Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 14.5.2004

Pozvánka


O B E C N Ý Ú R A D
L U T I L A
OKRES ŽIAR nad HRONOM tel. 045/ 67 39 326, fax – 045/6739 001

V Lutila 29. 4. 2004
P O Z V Á N K A


Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecnej rady

ktoré sa uskutoční dňa 5. mája 2004 (stredu)
o 19.00 hod. na Obecnom úrade

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2004
4. Žiadosti občanov
a) OZ Žiarsko – žiadosť o sponzorský príspevok
b) Márius Mikuš Gazdovská 28 – upresnenie ceny pozemku podľa vypracovaného GP
c) Rastislav Pittner - upresnenie ceny pozemku podľa vypracovaného GP
d) ZŠ – žiadosť o delegovanie zástupcu OZ do Rady školy
5. Rôzne, diskusia
6. Záver


S pozdravom

Ján P r u ž i n a,
starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia

 

 

 

 

U Z N E S E N I E č. 3
obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 14. mája 2004


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LUTILE

A/ berie na vedomie
1. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2004
2. Správu o plnení uznesení OZ
3. Žiadosť p. Ing. Petra Krčmára s manželkou o odkúpenie obecného pozemku v časti pod Športovým areálom.
4. Žiadosť p. Ing. Miloša Tesáka s manželkou o kúpu obecného pozemku parc. C-KN č. 944/282, o výmere 120 m2.

B/ konštatuje, že
Uznesenia OZ sa plnia

C/ schvaľuje
1. Poskytnutie sociálnej výpomoci - finančný príspevok vo výške 1 500,– Sk pre Luciu Schmidtovú trv. bytom Štefánikova 18, z prebytku hospodárenia.
2. Poskytnutie autobusu na kyvadlovú dopravu medzi obcami mikroregiónu Žiarske Podhorie na regionálny jarmok dňa 15.5.2004.
3. P. Máriusovi Mikušovi s manželkou predaj pozemku parc. C-KN č. 801/2, o výmere 165 m2 v celkovej cene 10 890,– Sk, t.j. 66,– Sk/m2 podľa schváleného cenníka.
4. P. Rastislavovi Pittnerovi s manželkou predaj pozemku parc. C-KN č. 839/2 o výmere 79 m2 v celkovej cene 3 160,– Sk, t.j. 40,– Sk/m2 podľa schváleného cenníka.
5. P. Romanovi Šedivému s manželkou predaj pozemku parc. C-KN č. C-KN č. 944/9, 944/10 a časť parc. C-KN č. 944/17, upresnenej GP, v cene, ako stavebný pozemok, 250,– Sk/m2.
6. P. Zuzanu Malovú, poslankyňu OZ za členku Rady školy pri ZŠ roč. 1-4 Lutila Školská ul. 8
7. Udelenie čestného občianstva p. prof. MUDr. Michalovi Valentovi CSc.
8. Starostovi obce odmenu za I. štvrťrok 2004 v plnej výške.

D/ žiada
starostu obce
Zvolať rokvoanie s p. Tesákom a p. Barniakom a Barančokom ohľadne riešenia prístupovej cesty k pozemkom pp. Barniaka a Barančoka.

E/ ukladá
Obecnému úradu

1. Vyzvať písomne žiadateľov o stavebné pozemky o písomné vyjadrenie k finančnej zálohe na vybudovanie inžinierskych sietí.
2. Žiadosť p. Ing. Krčmára s manželkou viesť v evidencii.
3. Predložiť objednávku na odchyt psov firme, ktorá má povolenie takúto službu vykonávať.
4. Pripraviť reláciu do MR o zabezpečení psov svojimi majiteľmi.
5. Pripraviť návrh na akt udelenia čestného občianstva p. prof. MUDr. Michalovi Valentovi CSc a určiť termín vykonania aktu
Termín: do budúceho zasadania OZ

Za správnosť: Eva Hromádková

Ján P r u ž i n a
Starosta obce 

 

 

Dochádzka

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce, p. Stanislav Gontko, konateľ s.r.o. Lutila
Občania: Pp. Ing. Š. Pomothy, Ing. K. Barančoková, Valentová, Barniaková, Ing. Barniak, M. Bôrik, M. Jáger, p. Rajnoha
Ospravedlnený: poslanec p. Marián Bahno

 

 

 

 

 

Zápisnica

 

 

Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného
dňa 14. mája 2004

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce, p. Stanislav Gontko, konateľ s.r.o. Lutila
Občania: Pp. Ing. Š. Pomothy, Ing. K. Barančoková, Valentová, Barniaková, Ing. Barniak, M. Bôrik, M. Jáger, p. Rajnoha
Ospravedlnený: poslanec p. Marián Bahno

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2004
4. Žiadosti občanov
a) OZ Žiarsko – žiadosť o sponzorský príspevok
b) Márius Mikuš Gazdovská 28 – upresnenie ceny pozemku podľa vypracovaného GP
c) Rastislav Pittner - upresnenie ceny pozemku podľa vypracovaného GP
d) Ing. Roman Šedivý s manželkou – žiadosť o odkúpenie pozemku
e) Ing. Miloš Tesák s manželkou – odkúpenie obec. pozemku
f) ZŠ – žiadosť o delegovanie zástupcu OZ do Rady školy
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Ján Pružina, ktorý v úvode
privítal prítomných občanov, poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce, konateľa s.r.o. LITA.
Za overovateľov určil pp. Máriu Pinkovú, Ing. Pavol Čierny
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

V úvode starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2. - kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia. P. Pinková, predsedkyňa sociálnej komisie informovala o sociálnej a ekonomickej situácii p. Lucie Schmidtovej. Uviedla, že menovaná Lucia Schmidtová býva v spoločnej domácnosti s matkou, otcom, mladším bratom a mladšou sestrou. U dieťaťa Lucie Schmidtovej nie je určené otcovstvo, je dlhodobo nezamestnaná, dostáva len rodinné prídavky. Po sčítaní príjmov v rodine vychádza na jedného člena suma 4 160,– Sk, čo je menej ako životné minimum.
P. Pinková navrhla poskytnúť finančnú čiastku vo výške 1 500,– Sk.
Dr. Šurka – uviedol, že u dieťaťa L. Schmidtovej nie je určené otcovstvo a preto nemá na dieťa výživné.
P. Mazúr – navrhol poskytnúť príspevok vo výške 2 000,– Sk.
Starosta – schválený príspevok bude poskytnutý z prebytku hospodárenia.
Za návrh P. Pinkovej hlasovalo 6 poslancov.
OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1 500,– Sk pre Luciu Schmidtovú trv. bytom Štefánikova 18.
OZ konštatuje, že uznesenia sa plnia

K bodu 3. - Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2004
Úvodné slovo k plneniu rozpočtu predniesol starosta obce. Uviedol, že poslanci dostali plnenie vytlačené v novej zostave z dôvodu vedenia účtovníctva v novom programe a tiež má novú rozpočtovú skladbu. Plnenie za I. Q je dobré. Príjmy sa splnili na 30 % a výdavky celkom na 13 %. Ďalej prešiel jednotlivými položkami rozpočtu.
Poslanci k predloženému plneniu nemali žiadne pripomienky.
Starosta informoval poslancov, že 23. apríla predložil vypracovaný projekt na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálneho fondu EÚ, na rekonštrukciu kultúrneho domu.
P. Müllerová poslancov informovala, že v predloženej zostave nenájdu rozpustenie rezervného fondu nakoľko na OcÚ neprišlo metodické usmernenie.
OZ plnenie rozpočtu k 31. 3. 2004 berie na vedomie

Žiadosti občanov

OZ Žiarsko – písomne požiadali o finančné sponzorstvo vo výške 3 000,– Sk na zabezpečenie prvého regionálneho jarmoku, ktorý sa bude konať v Lutile 15.5.2004.
Starosta uviedol, že sa dohodol s p. Šipošovou, predsedkyňou o poskytnutí kyvadlovej dopravy autobusom v rámci mikroregiónu Žiarske Podhorie, čo vo finančnom vyjadrení je požadovaná suma.
OZ schvaľuje poskytnutie autobusu na kyvadlovú dopravu medzi obcami mikroregiónu Žiarske Podhorie na regionálny jarmok dňa 15.5.2004.

P. Márius Mikuš s manželkou – upresnenie ceny pozemku podľa predloženého GP.
OZ schvaľuje predaj pozemku parc. C-KN č. 801/2, o výmere 165 m2 v celkovej cene 10 890,– Sk, t.j. 66,– Sk/m2 podľa schváleného cenníka.

P. Rastislav Pittner s manželkou – upresnenie ceny pozemku podľa predloženého GP.
OZ schvaľuje predaj pozemku parc. C-KN č. 839/2 o výmere 79 m2 v celkovej cene 3 160,– Sk, t.j. 40,– Sk/m2 podľa schváleného cenníka.

P. Roman Šedivý s manželkou – žiadosť o kúpu pozemku parc. C-KN č. 944/9, 944/10 a parc. C-KN č. 944/17.
Starosta uviedol, že na časti pozemku parc. C-KN č. 944/17 sú položené inžinierske siete a preto nedoporučuje predať celú parcelu, túto časť ponechať vo vlastníctve obce. Podľa plochy žiadaného pozemku cca 738 m2, je to stavebný pozemok (musí sa upresniť GP) a preto starosta doporučil cenu 250,– Sk/m2.
OZ schvaľuje predaj pozemku parc. C-KN č. C-KN č. 944/9, 944/10 a časť parc. C-KN č. 944/17, upresnenej GP, v cene, ako stavebný pozemok, 250,– Sk/m2.

P. Miloš Tesák s manželkou – písomná žiadosť o kúpu pozemku parc. C-KN č. 944/282.
Starosta prečítal žiadosť (viď prílohu zápisu) a uviedol, že pozemok parc. C-KN č. 944/280, ktorý kúpil p. Grznár v roku 2003 zamenil s p. Tesákom. Pri predaji uvedenej parcely nebolo potrebné dávať vyhotoviť GP nakoľko sa pozemok kupoval v celosti a bol to zvyšok schválených pozemkov na predaj v tejto časti ulice Podhorská (30 m od hranice pozemku). Z uvedeného dôvodu sa stalo, že sa parcela neskúmala a teraz pri zámene parciel si p. Tesák dal vyhotoviť GP, kde sa zistilo, že parcela č. 944/280 zasahuje kúskom pozemku (šírka 30 cm) až popri pozemku p. Barniaka a Barančoka.

Dr. Šurka – navrhol osloviť p. Tesáka a riešiť problém dohodou.

P. Barniak – mali byť oslovení susedia pri odsúhlasovaní predaja pozemkov nad našimi pozemkami alebo p. Tesák tie metre, ktoré sľúbil v žiadosti, dá zapísať na LV p. Barančokovi a p. Barniakovi v celej šírke.

Návrh 1 – p. Šurka
Žiada starostu obce vyvolať jednanie s p. Tesákom ohľadom nájdenia riešenia vzniklej situácie.

Návrh 2 – navrhol p. Barniak a p. Barančoková
P. Barniak a p. Barančok – predkladajú žiadosť o odkúpenie časti parcely C-KN č. 944/282, cesta.

Návrh 3 – navrhol p. Barniak
Nezrealizovať prevod parcely C-KN č. 944/282 medzi obcou a p. Tesákom, len po vyjadrení p. Barniaka a p. Barančoka

Poslanci hlasovaním odsúhlasili realizovať variant č. 1
OZ žiada starostu obce vyvolať jednanie s p. Tesákom a p. Barniakom a Barančokom ohľadne riešenia prístupovej cesty k pozemkom pp. Barniaka a Barančoka.

P. Rajčan mal dotaz ako sa postúpilo s vyprataním pozemku pánom Nagyom.

Ing. Krčmár s manželkou – písomná žiadosť o kúpu stavebného pozemku v časti pod tenisovými kurtami.
OR doporučila osloviť potencionálnych záujemcov o stavebné pozemky v obci Lutila s tým, že im doporučí návrh p. Krčmára – zložiť finančnú zálohu na vybudovanie inžinierskych sietí k týmto pozemkom.
OZ žiada starostu obce
Vyzvať písomne žiadateľov o stavebné pozemky o písomné vyjadrenie k finančnej zálohe na vybudovanie inžinierskych sietí.
Žiadosť p. Krčmára s manželkou viesť v evidencii.

Riaditeľa ZŠ v Lutile požiadala o doplnenie do Rady školy z radov poslancov.
OZ schvaľuje p. Zuzanu Malovú za členku Rady školy

Na OcÚ bola doručená sťažnosť na voľne pobehujúcich psov. Konkrétny prípad sa stal 8. mája 2004, kedy neidentifikovaný pes pohrýzol Andreu Hanesovú, ktorá bola hospitalizovaná.
P. Mazúr – navrhol osloviť firmu, ktorá sa zaoberá odchytom túlavých psov a predložiť jej objednávku na vykonanie tejto služby.
OZ žiada starostu obce
Predložiť objednávku na odchyt psov firme, ktorá má povolenie takúto službu vykonávať.
Pripraviť reláciu do MR o zabezpečení psov svojimi majiteľmi.

R ô z n e
Starosta predložil návrh na udelenie čestného občianstva p. prof. MUDr. Michalovi Valentovi CSc., ktorý sa pri každej príležitosti hrdo hlási k svojej rodnej obci. P. Valent je známy lekár, publicista vo svojom obore, ktorý sa v tomto roku dožíva životného jubilea 75 rokov.
OZ schvaľuje udelenie čestného občianstva p. prof. MUDr. Michalovi Valentovi CSc.
OZ žiada starostu obce
Pripraviť návrh na akt udelenia čestného občianstva a určiť termín.

Starosta ďalej informoval, že sa zúčastnil valného zhromaždenia Vodárenskej spoločnosti a.s.. Uviedol, že Lutila vlastní 0,17 % akcií. Jedna akcia má hodnotu 1 000,– Sk. Nedá sa s akciami volne nadkladať.
P. Pomothy – mal dotaz v koho vlastníctve je kanalizácia – obec alebo Vodárenská spoločnosť a ďalej mal dotaz na vodovodnú prípojku, ktorá vedie na záhradami Podhorskej ul.
Starosta – uviedol, že kanalizácia a vodovod je vo vlastníctve Vodárenskej spoločnosti a uvedený vodovod je nie legalizovaný.

Starosta vyzval konateľa s.r.o. Lita p. Stanislava Gontku, aby informoval poslancov o stave Lity za I. štvrťrok.
P. Gontko – informoval, že Lita zamestnáva, okrem pôvodných zamestnancov cca 35 ľudí v ZSNP na zmluvu alebo na dohodu. V obci sa momentálne robí na tenisových kurtoch (oplotenie) a kosenie verejných priestranstiev. Do prevádzky je daná kováčňa v priestoroch na PD dvor Lutila.

Starosta informoval o spôsobe výberu dodávateľa na umelý trávnik na tenisové kurty.

P. Mazúr, zástupca starostu – predložil návrh na schválenie odmeny starostovi obce za I. štvrťrok 2004.
OZ schvaľuje starostovi obce za I. štvrťrok 2004 odmenu v plnej výške.

Starosta na záver poďakoval poslancom za prejavenú dôveru a účasť. Keďže viac pripomienok a podnetov nebolo zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Eva Hromádková

 

 

 

 


Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

Zodpovedá: Správca Webu