Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 18.3.2005

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2005 (piatok)
o 18.00 hod. na obecnom úrade.

P r o g r a m :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet r. 2004
4. Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p
5. TEGOLA Slovakia s.r.o., vlastník osobného motorového vozidla zn. Nissan Vanette Gargo– návrh na zmierovacie konanie
6. Prejednanie zmluvy na prenájom nebytových priestorov – pohostinstvo Borinka
7. Žiadosti:
Peter Straňák Žiar N. Hr. – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Viera Baranová, Kamenná 30 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Anton Lacika, Slobodné 17 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Ing. Ján Herman s manželkou, Gorkého 23 – určenie kúpnej ceny pozemku pod garáž podľa GP č. 33326177-7/2005
8. Rôzne, diskusia
9. Záver
S pozdravom

Ján P r u ž i n a, starosta obce

 

UZNESENIA

z 1. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 18. marca 2005


Uznesenie číslo 6/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

Predĺženie zročnosti uznesenia OZ č. 6/2004 bod C/6 zníženie úväzkov opatrovateľov tak, aby sa rozdelili finančné prostriedky vo výške príjmu z poplatkov za opatrovateľskú službu.
Termín: do 1.4.2005
Prít. Za Proti Zdržal
9 9 0 0

Uznesenie číslo 7/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

Predĺženie zročnosti uznesenia OZ č. 6/2004 bod C/20 – prijať ako dar majetok TJ Družstevník Lutila (šatne a pozemok) do majetku obce.
Termín do 30.4.2005
Prít. Za Proti Zdržal
9 9 0 0


Uznesenie číslo 8/2005

Obecné zastupiteľstvo - zrušuje

uznesenia OZ č. 6/2004 bod C/11
– predĺženie nájomnej zmluvy na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka p. Jozefovi Chovančíkovi
Prít. Za Proti Zdržal
9 9 0 0


Uznesenie číslo 9/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

Zmluvu o nájme uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov ako aj podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka na nebytový priestor – Pohostinstvo Borinka medzi Obcou Lutila a Ing. Patrikom Hrčkom, Dušanom Hrčkom a Bc. Marošom Frindtom
Prít. Za Proti Zdržal
9 6 0 3


Uznesenie číslo 10/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

1. Záverečný účet Obce Lutila a Základnej školy s materskou školou rok 2004 tak ako je predložený. (Tvorí prílohu zápisu)

2. Celý prebytok hospodárenia presunúť do rezervného fondu.
Prít. Za Proti Zdržal
9 9 0 0


Uznesenie číslo 11/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p uzatvorenú s mestom Žiar nad Hronom a obcami, ktorým sa schvaľujú správne poplatky vyberané za úkony a konania Spoločného obecného úradu do príjmu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom a tieto budú zahrnuté do vyúčtovania skutočných nákladov a príjmov spoločného obecného úradu za predchádzajúci kalendárny rok.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 12/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje
 

kúpu vozidla zn. Nissan Vanette Gargo v cene 90 000,– Sk s DPH.

Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 13/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

P. Petrovi Straňákovi s manželkou Helenou bytom Žiar nad Hronom predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 258/3, diel 5, zast. plo., o výmere 71 m2 a diel 6 prechádzajúci do parc. C-KN č. 259, záhrada, o výmere 20 m2 podľa GP č. 2/2005 z 1.2.2005 v cene 3 913,– Sk (43,– Sk/m2). Náklady spojené so spísaním zmluvy a zapísaním pozemku do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 14/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

P. Viere Baranovej, Lutila Kamenná 30 predaj obecného pozemku z parc. PK č. 1186/15, ost. pl., o výmere 194 m2 - diel 3 o výmere 86 m2 prechádzajúci do parcely 599/1, ost. pl., na Štefánikovej ul. č. 33, diel 4, o výmere 4 m2, prechádzajúci do parcely 599/2, ost. pl., diel 5, o výmere 18 m2, prechádzajúci do parcely 599/2, ost. pl., diel 6, o výmere 75 m2, prechádzajúci do parcely 600/2. ost. pl., z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku, podľa GP č. 33326177-117/2004 z 12.9.2004, v cene 5 988,– Sk, v zmysle schváleného cenníka
Náklady spojené so spísaním zmluvy a zapísaním pozemku do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0
Uznesenie číslo 15/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

P. Ing. Jánovi Hermanovi a manželke Darine predaj obecného pozemku, parc. C-KN č. 944/342 o výmere 24 m2, podľa GP č. 33326177-7/2005 z 10.2.2005, ako stavebný pozemok v cene 6 000,– Sk (250,– Sk/m2),
Náklady spojené so spísaním zmluvy a zapísaním pozemku do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
Prít. Za Proti Zdržal
8 7 0 1


Uznesenie číslo 16/2005

Obecné zastupiteľstvo - odstupuje
Finančnej komisii

Žiadosť p. Antona Laciku, Slobodné 17 o kúpu obecného pozemku – záhradu v prenájme.
Zodpovedný: Ing. Pavol Čierny, predseda finančnej komisie.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 17/2005

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

predaj:

1. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Anne Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/1 – zastavaná plocha o výmere 308 m2 a C-KN parc. č. 502/3 – zastavaná plocha o výmere 202 m2, každému z nich podiel 11027/44108-ín z celku (podľa § 23 zákona. č. 182/1993 Z.z. – ako pozemok pod domom č. súp. 173 a priľahlý pozemok – dvor), na každého z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmere 50,5 m2.

2. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, kupujúcim v 1. rade do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN p.č. 502/4 – zastavaná plocha o výmere 270 m2 a C-KN p.č. 502/5 – zastavaná plocha o výmere 19 m2.

3. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Anne Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/6 – zastavaná plocha (žumpa) o výmere 46 m2, každému z nich podiel 1/8-inu z celku) – na každý z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmera 5,75 m2.

4. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN parc. č. 502/7-zastavaná plocha o výmere 185 m2 a C-KN parc. č. 502/8 – zastavaná plocha o výmere 15 m2.

5. Celý svoj podiel, t.j. 1/1-nu, kupujúcej Anna Búgelovej do výlučného vlastníctva z C-KN parc. č. 502/9-zastavaná plocha o výmere 183 m2.

6. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, kupujúcim p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN parc. č. 502/10 – zastavaná plocha o výmere 247 m2 a C-KN parc. č. 502/11 – zastavaná plocha o výmere 247 m2 a C-KN parc. č. 502/11 – zastavaná plocha o výmere 24 m2.

7. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Annr Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/16 – zastavaná plocha (studňa) o výmere 2 m2, každému z nich podiel 1/8-inu z celku, na každý z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmere 0,25 m2.

8. Účastníci sa dohodli na zriadení vecného bremena práva prechodu cez celú S-KN parc. č. 502/13 – zastavaná plocha o výmere 76 m2, v prospech vlastníkov bytov v dome č. súp. 173.

9. Podľa schválených predajných cien:
a/ Jozef Vaštík s manželkou v cene 27 620,– Sk
b/ Ivan Kolesár s manželkou v cene 24 944,– Sk
c/ Štefan Jankulár s manželkou v cene 17 460,– Sk
d/ Anna Búgelová 17 020,– Sk
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0Uznesenie číslo 18/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

internú smernicu „Registratúrny poriadok s dodatkom č. 1 a registratúrny plán pre Obec Lutila a Základnú školu s materskou školou Slobodné 23 Lutila.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 19/2005

Obecné zastupiteľstvo - žiada
Starostu obce p. Jána Pružinu

pripraviť na OZ cenu lístka a permanentky pre dospelých a mládež a nájom pre Tenisový klub Žiar nad Hronom.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 20/2005

Obecné zastupiteľstvo - odročuje

prejednanie rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu
Termín: do najbližšieho zasadania OZ
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 21/2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ schvaľuje
vytvorenie jedného pracovného miesta na obecnom úrade

B/ žiada
starostu obce p. Jána Pružinu
predložiť na najbližšie zasadanie OZ náklady na zariadenie pre vytvorené pracovné miesto.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 22/2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

návrh starostu obce p. Jána pružinu
na kúpu nového osobného vozidla na obecný úrad formou lízingu
B/ žiada
starostu obce p. Jána Pružinu
predložiť do najbližšieho zasadania ponuky (ceny a vybavenie) na kúpu osobného vozidla pre OcÚ.
Termín: 31.3.2005
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 23/2005

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

 

Cenník obecných pozemkov:

Od 0 – 20 m2 cena 40,– Sk
Od 21 – 60 m2 ″ 60,– Sk
Od 61 – 100 m2 ″ 80,– Sk
Od 101 – 200 m2 ″ 120,– Sk
Od 201 - ...... m2 ″ 150,– Sk
Stavebný pozemok ″ 300,– Sk
Pozemok dlhodobo zastavaný rodinným domom a príslušenstvom (pri vysporiadaní nehnuteľností) cena 20,– Sk
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 24/2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
listy p. Ing. Pomothyho doručené starostovi obce dňa 25.2.2005.

B/ žiada
starostu obce p. Jána Pružinu
predložiť návrh redakčnej rady na najbližšom zasadaní OZ
Prít. Za Proti Zdržal
8 0 0


Uznesenie číslo 25/2005

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie
Správu o inventarizácii majetku OcÚ a Základnej školy s materskou školou za rok 2004

B/ schvaľuje
vyradenie nepotrebného materiálu Obecného úradu Lutila a Základnej školy s materskou školou Lutila.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Uznesenie číslo 26/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za IV. štvrťrok 2004 v plnej výške.
Prít. Za Proti Zdržal
8 8 0 0


Za správnosť: Eva Hromádková
Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 18.3.2005

 

Zápis
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 18. marca 2005
Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,
p. Gontko Stanislav, konateľ s.r.o.
občania: Pp. Dušan Hrčka, Ing. Štefan Pomothy, Anton Lacika, Viktor Obertáš
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet r. 2004
4. Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p
5. TEGOLA Slovakia s.r.o., vlastník osobného motorového vozidla zn. Nissan Vanette Gargo– návrh na zmierovacie konanie
6. Prejednanie zmluvy na prenájom nebytových priestorov – pohostinstvo Borinka
7. Žiadosti:
Ø Peter Straňák Žiar N. Hr. – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Ø Viera Baranová, Kamenná 30 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Ø Anton Lacika, Slobodné 17 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Ø Ing. Ján Herman s manželkou, Gorkého 23 – určenie kúpnej ceny pozemku pod garáž podľa GP č. 33326177-7/2005
8. Rôzne, diskusia
9. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Ján Pružina, ktorý v úvode
privítal prítomných občanov, poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce p. Hronskú a Stanislava Gontku, konateľ LITA s.r.o.

Za overovateľov určil pp. Jána Imriša st., Slavomíra Pružinu
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

V úvode starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Starosta ďalej navrhol zmenu programu, aby zmluva o prenájme nebytových priestorov – pohostinstvo Borinka bola prejednaná ako tretí bod programu.

 

 

Poslanci so zmenou programu jednohlasne súhlasili
K bodu 2. – Kontrola uznesení OZ z 15.12.2004Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Uviedol, že uznesenie č. 6/2004 nie je splnené v bodoch:
C/6 – zníženie úväzkov opatrovateľov tak, aby sa rozdelili finančné prostriedky vo výške príjmu z poplatkov za opatrovateľskú službu
Požiadal o predĺženie zročnosti do 1.4.2005
OZ schvaľuje predĺženie termínu do 1.4.2005Jednohlasne
C/20 – prijať ako dar majetok TJ Družstevník Lutila (šatne a pozemok) do majetku obce.
Uznesenie nezrealizované nakoľko v priebehu mesiaca február došlo k zmene názvu TJ na „Obecný športový klub“ zaregistrovaním na MV SR. Uznesenie sa zrealizuje v tomto roku.

 

 

 

OZ schvaľuje predĺženie termínu do 30.4.2005

Jednohlasne

 

 

 

C/11 – predĺženie nájomnej zmluvy na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka p. Jozefovi Chovančíkovi – doporučil starosta zrušiť nakoľko p. Chovančík nájom ukončil k 31.12.2004.
OZ zrušuje bod C/11 uznesenia č. 6/2004 z 15.12.2004.
Jednohlasne

K bodu 6. – Prejednanie nájomnej zmluvy na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka.
Úvodné slovo predniesol starosta. Uviedol, že Návrh nájomnej zmluvy vypracoval Mgr. Peter Gelien, komerčný právnik. Oboznámil prítomných s jednotlivými článkami zmluvy, ktorá bola spracovaná na základe predloženej Projektovej dokumentácie, rozpočtu na sumu 1 073 000,– Sk a harmonogramu rekonštrukčných prác. P. Mgr. Gelien na doporučenie OR doplnil, resp. upravil niektoré články zmluvy.

P. Hrčka uviedol, že sú plátcami DPH a obec nie je plátcom DPH.
Starosta navrhol tento článok zo zmluvy vypustiť.
P. J. Imriš st. – mal dotaz na p. Hrčku – prečo pôvodný ich návrh, resp. predložená ponuka, bola na sumu 200 000,– Sk a teraz je už cez milión. Či si je vedomí, že ich pôvodná ponuka bola nereálna.

Starosta uviedol, že zo strany obce bude určený stavebný dozor, ktorý bude kontrolovať vykonané rekonštrukčné práce.

P.D. Hrčka uviedol, že on môže predložiť rozpočet na takú sumu ako on bude chcieť a tiež bude úradne overený. Predložený rozpočet bol spracovaný p. Kútikovou, ktorá má odbornú spôsobilosť na vypracovávanie rozpočtov. Ceny boli dané podľa schváleného celoslovenského cenníka v stavebníctve. V rozpočte je zapracovaná aj práca, ktorú ale oni vykonajú svojpomocne.

Na návrh poslanca p. S. Pružinu bola vyhlásená 10 minútová prestávka.

Po prestávke dal starosta obce hlasovať za predložený návrh zmluvy:

 


Hlasovanie: Za 6
Proti 0
Zdržal sa 3

Starosta konštatoval, že návrh zmluvy tak ako bol predložený bol prijatý

OZ schvaľuje zmluvu o nájme uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov ako aj podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka medzi Obcou Lutila a Ing. Patrikom Hrčkom, Dušanom Hrčkom a Bc. Marošom Frindtom


K bodu 3. – Záverečný účet r. 2004Úvodné slovo predniesol starosta obce. Prešiel jednotlivými položkami. Uviedol, že prebytok hospodárenia je vo výške 470 000,– Sk. Rezervný fond je vo výške 1 703 tis. Sk.
Starosta požiadal poslancov, aby si pripravili na ďalšie zasadanie OZ návrhy na investičné akcie, ktoré by sa mali v tomto roku realizovať. Takýto návrh pripraví aj starosta a predloží ho na najbližšie zasadanie. Požiadal, aby sa s prebytkom nakladalo hospodárne. Uviedol, že by chcel v tomto roku začať s rekonštrukciou Domu smútku, treba vystihnúť vhodný čas, aby sa práce dali realizovať rýchlo. Dodávateľom stavby bude LITA s.r.o.. Ďalšou akciou by bola rekonštrukcia MK na Štefánikovej ulici. Už niekoľkokrát žiadal o Ministerstvo dopravy o finančnú dotáciu no doteraz nebola poskytnutá.
Starosta doporučil, aby prebytok hospodárenia bol celý presunutý do rezervného fondu.

K záverečnému účtu r. 2004 Základnej školy s materskou školou starosta uviedol, že finančné prostriedky, ktoré sú poskytnuté z Krajského školského úradu sa rovno presúvajú na účet školy, taktiež podiel z dani. Za rok 2004 škola nemala vytvorené ešte príjmy nakoľko spojením ZŠ a MŠ vznikol subjekt s právnou subjektivitou až od pol septembra. Starosta vyjadril pochvalu p. riaditeľke s vedením Základnej školy s materskou školou.

P. Pinková, poslankyňa – uviedla, že niektoré mamičky sa obrátili na ňu, aby informovala OZ, že nová p. učiteľka MŠ sa viac venuje svojmu dieťaťu ako ostatným.
Starosta uviedol, že deti vzájomne na seba žiarlia a nevýhoda je, že je len jedna trieda.

P. Imriš ml. – uviedol, že poslanci NR schválili učiteľom zvýšenie platov. Či bude mať obec finančné prostriedky na mzdy učiteľkám.

Starosta uviedol, že keby bolo v roku 2005 v MŠ o 4 – 5 detí viac a v ZŠ aspoň o 3 deti škola by bola sebestačná.

OZ schvaľuje záverečný účet Obce Lutila a Základnej školy s materskou školou rok 2004 tak ako je predložený. (Tvorí prílohu zápisu)
OZ schvaľuje celý prebytok hospodárenia presunúť do rezervného fondu.
Jednohlasne 9 z 9


K bodu 4. – Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p uzatvorenú s mestom Žiar nad Hronom a obcami.

Úvodné slovo predniesol starosta. Uviedol, že k schvaľovaniu dodatku došlo kvôli tomu, že správne poplatky vyberané za úkony a konania Spoločného obecného úradu budú príjmom rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom a tieto budú zahrnuté do vyúčtovania skutočných nákladov a príjmov spoločného obecného úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

OZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p uzatvorenú s mestom Žiar nad Hronom a obcami, ktorým sa schvaľujú správne poplatky vyberané za úkony a konania Spoločného obecného úradu do príjmu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom a tieto budú zahrnuté do vyúčtovania skutočných nákladov a príjmov spoločného obecného úradu za predchádzajúci kalendárny rok.
Jednohlasne – 8 z 8


K bodu 5. - TEGOLA Slovakia s.r.o., vlastník osobného motorového vozidla zn. Nissan Vanette Gargo– návrh na zmierovacie konanie

Úvodné slovo predniesol starosta. Uviedol, že sa jedná o vozidla zn. Nissan, ktoré obec využívala pre svoje potreby 5 rokov nevediac, že vozidla je kradnuté. Vozidlo je uložené v Banskej Bystrici na Colnom úrade. Vlastník vozidla navrhol zmierovacie konanie s tým, že je ochotný obci auto predať za cenu 90 000,– Sk s DPH. Keďže vozidlo colná správa prevzala od obce v dobrom stave, vozidlo je známe, starosta doporučil vozidlo za túto cenu kúpiť. Auto by využívala najmä LITA s.r.o..
OR doporučila vozidlo kúpiť za navrhovanú cenu.
OZ schvaľuje kúpu vozidla zn. Nissan Vanette Gargo v cene 90 000,– Sk s DPH.
Jednohlasne 8 z 8

Žiadosti

Starosta uviedol, že na zasadnutí OR boli prejednané žiadosti o predaj pozemkov a bola doporučená predajná cena podľa doteraz platného cenníka:

P. Peter Straňák, bytom Žiar nad Hronom žiadosť na kúpu obecného pozemku parc. C-KN č. 258/3, diel 5, zast. plo., o výmere 71 m2 a diel 6 prechádzajúci do parc. C-KN č. 259, záhrada, o výmere 20 m2, podľa GP č. 2/2005 z 1.2.2005 v cene 3 913,– Sk (43,– Sk/m2). Náklady spojené so spísaním zmluvy a zapísaním pozemku do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci.
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku v cene 3 913,– Sk (43,– Sk/m2) - Jednohlasne

P. Viera Baranová, Lutila Kamenná 30 žiadosť na kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku na Štefánikovej ul. č. 33:
Pozemok pod rodinným domom o výmere 86 m2 v cene 20,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 1 720,– Sk
Pozemok ost. pl. o výmere 97 m2 v cene 44,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 4 268,– Sk
Podľa GP č. 33326177-117/2004 z 12.9.2004
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku v cene 5 988,– Sk, podľa schváleného cenníka
Jednohlasne


P. Ing. Ján Herman a manželka žiadosť na kúpu obecného pozemku pod výstavbu garáže podľa GP č. 33326177-7/2005 z 10.2.2005, parc. C-KN č. 944/342 o výmere 24 m2.
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku ako stavebný pozemok v cene 6 000,– Sk (250,– Sk/m2).
Hlasovanie: Za 7

Proti 0 

 

 

Zdržal sa 1

P. Anton Lacika Slobodné 17 - žiadosť o kúpu obecného pozemku – záhradu v prenájme.
Starosta uviedol, že sa jedná o záhradu, ktorú má p. Lacika od obce v prenájme. P. Lacika má susedské spory z dôvodu výsadby ovocných stromov v blízkosti jeho pozemku, ktoré môže riešiť len v tom prípade ak uvedenú záhradu bude mať vo vlastníctve. OZ prijalo uznesenie, že záhrady v prenájme na Slobodnom sa musia vysporiadať všetky naraz. P. Lacika uviedol, že je ochotný zakúpiť aj pozemok, ktorý užíva p. Ivan.
OZ odstupuje žiadosť na prejednanie finančnej komisie

Starosta predniesol návrh na uznesenie k vysporiadaniu pozemkov pod bytovkou súp. č. 173, kde sú vlastníkmi p. Jozef Vaštík s manželkou, p. Ivan Kolesár s manželkou, p. Štefan Jankulár s manželkou a Anna Búgelová, vdova. Dňa 21.11.2002 bolo OZ schválené uznesenie čo sa týka cien, len nebolo rozšpecifikované tak, aby mohla byť podľa neho spravená a zaregistrovaná zmluva v katastri nehnuteľností.

OZ schvaľuje predaj:

1. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Anne Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/1 – zastavaná plocha o výmere 308 m2 a C-KN parc. č. 502/3 – zastavaná plocha o výmere 202 m2, každému z nich podiel 11027/44108-ín z celku (podľa § 23 zákona. č. 182/1993 Z.z. – ako pozemok pod domom č. súp. 173 a priľahlý pozemok – dvor), na každého z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmere 50,5 m2.

2. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, kupujúcim v 1. rade do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN p.č. 502/4 – zastavaná plocha o výmere 270 m2 a C-KN p.č. 502/5 – zastavaná plocha o výmere 19 m2.

3. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Anne Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/6 – zastavaná plocha (žumpa) o výmere 46 m2, každému z nich podiel 1/8-inu z celku) – na každý z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmera 5,75 m2.

4. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN parc. č. 502/7-zastavaná plocha o výmere 185 m2 a C-KN parc. č. 502/8 – zastavaná plocha o výmere 15 m2.
5. Celý svoj podiel, t.j. 1/1-nu, kupujúcej Anna Búgelovej do výlučného vlastníctva z C-KN parc. č. 502/9-zastavaná plocha o výmere 183 m2.

6. Celého svojho podielu, t.j. 1/1-nu, kupujúcim p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov z C-KN parc. č. 502/10 – zastavaná plocha o výmere 247 m2 a C-KN parc. č. 502/11 – zastavaná plocha o výmere 247 m2 a C-KN parc. č. 502/11 – zastavaná plocha o výmere 24 m2.

7. p. Jozefovi Vaštíkovi s manželkou, p. Ivanovi Kolesárovi s manželkou, p. Štefanovi Jankulárovi s manželkou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Annr Búgelovej do výlučného vlastníctva C-KN parc. č. 502/16 – zastavaná plocha (studňa) o výmere 2 m2, každému z nich podiel 1/8-inu z celku, na každý z prevádzaných spoluvlastníckych podielov pripadá výmere 0,25 m2.

8. Účastníci sa dohodli na zriadení vecného bremena práva prechodu cez celú S-KN parc. č. 502/13 – zastavaná plocha o výmere 76 m2, v prospech vlastníkov bytov v dome č. súp. 173.

Podľa schválených predajných cien:
Jozef Vaštík s manželkou v cene 27 620,– Sk
Ivan Kolesár s manželkou v cene 24 944,– Sk
Štefan Jankulár s manželkou v cene 17 460,– Sk
Anna Búgelová 17 020,– Sk

Predaj bol schválený jednohlasne 8 z 8

 

Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry Obecného úradu v Lutile a Základnej školy s materskou školou Slobodné 23 Lutila.

Pani Hromádková, pracovníčka obecného úradu, predložila na schválenie internú smernicu týkajúcu sa správy registratúry obecného úradu a základnej školy s materskou školou. Informovala poslancov, že v zmysle zákona NV SR č. 395/2002 Z.z. je potrebné túto internú smernicu schváliť. Smernica obsahuje registratúrny poriadok s dodatkom č. 1 „Vzťah obce a spoločného obecného úradu pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a registratúrny plán.

OZ schvaľuje internú smernicu „Registratúrny poriadok s dodatkom č. 1 a registratúrny plán pre Obec Lutila a Základnú školu s materskou školou Slobodné 23 Lutila.
Jednohlasne 8 z 8

Na rokovanie OZ sa dostavil p. Libor Grznár, ktorý požiadal o prehodnotenie uznesenia prijatého OZ dňa 15. 12. 2004 č. 6/2004 bod C/18, ktorým bol schválený prenájom tenisových kurtov na Športovom areáli v Lutile vo výške 80 000,– Sk v období od apríla do septembra 2005. Uviedol, že táto suma nie je pre ich tenisový klub prijateľná. Jednali už aj s Obcou Ladomerská Vieska, kde sa dohodli. Tenisové kurty v Lutile by chceli využívať najmä na súťaž pre mužov. Majú 10 súťažných hráčov. P. Grznár ponúkol tenisovú školu pre deti. Súhlasil s tým, aby sa určili pravidlá podľa ktorých sa budú tenisové kurty prenajímať.

Diskusia

 

 

P. JUDr. Šurka – požiadal p. Grznára, aby mu povedal s koľkými hodinami počíta tenisový klub Žiar nad Hronom odohrať na tenisových kurtoch v Lutile a ktoré dni či sobotu alebo nedeľu.
P. S. Pružina – mal dotaz v ktorom čase by chceli tenisti žiarskeho klubu zaberať kurty, aby to nebolo najviac v odpoludňajších hodinách, kedy je záujem aj zo strany občanov Lutily.

Starosta navrhol riešenie schváliť na najbližšom zasadaní OZ t.j. 31. 3. 2005

Starosta poďakoval p. Grznárovi za účasť na zasadnutí OZ a poskytnutú informáciu.
Starosta ďalej informoval, že je potrebné schváliť ceny permanentiek na tenisové kurty. Doporučil posunúť hodinu zo 16,00 na 15,00 hod. dokedy je cena lacnejšia. Ponechať ceny pre mládež a tiež schváliť permanentku pre mládež tak, aby bola zvýhodnená oproti jednotlivému lístku.

Starosta informoval, že o permanentku majú záujem aj niektoré firmy pre svojich zamestnancov.
P. Šurka uviedol, že ak sa ak sa kurty poskytnú firmám nebude dostatok priestoru pre našu mládež a našich občanov.
Doporučil, aby sa na www stránke obci zverejnila ponuka o prenájom pre firmy a podľa záujmu vytvoriť harmonogram využívania kurtov tak, aby bola priorita daná občanom Lutily
OZ žiada starostu obce pripraviť na OZ cenu lístka a permanentky pre dospelých a mládež a nájom pre Tenisový klub Žiar nad Hronom.

R ô z n e

Starosta predložil „Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Lutile na ochranu verejného záujmu“
Uviedol, že v decembri na OZ bola schválená komisia na ochranu verejného záujmu v zložení všetci poslanci. Poslanci dostali Rokovací poriadok uvedenej komisie brožúru „Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy“. Starosta uviedol, že je potrebné zvoliť spomedzi seba predsedu a tajomníka.
Keďže poslanci materiál dostali len na zasadaní OZ doporučili bod prejednať na najbližšom zasadaní OZ
OZ odročuje prejednanie rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu
Termín: do najbližšieho zasadania OZ
Starosta predložil návrh na vytvorenie 1 pracovného miesta na obecnom úrade. Uviedol, že v januári t.r. dlhodobo ochorela p. Müllerová a nebola za ňu adekvátna náhrada. Tento stav nastal aj preto, že je už veľa účtovných operácií – účtuje obec, s.r.o. a školu, a je potrebné aby nesedela v miestnosti kde sa prijímajú stránky, aby nebola rušená. Po prijatí pracovníčky by sa z priestorov detskej poradne zriadila kancelária, ktorá by mala samostatný vchod. Nová pracovníčka by sa zaúčala aj do účtovníctva. Na vybavenie kancelárie by bolo potrebné stôl, kreslo, regále na odkladanie šanónov a počítač s vybavením. Prijatie novej pracovníčky prichádza do úvahy od mája resp. od júna.
OZ schvaľuje vytvorenie jedného pracovného miesta na obecnom úrade
OZ žiada starostu obce predložiť na najbližšie zasadanie OZ náklady na zariadenie pre vytvorené pracovné miesto.
Jednohlasne 8 z 8

 

Starosta predložil požiadavku na kúpu nového osobného vozidla na obecný úrad, nakoľko existujúce auto je značne opotrebované. Doporučil odpredať osobné vozidlo Felíciu.
Nové vozidlo navrhol kúpiť na lízing.
Starosta navrhol zakúpiť Fábiu.
P. J. Imriš st. – navrhol kúpiť auto s poriadnym bezpečnostným vybavením.
OZ berie na vedomie
OZ žiada starostu predložiť do najbližšieho zasadania ponuky (ceny a vybavenie) na kúpu osobného vozidla pre OcÚ.

Ing. Pavol Čierny, predseda finančnej komisie predložil návrh na úpravu cien za predaj pozemkov v intraviláne obce (uznesenie OZ č. 6/2004 bod E):

 

 

Od 0 – 20 m2 nová cena 40,– Sk
Od 21 – 60 m2 ″ 60,– Sk
Od 61 – 100 m2 ″ 80,– Sk
Od 101 – 200 m2 ″ 120,– Sk
Od 201 - ...... m2 ″ 150,– Sk
Stavebný pozemok ″ 300,– Sk
Pozemok pod stavbou stojacou už niekoľko rokov (pri vysporiadaní nehnuteľností) cena 20,– Sk
OZ schvaľuje navrhnuté nové predajné ceny pozemkov v intraviláne Obce Lutila
Jednohlasne

 

Ing. Pavol Čierny, ako člen nového výboru TJ Družstevník informoval poslancov o práci nového výboru, o zmene názvu na Obecný športový klub, ktorá bola zaregistrovaná v mesiaci februári na ministerstve vnútra a o dianí vo futbalovom klube. Informoval, že je potrebné opraviť strechu na šatniach, nakoľko je značne poškodená (deravá) a značne zateká do šatní.

Starosta v ďalšom bode predložil listy, ktoré obdržal od P. Ing. Štefana Pomothyho, v ktorých mu p. Pomothy vytýka, že mu neodpovedal písomne na predchádzajúci list, že chce, aby obecné noviny vychádzali 6x v roku a chce pevne stanovené termíny či už zasadaní OZ a následne vydávania novín.
Starosta uviedol, že pokladal prejednanie listu, ktorý dostal 30.12.2004, na mimoriadnom zasadaní OZ, kde bol prítomný aj p. Pomothy, za vybavené a preto mu písomne neodpovedal. Čo sa týka pevných termínov zasadaní OZ nie je to možné z dôvodu rešpektovania pracovných povinností poslancov.
Starosta vyjadril kritiku k poslednému vydanému číslu Lutilského prameňa, vzhľadom na to, že v ňom bolo veľa chýb, nepresností v dátumoch, opakujúce sa články, ktorých tematika bola už v niekoľkých predchádzajúcich číslach.

Starosta navrhol, aby bola schválená redakčná rada, ktorá bude rozhodovať o tom ktoré články budú v novinách uverejnené a ktoré nie.

Diskusia

 

 

P. Imriš st. – uviedol, že 4x do roka je dostatočný počet čísiel. Obecné noviny sú na to, aby občanov informovali čo sa deje v obci. OZ má právo rozhodovať o tom čo v novinách má byť a čo nie, sú to obecné noviny a nie súkromné. Mal dotaz na p. Pomothyho čo bývalý občiansky výbor urobil pre túto obec.

P. Malová podporila návrh, aby bola zriadená redakčná rada.

P. Mazúr – gro informácií má byť v obecných novinách z obce. Nedá sa striktne dodržiavať časovosť vydávania.
Navrhol dať z rozpočtu p. Pomothymu odmenu za jeho doterajšiu prácu.

P. Pomothy - uviedol, čo ho k napísaniu týchto listov viedlo. Chcel urýchlene vydať prvé číslo vzhľadom na aktuálnu tému „Borinka“. Svoje články neumožnil prečítať starostovi, ktorý si ich vyžiadal od vydavateľa a tým zastavil vydanie časopisu. Tiež fotky neboli vydavateľovi doručené také aby sa mohli použiť a tým sa oneskorilo vydanie tohto čísla. Niektoré články sa tým stali neaktuálne. Uznáva, že robil noviny v strese, v tejto dobe bolo aj veľa roboty na obecnom úrade, nakoľko p. Müllerová bola chorá a na úrade bola len p. Hromádková.

OZ berie na vedomie list p. Ing. Pomothyho doručené starostovi obce dňa 25.2.2005.OZ žiada starostu obce predložiť návrh redakčnej rady na najbližšom zasadaní OZ

Inventarizácia majetku OcÚ a Základnej školy s materskou školou.
P. Pinková, predsedkyňa inventarizačnej komisie prečítala správu o inventarizácii a predložila návrh na vyradenie materiálu (viď prílohu zápisu)

OZ schvaľuje vyradenie nepotrebného materiálu Obecného úradu Lutila a Základnej školy s materskou školou Lutila.P. Mazúr, zástupca starostuNavrhol starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za IV. štvrťrok v plnej výške.

 

OZ schvaľuje starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za IV. štvrťrok 2004 v plnej výške.


Interpelácie:
P. J. Imriš str. – záhradkári z Osady 5 pri ihrisku dostali do vlastníctva záhradky s tým, že na LV majú aj cestu. Robia problémy a chcú zabrániť prístupu do Urbárskeho lesa. Vyhrážajú sa, že dajú rampu. Či by nemohla Obec od záhradkárov túto cestu odkúpiť.
Starosta uviedol, že treba problém riešiť vzájomnou dohodou.

Keďže viac pripomienok nebolo starosta zasadanie OZ ukončil.Zapísala: Eva Hromádková
Overovatelia:

Ján Imriš st. .........................................


Slavomír Pružina ..........................................


Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

Zodpovedá: Správca Webu