Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 12.2.2009

P O Z V Á N K A na zasadnutie obecného zastpiteľstva

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 12. februára 2009 (štvrtok)
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2008
4. Žiadosti:
• Marián Skladan, Žiar nad Hronom, žiadosť o kúpu obecného pozemku
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

S pozdravom


Ján P r u ž i n a, starosta obce
 

 

 

UZNESENIA
z 14. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 12. februára 2009

 

Uznesenie číslo 141/2009
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že sa uznesenia OZ plnia

Uznesenie číslo 142/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Výročnú správu 2008 ICM Lutila

Uznesenie číslo 143/2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 31.12.2008.

Uznesenie číslo 144/2009
Obecné zastupiteľstvo
zamieta
opakovanú žiadosť p. Mariána Skladana, bytom Žiar nad Hronom o kúpu obecného pozemku, časť z KN-E parc. č. 444, o výmere cca 1930 m2.
8 0 2 6 

Uznesenie číslo 145/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výberové konanie na predaj obecného pozemku, časť z KN-E parc. č. 444 o výmere cca 1930 m2 s tým, že si OZ vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ponuku na kúpu uvedeného pozemku.
8 8 0 0 

Uznesenie číslo 146/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Mgr. Ivanovi Černajovi, bytom Hviezdoslavova ul. č. 52/60, Žiar nad Hronom predaj obecného pozemku časť z parcely KN-E č. 1188, diel 1, ostatná plocha, o výmere 133 m2, ktorý vytvára parcelu KN-C č. 942/59, v cene 2,58 €/m2, t.j. v celkovej cene 343,– €.
8 8 0 0 

Uznesenie číslo 147/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Vratkovi Grolmusovi, bytom A. Štefanku 2/157 Žiar nad Hronom predaj obecného pozemku časť KN-E parc. č. 1182/4.
8 8 0 0 

Uznesenie číslo 148/2009
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
správu o vykonaných prácach v nájomných priestoroch Borinka za rok 2008.

2. žiada
prenajímateľov o doplnenie správy vo finančnom vyčíslení.

Uznesenie číslo 149/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby t.j. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 b11 Bratislava, IČO 35 910 739, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sa, vl. Č. 3481/B. Vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti strpieť umiestnenie a prevádzku plynovodu a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu, sa vzťahuje na pozemok v k.ú. Lutila, parc. KN-C č. 927/5, o výmere 2 430 m2, ostatné plochy, vedené na LV č. 829.
8 6 0 2

Uznesenie číslo 150/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Obci Lutila kúpu pozemkov – časť z KN-C parc. č. 927/124, o výmere 1 m2, časť z KN-C parc. č. 927/125, o výmere 1 m2, časť parc. KN-C č. 927/126, o výmere 1 m2, v cene 0,03 €/m2, t.j. v celkovej sume 0,09 €.
8 8 0 0 

Uznesenie číslo 151/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
„Interný cenník obecných pozemkov podľa druhu pozemku:

 

 

Por.
č.
Výmera v m2
od - do
Doterajšia cena
v Sk
Prepočet
v €
Zaokrúhlená cena
v €
1. 0 - 20 40,-- 1,32 1,30
2. 21 - 60 60,-- 1,99 2,00
3. 61 - 100 80,-- 2,65 2,60
4. 101 – 200 120,– 3,98 4,00
5. 201 - ... 150,– 4,97 5,00
6. Staveb. pozemok 300,– 9,95 10,00
Cena sa vypočíta tak, že sa nasčítajú sumy podľa výmery a výsledná suma sa vydelí výmerou pozemku. Výsledok tohto úkonu sa zaokrúhli na dve desatinné miesta nadol, čo je cena za 1 m2.
Príklad:
168 m2 – výmera pozemku
0 – 20 m2 t.j. 20 m2 x 1,30 € = 26,– €
21 – 60 m2 t.j. 40 m2 x 2,00 € = 80,– €
61 – 100 m2 t.j. 40 m2 x 2,60 € = 104,- €
101 – 200 m2 t.j. 68 m2 x 4,00 € = 272,– €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S po l u: 482,– € : 168 = 2,869 €/m2 = 2,86 €/m2
Cena po zaokrúhlení za 1 m2 je: 2,86 €
2,86 € x 168 m2 = 480,48 € - čo je výsledná suma za pozemok

Cena pozemku zaťaženého vecným bremenom bude znížená o 50 %.
8 8 0 0 

Uznesenie číslo 152/2009
Obecné zastupiteľstvo
1. Berie na vedomie
na vedomie informáciu o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Uznesenie číslo 153/2009
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
miesta na vylepovanie plagátov: Štefánikova ul. tabuľa pri kostola
8 8 0 0 

Uznesenie číslo 154/2009
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
správu z vykonanej inventarizácie na Obecnom úrade v Lutile a v Základnej škole s materskou školou v Lutile.

Za správnosť: Eva Hromádková


Ján P r u ž i n a , v.r.
Starosta obce

 

 

 

Zápis
z 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile
konaného dňa 12. februára 2009

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
Hlavná kontrolórka obce p. Mária Hronská
Konateľ LITA s.r.o. Lutila Stanislav Gontko,
Ospravedlnený: Mgr. Miroslav Šurka

Občania: Jana Knoppová, riaditeľka ICM Lutila

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2008
4. Žiadosti:
• Marián Skladan, Žiar nad Hronom, žiadosť o kúpu obecného pozemku
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku p. Máriu Hronskú a konateľa LITA s.r.o. p. Stanislava Gontku. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil: pp. Zuzanu Malovú, Ing. Pavla Čierneho
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

Starosta uviedol, že po rozposlaní pozvánok a materiálov do obecného zastupiteľstva, boli doručené na obecný úrad ešte ďalšie žiadosti o kúpu obecného pozemku, ktoré budú prejednané v bode „Žiadosti“.
Ďalej starosta doporučil po kontrole uznesení prejednať „Výročnú správu ICM Lutila“, ktorú poslanci obdržali písomne.

K bodu 2. - Kontrola uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce p. Mária Hronská. Konštatovala, že uznesenia sa plnia.
OZ konštatuje, že uznesenia sa plnia.

Jana Knoppová, riaditeľka ICM predložila poslancom písomnú správu o činnosti ICM v Lutile. Uviedla, že v roku 2008 bol celkový počet návštev 1391. Z toho informačný servis 383, služby 915, odborné poradenstvo 13, účasť na akciách a podujatiach 80. Predpoklad bol 300 návštev. V roku 2008 hlavný konzultant bol RNDr. Ján Kučera, pomocné konzultantky – Ľubomíra Véberová a Martina Paálová, odborní lektori: Peter Knopp, Mgr. Dana Kukurová, Lucia Kováčiková, najaktívnejší doborovoľníci a ochotní kedykoľvek pomôcť: Ľubomíra Véberová, Peter Kösegi, Zuzana Malová, ostatní dobrovoľníci: Veronika Pálušová, Veronika Šusterová, Natália Valová, Ivan Krpelan, Katarína Boldišová.
Ďalej p. Knoppová uviedla, že bola zmenená prevádzková doba pre verejnosť a to – v pondelok až sobotu je ICM otvorené od 11,00 hod. do 19,00 hod.. V roku 2009 si chcú spraviť medzi mladými ľuďmi dotazníkový prieskum, aby mali informácie čo chcú mladí robiť. Dotácia z MŠ bola vo výške 300 000,– Sk. Bolo nutné vypracovať projekt. Pre ďalšiu prácu v tomto roku tiež vypracovali projekt, ktorý predložili na ministerstvo školstva.
Diskusia
P. Dušan Hrčka
– mal dotaz aký projekt vypracovali.
P. Jana Knoppová – na podporu poradenskej činnosti, využívanie voľného času a mladé média.
V roku 2009 chcú vydávať vlastný informačný časopis.
P. Eva Loučičanová – mala dotaz či vo vypracovanej štatistike sú uvedené vekové hranice návštevníkov.
P. Jana Knoppová – uviedla, že v štatistike sa uvádza počet návštevníkov do 26 rokov a nad 26 rokov. V roku 2009 sa bude uvádzať do 30 rokov a nad 30 rokov. Iné vekové ohraničenie sa neuvádza.
P. Zuzana Malová – požiadala poslancov, aby sa aj oni vo väčšej miere zúčastňovali podujatí organizovaných ICM. Napr. tohto roku bola zorganizovaná veľmi dobrá prednáška aj s ukážkami o prírode a zvieratách nášho regiónu, a zúčastnilo sa jej veľmi málo občanov.
Starosta – poďakoval riaditeľke ICM p. Jane Knoppovej a všetkým jej spolupracovníkom za vykonávanú činnosť a prácu, poprial úspechy aj v roku 2009. Uviedol, že rozhodnutie OZ o zriadení takej inštitúcie v obci bolo veľmi dobré.
OZ berie na vedomie Výročnú správu 2008 ICM

K bodu 3. – plnenie rozpočtu k 31.12.2008.
Úvodné slovo predniesol starosta obce. Plnenie rozpočtu vyšlo s prebytkom. Výška prebytku bude stopercentná až po audítorskej správe. Starosta ďalej uviedol, že chce dať spracovať projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií a mostov v obci. Grand ešte nie je vyhlásený. V tomto čase sa robia už technické prípravy (GP) a vysporiadanie pozemkov.
Škola má rozpočet vyrovnaný. V tomto čase sa nerobia žiadne veľké opravy na škole a tak náklady boli minimálne.
OZ berie na vedomie plnenie rozpočtu k 31.12.2008.

Žiadosti
Marián Skladan, Žiar nad Hronom – opakovaná písomná žiadosť o kúpu obecného pozemku - časť parcely E-KN č. 444, o výmere cca 1930 m2.
Slavomír Pružina – uviedol, že je to rozsiahli pozemok a že je to nízka cena 300,– Sk/m2. Navrhol pozemok predávať v ponukovom konaní- súťaž.
Starosta – uviedol, že časť pozemku, kde sú položené inžinierske siete, je zaťažený vecným bremenom.
P. Viktor Šurka – mal dotaz či obec môže prakticky využiť uvedený pozemok.
Starosta – uvedený pozemok je pre obec nevyužiteľný
P. Ján Imriš – navrhol pozemok predať ale za vyššiu cenu, napr. 700 – 800,– Sk/m2.

Hlasovanie za predaj pozemku p. Mariánovi Skladanovi: za: 0
Proti: 6 (Slavomír Pružina, Zuzana Malová, Pavol Čierny, Juraj Polóň, Dušan Hrčka, Ján Imriš)
Zdržal sa: 2 (Viktor Šurka, Eva Loučičanová)

Vyhlásiť výberové konanie na predaj obecného pozemku s minimálnou cenou 550,– Sk/m2.
Hlasovanie: za jednohlasne

OZ zamieta žiadosť p. Mariána Skladana o kúpu obecného pozemku, časť z KN-E parc. č. 444, o výmere cca 1930 m2.
OZ schvaľuje výberové konanie na predaj obecného pozemku, časť z KN-E parc. č. 444 o výmere cca 1930 m2.
OZ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek ponuku na kúpu obecného pozemku, časť z KN-E parc. č. 444, o výmere cca 1930 m2.


Mgr. Ivan Černaj, Hviezdoslavova ul. č. 52/60, Žiar nad Hronom – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku časť z parcely KN-E č. 1188, diel 1, ostatná plocha, o výmere 133 m2, ktorý vytvára parcelu KN-C č. 942/59.
Starosta – uviedol, že podľa nového cenníka za 133 m2 je cena 343,– €, t.j. 2,58 €/m2.
Hlasovanie: za jednohlasne
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku časť z parcely KN-E č. 1188, diel 1, ostatná plocha, o výmere 133 m2, ktorý vytvára parcelu KN-C č. 942/59, v cene 2,58 €/m2, t.j. v celkovej cene 343,– €.

Vratko Grolmus, A. Štefanku 2/157, Žiar nad Hronom – písomná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku časť parc. KN-E č. 1182/4.
Starosta – uviedol, že je to pozemok medzi domom žiadateľa a potokom s tým, že je zachovaná brehová čiara. Žiadaný pozemok je o výmere cca 158 m2. Cena bude určená po predložení geometrického plánu.
Hlasovanie za predaj pozemku: za jednohlasne
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku časť KN-E parc. č. 1182/4.

Rôzne
Pp. Ing. Parik Hrčka, Dušan Hrčka a Bc Maroš Frindt, prenajímatelia pohostinstva Borinka, predložili správu o vykonaných prácach v nájomných priestoroch Borinka počas roka 2008.
Starosta požiadal o doplnenie správy vo finančnom vyčíslení.
OZ berie na vedomie správu o vykonaných prácach v nájomných priestoroch Borinka za rok 2008.
OZ žiada prenajímateľov o doplnenie správy vo finančnom vyčíslení.


Starosta informoval poslancov o požiadavke SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 b11 Bratislava, zriadiť vecné bremeno na pozemkoch v časti Nová Lutila.
Starosta navrhol schváliť vecné bremeno.
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby t.j. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 b11 Bratislava, IČO 35 910 739, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sa, vl. Č. 3481/B. Vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti strpieť umiestnenie a prevádzku plynovodu a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu, sa vzťahuje na pozemok v k.ú. Lutila, parc. KN-C č. 927/5, o výmere 2 430 m2, ostatné plochy, vedené na LV č. 829.

Hlasovanie: za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Viktor Šurka, Zuzana Malová)

Ďalej starosta informoval poslancov, že v časti Nová Lutila sú miestne komunikácie užšie a preto sú potrebné na týchto MK tzv. výhybne. Tieto výhybne zachádzajú do súkromných pozemkov, t.j. do 3 parciel – 927/124, 927/125 a 927/126, po 1 m2 do každej. Obec odkúpi tieto pozemky za 1,– Sk/m2, t.j. za 3,– Sk čo je 9 centov.
Hlasovanie: za jednohlasne
OZ schvaľuje Obci Lutila kúpu pozemkov – časť z KN-C parc. č. 927/124, o výmere 1 m2, časť z KN-C parc. č. 927/125, o výmere 1 m2, časť parc. KN-C č. 927/126, o výmere 1 m2, v cene 0,03 €/m2, t.j. v celkovej sume 0,09 €.

Starosta uviedol, že spolu s pozvánkou dostali poslanci návrh na nový cenník obecných pozemkov podľa druhu pozemku. Starosta doporučil zaokrúhlenie na celé eurá dole.
Hlasovanie: za jednohlasne
OZ schvaľuje „Interný cenník obecných pozemkov podľa druhu pozemku:
 

Interný cenník obecných pozemkov podľa druhu pozemku
Por.č.

Výmera v m2
od - do 

Doterajšia cena
v Sk
Prepočet v € Zaokrúhlená
cena v €

 
1. 0 – 20 40,– 1,32 1,30
2. 21 – 60 60,– 1,99 2,00
3. 61 – 100  80,– 2,65 2,60
4. 101 – 200 120,– 3,98 4,00
5. 201 - ... 150,– 4,97 5,00
6. Staveb. pozemok 300,– 9,95 10,00

Cena sa vypočíta tak, že sa nasčítajú sumy podľa výmery a výsledná suma sa vydelí výmerou pozemku. Výsledok tohto úkonu sa zaokrúhli na dve desatinné miesta nadol, čo je cena za 1 m2.

Príklad:
168 m2 – výmera pozemku
0 – 20 m2 t.j. 20 m2 x 1,30 € = 26,– €
21 – 60 m2 t.j. 40 m2 x 2,00 € = 80,– €
61 – 100 m2 t.j. 40 m2 x 2,60 € = 104,- €
101 – 200 m2 t.j. 68 m2 x 4,00 € = 272,– €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S po l u: 482,– € : 168 = 2,869 €/m2 = 2,86 €/m2
Cena po zaokrúhlení za 1 m2 je: 2,86 €
2,86 € x 168 m2 = 480,48 € - čo je výsledná suma za pozemok

Cena pozemku zaťaženého vecným bremenom bude znížená o 50 %.


Starosta informoval poslancov o projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“. Uviedol, že ak projekt prejde tak by sa vymenilo komplet osvetlenie. Spotreba elektriny klesne o 57 %. Rekonštrukcia sa má ukončiť do konca rok 2010.

Ďalší projekt by mal byť na miestne komunikácie , mosty a lávky. Informatívny rozpočtový náklad je 25 986 tis. Sk. V I. etape by sa mali robiť ulice – Lesná, Moyzesova, Gazdovská, Kuzmányho + most, parčík veľa kostola a na Štefánikovej ul. Zatiaľ ešte nebol vyhlásený grant.

V tomto roku už 2x bola zvolaná Obvodným pozemkovým úradom Žiar nad Hronom komisia, resp. pracovné stretnutie predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav v kat. území Lutila. Starosta uviedol, že boli prerokované zásady pre umiestnenie nových pozemkov.

Starosta informoval poslancov, že p. Ing. Pavol Čierny sa vzdal funkcie vo výbore OŠK a tiež p. Rastislav Ondrík a Eva Hromádková. Boli kooptovaní noví členovia, a to p. Patrik Majer, Dušan Hrčka, Ing. Patrik Hrčka a Ján Meliško. Novým predsedom sa stal Patrik Majer.
Starosta poďakoval za niekoľko ročnú prácu v OŠK odchádzajúcim členom. Uviedol, že keď začali pracovať vo výbore, futbal v Lutile stagnoval a najmä p. Čierny sa zaslúžil o to, aby všetko fungovalo a dosiahli sa dobré výsledky, o čom svedčí aj postup do V. ligy.

Eva Hromádková, zapisovateľka pri voľbách prezidenta – uviedla, že voľby sa pripravujú, na obci sú už aj oznámenia, ktoré sa doručia voličom do 1.3.2009. Do 19.2. majú politické strany delegovať jedného člena do okrskovej komisie.
OZ berie na vedomie informáciu o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky.
OZ schvaľuje miesta na vylepovanie plagátov: Štefánikova ul. tabuľa pri kostola.


P. Stanislav Gontko, konateľ LITA s.r.o. – informoval poslancov ako zasiahla ekonomická kríza Litu. Uviedol, že prepustili niektorých zamestnancov, ktorým končila zmluva. Našli nejaké náhradné zamestnania. Uviedol, že najhoršie je s prácami v Slovalcu.

Zuzana Malová – pozvala poslancov na fašiangový program, ktorý sa začína v sobotu 21.2.2009 od 9,00 hod. sprievodom masiek po dedine a v nedeľu 22.2.2009 od 15,00 hod. do kultúrneho domu na program, fašiangovú zábavu a pochovanie basy o 18,00 hod.

Ing. Eva Loučičanová – predniesla správu z vykonanej inventarizácie na obecnom úrade a v škole. Uviedla, že do majetku sú nie zaradené nové veci. Navrhla určiť zodpovedného pracovníka za určitý majetok. Vypracovali aj návrh na vyradenie majetku.
Starosta uviedol, že touto správou sa ešte zastupiteľstvo bude zaoberať a tiež prejedná návrh na vyradenie majetku na mimoriadnom zasadaní OZ.
OZ berie na vedomie správu z vykonanej inventarizácie na Obecnom úrade v Lutile a v Základnej škole s materskou školou v Lutile.

Keďže viac podnetov a pripomienok zo strany poslancov nebolo starosta poďakoval za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Eva Hromádková


Ján P r u ž i n a, v.r.
sta obceOverovatelia: Zuzana Malová .....................................

Ing. Pavol Čierny ..................................... 

 

 

pozvánka.doc (70 kB)
uznesenia.rtf (74.4 kB)
zápisnica2.rtf (70.3 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu