Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 16.12.2009

Pozvánka na posledné zasadanie v roku 2009

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

 

ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2009 (streda)
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu 2009- Rozpočtové opatrenie č. 2
4. Návrh VZN na rok 2009:
daň z nehnuteľnosti
- o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2010 – 2012 (Obec, ZŠsMŠ)
6. Návrh programového rozpočtu na rok 2010
7. Žiadosti:
• ZŠsMŠ Lutila – žiadosť o delegovanie 1 zástupcu obecného zastupiteľstva do rady školy.
• Vladimír Trabalík, Vajanského 3 – žiadosť o povolenie na montáž políc a regálov v garáži, o povolenie na zavedenie elektrických rozvodov
• Redakcie časopisu Praktická gynekológia – žiadosť o poskytnutie finančnej podpory
• Zuzana Žňavová Budovateľská 7, Lutila – žiadosť o prenájom nebytových priestorov po ICM
• Gabriela Tabáková, bytom Piešťany – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 418/10, o výmere 675 m2, zast. plocha.
• Voľba kandidáta na prísediaceho okresného súdu.
8. Rôzne, diskusia
9. Záver


S pozdravom

 

 

Ján P r u ž i n a ., Starosta obce

 

 

Uznesenie z 19. riadneho zasadania OZ

 

 

 

Zápisnicaz 19. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva Lutila konaného dňa 16.12.2009 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod.

 

 

 

uznesenia_19..rtf (66.9 kB)
zápisnica 19..rtf (76.9 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu