Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 14.6.2012

Pozvánka na 8. riadne zasadanie

1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet za rok 2011, Správa audítora
6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2012
7. Žiadosti:
a/ JUDr. Ján Hudec a manželka, trv. bytom Bratislava – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN parc. č. 875/5, o výmere 185 m2, vodná plocha.
b/ Vladimír Valent a manželka, trv. bytom Gazdovská 43, Lutila – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku C-KN parc. č. 869/2, o výmere 66 m2, zastav. plocha.
8. Určenie platu starostu obce podľa zákona č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
9. Interpelácia poslancov
10. Rôzne, diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

S pozdravom


JUDr. Viktor Šurka, v.r.
zástupca starostu obce

 

 

Uznesenia z 8. zasadania OZ

 

 

 

Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ

 

 

 

Uznesenia.rtf (90.8 kB)
Zápisnica_8 riad .rtf (88 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu