Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 13.7.2006

Pozvánka

O B E C N Ý Ú R A D
L U T I L A
OKRES ŽIAR nad HRONOM tel. 045/ 67 39 326, fax – 045/6739 001

Lutila 7. 7. 2006

P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,
ktoré sa uskutoční dňa 13. júla 2006 (štvrtok) o 19.00 hod. na obecnom úrade.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o pozemkových úpravách
4. Žiadosti:
Filip Blaho bytom Žiar nad Hronom – žiadosť o predaj obecného pozemku v k.ú. Lutila parc. C-KN č. 839/1
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

S pozdravom


Ján P r u ž i n a
starosta obce 

Uznesenie OZ

 

 

z 3. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 13. júla 2006 
Uznesenie číslo 27/2006

Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje
predĺženie zročnosti:
uzn. č. 59/2005 - aktualizovať vypracovaný rozpočet na rekonštrukciu domu smútku
uzn. č. 2/2006 - riešenie budovy bývalej ZŠ
Termín: do zasadnutia najbližšieho OZ

2. konštatuje, že
Ostatné uznesenia sú splnené

Uznesenie číslo 28/2006

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o pripravovaných pozemkových úpravách (sceľovanie pozemkov) v k.ú. Lutila

Uznesenie číslo 29/2006

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Lutila k 31.12.2005

Uznesenie číslo 30/2006

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o neplatičoch na dani z nehnuteľnosti a ročnom poplatku za likvidáciu odpadu.

Uznesenie číslo 31/2006

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o pracovnej ceste do Erzbergu Rakúsko, ktorú organizuje akciová spoločnosť Kremnica Gold

Uznesenie číslo 32/2006

Obecné zastupiteľstvo
doporučuje
starostovi obce Jánovi Pružinovi
uzavrieť s p. Filipom Blahom zmluvu o zmluve na predaj obecného pozemku a preloženia bočného vstupu do cintorína na jeho vlastné náklady.

Uznesenie číslo 33/2006

Obecné zastupiteľstvo
ukladá
sociálnej komisii OZ
prešetriť zdravotný stav pani Márii Štompfovej za účelom priznania opatrovateľskej služby. Správu predložiť do najbližšieho zasadania OZ.
Zodpovedná: Mária Pinková Termín: do najbližšieho zasadania OZ
Predsedníčka sociálnej komisie

Uznesenie číslo 34/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Mariánovi Skladanovi s manželkou predaj obecného pozemku parc. č. 457/5, záhrada, o výmere 465 m2 v cene podľa schváleného cenníka, t.j. 126,– Sk/m2, v celkovej cene 58 590,– Sk.

Uznesenie číslo 35/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pre ďalšie volebné obdobie poslancov obecného zastupiteľstva v počte 9.

Uznesenie číslo 36/2006

Obecné zastupiteľstvo
splnomocňuje
starostu obce p. Jána Pružinu doriešiť so správcom kurtov storno poplatky.

Uznesenie číslo 37/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Jánovi Pročkovi Dobšinského ul. Lutila, , oplotenie pozemku po jeho vytýčení zodpovedným geodetom.

Uznesenie číslo 38/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmluvu o spolupráci s firmou Zelená energie, s.r.o. so sídlom Sokolovksá 124, 300 05 Karlovy Vary, IČO 254 99 530 na zriadenie a prevádzkovanie veterných elektrární triedy 0,5 až 3.0 MW.
Uznesenie číslo 39/2006

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za II. štvrťrok 2006 v plnej výške.


Zapísala: Eva HromádkováJán P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

 

 

Zápis
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 13. júla 2006

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,
p. Stanislav Gontko – konateľ LITA s.r.o. Lutila

Neprítomní: Miroslav Mazúr, Marián Bahno - ospravedlnení
Ján Imriš ml. - neospravedlnený
Občania: Pp. Matúš Hudec, Libor Búci, tajomník ZO SZZ

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o pozemkových úpravách
4. Žiadosti:
Filip Blaho bytom Žiar nad Hronom – žiadosť o predaj obecného pozemku v k.ú. Lutila parc. C-KN č. 839/1
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných občanov a poslancov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp. JUDr. Viktor Šurka a Slavomír Pružina
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

K bodu 2. – kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z OZ vykonal starosta obce. Uznesenia sú splnené čiastočne.
Uznesenie č. 59/2005 – aktualizovať vypracovaný rozpočet na rekonštrukciu domu smútku – nesplnené starosta požiadal o predĺženie termínu do ďalšieho zasadania.
OZ schvaľuje predĺženie termínu uznesenia OZ č. 59/2005 – aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu domu smútku.

 

 

 

 

6 6 0 0

Uznesenie č. 2/2006 – riešenie budovy bývalej ZŠ – starosta uviedol, že 2x bola zverejnená ponuka na web stránke Lutily, taktiež v regionálnych novinách Žiarsko a v obecných novinách Lutilský paremeň, ale na prenájom budovy sa nikto neprihlásil. Záujemci by boli ale na kúpu nehnuteľnosti.
Starosta ďalej uviedol, že možno by bola vhodná anketa medzi občanmi o možnom využití nehnuteľnosti. Anketový lístok by sa mohol dať do Lutilského prameňa.

Starosta konštatoval, že ostatné uznesenia sú splnené.

K bodu 3. – informácia o pozemkových úpravách

Starosta informoval poslancov, že 11.7.2006 sa na obecnom úrade uskutočnilo pracovné jednanie o pozemkových úpravách v katastrálnom území Lutila. Pracovného jednania sa zúčastnili starosta Obce Lutila, Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila, Poľnohospodárske družstvo Žiar nad Hronom, MALES Žiar nad Hronom, Správa katastra, Obvodný úrad ŽP, zhotoviteľ TEKDAN Bratislava, Obvodný pozemkový úrad Žiar nad Hronom. Pozemková úprava sa týka sceľovania pozemkov a vyňatia pozemkov riešených ÚPD na výstavbu rodinných domov, a záhradkárskych osád. Zhotoviteľ na pracovnom jednaní oboznámil zúčastnených s náležitosťami Registra pôvodného stavu a s jeho zverejnením. V rámci RPS zhotoviteľ spracuje samostatný výpis pre Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila.
Pozemkové úpravy majú byť dokončené do konca roku 2007. Pôda by sa mala sceliť a vlastník by mal mať pôdu najviac na 3 miestach. Náklady vyplývajúce z pozemkových úprav bude hradiť štát. Komisia sa bude schádzať podľa potreby.
OZ berie na vedomie informáciu o pripravovaných pozemkových úpravách v k.ú. Lutila.

Žiadosti:

Filip Blaho – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v k. ú. Lutila časť parc. C-KN č. 839/1 (pozemok medzi jeho pozemkom a cintorínom). P. Blaho uviedol, že je ochotný na vlastné náklady preložiť bočný vstup do cintorína.
JUDr. Šurka – navrhol urobiť zmluvu o zmluve a keď p. Blaho bočný vstup spraví môže sa mu pozemok odpredať.
OZ doporučuje starostovi obce p. Jánovi Pružinovi uzavrieť s p. Filipom Blahom zmluvu o zmluve na predaj obecného pozemku a preloženia bočného vstupu do cintorína na jeho vlastné náklady.

 

 

 

6 5 1 0

Pani Jana Pribilincová Moyzesova ul. č. 75 – písomne predložila žiadosť o regulárne napojenie elektrickej energie do rodinného domu.
JUDr. Šurska uviedol, že p. Pribilincová musí požiadať Energetické závody o napojenie elektrickej energie, nakoľko oni sú vlastníci elektrickej energie.

Mária Štompfová – písomne požiadala o poskytnutie opatrovateľskej služby z dôvodu zdravotného postihnutia. Opatrovateľskú službu by vykonávala nevesta Darina Štompfová.
Starosta – obec v rámci kompetencií prevzala niekoľko opatrovateliek, nakoľko nebolo možné vykryť finančne opatrovateľskú službu znížil sa úväzok. Tohto času je počet opatrovateliek menší nakoľko opatrovaní umreli. Úväzok by mohol byť najvyšší 0,6. Priznanie opatrovateľskej služby by mal dopad na rozpočet a poslanci by museli schváliť úpravu rozpočtu.
J. Imriš st. – ak je taký vážny stav je potrebné opatrovateľskú službu poskytnúť. Treba zistiť aký stav je.
P. Hronská – uviedla, že sa môžu vyskytnúť aj také prípady, že postihnutí nemajú príbuzných a bude obec nútená zabezpečiť im opatrovateľskú službu.
J. Imriš st. – doporučil odstúpiť žiadosť sociálnej komisii na prešetrenie u postihnutej.
OZ ukladá sociálnej komisii OZ prešetriť zdravotný stav pani Márii Štompfovej za účelom priznania opatrovateľskej služby. Správu predložiť do najbližšieho zasadania OZ.
Zodpovedná: Mária Pinková, predsedníčka komisie

 

 

 

6 6 0 0


Marián Skladan a manželka – Žiar nad Hronom – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 457/5.
Starosta – uviedol, že sa jedná o záhradu za rodinnými domami na Školskej ul. (nájom za uvedenú záhradu platí svokor p. Hrkút).
Starosta doporučil predať, uviedol, že ostatné záhrady sú už predané.
OZ schválilo predaj obecného pozemku parc. č. 457/5, o výmere 465 m2, záhrada v cene podľa schváleného cenníka, t.j. 126,– Sk/m2, celková suma 58 590,– Sk.

 

 

 

6 6 0 0

R ô z n e
Starosta informoval poslancov, že bol vykonaný audit účtovnej závierky Obce Lutila k 31. decembru 2005 firmou INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. Auditorka Ing. Lenka Naňová konštatovala, že účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31. decembru 2005 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
Správa nezávislého audítora je uložená na obecnom úrade.
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Lutila k 31.12.2005

Ďalej starosta informoval, že už prišli na obecný úrad pokyny v súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásených predsedom Národnej rady SR rozhodnutím č. 63/2006 Z.z. na sobotu 2. decembra 2006. OZ musí schváliť počet poslancov, ktorý sa má voliť pre ďalšie volebné obdobie.
OZ schvaľuje v počte 9 poslancov pre ďalšie volebné obdobie.

 

 

 

6 6 0 0

Na základe požiadavky poslancov z minulého zasadania OZ predložil starosta analýzu nedoplatkov dane z nehnuteľnosti rok 2005 a 2006 a tiež nedoplatky na poplatkoch za likvidáciu odpadu. Analýza bola vykonaná menovite za fyzické osoby a právnické osoby.
Daň z nehnuteľnosti:
rok 2005 – nedoplatok je vo výške 3 543,– Sk.
rok 2006 - nedoplatok je vo výške 39 828,50 Sk u fyzických osôb a u právnických osôb je to vo výške 109 025,– Sk. Nedoplatok u právnických osôb je z dôvodu dohodnutého splátkového kalendára a najväčšia splátka je ku koncu roku. Fyzickým osobám boli zaslané výmery a šeky na uhradenie dane. Kontrola bude vykonaná na budúcom zasadaní OZ.
Ročný poplatok za likvidáciu odpadu
Rok 2005 – nedoplatok je vo výške 16 128,– Sk. (64 osôb)
Rok 2006 – nedoplatok je vo výške 16 380,– Sk. (65 osôb)
Nedoplatky sú u fyzických osobách. Všetkým neplatičom sa budú posielať platobné výmery a šeky. Kontrola bude vykoná na najbližšom zasadaní OZ.
OZ berie na vedomie informáciu o neplatičoch na dani z nehnuteľnosti a na ročnom poplatku za likvidáciu odpadu.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Lutila informovala starostu, že okná z južnej strany budovy sú v zlom stave. Tiež strecha zateká, v kuchyni sa upcháva kanalizácia treba ju prerobiť. Škola zo svojho rozpočtu tieto opravy nie je schopná zaplatiť.
Starosta požiadal poslancov o schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov z rezervy rozpočtu obce.
OZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy Obce Lutila na opravy, ktoré budú vykonané v Základnej škole s materskou školou Lutila.

 

 

 

6 6 0 0

Starosta informoval poslancov, že z grantu Ministerstva financií SR dostala obec 250 000,– Sk na rekonštrukciu Domu smútku. Chcel by ešte tento rok spraviť aspoň hrubú stavbu a zakryť.

Správca kurtov požiadal starostu, aby prejednal v OZ storno poplatky. Stáva sa, že si objednajú kurty a potom neprídu ani nedajú vedieť. Starosta navrhol, že je potrebné aspoň 4 hodiny dopredu dať vedieť o storne objednávky, aby sa dal kurt k dispozícii ďalšiemu záujemcovi.
OZ splnomocňuje starostu obce p. Jána Pružinu doriešiť so správcom kurtov storno poplatky.

 

 

 

6 6 0 0

P. Ján Pročka požiadal o prejednanie jeho ústnej žiadosti o povolenie ohradiť už teraz pozemok, ktorý bude v jeho vlastníctve. Je to pozemok v extraviláne. Starosta uviedol, že je potrebné pozemok dať vytýčiť.
OZ schvaľuje p. Jánovi Pročkovi Dobšinského ul. Lutila, oplotenie pozemku po jeho vytýčení zodpovedným geodetom. V časti oplotenia, kde bude spojené s pevným betónovým základom je potrebné ohlásiť drobnú stavbu podľa zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

 

6 6 0 0

 

Starosta informoval OZ o pracovnej ceste konanej 27.7.2006 do Rakúska mesto Erzberg, ktorej sa zúčastnia i niektorí poslanci a starostovia dotknutých obcí. Akciová spoločnosť Kremnica Gold chce ukázať starostom a poslancom obcí podobnú baňu aká by mala byť v Kremnici.
OZ informáciu o pracovnej ceste do Erzbergu Rakúsko berie na vedomie.

Ďalej starosta informoval, že bol na pracovnom jednaní ohľadne alternatívnych zdrojov elektrickej energie a išlo o možnosť vybudovania veterných elektrární. V tejto oblasti má záujem takéto elektrárne stavať firma Zelená energie, s.r.o. so sídlom v Karlových Varoch. Chceli by v najbližšej dobe vykonať merania sily vetra a priemernú dobu veternosti. Zástupcovia firmy predložili zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom je zriadenie a prevádzkovanie veternej elektrárne triedy 1,5 až 3,0 MW V zmluve sa firma zaväzuje vykúpiť pozemky ,vybaviť stavebné povolenie. Technická príprava pozemkov zahrňuje: zriadenie prístupových ciest, zriadenie odstavných plôch pre žeriavy a servisné vozidlá a káble. Nositeľ zámeru sa zaväzuje zhotoviť najneskoršie do 2 rokov po vydaní stavebného povolenia na výstavbu veternej elektrárne miestne komunikácie a zeleň. Obec sa bude podieľať na výbere varianty výstavby. Nositeľ zámeru sa zaväzuje, že obci zaplatí ročné odškodné vo výške 75 000,– Sk za jednu veternú elektráreň po dobu 20 rokov.
OZ schvaľuje Zmluvu o spolupráci na zriadenie a prevádzkovanie veterných elektrární triedy 0,5 až 3.0 MW.

 

 

6 6 0 0

Interpelácie
Slavomír Pružina – požiadal obnoviť stoly na tenisových kurtoch

Stanislav Gontko – požiadal poslancov aby si všímali deti a najmä chlapcov, ktorí hrajú pri autobusových zastávkach futbal, opierajú si vnútri bicykle, kopú do výplní, jednoducho tieto nové autobusové zastávky ničia.

JUDr. Šurka – požiadal upozorniť p. Máriu Schmidtovú, aby zrušila lavičky a stolík pred obchodom Potraviny.

P. Matúš Hudec – sa vyjadril k budove bývalej ZŠ a navrhol, aby bol v nej zriadený penzión.

P. Libor Búci – tajomník ZO záhradkárov – informoval poslancov o jednaní so starostom, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.6.2006. Povedal, že záhradkári sa cítia byť sčasti občanmi Lutily, nakoľko veľkú časť roka sú na svojich záhradkách. P. Búci prisľúbil, že napomôže tomu, aby všetci záhradkári dane z nehnuteľnosti zaplatili čo v najkratšej dobe. Požiadal, aby bolo umožnené záhradkárom odoberať pitnú vodu zo športového štadióna. Uviedol, že si vlastnými silami upravili príjazdovú cestu do záhradkárskej osady, cesta je ich vlastníctvom a každý jeden vlastník platí v podieli dane za cestu. Cestu využívajú pilčíci pri zvážaní dreva a ničia ju. Požiadal o ústretovosť starostu a tiež poslancov OZ.

P. Imriš st. – uviedol, že pozemky záhradkárom a teda aj cesta sa predali bez vedomia Urbárskeho spoločenstva Lutila. Les, ktorý tam je je vlastníctvom spoločenstva a ťažba musí byť pravidelná podľa zákona a iná cesta na zvoz nie je. Môže prisľúbiť, že zvoz dreva bude robený v zimných mesiacoch aby sa cesta nepoškodzovala.

P. Hronská , kontrolórka obce navrhla starostovi obce odmenu za II. štvrťrok 2006, nakoľko na zasadaní OZ nebol prítomný zástupca starostu.
OZ schvaľuje starostovi obce p. Jánovi Pružinovi odmenu za II. štvrťrok 2006 v plnej výške.

 

 

 

6 6 0 0

Zapísala: Eva Hromádková

Overovatelia: JUDr. Viktor Šurka .....................................................

Slavomír Pružina .....................................................Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

Uznesenia 13.7..doc (34.5 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu