Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 12.9.2012

Pozvánka na 9. riadne zasadanie OZ

P r o g r a m :

1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2012
5. Žiadosti:
a/ Mgr. Zuzana Čerťaská, Dobšinského 10, 966 22 Lutila - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, časť z parcely KN-E č. 1188, diel 1, ostatná plocha, o výmere
133 m2 ktorý vytvára KN-C parc. č. 942/59.
6. Interpelácia poslancov
7. Rôzne, diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

 

 

 

 

 

 

Pozvánka_9. zasad..rtf (388.2 kB)
UZNESENIA.rtf (109.7 kB)
Zápisnica z 9.riad..rtf (107.8 kB)

 

 

 

Zodpovedá: Správca Webu