Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 13.1.2005

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,
ktoré sa uskutoční dňa 13. januára 2005 (štvrtok)
o 18.00 hod. na obecnom úrade.

P r o g r a m :
1.Otvorenie
2.Výber nájomcu na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka
3.Prenájom nebytového priestoru – bývalá ZŠ Školská ul. č. 8
4.Záver

S pozdravom

Ján P r u ž i n a
starosta obce
 

Uznesenie číslo 4/2005

Obecné zastupiteľstvo - berie na vedomie
žiadosť p. Ing. Antona Kmeťa na prenájom nebytových priestorov – bývalá ZŠ a podnikateľský zámer

Uznesenie číslo 3/2005

Obecné zastupiteľstvo - poveruje
Obecnú radu schválením nájomnej zmluvy na nebytové priestory – pohostinstvo Borinka
9 6 3 0

Uznesenie číslo 2/2005
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 13. januára 2005
 

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Poradie na prenájomcu nebytového priestoru – pohostinstvo Borinka, na základe tajného hlasovania (uzn. č. 1/2005):

Hlasovalo 9 poslancov z 9:
1. Bc. Maroš Frindt & Dušan Hrčka, Ing. Patrik Hrčka
9 5 0 0
2. Zdeněk Čierny
9 0 0 0
3. Soňa Hurtíková
9 1 0 0
4. Otília Čerťaská
9 3 0 0

Ján P r u ž i n a
Starosta obce


V Lutile dňa 22. januára 2005
Pozastavujem výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lutile v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, úplné znenie 612/2002 Z.z..

Ján P r u ž i n a
Starosta obce
 

Uznesenie č. 1/2005

Obecné zastupiteľstvo - schvaľuje

1.tajné hlasovanie pri výbere prenájomcu nebytového priestoru – pohostinstva Borinka

2.volebnú komisiu v zložení: Ing. Pavol Čierny, predseda, Zuzana Malová, členka, Marián Bahno, člen.
 

 

 

Zápis
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného
dňa 13. januára 2005

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,
občania: Pp. Otília Cerťaská, Miloš Čerťaský, Emília Čierna, Zdeněk Čierny, Štubňa st., Dušan Hrčka ml., Ing. Patrik Hrčka, Jozef Pinka, Stanislav Gontko, Ing. Štefan Pomothy,
Program:
1.Otvorenie
2.Výber nájomcu na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka
3.Prenájom nebytového priestoru – bývalá ZŠ Školská ul. č. 8
4.Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Ján Pružina, ktorý v úvode
privítal prítomných občanov, poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce p. Hronskú,

Za overovateľov určil pp. JUDr. Viktora Šurku, Slavomíra Pružinu
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

V úvode starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Mimoriadne zasadnutie OZ zvolal starosta obce z dôvodu vybratia nájomcu na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka.
Starosta uviedol, že ponuka na prenájom bola zverejnená v inzertných novinách „Ziarsko“, OZ boli schválené kritéria, ktoré boli k nahliadnutiu na OcÚ. Podnikateľské zámery bolo nutné predložiť na OcÚ do 30.12.2004 do 12,00 hod..
Potom starosta prečítal jednotlivé podnikateľské zámery podľa poradia ako boli zaregistrované na OcÚ.
OR doporučuje, aby voľba na prenájomcu bola tajná.

Starosta predložil návrh na zloženie volebnej komisie:
Ing. Pavol Čierny, predseda
Zuzana Malová, člen
Marián Bahno, člen

Hlasovalo sa za celú komisiu spolu:
Za: - 8
Zdržal sa: - 1
Proti: - 0
OZ schvaľuje tajné hlasovanie pri výbere prenájomcu nebytového priestoru – pohostinstva Borinka
OZ schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Ing. Pavol Čierny, predseda, Zuzana Malová, členka, Marián Bahno, člen.

Rozprava:
Dr. Šurka – mal dotaz na p. Hrčku - vzhľadom na to, že v podnikateľskom zámere uvádzajú vytvorenie spoločnosti, či ju už majú založenú.
P. Hrčka – spoločnosť ešte nie je založená
Keďže do rozpravy sa viac prítomných neprihlásilo starosta rozpravu ukončil.

Starosta uviedol, že je prítomných 9 poslancov z 9 poslancov. Ak získa jeden zo žiadateľov nadpolovičnú väčšinu hlasov t.j. najmenej 5, druhé kolo sa nebude konať.
Predseda volebnej komisie p. Ing. Pavol Čierny rozdal hlasovacie lístky (tvoria prílohu zápisu). Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla žiadateľ.
Poslanci pristúpili jednotlivé za zástenu kde označili žiadateľa na hlasovacom lístku a hlasovací lístok vhodili do pripravenej urny.
Keď všetci odhlasovali, starosta vyhlásil 10 min. prestávku a volebná komisia sčítala hlasy.
Po sčítaní hlasov Zuzana Malová, členka volebnej komisie prečítala „Zápisnicu Volebnej komisie o výsledku I. kola volieb na prenájomcu nebytových priestorov – pohostinstvo Borinka“ (viď prílohu zápisu).
Predseda komisie konštatoval, že v I. kole jeden z žiadateľov získal 5 hlasov (Bc. M. Frindt, D. Hrčka a Ing. P. Hrčka) a tak sa II. kolo volieb nekonalo.

Hlasovanie za výsledky tajných volieb:
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 0
OZ schvaľuje výsledky tajného hlasovania o prenajímateľovi nebytového priestoru – pohostinstva Borinka

Starosta doporučil, aby OZ poverilo OR schválením nájomnej zmluvy.

Hlasovanie:
Za: 6
Zdržal sa: 3
Proti: 0
OZ poveruje OR schválením nájomnej zmluvy na nebytové priestory – pohostinstvo Borinka

K bodu 3. Prenájom nebytového priestoru ZŠ
Starosta uviedol, že na ponuku v inzertných novinách „Žiarsko“ sa mailovou poštou prihlásil znova len p. Ing. Kmeť z Lutikavice.
Keďže p. Kmeť nemá ešte zaregistrovanú s.r.o., nie je s kým jednať.
OZ berie na vedomie žiadosť na prenájom nebytových priestorov – bývalá ZŠ a podnikateľský zámer p. Ing. Antona Kmeťa
Keďže viac pripomienok k bodom programu nebolo, preto starosta zasadanie OZ ukončil.

Zapísala: Eva Hromádková

Overovatelia:
JUDr. Viktor Šurka
Slavomír Pružina

Ján P r u ž i n a
Starosta obce
 

Zápis
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného
dňa 13. januára 2005

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,
občania: Pp. Otília Cerťaská, Miloš Čerťaský, Emília Čierna, Zdeněk Čierny, Štubňa st., Dušan Hrčka ml., Ing. Patrik Hrčka, Jozef Pinka, Stanislav Gontko, Ing. Štefan Pomothy,
Program:
1.Otvorenie
2.Výber nájomcu na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka
3.Prenájom nebytového priestoru – bývalá ZŠ Školská ul. č. 8
4.Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Ján Pružina, ktorý v úvode
privítal prítomných občanov, poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce p. Hronskú,

Za overovateľov určil pp. JUDr. Viktora Šurku, Slavomíra Pružinu
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

V úvode starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Mimoriadne zasadnutie OZ zvolal starosta obce z dôvodu vybratia nájomcu na nebytový priestor – pohostinstvo Borinka.
Starosta uviedol, že ponuka na prenájom bola zverejnená v inzertných novinách „Ziarsko“, OZ boli schválené kritéria, ktoré boli k nahliadnutiu na OcÚ. Podnikateľské zámery bolo nutné predložiť na OcÚ do 30.12.2004 do 12,00 hod..
Potom starosta prečítal jednotlivé podnikateľské zámery podľa poradia ako boli zaregistrované na OcÚ.
OR doporučuje, aby voľba na prenájomcu bola tajná.

Starosta predložil návrh na zloženie volebnej komisie:
Ing. Pavol Čierny, predseda
Zuzana Malová, člen
Marián Bahno, člen

Hlasovalo sa za celú komisiu spolu:
Za: - 8
Zdržal sa: - 1
Proti: - 0
OZ schvaľuje tajné hlasovanie pri výbere prenájomcu nebytového priestoru – pohostinstva Borinka
OZ schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Ing. Pavol Čierny, predseda, Zuzana Malová, členka, Marián Bahno, člen.

Rozprava:
Dr. Šurka – mal dotaz na p. Hrčku - vzhľadom na to, že v podnikateľskom zámere uvádzajú vytvorenie spoločnosti, či ju už majú založenú.
P. Hrčka – spoločnosť ešte nie je založená
Keďže do rozpravy sa viac prítomných neprihlásilo starosta rozpravu ukončil.

Starosta uviedol, že je prítomných 9 poslancov z 9 poslancov. Ak získa jeden zo žiadateľov nadpolovičnú väčšinu hlasov t.j. najmenej 5, druhé kolo sa nebude konať.
Predseda volebnej komisie p. Ing. Pavol Čierny rozdal hlasovacie lístky (tvoria prílohu zápisu). Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla žiadateľ.
Poslanci pristúpili jednotlivé za zástenu kde označili žiadateľa na hlasovacom lístku a hlasovací lístok vhodili do pripravenej urny.
Keď všetci odhlasovali, starosta vyhlásil 10 min. prestávku a volebná komisia sčítala hlasy.
Po sčítaní hlasov Zuzana Malová, členka volebnej komisie prečítala „Zápisnicu Volebnej komisie o výsledku I. kola volieb na prenájomcu nebytových priestorov – pohostinstvo Borinka“ (viď prílohu zápisu).
Predseda komisie konštatoval, že v I. kole jeden z žiadateľov získal 5 hlasov (Bc. M. Frindt, D. Hrčka a Ing. P. Hrčka) a tak sa II. kolo volieb nekonalo.

Hlasovanie za výsledky tajných volieb:
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 0
OZ schvaľuje výsledky tajného hlasovania o prenajímateľovi nebytového priestoru – pohostinstva Borinka

Starosta doporučil, aby OZ poverilo OR schválením nájomnej zmluvy.

Hlasovanie:
Za: 6
Zdržal sa: 3
Proti: 0
OZ poveruje OR schválením nájomnej zmluvy na nebytové priestory – pohostinstvo Borinka

K bodu 3. Prenájom nebytového priestoru ZŠ
Starosta uviedol, že na ponuku v inzertných novinách „Žiarsko“ sa mailovou poštou prihlásil znova len p. Ing. Kmeť z Lutikavice.
Keďže p. Kmeť nemá ešte zaregistrovanú s.r.o., nie je s kým jednať.
OZ berie na vedomie žiadosť na prenájom nebytových priestorov – bývalá ZŠ a podnikateľský zámer p. Ing. Antona Kmeťa
Keďže viac pripomienok k bodom programu nebolo, preto starosta zasadanie OZ ukončil.

Zapísala: Eva Hromádková

Overovatelia:
JUDr. Viktor Šurka
Slavomír Pružina

Ján P r u ž i n a
Starosta obce
 

 

Zodpovedá: Správca Webu