Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 14.12.2006

P O Z V Á N K A

Lutila 6. 12. 2006

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2006 (štvrtok) o 17,00 hod.
v zasadačke obecného úradu

s týmto p r o g r a m o m:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
4. Zloženie sľubu starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Príhovor novozvoleného starostu obce.
7. Voľba spoločnej komisie mandátovej, návrhovej a volebnej.
8. Voľba zástupcu starostu.
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a ďalších členov.
10. Schválenie platu novozvoleného starostu.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesenia.
13. Z á v e r.Ján P r u ž i n a
Starosta obce

Na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pozývajú:
P. Vlasta Kolláriková, predsedkyňa volebnej komisie
P. Ing. Michal Slašťan, správca farnosti Lutila
P. Mária Hronská, kontrolórka obce
P. Stanislav Gontko, konateľ LITA s.r.o. Lutila
P. Mgr. Lívia Silná, riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Lutile
P. Ida Hlinková, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Lutile
Predsedovia občianskych združení: p. Rastislav Ondrík, predseda OŠK
p. Ing. Dušan Hronský, predseda Poľovníckeho združ. UPS
P. Vlasta Vaštíková, predsedkyňa Klubu dôchodcov
P. Ing. Štefan Pomothy, vedúci redakčnej rady Lutilský prameň

 

 

U Z N E S E N I E
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2006

Obecné zastupiteľstvo v Lutile

A. berie na vedomie

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. Konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce Ján Pružina zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Ing. Pavol Čierny
Ján Imriš
Ing. Eva Loučičanová
Zuzana Malová
Juraj Polóň
Slavomír Pružina
Mgr. Miroslav Šurka
JUDr. Viktor Šurka
Ing. Ján Wiežba

C. zriaďuje

komisiu
1. výstavby a verejného poriadku
2. finančnú, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti
3. školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

D. volí

1. zástupcu starostu JUDr. Viktora Šurku
2. predsedov komisií:

- predsedu komisie výstavby a verejného poriadku Jána Imriša
- predsedu komisie finančnej, správy obecného majetku
a podnikateľskej činnosti Ing. Evu Loučičanovú
- predsedu komisie školstva, mládeže, športu, kultúry
a sociálnych vecí Mgr. Miroslava Šurku

3. členov komisií – poslancov:
člena komisie výstavby a verejného poriadku Juraja Polóňa
člena komisie finančnej, správy obecného majetku
a podnikateľskej činnosti Slavomír Pružina
Ing. Ján Wiežba
člena komisie školstva, mládeže, športu, kultúry
a sociálnych vecí Ing. Pavla Čierneho
Zuzanu Malovú

E. schvaľuje

1. plat starostu v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov a noviel, zvýšený o 50 % v zmysle § 4 ods. 2 tohto zákona.

F. ukladá

predsedom komisií

predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva z radov občanov do počtu 5 členov.
Zodpovední: predsedovia komisií

G. odporúča

starostovi obce
posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce


Za správnosť: Eva Hromádková
Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

 

 

Zápis
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 14. 12. 2006
 

Prítomní:

Poslanci – podľa priloženej prezenčnej listiny (prítomní všetci)
Pozvaní hostia:
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Vlasta Kolláriková
Hlavná kontrolórka obce p. Mária Hronská
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Lutile p. Mgr. Lívia Silná
Zástupkyňa riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Lutile p. Ida Hlinková
Predsedkyňa klubu dôchodcov p. Vlasta Vaštíková
Predseda poľovníckeho združenia UPS p. Ing. Dušan Hronský
Vedúci redakčnej rady Lutilský prameň p. Ing. Štefan Pomothy
Konateľ LITA s.r.o. Lutila p. Stanislav Gontko

Občania:
Pp. Adriana Šebestová, Miroslav Šebesta, Mária Olajcová, Milan Žňava, Emília Škodová, Valéria Baranová

Ospravedlnení:
Ing. Michal Slašťan, správca farnosti v Lutile
Rastislav Ondrík - predseda Obecného športového klubu Lutila

Zasadnutie ustanovujúceho zastupiteľstva otvoril predsedajúci p. JUDr. Viktor Šurka. Privítal prítomných poslancov, hostí a občanov.
Konštatoval, že sú prítomní všetci novo zvolení poslanci a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné

Ďalej predsedajúci oboznámil s programom zasadania OZ:

Program

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
3. Zloženie sľubu starostu obce.
4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
5. Príhovor novozvoleného starostu obce.
6. Voľba spoločnej komisie mandátovej, návrhovej a volebnej.
7. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
8. Voľba zástupcu starostu.
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov a ďalších členov.
11. Schválenie platu novozvoleného starostu.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. Z á v e r.

Keďže pripomienky k programu neboli dal hlasovať za predložený program. Program bol jednohlasne schválený.

Predsedajúci určil:
Za zapisovateľku Eva Puskeilerovú
Za overovateľov – pp Jána Imriša a Juraja Polóňa

Predsedajúci p. Viktor Šurka požiadal p. Vlastu Kollárikovú, predsedkyňu miestnej volebnej komisie aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb poslancov do obecného zastupiteľstva a na starostu obce (správa tvorí prílohu zápisu)

Predsedkyňa volebnej komisie po prečítaní správy o výsledku komunálnych volieb konaných dňa 2. decembra 2006 a zhodnotení činnosti komisie vydala, kandidátom zvoleným za poslancov do obecného zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce, osvedčenie o zvolení.

Novozvolený starosta p. Ján Pružina zložil sľúb do rúk predsedajúceho p. Viktora Šurku. Po zložení sľubu odovzdal predsedajúci starostovi insígnie obce a ďalej zasadanie OZ viedol novozvolený starosta p. Ján Pružina.
Poslanci zložili sľub do rúk starostu obce.
Starosta skonštatoval, že sľub zložili všetci poslanci, ktorí boli zvolení do OZ v počte 9.
Po skončení aktu starosta predniesol príhovor k prítomným.

Starosta predložil návrh na spoločnú mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu.
Komisia v zložení:
Ing. Eva Loučičanová, predseda
Mgr. Miroslav Šurka, člen
Ing. Pavol Čierny, člen

Hlasovanie:
Za 9 – Pavol Čierny, Ján Imriš, Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka, Ján Wiežba
Proti 0
Zdržal sa 0

Ďalej starosta predložil návrh na zástupcu starostu obce. Za zástupcu navrhol p. JUDr. Viktora Šurku

Hlasovanie

Za 8 - Pavol Čierny, Ján Imriš, Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Ján Wiežba
Proti 0
Zdržal sa 1 – Viktor Šurka

Starosta konštatoval, že p. JUDr. Viktor Šurka bol zvolený za zástupcu starostu obce

Komisie
Starosta navrhol zriadiť tieto komisie OZ:
1. Komisia stavebná a verejného poriadku
2. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľskej činnosti
3. Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Hlasovanie
Za 9 - Pavol Čierny, Ján Imriš, Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka, Ján Wiežba
Proti 0
Zdržal sa 0

Konštatoval, že komisie boli schválené jednohlasne
Ďalej starosta navrhol zvoliť z radov poslancov predsedov a členov komisií:
Do komisie stavebnej a verejného poriadku
Navrhol za predsedu Jána Imriča
Za člena Juraja Polóňa

Hlasovanie
Za 8 - Pavol Čierny, Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka, Ján Wiežba
Proti 0
Zdržal sa 1 – Ján Imriš

Do komisie finančnej, správy majetku a podnikateľskej činnosti
Navrhol za predsedu Ing. Evu Loučičanovú
Za člena Slavomíra Pružinu
Za člen Ing. Jána Wiežbu

Mgr. Miroslav Šurka podal proti návrh, aby do komisie bol zvolený p. Ján Wiežba.

Za návrh predsedu a členov v zložení:
Predseda Ing. Eva Loučičanová
Člen Slavomír Pružina
Člen Ing. Ján Wiežba

Hlasovalo
Za 8 - Pavol Čierny, Ján Imriš, Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka
Proti 0
Zdržal sa 1 – Ing. Ján Wiežba

Do komisie školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí
Navrhol za predsedu Mgr. Miroslava Šurku
Za člena Zuzanu Malovú
Za člen Ing. Pavol Čierny

Hlasovanie
Za 7 -Ján Imriš, Eva Loučičanová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka, Ján Wiežba
Proti 0
Zdržal sa 2 – Zuzana Malová, Ing. Pavol Čierny

OZ ukladá predsedom komisií doplniť komisie na 5 členov z radov občanov.
Termín: do najbližšieho zasadania OZ

Ďalším bodom programu je schválenie odmeny starostu obce.

JUDr. Viktor Šurka, zástupca starostu uviedol, že v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov a noviel, je starosta zaradený podľa počtu obyvateľov do 3 platovej skupiny.
JUDr. Viktor Šurka navrhol plat starostovi
1. V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
2. V zmysle § 4 odst. 2 tohto zákona základný plat zvýšiť o 50 %

Hlasovanie
Za 7 - Pavol Čierny, Ján Imriš, Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Viktor Šurka,
Proti 0
Zdržal sa 2 – Mgr. Miroslav Šurka, Ing. Ján Wiežba

Predsekyňa spoločnej komisie mandátovej, návrhovej a volebnej prečítala návrh uznesenia. Požiadala p. starostu, aby dal za predložený návrh hlasovať.

Hlasovanie
Za 9 - Pavol Čierny, Ján Imriš, Eva Loučičanová, Zuzana Malová, Juraj Polóň, Slavomír Pružina, Miroslav Šurka, Viktor Šurka, Ján Wiežba
Proti 0
Zdržal sa 0

Diskusia

Pani Škodová – navrhla, aby sa pokutovali mladí, ktorí poškodia obecný majetok, napr. autobusové zastávky, čo by bol príjem do rozpočtu obce. Ďalej navrhla z rozpočtu vyčleniť finančné prostriedky na zariadenie obecnej polície.
Žiadala klub mladých odovzdať mladým len v tom prípade ak plnoletý mládežník podpíše hmotnú zodpovednosť za zverený majetok.

Pani Vaštíková – poďakovala starostovi za veľmi dobrú spoluprácu s klubom dôchodcov. Popriala všetko dobré do ďalších rokov starostovania, veľa zdravia v novom roku.
Ing. Pomothy – požiadal poslancov o spoluprácu pri tvorbe Lutilského prameňa. Zároveň požiadal poslancov o zverejnenie ich fotografií v Lutilskom prameni
P. Šebesta – požiadal na internetovej stránke obce zverejniť Rokovací poriadok, ďalej žiadal aby poslanci dostávali materiály na prerokovanie v OZ dopredu s pozvánkou.
- 5 -

P. Olajcová chcela vedieť aký plat bol schválený starostovi obce.
JUDr. Viktor Šurka – uviedol, že tak už bolo povedané podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí .... a podľa počtu obyvateľov.
Starosta - uviedol, že nie je problém zverejniť na internetovej stránke čokoľvek a vnútroorganizačné normy sú aj zverejnené. Čo sa týka materiálov na prerokovanie v OZ tie sa aj doteraz posielali vopred a aj sa budú posielať.

Keďže viac pripomienok a podnetov nebolo starosta diskusiu ukončil.
V závere poďakoval prítomným poslancom, hosťom a občanom za účasť na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve. Poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, veľa zdravia a pracovných úspechov v novom roku.

Zapísala: Hromádková

Ján P r u ž i n a
Starosta obce


Overovatelia:

Ján Imriš ...............................................................

Juraj Polóň ...............................................................

 

 

 

 

Zodpovedá: Správca Webu