Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 15.12.2004

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 6
obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 15. decembra 2004

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LUTILE

A/ berie na vedomie

1. žiadosť p. Antona Kmeťa na prenájom nebytových priestorov – bývalej ZŠ na Školskej ul. č. 8 a bude prerokovaná na najbližšom zasadaní.

2. Vzdanie sa p. Slavomíra Pružinu člena obecnej rady

3. Žiadosti na prenájom pohostinstva Borinka:
Hurtíková Soňa, Slaská 144
Jozef Chovančík, Janova Lehota č. 6
Bc. Maroš Frindt, Podhorská 14, Dušan Hrčka Štefánikova 2/A, Ing. Patrik Hrčka, Sládkovičova 6/14 Žiar nad Hronom

B/ konštatuje, že 
uznesenia OZ sa plnia.

C/ schvaľuje

1. Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na nákup radlice na odhŕňanie snehu vo výške 41 055,– Sk a na zakúpenie multikáry vo výške 24 000,– Sk.

2. Úpravu rozpočtu 2004 (tvorí prílohu zápisu).

3. VZN č. 1/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

4. Zvýšenie poplatku v MŠ na 150,– Sk.

5. Zvýšenie poplatku za opatrovateľskú službu vo výške 25 %.

6. Zníženie úväzkov opatrovateľov tak, aby sa rozdelili finančné prostriedky vo výške príjmu z poplatkov za opatrovateľskú službu.

7. Navýšenie rozpočtu na rok 2005 o 120 000,– SK v príjmoch (príjmy zo Športového areálu) a vo výdavkoch - 24 000,– Sk na spotrebu elektrickej energie na športovom areáli a 96 000,– Sk na investície.

8. Predložený rozpočet na rok 2005 (tvorí prílohu zápisu)

9. Vstup Obce Lutila do Združenia obcí NEOS, ktorého cieľom je zabezpečovanie separovaného zberu odpadov a s tým súvisiace otázky technického a legislatívneho charakteru v oblasti nakladania s odpadmi

10. Stanovy Združenia obcí NEOS

11. P. Jozefovi Chovančíkovi predĺženie nájomnej zmluvy na nebytový priestor – Pohostinstvo Borinka
Termín: do 31. 1. 2005

12. Odklad splátky dane z nehnuteľnosti PD Žiar nad Hronom do 31. 3. 2005.

13. Základnej škole s materskou školou Lutila finančné príspevok vo výške 5000,– Sk na zakúpenie učebných pomôcok v roku 2005

14. P. Jánovi Pročkovi zámenu pozemkov parc. C-KN č. 948/7 za pozemok parc. č. 945/5 s tým, že ak bude výmera zamieňaného obecného pozemku väčšia p. Pročka m2 naviac obci doplatí v cene podľa schváleného cenníka. Všetky náklady spojené so zámenou bude znášať p. Ján Pročka.

15. P. Ing. Jánovi Hermanovi s manželkou predaj časti pozemku par. č. C-KN č. 944/149 pod výstavbu garáže v cene podľa schváleného cenníka s tým, že garáž bude lícovať s trafostanicou.

16. Komisiu na ochranu verejného záujmu zloženú z poslancov OZ v počte 9, ktorej starosta predloží svoje majetkové priznanie.

17. Kritéria pre výber nájomcu pohostinstva Borinka:
- Zvýšenie kategórie odbytových priestorov
- Predpokladaná výška investícií,
- Zfunkčnenie kuchyne
- Vyriešenie fajčenia v uzavretých priestoroch
- Dĺžka prenájmu 5 –7 rokov
- Výška prenájmu podľa výšky investícii (minimálna 69 300,– Sk)

18. Prenájom tenisových kurtov v roku 2005 vo výške 80 000,– Sk pre Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom 3x do týždňa, 2 tenisové kurty po 2 hodiny od apríla do septembra.

19. Starostovi obce odmenu za III. štvrťrok v plnej výške.

20. Prijať ako dar majetok TJ Družstevník Lutila (šatne a pozemok) do majetku obce.

21. Zložene inventarizačnej komisie v zložení:
Mária Pinková – predseda
Marián Bahno – člen
Zuzana Malová – členka
Mária Hronská – členka

22. Vystavenie blankozmenky obce, podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke a podpísanie ručiteľskej listiny na zabezpečenie návratnosti úveru pre spoločnosť LITA s r.o.

D/ volí
Za člena obecnej rady p. Ing. Pavla Čierneho

E/ ukladá
1. finančnej komisie
upraviť Cenník na predaj obecných pozemkov.
Termín: do ďalšieho zasadania OZ Zodpovedný: Ing. Pavol Čierny
Predseda fin. kom.

2. inventarizačnej komisii
vykonať inventarizáciu majetku obce
Termín: do 31.12.2004 Zodpovedná: Mária Pinková
Predsed.komisie

3. Obecnému úradu
odpísať p. Lacikovi, že svoju sťažnosť nech rieši cestou súdu v občiansko právnom konaní.

F/ zamieta
poskytnúť finančný príspevok prevádzkovateľovi MHD Žiar nad Hronom.

G/ ruší
uznesenie č. 5/2004 bod F/, ktorým sa vyhlásila voľba Hlavného kontrolóra Obce Lutila na 16. novembra 2004.


Za správnosť: Eva Hromádková

 

Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

Zápisnica

 

Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného
dňa 15. decembra 2004


Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce, Stanislav Gontko, konateľ s.r.o. LITA
občania: Pp. Ing. Štefan Pomothy, Matúš Hudec, Rudolf Babiak, Anton Lacika, Jozef Fajčík, Jozef Chovančík, Milan Žňava

Neprítomný: poslanec p. Slavomír Pružina - ospravedlnený


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu 2004
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh rozpočtu na rok 2005
6. Žiadosti občanov
7. Rôzne, diskusia
8. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Ján Pružina, ktorý v úvode
privítal prítomných občanov, poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce p. Hronskú, Stanislava Gontku, konateľa s.r.o. LITA
Za overovateľov určil pp. Mariána Bahnu a Ing. Pavla Čierneho
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

V úvode starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2. - kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce.
Konštatoval, že nie je splnené uznesenie OZ č. 5/2004 bod E/2, ktorým bolo doporučené starostovi obce, do najbližšieho zasadania OZ, oznámiť žiadateľom o stavebné pozemky predbežnú cenu pozemku a požiadať žiadateľov o písomné vyjadrenie záujmu resp. nezáujmu o uvedené pozemky.
Starosta uviedol, že ho ústne informoval zástupca firmy Remeslo, že chcú celú parcelu odkúpiť s tým, že inžinierske siete vystavajú na vlastné náklady a pozemky chcú pre svojich zamestnancov. Keby realizovala inžinierske siete obec pozemok by vyšiel veľmi draho, cca 666,– Sk/m2 náklady na inž. siete + cena pozemku.

Voľba hlavného kontrolóra obce Lutila sa nerealizovala nakoľko medzi časom sa novelizoval zákon a touto novelou zákon umožňuje hlavným kontrolórom podnikať alebo mať živnosť. Z uvedeného dôvodu obce mikroregiónu odstúpili od dohody zvoliť jedného kontrolóra pre všetky obce mikroregiónu.
OZ ruší uznesenie č. 5/2004 bod F/, ktorým sa vyhlásila voľba Hlavného kontrolóra Obce Lutila na 16. novembra 2004.
OZ konštatuje, že uznesenia sa plnia.

 

K bodu 3. - Úprava rozpočtu na rok 2004

Úvodné slovo predniesol starosta obce. Uviedol, že predkladá návrh úpravy rozpočtu 2004, nakoľko rozpočet musí byť vyrovnaný a zmenili sa položky ako v príjmoch tak aj vo výdajoch.
Na Športový areál bola poskytnutá dotácia vo výške 150 000,– Sk z fondu premiéra SR, ktoré boli už aj prestavané.
Upravovali sa položky na školstvo, nakoľko Základná škola s materskou školou po spojení má právnu subjektivitu, teda si tvorí rozpočet samostatne. Obec poskytuje príspevok.
Vo výdavkoch sa upravovali položky na energiu, verejné osvetlenie, nakladanie s odpadom.
Starosta navrhuje upraviť rozpočet pre TJ – znížiť o 25 000,– Sk.
V rozpočte sú vytvorené nové položky :
Katastrálne mapy
Udelenie čestného občianstva (zahrnuté - nákup pamätnej knihy, dosiek, insignie, recepcia, všetky náklady spojené s uvedeným aktom)
Príspevok pre ZŠ s MŠ vo výške 340 000,– Sk
Starosta požiadal o schválenie úpravy rozpočtu, nakoľko bola zakúpená radlica na odhŕňanie snehu v cene 41 055,– Sk a zakúpenie multikáry v cene 24 000,– Sk
OZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na nákup radlice na odhŕňanie snehu vo výške 41 055,– Sk a zakúpenie multikáry vo výške 24 000,– Sk.

Diskusia
J. Imriš st. – prečo je položka „poplatok z alkoholu a tabakových výrobkov“ plnená na 50 %?
Starosta – uviedol, že poplatok je od 1.5.2004 zrušený.
Ďalej mal dotaz na poplatok za psa a vysoké čerpanie na položke špeciálne služby a stravné.
Starosta odpovedal – špeciálne služby sú GP (výškopis a polohopis) Gazdovská a Kuzmányho ul., v položke stravné je zahrnuté aj stravné pre opatrovateľov, vzhľadom na to, že opatrovateľská služba prešla na obec.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu 2004 tak ako bola predložená.

K bodu 4. - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úvodné slovo predniesol starosta obce. Konštatoval, že daň z nehnuteľnosti sa niekoľko rokov v obci nezvyšovala a nebola na najvyššej úrovni. Zvýšenie cca o 23 %.
OR doporučila navyšovať dane z nehnuteľnosti ročne podľa miery inflácie.
Starosta navrhol úpravu dane z nevýherných hracích prístrojov oproti zaslanému návrhu:
5 000,– Sk za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok
2 000,– Sk za jeden mechanický prístroj – biliard a kalendárny rok
2 000,– Sk za jeden mechanický prístroj – stolný futbal a kalendárny rok
2 000,– Sk za jeden mechanický prístroj – šípky a kalendárny rok,
4 000,– Sk za jeden elektronický prístroj – reprodukovanú dudbu a kalendárny rok
1 000,– Sk za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e) a kalendárny rok.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – navrhuje sa zvýšenie ročného poplatku na 252,– Sk/občan v tom sú 4 žetóny/občan. Žetóny navyše predávané sú po 63,– Sk.
Ročný poplatok sa vypočítava podľa zákona č. 582/2004 Z.z. a vychádza sa z výdavkov predchádzajúceho roku. Dotácia z rozpočtu obce na likvidáciu odpadu je vo výške 69 619,– Sk.
Od roku 2005 bude v obci prebiehať separovaný zber. Zbierať sa budú plasty, papier, sklo, nebezpečný odpad.

Diskusia
P. Mazúr – navrhol dať v obci do obehu napr. 3 veľkokapacitné kontajnery v určenú dobu a striedať ich na odstavných miestach.
P. Šurka – navrhol, keď sa vyložia kontajnery nech pracovníci LITY kontrolujú občanov čo do nich dávajú.
Imriš st. – dôkladne si preštudoval VZN a uviedol, že všetky poplatky pre občana sa zvyšujú, či je to už na elektriku, plyn, vodu a iné. Zvýšenie dane neprimerane zaťaží občana, najmä dôchodcov. Zákon dal široké možnosti obciam v určovaní výšky daní. Navrhol zvýšiť dane z nehnuteľnosti len 10 % a upraviť rozpočet v položkách – verejné osvetlenie – vypínať osvetlenie v čase od 12,00 hod. do 4,00 hod.. Ušetrilo by sa 77 tis. Sk. Ďalšie zníženie výdavkov urobiť na obecnej knižnice. Knižnica má bohatý knižný fond a tak by sa nenakupovali nové knihy.

P. Imriš ml. súhlasí s názorom p. Imriša st.
P. Šurka – nesúhlasil s predchádzajúcimi názormi a doporučil schváliť VZN tak ako je predložené.
P. Mazúr – vypínanie verejného osvetlenia znamená zánik obce. Nesúhlasí.
P. Fajčík – verejné osvetlenie vypínajú v Lovči.
OR doporučila schváliť VZN tak ako je predložené.

Starosta dal hlasovať:
Za návrh OR tak ako bolo predložené (tvorí prílohu zápisu):
6 poslancov hlasovalo za schválenie VZN, 2 poslanci boli proti.
O návrhu p. Imriša st. (zvýšiť dane z nehnuteľnosti o 10 %) v zmysle rokovacieho poriadku, nebolo hlasované.
OZ schvaľuje VZN č. 1/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K bodu 5. - Návrh rozpočtu na rok 2005
Úvodné slovo k návrhu rozpočtu predniesol starosta obce. Uviedol, že obecná rada sa dôkladne zaoberal predloženým návrhom. OR navrhla zvýšiť poplatok MŠ na 150,– Sk.
OZ schvaľuje zvýšenie poplatku v MŠ na 150,– Sk.

Starosta informoval o nákladoch na opatrovateľskú službu. Uviedol, že obec dotuje opatrovateľskú službu 160 000,– Sk. Najväčší poplatok je vo výške 953,– Sk/mesiac. Náklady na opatrovateľskú službu sú vo výške 515 000,– Sk, príjmy z poplatkov sú vo výške 355 000,– Sk.
Uviedol, že sú 2 možnosti: - zvýšiť poplatok
- znížiť úväzok

OR doporučila zvýšiť poplatky o 25 % a prehodnotiť úväzky.
J. Imriš st. – navrhol sumu 355 000,– Sk rozdeliť medzi opatrovateľov na základe čoho sa im znížia úväzky. Nech obec nedotuje opatrovateľskú službu.
P. Mazúr podporil tento návrh.
OZ schvaľuje zvýšiť poplatky za opatrovateľskú službu vo výške 25 %.
OZ schvaľuje znížiť úväzky opatrovateľov tak, aby sa rozdelili finančné prostriedky vo výške príjmu z poplatkov za opatrovateľskú službu.

MHD
Starosta informoval o jednaní, ktorého sa zúčastnil 14. 12. ohľadne dotácie na MHD. Jednania sa zúčastnila starostka obce Lad. Vieska, zástupcovia mesta Žiar nad Hronom a zástupcovia súkromnej firmy, ktorá prevádzkuje MHD v Žiari nad Hronom.
Starosta predložil vypracované alternatívne dotácie. Uviedol, že nesúhlasil s dotáciou pre súkromnú firmu. Mesto pristúpilo na dotáciu vo výške 2 mil. Sk, čím percentuálnym pomerom vyplynie dotácia pre obec Lutila vo výške cca 250 tis. Sk.
P. Šurka – nesúhlasil s príspevkom na MHD.
OZ zamieta poskytnúť finančný príspevok prevádzkovateľovi MHD Žiar nad Hronom.

Ďalej starosta uviedol, že rozpočet na rok 2005 bol vypracovaný podľa metodiky MF. Starosta prešiel jednotlivé položky. Celkový rozpočet v príjmovej ako aj vo výdajovej časti je vo výške 6 684 000,– Sk.
Klubu dôchodcov sa poskytne dotácia vo výške 16 000,– Sk, to znamená 200,– Sk na člena. Navrhujem dotáciu pre TJ vo výške 150 000,– Sk. Na investície vyšla finančná čiastka 658 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky nenavrhujem zatiaľ rozdeliť. O výške prebytku sa rozhodne pri schvaľovaní záverečného účtu.
Diskusia
Imriš st. – mal dotaz kde sú v rozpočte zahrnuté príjmy zo športového areálu.
P. Šurka – navrhol do rozpočtu dať príjmy zo športového areálu vo výške 120 000,– Sk.
Starosta uviedol, že tieto príjmy nie sú zahrnuté v rozpočte na rok 2005. Je potrebné vytvoriť položku v príjmovej časti „poplatok za kurty“ a vo výdavkovej časti sa 24 000,– dá na položku spotreba elektrickej energie na športovom areáli a 96 000,– na investície.
OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2005 o 120 000,– SK v príjmoch (príjmy zo Športového areálu) a vo výdavkoch 24 000,– Sk na spotrebu elektrickej energie na športovom areáli a 96 000,– Sk na investície.
OZ schvaľuje predložený rozpočet na rok 2005

Žiadosti občanov
Základná škola s materskou školou Slobodné 23 – žiadosť o finančný príspevok na učebné pomôcky.
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 5000,– SK z rezervného fondu v roku 2005.

Ján Pročka – žiadosť o zámenu pozemkov parc. C-KN č. 948/7 za pozemok parc. č. 945/5.
Starosta uviedol, že pán Pročka vlastní pozemok cez ktorý vedie cesta na majetok Urbárskeho spoločenstva a uvažuje sa s prístupovou cestou na stavebné pozemky doporučuje túto výmenu pozemkov schváliť s tým, že p. Pročka metre navyše doplatí podľa schváleného cenníka.
OZ schvaľuje p. Pročkovi zámenu pozemkov parc. C-KN č. 948/7 za pozemok parc. č. 945/5
s tým, že ak bude výmera zamieňaného obecného pozemku väčšia p. Pročka m2 naviac obci doplatí v cene podľa schváleného cenníka. Všetky náklady spojené so zámenou bude znášať p. Ján Pročka.

P. Ing. Ján Herman s manželkou – žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. C-KN č. 944/149 pod výstavbu garáže.
OZ schváluje p. Ing. Hermanovi s manželkou predaj časti pozemku par. č. C-KN č. 944/149 pod výstavbu garáže v cene podľa schváleného cenníka s tým, že garáž bude lícovať s trafostanicou.

Anton Kmeť – žiadosť o prenájom nebytových priestorov – bývalej ZŠ na Školskej ul. č. 8
OZ berie na vedomie žiadosť p. Antona Kmeťa na prenájom nebytových priestorov – bývalej ZŠ na Školskej ul. č. 8 a bude prerokovaná na najbližšom zasadaní.

Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom – žiadosť o odloženie splátky – dane z nehnuteľnosti
OZ schvaľuje PD Žiar nad Hronom odklad splátky dane z nehnuteľnosti do 31. 3. 2005.

Anton Lacika – zaslal písomnú sťažnosť na riešenie komisie výstavby a verejného poriadku ohľadom výsadby ovocných stromov susedom p. Ivanom v blízkosti jeho pozemku.
P. Bahno, predseda komisie uviedol, že nijaký zákon neurčuje vzdialenosť a stromy sú podľa členov komisie, vysadené v dostatočnej vzdialenosti.
OZ ukladá obecnému úradu odpísať p. Lacikovi, že svoju sťažnosť nech si rieši súdnou cestou v občiansko právnom konaní.

R ô z n e
Starosta uviedol, že podľa zákona č. 357/2004 do 31. 3. 2005 je potrebné schváliť komisiu zloženú z poslancov, ktorej starosta predloží svoje majetkové priznanie.
OZ schvaľuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení všetkých poslancov, (v počte 9 poslancov), ktorej starosta predloží svoje majetkové priznanie.
Starosta oboznámil prítomných, že LITA s.r.o. získala vo výberovom konaní prácu „Menšie zámočnícke práce“ v Slovalcu a.s. Žiar nad Hronom. Zmluva je podpísaná na 3 roky avšak je potrebné splniť nimi dané podmienky. Na základe tohto LITA s.r.o. potrebuje prekleňovací úver. Úver vystavením blankozmenky musí podpísať majiteľ s.r.o., čo je Obec ako 100 % vlastník.
P. Gontko, konateľ - oboznámil poslancov podrobnejšie so získanou prácou, čo všetko musí zabezpečiť do konca roka, aby sa mohlo v januári na tieto práce nastúpiť.
OZ schvaľuje vystavenie blankozmenky obce, podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke a podpísanie ručiteľskej listiny na zabezpečenie návratnosti úveru pre spoločnosť LITA s r.o.

Prenájom pohostinstva Borinka
Starosta uviedol, že OR navrhla kritéria pre výber nájomcu pohostinstva Borinka:
- Zvýšenie kategórie odbytových priestorov
- Predpokladaná výška investícií,
- Zfunkčnenie kuchyne
- Vyriešenie fajčenia v uzavretých priestoroch
- Dĺžka prenájmu 5 –7 rokov
- Výška prenájmu podľa výšky investícii (minimálna 69 300,– Sk)

P. Šurka doporučil, aby pri písaní zmluvy bola daná podmienka, že zmluvnú pokutu dať vo výške 100 % z investovaných prostriedkov.
OR doporučila dať ešte inzerát do inzertného časopisu „Ziarsko“. Inzerát bol podaný s tým, že záujemci sa majú prihlásiť do 30. 12. 2004 do 12,00 hod..
P. Chovančík informoval OZ o podmienkach kuchyne a pripravovania stravy v pohostinstve Borinka.
OZ schvaľuje kritéria pre výber nájomcu pohostinstva Borinka:
- Zvýšenie kategórie odbytových priestorov
- Predpokladaná výška investícií,
- Zfunkčnenie kuchyne
- Vyriešenie fajčenia v uzavretých priestoroch
- Dĺžka prenájmu 5 –7 rokov
- Výška prenájmu podľa výšky investícii (minimálna 69 300,– Sk)

Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom – žiadosť o prenájom tenisových kurtov za prenájom vo výške 19 500,– Sk.
OR doporučila starostovi urobiť prepočty podľa schváleného cenníka.
Starosta uviedol, že po prepočte vychádza suma vo výške 76 800,– Sk za prenájom kurtov 3x do týždňa, 2 tenisové kurty po 2 hodiny od apríla do septembra.
P. Imriš st. – uviedol, že je potrebné sa správať maximálne trhovo. Navrhol nájom vo výške 80 000,– Sk
OZ schvaľuje pre Tenisový klub MŠK Žiar nad Hronom prenájom tenisových kurtov 3x do týždňa, 2 tenisové kurty po 2 hodiny od apríla do septembra vo výške 80 000,– Sk.

P. Slavomír Pružina, poslanec a člen OR sa ústne na zasadnutí obecnej rady vzdal člena obecnej rady z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a navrhol náhradu za seba p. Ing. Pavla Čierneho.
OZ berie na vedomie ústne vzdanie sa člena obecnej rady p. Slavomíra Pružina
OZ volí za člena obecnej rady p. Ing. Pavla Čierneho

Separovanie domového odpadu
Starosta informoval, že od budúceho roku by sa malo začať so separáciou domového odpadu. Jednal so Združením obcí NEOS zakladateľom ktorého sú obce Rybany a Dežerice. Cieľom združenia je:
Zabezpečovanie separovaného zberu odpadov a s tým súvisiace otázky technického a legislatívneho charakteru v oblasti nakladania s odpadmi.
Príprava a predkladanie projektov pre oblasť podpory odpadového hospodárstva v zastúpení členov združenia.
Zabezpečovanie komunikácie s obyvateľstvom, propagácie a realizácie separovaného zberu u členov združenia.
Toto združenie môže žiadať finančné prostriedky z fondov EÚ až vo výške 95 %.
Starosta uviedol, že je potrebné schváliť členstvo v tomto združení a tiež Stanovy. Jednorázový ročný poplatok je vo výške 100,– Sk.
OZ schvaľuje vstup Obce Lutila v Združení obcí NEOS, ktorého cieľom je zabezpečovanie separovaného zberu odpadov a s tým súvisiace otázky technického a legislatívneho charakteru v oblasti nakladania s odpadmi

OZ schvaľuje Stanovi Združenia obcí NEOS

P. Mazúr – navrhol prehodnotiť cenník na predaj obecných pozemkov.
OZ ukladá finančnej komisie upraviť Cenník na predaj obecných pozemkov.
Termín: do najbližšieho zasadania OZ

P. Mazúr – navrhol starostovi obce odmenu v plnej výške
OZ schvaľuje starostovi obce odmenu za III. štvrťrok v plnej výške.

P. Šurka – mal dotaz, kde idú príjmy z futbalu a futbalového štadióna.
Starosta uviedol, že TJ je občianske združenie na ktoré prispieva obec z rozpočtu. Právo kontroly nakladania s príspevkom má kontrolór obce. Príjmy zo vstupného a zapožičania štadiónu pre organizácie sú príjmami TJ
Starosta ďalej uviedol, že je potrebné majetok TJ, ako sú šatne a pozemok, previesť do majetku obce.
OZ schvaľuje prijať ako dar majetok TJ Družstevník Lutila (šatne a pozemok) do majetku obce.

Starosta navrhol inventarizačnú komisiu v zložení:
Mária Pinková – predseda
Marián Bahno – člen
Zuzana Malová – členka
Mária Hronská - členka
OZ schvaľuje zložene inventarizačnej komisie v zložení:
Mária Pinková – predseda
Marián Bahno – člen
Zuzana Malová – členka
Mária Hronská - členka

OZ ukladá inventarizačnej komisii vykonať inventarizáciu majetku obce do 31.12.2004.

Interpelácie:
P. Pomothy – poďakoval za vykonanú prácu poslancom a požiadal ich o príspevok do miestnych novín Lutilský prameň. Ďalej uviedol, že treba podporovať drobné podnikanie v obci.

P. Hudec – mal dotaz prečo sa nerobia verejné hovory s občanmi. Pochválil pracovníkov Lity za úpravu verejných priestranstiev počas roku a ich ochotu pomáhať občanom.
P. Pinková tlmočila poďakovanie starších občanov za uteráky, ktoré im obecný úrad dal prostredníctvom sociálnej komisie.

Starosta – informoval, že je zverejnená web stránka Obce Lutila.

Keďže viac pripomienok a dotazov nebolo starosta v závere poďakoval prítomným za účasť, za podnetné pripomienky, poslancom za vykonanú prácu. Poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.

Zapísala: Hromádková

Ján P r u ž i n a
Starosta obce
 

 

Zodpovedá: Správca Webu