Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 19.6.2008

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2008 (štvrtok)
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31.3.2008
4. Žiadosti:
• Jozef Považan a manželka, Kpt. Jaroša 26 – žiadosť o odkúpenie resp. prenajatie časti pozemku 944/117 (preluka)
• Miriam Grznárová, Podhorská 37 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. 944/360, 948/12,13 a 15,
• Richard Truben, Ing. – žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. EKN č. 1192/2

5. Rôzne, diskusia
6. Záver

S pozdravomJán P r u ž i n a , Starosta obce


 

 

 

UZNESENIA
z 10. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 19. júna 2008
 

 

Uznesenie číslo 84/2008
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že sa uznesenia OZ plnia

Uznesenie číslo 85/2008
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.3.2008

Uznesenie číslo 86/2008
Obecné zastupiteľstvo
A) odstupuje
Komisii výstavby a verejného poriadku
žiadosť p. Jozefa Považana o odkúpenie časti preluky, prípadne jej prenajatie (parc. C-KN č. 944/117)
B) ukladá
1. Obecnému úradu v Lutile
písomne osloviť vlastníkov susediacich pozemkov pozdĺž preluky parc. C-KN č. 944/117, či nemajú záujem o odkúpenie časti preluky.

2. predsedovi komisie výstavby a verejného poriadku
predložiť stanovisko k žiadosti p. Jozefa Považana o kúpu časti preluky parc. C-KN č. 944/117.
Zodpovedný: Ján Imriš, predseda kom. výst. a verej. por. Termín: najbližšie zasadanie OZ
6 6 0 0

Uznesenie číslo 87/2008
Obecné zastupiteľstvo
A) odstupuje
Komisii výstavby a verejného poriadku
žiadosť p. Miriam Grznárovej o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 9644/360, 948/13,948/12,948/15

B) ukladá
Predsedovi komisie výstavby a verejného poriadku
predložiť stanovisko k žiadosti p. Miriam Grznárovej o kúpu pozemku parc. C-KN č. 9644/360, 948/13,948/12,948/15
Zodpovedný: Ján Imriš, predseda kom. výst. a verej. por. Termín: najbližšie zasadanie OZ
6 6 0 0

Uznesenie číslo 88/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámennú zmluvu medzi pozemkami C-KN parc. č. 840/4, o výmere 222 m2, ost. pl. a C-KN parc. č. 236/3, o výmere 5 m2, záhrada s tým, že p. Ing. Richard Truben doplatí 217 m2 v celkovej hodnote 21 049,– Sk.
6 6 0 0

Uznesenie číslo 89/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
realizáciu stavby – umiestnenie spomalovacích prahov na Podhorskej ulici
6 6 0 0

Uznesenie číslo 90/2008
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o vykonaní auditu na Obecnom úrade v Lutile

Uznesenie číslo 91/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
členstvo Obce Lutila v Občianskom združení Stredný Hron.
6 6 0 0

Uznesenie číslo 92/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
na II. polrok 2008 finančnú dotáciu vo výške 50 000,– Sk pre OŠK Lutila z rezervného fondu.
6 4 0 2Za správnosť: Eva Hromádková
Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

Zápis
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 19. júna 2008

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
Hlavná kontrolórka obce p. Hronská
Konateľ LITA s.r.o. p. Stanislav Gontko
Neprítomní - ospravedlnení: Mgr. Miroslav Šurka, JUDr. Viktor Šurka, Ing. Ján Wiežba
Občania: Rastislav Ondrík, predseda OŠK, Frindtová Stela, Martina Veselá, Eva Haschvová, Mária Barniaková

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31.3.2008
4. Žiadosti:
• Jozef Považan a manželka, Kpt. Jaroša 26 – žiadosť o odkúpenie resp. prenajatie časti pozemku 944/117 (preluka)
• Miriam Grznárová, Podhorská 37 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. 944/360, 948/12,13 a 15,
• Richard Truben, Ing. – žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. EKN č. 1192/2
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku p. Máriu Hronskú, konateľa LITA s.r.o. p. Stanislava Gontku a občanov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp. Jána Imriša a Slavomíra Pružinu
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

K bodu 2. - Kontrola uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce p. Hronská. Konštatovala, že uznesenia sa plnia.
OZ konštatuje, že uznesenia sa plnia.

K bodu 3. – Plnenie rozpočtu k 31.3.2008
Úvodné slovo predniesol starosta obce. Uviedol, že príjmy sú splnené na 29 % čo je dobré. Výdavky boli splnené za I. štvrťrok na 18 % (bežný rozpočet). Starosta hodnotil plnenie výdavkov ako dobré.
Plnenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou sa vyvíja priaznivo. Riaditeľka robí opatrenia aby náklady boli čo najnižšie. V tomto období sa vykonala rekonštrukcia komína a je potrebná ešte rekonštrukcia pece.

Diskusia
Ján Imriš – mal dotaz na položku „poplatky za psa a komunálny odpad“, nakoľko sa tieto poplatky mali vyrovnať do konca marca a plnenie je len na 67 %.
P. Müllerová, ekonómka – uviedla, že v položke komunálny odpad sú zahrnuté aj poplatky za žetóny, ktoré sa kupujú navyše a to sa odzrkadlí až v II. polroku. Poplatky za psa – niektorí majitelia psa odhlásili z dôvodu úmrtia alebo z iných dôvodov.
P. Müllerová ďalej uviedla, že požiadala o navýšenie dotácie zo školského úradu o 150 000,– Sk, resp. vstúpili sme do dohodovacieho jednania.
OZ berie plnenie rozpočtu k 31.3.2008 na vedomie

Žiadosti občanov
Jozef Považan s manželkou – písomná žiadosť o odkúpenie časti preluky, prípadne jej prenajatie. Svoju žiadosť odôvodnili, že preluka je znečisťovaná psími výkalmi.
Starosta uviedol, že na tento pozemok musí byť zriadené vecné bremeno nakoľko tade prechádzajú inžinierske siete (osvetlenie, telefónne káble, elektrické káble). Doporučil ponechať prechod prelukou o šírke 1,5 m.
Starosta odporučil odstúpiť žiadosť komisii výstavby a verejného poriadku na prešetrenie.
Ján Imriš – navrhol písomne osloviť aj ďalších susediacich vlastníkov pozdĺž preluky, aby chodník lícoval.
OZ ukladá OcÚ
písomne osloviť vlastníkov susediacich pozemkov pozdĺž preluky parc. C-KN č. 944/117, či nemajú záujem o odkúpenie časti preluky.
OZ odstupuje žiadosť p. Jozefa Považana komisii výstavby a verejného poriadku na prešetrenie.
OZ ukladá
Predsedovi komisie výstavby a verejného poriadku o predloženie stanoviska k žiadosti p. Jozefa Považana o kúpu časti preluky parc. C-KN č. 944/117.

Hlasovanie: za jednohlasne

Miriam Grznárová - písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku par. C-KN č. 944/360, 948/13, 948/12 a 948/15 z dôvodu, že na uvedený pozemok už niekoľko rokov vynášajú ľudia rôzny komunálny, biologický a stavebný odpad.
Starosta uviedol, že pozemok sa skladá zo 4 parciel o výmere 567 m2. Cena podľa schváleného cenníka je 130,– Sk/m2, čo je celková cena 73 710,– Sk. V prípade predaja by bol zachovaný vstup do lesa.
OZ odstupuje žiadosť Miriam Grznárovej o kúpu pozemku parc. C-KN č. 944/360, 948/13, 948/12 a 948/15, s tým, že predseda komisie predloží stanovisko na najbližšom zasadaní OZ.
Hlasovanie: za jednohlasne

Ing. Richard Truben – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku.
Starosta uviedol, že už v roku 2004 si dal p. Truben vypracovať nákres a predložil žiadosť do OZ na odkúpenie. Keďže sa vo veci vtedy ďalej nekonalo opakovane je to predložené na riešenie. Jednalo by sa o zámennú zmluvu nakoľko časť jeho pozemku by ostalo obci a 217 m2 obecného pozemku by doplatil p. Truben, čo je 21 049,– Sk.
OZ schvaľuje zámennú zmluvu medzi pozemkami C-KN parc. č. 840/4, o výmere222 m2, ost. pl. a C-KN parc. č. 236/3o výmere 5 m2, záhrada s tým, že p. Ing. Richard Truben doplatí 217 m2 v celkovej hodnote 21 049,– Sk.
Hlasovanie: za jednohlasne

Ing. Milan Veselý – písomná žiadosť o umiestnenie spomalovacích prahov na Podhorskej ulici.
Starosta uviedol, že p. Veselý má uloženie prahov odkonzultované aj so susedmi, ktorí súhlasia. Ďalej starosta uviedol, že by to mali byť 5 cm vysoké prahy. Starosta túto požiadavku prekonzultoval aj s dopravným inšpektorátom. Rozhodnutie musí vydať obec. Náklad cca 26 846,– Sk – 2 ks + značka 1 800,– Sk x 4 ks.
Starosta navrhol schváliť realizáciu stavby.
Hlasovanie: za 5
proti 0
zdržal sa 1 Slavomír Pružina
OZ schválilo realizáciu stavby – umiestnenie spomalovacích prahov na Podhorskej ulici.

Rôzne
Starosta prečítal správu nezávislého audítora, ktorý vykonal audit na Obecnom úrade Lutila.
OZ berie správu nezávislého audítora na vedomie
Starosta ďalej informoval, že v októbri minulého roku informoval o programe Leader, z ktorého sa môžu čerpať finančné prostriedky na niektoré projekty. Žiarsky a Žarnovický okres sa spojil a na založenie programu získal 200 000,– Sk. V tomto roku získal na dobudovanie 400 000,– Sk z ministerstva pôdohospodárstva. Získané finančné prostriedky by sa mali použiť na detské ihriská v obciach, vychádzalo by to cca 300 000,– Sk na obec. Na získanie finančných prostriedkov z tohto programu bolo potrebné založiť a zaregistrovať Občianske združenie pod názvom Stredný Hron. Členstvo je potrebné schváliť v OZ.
OZ schvaľuje členstvo Obce Lutila v Občianskom združení Stredný Hron.
Hlasovanie: za jednohlasne

Starosta ďalej privítal na zasadnutí OZ p. Rastislava Ondríka, predsedu Obecného športového klubu v Lutile.
P. Ondrík uviedol, že mužstvo seniorov sa v oblastnej súťaži vo futbale umiestnilo na prvom mieste a tak ako víťaz súťaže postupuje do vyššej súťaže t.j. do V. ligy sk. C. Vzhľadom na to, že účasť v krajskej súťaži zvýši výdavky OŠK požiadal o schválenie dotácie cca 80 0000,– Sk na celú sezónu.

Ján Imriš – mal dotaz či majú prepočítané zvýšené náklady. P. Ondrík odpovedal, že áno.

Starosta – uviedol, že je to úspech našich futbalistov, že skončili na I. mieste a keďže sa rozhodli postúpiť do vyššej súťaže je potrebný aj väčší obnos finančných prostriedkov.
Starosta navrhol schváliť na II. polrok finančné prostriedky vo výške 50 000,– Sk.

Stanislav Gontko – uviedol, že je potrebné riešiť správcu štadiónu nakoľko pri jeho návšteve zistil neporiadok.
Hlasovanie: za 4
proti 0
zdržal sa 2 - Zuzana Malová, Ing. Eva Loučičanová
OZ schvaľuje na II. polrok 2008 finančnú dotáciu vo výške 50 000,– Sk pre OŠK Lutila z rezervného fondu.

Keďže viac pripomienok a návrhov nebolo starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.


Zapísala: Eva Hromádková


Ján P r u ž i n a
Starosta obce


Overovatelia:

Ján Imriš ...........................................


Slavomír Pružina ............................................
 

 

 

Pozvánka.doc (69.5 kB)
Uznesenia.doc (42 kB)
Zápisnica.doc (46.5 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu