním školy.

P. starosta uviedol, že prebytok hospodárenia prejde do kapitálového rozpočtu a na najbližšom zasadaní OZ by mali poslanci určiť, na aké investície sa tieto finančné prostriedky použijú.
Ďalej uviedol, že v tomto roku už chce aby sa začalo s rekonštrukciou domu smútku, tiež je potrebné ponechať nejaké finančné prostriedky na projekty nakoľko sú už vyhlásené grantové schémy (rekonštrukcia MK, lávok, úpravu verejných priestranstiev). Ďalej je potrebné dať vypracovať geometrické plány na MK, aby sa dostali na LV obce.
Koncom marca bude zvolané valné zhromaždenie LITA s.r.o. Lutila, kedy by bolo aj zasadanie OZ, na ktorom by sa rozhodlo použitie kapitálového rozpočtu.
Ďalej starosta uviedol, že chce požiadať MF o finančné prostriedky na samosprávne funkcie (obecný rozhlas).

Viac pripomienok a dotazov nebolo, starosta rozpravu ukončil.
OZ plnenie rozpočtu k 31.12.2007 berie na vedomie

K bodu 4. - Žiadosti

František Čierny a manželka – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľnosti. Podľa predloženého GP č. 36636029-306/07 z 11.12.2007 jedná sa o časť z parc KN-E č. 1182/4 diel 6, o výmere 25 m2, ostat.pl., ktorý sa pripája k dielu 5 a tvoria C-KN parc. č. 596, o výmere 266 m2, záhrada, v cene podľa schváleného cenníka, t.j. 44,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 1 100,– Sk.

OZ schvaľuje predaj obecného pozemku, časť z parc KN-E č. 1182/4 diel 6, o výmere 25 m2, ostat.pl., ktorý sa pripája k dielu 5 a tvoria C-KN parc. č. 596, o výmere 266 m2, záhrada, v cene podľa schváleného cenníka, t.j. 44,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 1 100,– Sk. Podľa GP č. 36636029-306/07 z 11.12.2007.
Hlasovanie: za - jednohlasne

Milan Hromádka a manželka – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľnosti. jedná sa o časť z parc. KN-E č. 1182/3 diel. 1, ktorý tvorí C-KN parc. č. 601/2, o výmere 179 m2, zast. pl., v cene podľa schváleného cenníka, t.j. 89,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 15 931,– Sk.

OZ schvaľuje predaj obecného pozemku, časť z parc. KN-E č. 1182/3 diel. 1, ktorý tvorí C-KN parc. č. 601/2, o výmere 179 m2, zast. pl., v cene podľa schváleného ceníka, t.j. 89,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 15 931,– Sk. Podľa predloženého GP č. 18/2007 z 23.3.2007.
Hlasovanie: za - jednohlasne

R ô z n e
Starosta uviedol, že Ing. Patrik Hrčka, Dušan Hrčka a Bc Maroš Frindt, nájomcovia pohostinstva Borinka, predložili písomnú správu o vykonaných prácach v nájomných priestoroch v roku 2007. (Viď prílohu zápisu)
OZ správu o vykonaných prácach v nájomných priestoroch BORINKA v roku 2007 berie na vedomie

P. Gontko, konateľ LITA s.r.o. informoval o činnosti spoločnosti, o aktivitách v SLOVALCU a.s., ako aj v iných závodoch areálu ZSNP. V obci sa robila zimná údržba, budú sa čistiť miestne komunikácie a teraz sa robí čistenie okolo potoka.

Starosta ďalej informoval o mikroregionálnom hokeji, ktorý sa konal 16. februára na zimnom štadióne v Žiari nad Hronom. Lutila skončila na 3. mieste.

Starosta ďalej informoval, že vo veľmi zlom stave je autobus, ktorý slúži v Lutile od r. 1992 a už vtedy bol starší. Oprava by stála okolo 500 000,– Sk. Uvažuje o kúpe iného autobusu, ktorý bude lepší, neskorší rok výroby a cenove prijateľný. Už nejaké autobusy bol pozrieť, čaká ešte na ďalšie ponuky. Pre potreby obce by stačil za cca 300 000,– Sk. Autobus je v obci potrebný nakoľko využíva OŠK, klub dôchodcov, škola, zbor Magnificat. Je treba, aby poslanci povedali či hľadať nový autobus.
Poslanci sa vyjadrili, že autobus je potrebný v obci a preto ho, za prijateľnú cenu, treba kúpiť.
OZ žiada starostu obce vykonať prieskum možnosti nákupu autobusu pre potreby obce.
Hlasovanie: za jednohlasne


Nakoľko viac dotazov a pripomienok zo strany občanov nebolo, starosta zasadanie OZ ukončil.

Zapísala: Eva Hromádková
Ján P r u ž i n a
Starosta obce


Overovatelia:

Ing. Eva Loučičanová ...........................................


Juraj Polóň ............................................
 

 

 

Pozvánka.doc (69.5 kB)
Uznesenia.doc (33 kB)
Zápisnica.doc (42.5 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu