Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 19.8.2008

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 19. augusta 2008 (utorok)
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Zloženie poslaneckého sľubu náhradníka na uprázdnený mandát
3. Kontrola uznesení
4. Plnenie rozpočtu k 30.6.2008
5. Žiadosti:
Jozef Kapusta – kúpa obecného pozemku parc. č. 256/4- schválenie ceny podľa predloženého GP
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

S pozdravom







Ján P r u ž i n a , Starosta obce
 

 

 

UZNESENIA
z 11. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 19. augusta 2008

 

Uznesenie číslo 93/2008
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že sa uznesenia OZ plnia

Uznesenie číslo 94/2008
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30.6.2008

Uznesenie číslo 95/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Jozefovi Považanovi a manželke Zuzane predaj obecného pozemku časť prieluky C-KN parc. č. 944/117 pri zachovaní chodníka o šírke 1,5 m, s ťarchou vecného bremena. Rozvodnú poistnú skrinku ponechať na obecnom pozemku. Upresnenie výmery a cena pozemku bude schválená na OZ po predložení GP.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 96/2008
Obecné zastupiteľstvo
ukladá obecnému úradu
zlikvidovať nefunkčný stožiar verejného osvetlenia postavený v prieluke C-KN parc. č. 944/117
8 8 0 0

Uznesenie číslo 97/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Antonovi Patschovi predaj obecného pozemku časť prieluky C-KN č. parc. 944/117 pri zachovaní chodníka o šírke 1,5 m.
Upresnenie výmery a cena pozemku bude schválená na OZ po predložení GP.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 98/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Miriam Grznárovej predaj obecného pozemku časť C-KN parc. č. 944/286, ostat.pl. a časť E-KN parc. č. 1192/1, ostat.pl. s tým, že sa ponechá zelený pás o šírke 1,5 m po celej dĺžke.
Upresnenie výmery a cena pozemku bude schválená na OZ po predložení GP.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 99/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
platnosť uznesení o predaji obecných pozemkov do 1 roka od schválenia v obecnom zastupiteľstve.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 100/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Jozefovi Kapustovi predaj obecného pozemku C-KN parc. č. 256/4, o výmere 85 m2, ostatná plocha, v cene podľa schváleného cenníka 62,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 5 270,– Sk.
V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 19.8.2009 uznesenie stráca platnosť, v zmysle uzn. č. 99/2008.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 101/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Jozefovi Tafernerovi a manželke predaj obecného pozemku časť z parc. E-KN č. 1188, o výmere cca 37 m2. Výmera a cena bude upresnená v OZ po doručení GP.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 102/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Jozefovi Jurkemikovi a manželke predaj obecného pozemku časť z C-KN parc. č. 171/2, o výmere cca 100 m2, ost.pl.. Výmera a cena bude upresnená v OZ po doručení GP.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 103/2008
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť p. Margity Čelkovej o vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste od domu p. Krajčiovej súp.č. 54

Uznesenie číslo 104/2008
Obecné zastupiteľstvo
žiada starostu obce
vypracovať rozpočet na vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste od domu p. Krajčiovej č. súp. 54 po dom p. Čelkovej súp.č. 53 a predložiť ho na najbližšie zasadanie OZ.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 105/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vytvorenie zóny so zníženou rýchlosťou 30 km/hod. na uliciach: Na rybníky, Budovateľská, Boženy Němcovej, Moyzesova, Vajanského, Dobšinského, Kpt. Jaroša, Gorkého a Podhorská.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 106/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
kúpu pozemku C-KN parc. 927/5, o výmere 2430 m2, ostat.pl. v cene 1,– Sk od firmy TIMELINE, s.r.o. Žiar nad Hronom.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 107/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov:
a) na 14 dní v roku zadarmo,
b) nad 14 dní 30,00 Sk/deň
8 8 0 0


Za správnosť: Eva Hromádková


Ján P r u ž i n a
Starosta obce
 

 

 

Zápis
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 19. augusta 2008

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
Hlavná kontrolórka obce p. Hronská
Konateľ LITA s.r.o. p. Stanislav Gontko

Neprítomný - ospravedlnený: Slavomír Pružina

Občania: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Zloženie poslaneckého sľubu náhradníka na uprázdnený mandát
3. Kontrola uznesení
4. Plnenie rozpočtu k 30.6.2008
5. Žiadosti:
Jozef Kapusta – kúpa obecného pozemku parc. č. 256/4- schválenie ceny podľa predloženého GP
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku p. Máriu Hronskú, konateľa LITA s.r.o. p. Stanislava Gontku. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
Starosta požiadal prítomných aby si uctili minutou ticha zosnulého poslanca p. Ing. Jána Wiežbu.

Starosta po tomto akte určil:
Za overovateľov určil pp. Zuzanu Malovú a JUDr. Viktora Šurku
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

Vzhľadom k tomu, že sa po zosnulom poslancovi p. Wiežbovi uvoľnil poslanecký mandát pristúpilo sa k zloženiu sľubu náhradníka p. Dušana Hrčku. Starosta uviedol, že prvým náhradníkom vo voľbách 2.12.2006 sa stal p. Miroslav Mazúr. Ten sa však písomne vzdal mandátu. Druhým náhradníkom sa stal p. Dušan Hrčka ml.
P. Dušan Hrčka zložil sľub poslanca a prijal od starostu osvedčenie o zvolení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Lutile.
Ďalej pokračovalo zasadanie OZ podľa programu.
Starosta uviedol, že po rozoslaní pozvánok prišli na obecný úrad ďalšie žiadosti na prejednanie preto dopĺňa program o tieto žiadosti:
• Jozef Taferner a manželka– žiadosť o odpredaj obecného pozemku
• Jozef Jurkemik a manželka – žiadosť o odpredaj obecného pozemku
• Margita Čelková – žiadosť o zrealizovanie chodníka popri hlavnej ceste k jej rodinnému domu
• Žiadosť občanov na ul. Moyzesova a Podhorská na položenie spomalovacích retardérov
• Žiadosť firmy Timeline, s.r.o. o kúpu pozemkov pod MK a inžinierskymi sieťami Obcou Lutila

K bodu 3. - Kontrola uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce.
K uzneseniu č. 86/2008 sa vyjadril predseda komisie výstavby a verejného poriadku p. Ján Imriš.
Uviedol, že členovia komisie vykonali tvaromiestnu obhliadku prieluky, ktorá vedie popri pozemku p. Jozefa Považana.
Komisia doporučuje OZ schváliť predaj časti prieluky s podmienkou, že bude zachovaný chodník o šírke 1,5 m pre potreby prechodu občanov a aj z hľadiska bezpečnosti. Ďalej komisia doporučuje časť prieluky odpredať aj ďalšiemu susednému vlastníkovi p. Patschovi, ktorý sa nachádza pod p. Považanom. Ďalej komisia doporučuje zlikvidovať nefunkčný stožiar verejného osvetlenia postavený v prieluke a rozvodnú poistnú (ističovú) skrinku aj naďalej ponechať na obecnom pozemku. Pozemok predať s ťarchou vecného bremena.
P. Patsch predložil písomne súhlas s kúpou prieluky.
K uzneseniu č. 87/2008 sa vyjadril predseda komisie výstavby a verejného poriadku p. Ján Imriš.
Komisia nedoporučuje predať požadované pozemky - diel 1 až 7 podľa predloženého GP p. Miriam Grznárovej, avšak komisia doporučuje zmenu vo výmere dielu č. 1 C-KN parc. č. 944/360 z dôvodu ponechania, v užívaní obce Lutila, zelený pás o šírke 1 – 1,5 m od cestného obrubníka po celej dĺžke uvádzanej parcely. Komisia tiež nedoporučuje oplotenie pozemku žiadateľkou až na hranicu miestnej komunikácie z bezpečnostných dôvodov ako aj ďalších prípadných výhľadov rozvoja obce.
OZ konštatuje, že uznesenia sa plnia.

OZ schvaľuje p. Jozefovi Považanovi a manželke Zuzane predaj obecného pozemku časť prieluky C-KN parc. č. 944/117 pri zachovaní chodníka o šírke 1,5 m, s ťarchou vecného bremena. Rozvodnú poistnú skrinku ponechať na obecnom pozemku. Upresnenie výmery a cena pozemku bude schválená na OZ po predložení GP.
Hlasovanie za jednohlasne

OZ ukladá obecnému úradu
Zlikvidovať nefunkčný stožiar verejného osvetlenia postavený v prieluke C-KN parc. č. 944/117
Hlasovanie za jednohlasne

OZ schvaľuje p. Antonovi Patschovi predaj obecného pozemku časť prieluky C-KN č. parc. 944/117 pri zachovaní chodníka o šírke 1,5 m.
Upresnenie výmery a cena pozemku bude schválená na OZ po predložení GP.
Hlasovanie za jednohlasne

OZ schvaľuje p. Miriam Grznárovej predaj obecného pozemku časť C-KN parc. č. 944/286, ostat.pl. a časť E-KN parc. č. 1192/1, ostat.pl. s tým, že sa ponechá zelený pás o šírke 1,5 m po celej dĺžke.
Upresnenie výmery a cena pozemku bude schválená na OZ po predložení GP.
Hlasovanie za jednohlasne

K bodu 4. – Plnenie rozpočtu k 30.6.2008
Úvodné slovo predniesol starosta obce. Uviedol, že plnenie rozpočtu v príjmovej a tiež výdajov časti je k I. polroku dobrý. Prešiel niektorými položkami. Uviedol, že sa nenavrhovali opatrenia na úpravu rozpočtu. Nie sú výrazné nezrovnalosti aby sa muselo vstupovať do rozpočtu.
V kapitálovom rozpočte nie sú upravené:
Položka 01.1.1.6 – rekonštrukcia a modernizácia. Jedná sa o rekonštrukciu bytu v starej škole po zatopení. Spísala sa poistná udalosť a ešte nebola Poisťovňou zlikvidovaná a tak sa nevie do akej výšky poisťovňa rekonštrukciu preplatí.
Položka 08.1.0 – rekonštrukcia a modernizácia – rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne. V mesiaci marci boli na rekonštrukciu OZ schválené z rezervy finančné prostriedky vo výške 120 000,– Sk avšak táto suma bola prekročená do výšky 154 490,– Sk. Pri schvaľovaní úpravy rozpočtu aj táto položka bude upravená.

ZŠ – plnenie rozpočtu vcelku dobré. Starosta uviedol, že počet žiakov klesá. Do prvého ročníka sú prihlásení len dvaja žiaci. Šetrí sa na mzdových prostriedkoch. Tento rok by mal byť bez väčších problémov.
Diskusia
P. Müllerová – ekonómka uviedla, že pri predložení úpravy rozpočtu budú aj položky kapitálového rozpočtu upravené.
P. Imriš – mal dotaz na položku 632001 – Energie, kde je plnenie na 91 % a položku 632002, kde je plnenie na 100 %. Z akého dôvodu?
Starosta uviedol, že p. Imrišovi odpovie na budúcom zasadaní OZ, nakoľko je potrebné preveriť z akého dôvodu je plnenie také vysoké u týchto položiek, môže byť, že sa naraz zaplatila ročná platba.

Viac pripomienok zo strany poslancov nebolo.
OZ plnenie rozpočtu k 30.6.2008 berie na vedomie

Žiadosti

Starosta predniesol návrh, aby uznesenia o schválení predaja obecného pozemku mali platnosť 1 rok od schválenia.
OZ schvaľuje
platnosť uznesení o predaji obecných pozemkov do 1 roka od schválenia v obecnom zastupiteľstva.
Hlasovanie: za jednohlasne

Jozef Kapusta – upresnenie schváleného predaja pozemku podľa GP a schválenie ceny
OZ schvaľuje Jozefovi Kapustovi predaj obecného pozemku C-KN parc. č. 256/4, o výmere 85 m2, ostatná plocha, v cene podľa schváleného cenníka 62,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 5 270,– Sk.
V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 19.8.2009 uznesenie stráca platnosť, v zmysle uzn.č. 99/2008.
Hlasovanie: za jednohlasne

Jozef Taferner a manželka Slávka – žiadosť o predaj obecného pozemku časť z E-KN parc. č. 1188, o výmere 37 m2, pozemok je pred rodinným domom na Lesnej ul. č. 217.
OZ schvaľuje Jozefovi Tafernerovi a manželke predaj obecného pozemku časť z parc. E-KN č. 1188, o výmere cca 37 m2. Výmera a cena bude upresnená v OZ po doručení GP.
Hlasovanie: za jednohlasne

Jozef Jurkemik a manželka Marta – písomná žiadosť o odpredaj obecného pozemku časť z C-KN parc. č. 171/2, o výmere cca 100 m2, ost.pl..
OZ schvaľuje Jozefovi Jurkemikovi a manželke predaj obecného pozemku časť za C-KN parc. č. 171/2, o výmere cca 100 m2, ost.pl.. Výmera a cena bude upresnená v OZ po doručení GP.
Hlasovanie: za jednohlasne

Margita Čelková – písomná žiadosť o zrealizovanie chodníka popri hlavnej ceste od p. Krajčiovej k jej domu.
Starosta – uviedol, že projekt kanalizácie v obci s týmto chodníkom neuvažoval. Navrhol žiadosti vyhovieť s tým, že na najbližšom zasadaní OZ predloží rozpočet.
P. Imriš – mal dotaz či nebude potrebné vybudovať zábradlie z jednej strany chodníka, tam kde je járok.
OZ berie na vedomie žiadosť p. Margity Čelkovej o vybudovanie chodníka popri hlavnej ceste od domu p. Krajčiovej.
OZ žiada starostu obce o vypracovanie rozpočtu nákladov.

Písomná žiadosť občanov časti ulice Moyzesovej a časti ulice Podhorskej (medzi domami Valentovcov a Gáfrikovcov) na zriadenie ďalších spomaľovacích retardérov.
Starosta uviedol, že aj p. Peter Sedliak osobne na obecnom úrade žiadal položenie retardérov na MK pri jeho rodinnom dome na Moyzesovej ul..
Starosta navrhol vytvoriť zónu so zníženou rýchlosťou t.j. na 30 km/hod.. Do tejto zóny by spadala ulica Na rybníky, Moyzesova.
OZ schvaľuje vytvorenie zóny so zníženou rýchlosťou 30,– km/hod. na ulici Na rybníky, a Moyzesova.
Hlasovanie: za jednohlasne

Písomná ponuka od firmy TIMELINE na predaj pozemku C-KN parc. č. 927/5 pod miestnymi komunikáciami a inžinierskymi sieťami v lokalite Blatište. Firma tieto pozemky ponúka Obci Lutila za 1,– Sk.
P. V. Šurka – mal dotaz či cesty budú firmou TIMELINE aj asfaltované.
Starosta – uviedol, že všetko spraví firma- chodníky aj asfaltový koberec.
Starosta navrhol urobiť samostatne zmluvu na kúpu pozemku a ďalšiu zmluvu. Predkladať sa budú na schválenie konkrétne nuávrhy zmlúv.
OZ schvaľuje kúpu pozemku C-KN parc. 927/5, o výmere 2430 m2, ostat.pl. v cene 1,– Sk.
Hlasovanie za jednohlasne

Rôzne
Starosta predložil návrh na spoplatnenie výpožičky veľkokapacitných kontajnerov. Uviedol, že doteraz sa kontajnery vypožičiavali zadarmo avšak občania ich mali pridlho, ťažko sa dostávali naspäť na stanovište. Návrh tvorí prílohu zápisu.
OZ schvaľuje spoplatnenie výpožičky veľkokapacitných kontajnerov: na 14 dní v roku zadarmo, nad 14 dní 30,00 Sk/deň
Hlasovanie: za jednohlasne

Interpelácie poslancov
Ján Imriš – občania sa pýtajú dokedy kameň na začiatku dediny bude bez erbu?
Starosta – navrhuje nahradiť hliníkový erb z epoxidu patinovaním v medenej farbe. Čakáme na návrh firmy z Hlohovca.

Keďže viac pripomienok a návrhov nebolo starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.


Zapísala: Eva Hromádková







Ján P r u ž i n a
Starosta obce


Overovatelia:

Zuzana Malová ...........................................


JUDr. Viktor Šurka ............................................








 

 

Zodpovedá: Správca Webu