Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 16.10.2008

Pozvánka

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2008 (štvrtok)
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Prejednanie „Protestu prokurátora“ proti VZN č. 6/2007
4. Žiadosti:
Miriam Grznárová – schválenie predajnej ceny za obecný pozemok podľa predloženého GP
Jozef Taferner – schválenie predajnej ceny za obecný pozemok podľa predloženého GP.
Jozef Považan – schválenie predajnej ceny za obecný pozemok podľa predloženého GP.
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

S pozdravom

Ján P r u ž i n a , Starosta obce

 

 

UZNESENIA
z 12. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 16. október 2008

 

Uznesenie číslo 108/2008
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že sa uznesenia OZ plnia

Uznesenie číslo 109/2008
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie

rozpočet na realizáciu chodníka popri dopravnej komunikácii III triedy na Štefánikovej ulici od križovatky na Novú ulicu po dom pani Čelkovej.

Uznesenie číslo 110/2008
Obecné zastupiteľstvo
doporučuje

realizáciu chodníka prejednať na zasadaní OZ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2009.

Uznesenie číslo 111/2008
Obecné zastupiteľstvo
ruší

VZN obce Lutila č. 6/2007 o chove a držaní zvierat schválené uznesením č. 49/2007 z 28.8.2007, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.9.2007
8 7 1 0

Uznesenie číslo 112/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

P. Miriam Grznárovej predaj obecného pozemku časť z parc. C-KN č. 944/286 diel 1, ktorý vytvára C-KN parc. č. 944/369, ostat. pl., o výmere 212 m2, a časť z parc. E-KN č. 1192/1 diel 2, ktorý vytvára C-KN parc. č. 948/18, ostat. pl., o výmere 276 m2, diel 3, ktorý vytvára C-KN parc. č. 948/17, o výmere 45 m2 a diel 4, ktorý vytvára C-KN parc. č. 948/20, ostat. pl., o výmere 31 m2 , v cene, podľa schváleného cenníka, 130,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 73 320,– Sk.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 113/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

p. Jozefovi Tafernerovi a manželke predaj obecného pozemku časť z KN-E parc. č. 1188, diel 1, ktorý vytvára parc. C-KN č. 838/2, ostat. plocha o výmere 37 m2 v cene 50,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 1 850,– Sk.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 114/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

p. Jozefovi Považanovi a manželke predaj obecného pozemku C-KN parc. č. 944/368, ostat. pl., o výmere 134 m2, z KN-C parc. č. 944/117, zastav. pl., o výmere 345 m2 v cene 79,– m2, t.j. v celkovej cene 10 586,– Sk.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 115/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

„Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb v časti obce „Nová Lutila“.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 116/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

p. Dušana Hrčku, poslanca OZ, za člena komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti.
8 8 0 0

Uznesenie číslo 117/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie v roku 2008 v zložení pp. Mária Hronská, Ing. Eva Loučičanová, Ing. Pavol Čierny, Ján Imriš.
8 7 0 1

Uznesenie číslo 118/2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

zloženie „Eurotímu“:
Ján Pružina – starosta obce
Poslanci OZ: JUDr. Viktor Šurka a Ing. Eva Loučičanová
Pracovníčka OcÚ: Darina Müllerová a Eva Puskeilerová
8 7 1 0

Za správnosť: Eva Hromádková

Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

Zápis
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 16. októbra 2008

 

 

 

uznesenie.doc (46 kB)
zápisnica.doc (56 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu