Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 12.2.2007

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile


P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 12. februára 2007 (pondelok)
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie
3. Kontrola uznesení
4. Plnenie rozpočtu za rok 2006
5. Vnútroorganizačné normy:
- Štatút Obce Lutila
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lutile
- Organizačný poriadok Obecného úradu v Lutile
- Zásady:
• na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy Obce Lutila
• nakladania s finančnými prostriedkami Obce Lutila
• hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lutila
• Poriadok odmeňovania
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2007.
7. Žiadosti:
a) Eva Grznárová bytom Lutila – žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. C-KN č. 944/360, 948/12, 13, 15.
b) Ing. Vladimír Koreň a manželka, bytom Lutila Boženy Němcovej č. 11 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku časť parc. CKN č. 366/2, o výmere 305 m2.
c) Jozef Búgel, bytom Lutila Kuzmányho ul. č. 2– žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku.
d) Jozef Búgel a vnučka Adriana Búgelová – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku.
e) Marta Pružinová, Štefánikova ul. č. 21 – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku.
8. Diskusia
9. Záver

S pozdravomJán P r u ž i n a
Starosta obce
 

 

 

UZNESENIA z 2. riadneho Obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 12. februára 2007

 

Uznesenie číslo 2/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu programu prejednávaného na OZ:
Vypúšťa z programu v bode 2. prejednanie „Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie“ a nahrádza ho „schválením komisie o ochrane verejného záujmu“

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 3/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

komisiu o ochrane verejného záujmu v zložení:
JUDr. Viktora Šurku
Juraja Polóňa
Slavomíra Pružinu

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 4/2007

Obecné zastupiteľstvo
predlžuje

termín zročnosti uznesenia č. 57/2006 z 23.11.2006 a uznesenia č. 1/F z 14.12.2006.
Termín: do nasledujúceho zasadania OZ

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 5/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

do komisie výstavby a verejného poriadku z radov občanov:
Matúša Hudeca, Lesná 11 Lutila
Mariána Bahnu, Gazdovská 59 Lutila
Ing. Štefana Pomothyho, Vajanského 7 Lutila

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 6/2007

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

plnenie rozpočtu na rok 2006

Uznesenie č. 7/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Štatút Obce Lutila

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 8/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lutile

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 9/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Organizačný poriadok Obce Lutila

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 10/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

a) Zásady na ochranu majetku obce
b) Zásady nakladania s finančnými prostriedkami
c) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 11/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Poriadok odmeňovania

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 12/2007

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 hlavnej kontrolórky Obce Lutila

Uznesenie č. 13/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

p. Ing. Vladimírovi Koreňovi s manželkou predaj časti obecného pozemku parc. C-KN č. 366/2 o výmere cca 305 m2 (výmera bude spresnená GP) v cene 250,– Sk/m2.

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 14/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Jozefovi Búgelovi, Kuzmányho ul. č. 2 Lutila predaj obecného pozemku z parc. E-KN č. 1186/1, vedenej na LV č. 829, pod stavbami, diel 12, o výmere 77 m2, rodinný dom, ktorý vytvára parc. C-KN č. 576, diel 14 a 15, o výmere 4 m2, hospodárske budovy, ktoré vytvárajú C-KN parc. č. 582 a diel 16, o výmere 211 m2, záhrada, ktorý vytvára C-KN parc. č. 583, v cene diel 12, 14, a 15 po 20,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 1 620,– Sk, diel 16 po 96,– Sk za m2, t.j. v celkovej cene 20 256,– Sk, spolu 21 876,– Sk. Situácia je riešená GP č. 36636029-204/2006 z 7.10.2006.

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 15/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Jozef Búgel, Kuzmányho ul. č. 2 a vnučka Adriana Búgelová, Štefánikova ul. č. 11 predaj obecného pozemku z parc. E-KN č. 1186/1, vedenej na LV č. 829, diel 13, ktorý vytvára parc. C-KN č. 581, o výmere 175 m2, zast. pl. (pozemky na ktorých je dvor), každý v ½, podľa GP č. 36636029-204/2006 z 7.10.2006, v cene 88,–/ m2, t.j. v celkovej cene 15 400,– Sk.

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 16/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Marte Pružinovej, Štefánikova ul. č. 21 Lutila predaj časti pozemkov z parc. E-KN č. 1182/4 a 1186/1. Cena je podľa schv áleného cenníka a bude upresnená po predložení geometrického plánu.

 

 

8 8 0 0

 

Uznesenie č. 17/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

zámennú zmluvu medzi Obcou Lutila a Ing. Milanom Veselým s manželkou, s ťarchou vecného bremena na pozemku parc. C-KN č. 944/363, ktorou Obec Lutila nadobúda do svojho vlastníctva parcelu KNC č. 944/361 o výmere 83 m2, zastavaná plocha, ktorá je vytvorená z dielu č. 1. z parc. KNC č. 944/64, o výmere 42 m2 a dielu č. 2, z parc. KNC č. 944/65, o výmere 41 m2.
Na základe tejto zámeny Ing. Milan Veselý a manželka Martina rod. Bedruňová nadobúdajú do svojho vlastníctva parc. KNC č. 944/363, o výmere 109 m2, zastavaná plocha, vytvorenú z parcely KNC č. 944/67 diel 4, o výmere 109 m2, zast. pl..
Situácia je riešená GP 41051840-12/2006 zo dňa 4.12.2006.
Cenové vyrovnanie je podľa schváleného cenníka, tj. Ing. Milan Veselý doplatí Obci Lutila 1160,– Sk za 26 m2.

 

8 8 0 0


Uznesenie č. 18/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

P. Ľudovítovi Trubenovi s manželkou predaj obecného pozemku parcelu C-KN č. 944/67, zast. pl. o výmere 84 m2, zast.p., s ťarchou vecného bremena, v cene podľa schváleného cenníka, t.j.60,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 5 040,– Sk. Situácia je riešená GP 41051840-12/2006 zo dňa 4.12.2006.

 

8 8 0 0


Uznesenie č. 19/2007

Obecné zastupiteľstvo
odročuje

žiadosť p. Evy Grznárovej s manželom o kúpu obecných pozemkov špecifikovaných GP č. 35302551-83/2006 až do schválenia ÚPD Obce Lutila.

 

8 8 0 0


Uznesenie č. 20/2007

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

správu o vykonaných investičných prácach v priestoroch denného baru Borinka v roku 2006.

Uznesenie č. 21/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

prevádzku stávkovej kancelárie NIKÉ s.r.o. v dennom bare Borinka.

 

 

8 7 1 0


Uznesenie č. 22/2007

Obecné zastupiteľstvo
odstupuje

sťažnosť p. Róberta Nagy a p. Anny Procházkovej na prejednanie do komisie výstavby a verejného poriadku.

Uznesenie č. 23/2007

Obecné zastupiteľstvo
odročuje

žiadosť riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Lutile o prenesenie finančnej čiastky vo výške 7 745,– Sk, ktoré nevyčerpali v roku 2006 do ďalšieho zasadania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 24/2007

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

starostovi obce Jánovi Pružinovi odmenu za IV. Štvrťrok 2006 v plnej výške.

 

 

 

8 8 0 0


Za správnosť: Eva HromádkováJán P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

 

 

Zápis z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného dňa 12. februára 2007

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny,
p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce,
p. Stanislav Gontko, konateľ LITA s.r.o. Lutila

Neprítomní: Mgr. Miroslav Šurka, - ospravedlnený
Občania: pp. Ing. Štefan Pomothy, Mária Olajcová,

Program:
1. Otvorenie
2. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie
3. Kontrola uznesení
4. Plnenie rozpočtu za rok 2006
5. Vnútroorganizačné normy:
- Štatút Obce Lutila
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lutile
- Organizačný poriadok Obecného úradu v Lutile
- Zásady:
• na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy Obce Lutila
• nakladania s finančnými prostriedkami Obce Lutila
• hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Lutila
• Poriadok odmeňovania
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2007.
7. Žiadosti:
a) Eva Grznárová bytom Lutila – žiadosť o kúpu obecného pozemku parc. C-KN č. 944/360, 948/12, 13, 15.
b) Ing. Vladimír Koreň a manželka, bytom Lutila Boženy Němcovej č. 11 - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku časť parc. CKN č. 366/2, o výmere 305 m2.
c) Jozef Búgel, bytom Lutila Kuzmányho ul. č. 2– žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku.
d) Jozef Búgel a vnučka Adriana Búgelová – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku.
e) Marta Pružinová, Štefánikova ul. č. 21 – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku.
8. Diskusia
9. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných občanov, poslancov, hlavnú kontrolórku. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

Za overovateľov určil pp. Ing. Jána Wiežbu, Jána Imriša
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

Starosta predložil návrh na zmenu programu. Požiadal vypustiť z programu v bode 2, schvaľovanie VZN o záväzných častiach územného plánu obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie
nakoľko spracovateľka ÚPD obce sa dnešného zasadania nemohla zúčastniť, a nahradiť ho schválením komisie o ochrane verejného záujmu.
Hlasovanie: za – jednohlasne
OZ schvaľuje zmenu programu tak ako navrhol starosta obce

Starosta navrhol do komisie poslancov:
JUDr. Viktora Šurku
Juraja Polóňa
Slavomíra Pružinu
Hlasovanie: za – 5 poslancov
Zdržal sa hlasovania: 3 poslanci – pp. JUDr. Šurka, Juraj Polóň a Slavomír Pružina
OZ schvaľuje členov komisie o ochrane verejného záujmu v zložení – JUDr. Viktor Šurka, Juraj Polóň a Slavomír Pružina

K bodu 3. – kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z OZ vykonala hlavná kontrolórka obce. Konštatovala, že uznesenie č. 57/2006, ktorým OZ žiadalo starostu obce zabezpečiť v časti IBV dopravné označenie obytnej zóny, je vo vybavovaní. Ostatné uznesenia z 23. novembra 2006 sú splnené.
Ďalej hlavná kontrolórka konštatovala, že na ustanovujúcom zastupiteľstva dňa 14.12.2006 bolo uložené poslancom doplniť členov komisií z radov občanov. Toto uznesenie bolo splnené len čiastočne, nakoľko členov doplnil len predseda komisie výstavby a verejného poriadku p. Ján Imriš.
OZ predlžuje termín zročnosti uznesenia č. 57/2006 z 23.11.2006 a uznesenia č. 1/F z 14.12.2006.
Termín: do nasledujúceho zasadania OZ

Predseda komisie výstavby a verejného poriadku p. Ján Imriš navrhol týchto členov komisie z radov občanov:
Matúš Hudec,
Marián Bahno,
Ing. Štefan Pomothy

Predseda komisie uviedol, že so všetkými navrhovanými hovoril a všetci s členstvom súhlasili.

Hlasovanie: za – jednohlasne
OZ schvaľuje členov komisie výstavby a verejného poriadku z radov občanov – pp. Matúša Hudeca, Mariána Bahnu a Ing. Štefana Pomothyho

K bodu 4. – Plnenie rozpočtu za rok 2006
Plnenie rozpočtu bolo poslancom písomne doručené s pozvánkou. Úvodné slovo predniesol starosta obce. Uviedol, že takto spracované plnenie bolo doručené aj na daňový úrad. Záverečný účet za rok 2006 ešte nie je spracovaný bude predmetom rokovania na ďalšom zastupiteľstve a dovtedy bude vykonaný aj audit.
Veľkú časť na naplnení rozpočtu majú podielové dane. Prebytok by sa mal zviditeľniť v záverečnom účte.
Čo sa týka Základnej školy s materskou školou príjmy sú veľmi malé, len za materskú školu. Základná škola koľko dostala zo štátu toľko vyčerpala.
Starosta ďalej uviedol, že so stabilitou základnej školy, s jej udržaním je to veľmi zlé, pretože rodičia svoje deti prihlasujú do prvého ročníka v ZŠ v Žiari nad Hronom. Z 10 detí, ktoré v tomto roku majú nastúpiť do prvé ročníka sa prihlásili v Lutile len 3.
Ďalej starosta informoval poslancov, že je predložený návrh do parlamentu aby súkromné umelecké školy dotovali obce v podiele 28 %.

Diskusia k rozpočtu

Ján Imriš – mal dotaz na stravné – príjmy za stravné - plnenie na 70 % a výdavky plnenie na 110 %, keď si stravník hradí časť stravného.
P. Müllerová, ekonómka uviedla, že v tomto je zahrnuté aj stravné pre členov komisií pri voľbách, nakoľko obec ešte prispieva na stravné okrem dotácie zo štátu. Ďalej je tu započítané stravne, ktoré sa uhrádza na školenia.
Ďalej mal dotaz na položku – dávky v hmotnej núdzi, čo sú to za výdavky?
P. Müllerová - Tieto dávky sa týkajú základnej školy, pomoc deťom rodín v hmotnej núdzi.

Ktoré výdavky sú zahrnuté v kapitálových výdavkoch?
1. Položenie obrubníkov na Štefánikovej ulici
2. Rekonštrukcia časti cesty na Gorkého ulici
3. Vypracovanie prevádzkového poriadku na kanalizáciu
4. Rekonštrukcia klubu mladých po vyhorení
5. Rekonštrukcia domu smútku – injektáže do základov

Ďalej p. Imriš sa vyjadril k nedostatku žiakov na ZŠ, či by riaditeľka školy nemala viac poinformovať rodičov čo sa na škole robí, aké sú krúžky, spraviť väčšiu osvetu.

Ing. Eva Loučičanová, poslankyňa – uviedla, že aj ona má aktuálnu prváčku. Nevidí problém v úrovni školy a úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, ale rodičia pracujú v Žiari nad Hronom a cestou do práce a potom aj s práce si dieťa do školy odvezú autom.

P. Zuzana Malová, poslankyňa – uviedla, že keďže ona pracuje v centre voľného času, čo je inštitúcia, ktorá pracuje so školami, môže povedať, že naša základná škola sa zapája s deťmi do rôznych aktivít čo nemôžem povedať o niektorých školách v Žiari nad Hronom. Tiež vedomostná úroveň je dobrá.

OZ plnenie rozpočtu na rok 2006 berie na vedomie

K bodu 5. – Vnútroorganizačné normy

Štatút Obce Lutila
Úvodné slovo predniesol starosta. Uviedol, že úprava bola nutná z dôvodu, že nebola zriadená obecná rada. Obecná rada nie je potrebná ak budú fungujúce komisie a budú dobre pracovať. Najväčšia zmena je v § 18 – hlavný kontrolór.

Diskusia
P. Imriš – Mal dotaz čo je s kronikárom obce.
Starosta odpovedal, že je to probém. Už aj bola schválená kronikárka, keďže nemala záujem zúčastňovať sa akcií v obci, len od stola napísať kroniku. Prestala robiť.

Ing. Ján Wiežba, poslanec – mal pripomienku k obecnej rade. Obecná rada je neverejná, kde by sa mali problémy vydiskutovať a na zasadnutí OZ, ktoré je verejné by sa mohlo prezentovať stanovisko OR.
JUDr. Viktor Šurka, poslanec –o tom čo je verejné a čo nie hovorí zákon a preto si myslím, že rada je zbytočná.

Ing. Štefan Pomothy – uviedol, že víta nezriadenie obecnej rady a podporil posilnenie postavenia komisií.

Hlasovanie: za – jednohlasne
OZ schvaľuje Štatút Obce Lutila tak ako bol predložený.

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lutile
Ing. Ján Wiežba – navrhol neohraničovať faktickú poznámku 2 vetami – vypustiť.

Úprava – vypustiť v § 7 ods. 13 – Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku dvoch viet, resp. 30 sekúnd.

Hlasovanie: za jednohlasne
OZ schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lutile s úpravou v § 7 ods. 13 – Faktická poznámka nesmie presiahnuť dĺžku „vypustiť - dvoch viet, resp.“ 30 sekúnd

Organizačný poriadok Obce Lutila

Bez pripomienok

Hlasovanie: za – jednohlasne
OZ schvaľuje Organizačný poriadok Obce Lutila

Zásady na ochranu majetku obce
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Poriadok odmeňovania

Bez pripomienok
Hlasovanie: za – jednohlasne
OZ schvaľuje
Zásady na ochranu majetku obce
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Poriadok odmeňovania

Hlavná kontrolórka obce p. Hronská oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 (viď prílohu zápisu)
OZ plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007 hlavnej kontrolórky Obce Lutila berie na vedomie.

Žiadosti

Ing. Vladimír Koreň a manželka – písomná žiadosť o kúpu časti obecného pozemku parc. č. 366/2,o výmere 305 m2, ktorý hraničí s ich pozemkom.

Starosta – uviedol, že predchádzajúce obecné zastupiteľstvo pri takomto predaji postupovalo tak, že ak sa kupovaný pozemok skladal z 2 častí, teda jedna časť pozemku sa kúpila skôr a potom druhá časť, predajná cena sa vypočítala tak ako keby sa tento pozemok kupoval vcelku, t.j. cena sa vypočíta podľa schváleného cenníka po zrátaní obidvoch výmer.

Podľa tohto výpočtu vychádza cena za žiadaný pozemok 106,– Sk/m2, t.j. celková cena za 305 m2 je 32 330,– Sk.

JUDr. V. Šurka - uviedol, že touto kúpou sa získa pozemok o výmere, ktorá sa dá využiť ako stavebný pozemok. Navrhol žiadaný pozemok predať po 250,– Sk/m2.

Hlasovanie za návrh p. JUDr. V. Šurku: za – jednohlasne

OZ schvaľuje predaj časti obecného pozemku parc. C-KN č. 366/2 o výmere cca 305 m2 (výmera bude spresnená GP) p. Ing. Vladimírovi Koreňovi s manželkou v cene 250,– Sk/m2.

Jozef Búgel, Kuzmányho ul. č. 2 Lutila – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku podľa priloženého GP č. 36636029-204/2006.
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku z parc. E-KN č. 1186/1, vedenej na LV č. 829, pod stavbami, diel 12, o výmere 77 m2, rodinný dom, ktorý vytvára parc. C-KN č. 576, diel 14 a 15, o výmere 4 m2, hospodárske budovy, ktoré vytvárajú C-KN parc. č. 582 a diel 16, o výmere 211 m2, záhrada, ktorý vytvára C-KN parc. č. 583, podľa GP č. 36636029-204/2006 z 7.10.2006, v cene diel 12, 14, a 15 po 20,– Sk/m2, t.j. v celkovej cene 1 620,– Sk, diel 16 po 96,– Sk za m2, t.j. v celkovej cene 20 256,– Sk.
Hlasovanie: za - jednohlasne
Jozef Búgel, Kuzmányho ul. č. 2 a vnučka Adriana Búgelová, Štefánikova ul. č. 11 – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku podľa priloženého GP č. 36636029-204/2006.
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku z parc. E-KN č. 1186/1, vedenej na LV č. 829, diel 13, ktorý vytvára parc. C-KN č. 581, o výmere 175 m2, zast. pl. (pozemky na ktorých je dvor), každý v ½, podľa GP č. 36636029-204/2006 z 7.10.2006, v cene 88,–/ m2, t.j. v celkovej cene 15 400,– Sk.
Hlasovanie: za – jednohlasne

Marta Pružinová, Štefánikova ul. č. 21 – žiadosť o odkúpenie pozemkov z dôvodu vysporiadania nehnuteľného majetku, časť parc. E-KN č. 1182/4 a časť parc. E-KN č. 1186/1. Cena bude schválená po predložení geometrického plánu na OZ.
OZ schvaľuje predaj časti pozemkov z parc. E-KN č. 1182/4 a 1186/1 p. Marte Pružinovej, Štefánikova ul. č. 21 Lutila. Cena bude upresnená po predložení geometrického plánu.
Hlasovanie: za - jednohlasne

Starosta predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 5/C/1,2 z 9.9.2004, ktorým bola schválená zámenná zmluva s Ing. Milanom Veselým a manželkou a obcou a schválený predaj pozemku p. Ľudovítovi Trubenovi s manželkou. Výmery boli schválené z neindetického geometrického plánu a do dnešného dňa sa už zmenilo aj poradie resp. číslovanie parciel. P. Ing. Veselý predložil teraz spracovaný geometrický plán podľa ktorého je potrebné prijať uznesenie.
OZ schvaľuje zámennú zmluvu medzi Obcou Lutila a Ing. Milanom Veselým s manželkou, s ťarchou vecného bremena na pozemku parc. C-KN č. 944/63, ktorou Obec Lutila nadobúda do svojho vlastníctva parcelu KNC č. 944/361 o výmere 83 m2, zastavaná plocha, ktorá je vytvorená z dielu č. 1. z parc. KNC č. 944/64, o výmere 42 m2 a dielu č. 2, z parc. KNC č. 944/65, o výmere 41 m2.
Na základe tejto zámeny Ing. Milan Veselý a manželka Martina rod. Bedruňová nadobúdajú do svojho vlastníctva parc. KNC č. 944/363, o výmere 109 m2, zastavaná plocha, vytvorenú z parcely KNC č. 944/67 diel 4, o výmere 109 m2, zast. pl..
Situácia je riešená GP 41051840-12/2006 zo dňa 4.12.2006.
Cenové vyrovnanie je podľa schváleného cenníka, tj. Ing. Milan Veselý doplatí Obci Lutila 1160,– Sk za 26 m2.
OZ schvaľuje p. Ľudovítovi Trubenovi s manželkou predaj obecného pozemku parcelu C-KN č. 944/67, zast. pl. o výmere 84 m2, zast.p., s ťarchou vecného bremena,v cene podľa schváleného cenníka, t.j.60,– Sk/m2, t.j. v celkovej sume 5 040,– Sk.
Hlasovanie: za jednohlasne

Eva Grznárová a manžel Miroslav, Podhorská 37 Lutila – písomná žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov špecifikovaných v geometrickom pláne č. 35302551-83/2006.

Starosta uviedol, že voľakedy uvažoval s vybudovaním prístupovej cesty na týchto pozemkoch. Grznárovci to chcú kúpiť preto, že ľudia tam vysýpajú smeti. Časť týchto pozemkov je intraviláne a časť v extraviláne.
Starosta doporučil zatiaľ nepredávať kým nie je schválený ÚPD Obce Lutila.
OZ odročuje žiadosť p. Evy Grznárovej s manželom o kúpu obecných pozemkov špecifikovaných GP č. 35302551-83/2006 až do schválenia ÚPD Obce Lutila.
Hlasovanie: za jednohlasne

Rôzne
Starosta informoval poslancov, že nájomcovia denného baru Borinka predložili bez vyzvania správu o vykonaných prácach v nájomných priestoroch Borinka v roku 2006.
OZ berie na vedomie správu o vykonaných investičných prácach v priestoroch denného baru Borinka v roku 2006.

Písomnú žiadosť o súhlas s prevádzkou stávkovej kancelárie NIKÉ, s.r.o. v priestoroch Borinky predložil p. Ing. Patrik Hrčka, prílohou tejto žiadosti aj žiadosť NIKÉ, s.r.o. a ďalšie náležitosti v zmysle zákona.

Ing. Eva Loučičanová – mala dotaz či bude potrebná úprava priestorov ak áno navrhla náčrt o úprave predložiť na OZ na schválenie.
Ing. Ján Wiežba – doporučil, či by nebolo vhodné spojiť sa aj s Tiposom.
Ing. Štefan Pomothy – požiadal poslancov aby prevádzkovanie stávkovej kancelárie neschválili.

JUDr. V. Šurka – doporučil prevádzkovanie stávkovej kancelárie schváliť.

1. návrh starostu - schváliť
2. návrh Ing. Loučičanovej – schváliť až po predložení náčrtu úpravy priestorov

Hlasovanie za 1. návrh: za – 7
Zdržal sa – 0
Proti – 1 – Ján Imriš
OZ schvaľuje prevádzku stávkovej kancelárie NIKÉ s.r.o.v dennom bare Borinka.

Na obecné zastupiteľstvo prišiel p. Róbert Nagy, Podhorská ul. č. 23, ktorý zaslal na obecný úrad sťažnosť na rodinu Haschovú, že parkujú auto oproti jeho vchodu a s ťažkosťami so svojim autom vychádza z dvora. Spor medzi p. Nagyom a p. Haschom pretrváva už niekoľko rokov.

Na obecný úrad bola tiež doručená sťažnosť od pani Procházkovej Anny z bytovky na Slobodnom, kde jej susedia hlučne púšťajú hudbu.

OZ odstupuje sťažnosť p. Róberta Nagy a p. Anny Procházkovej do komisie výstavby a verejného poriadku.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Lutile písomne požiadala o prenesenie finančnej čiastky vo výške 7 745,– Sk, ktoré nevyčerpali v roku 2006.

P. Müllerová, ekonómka navrhla, aby táto žiadosť bola prejednaná až po I. štvrťroku keď bude vypracovaný záverečný účet Obce Lutila.
OZ žiadosť riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Lutile odročuje do ďalšieho zasadania obecného zastupiteľstva.

Starosta informoval poslancov a prítomných občanov o vykonaných aktivitách jeho spolu so zástupcom p. Viktorom Šurkom proti otvoreniu povrchovej bane na zlato v Kremnici. Predkladajú podklady poslancom NR SR na novelu banského zákona.

P. Ján Imriš – mal dotaz či sa v tomto roku bude realizovať rekonštrukcia Domu smútku.
Starosta odpovedal, že áno.

Ing. Štefan Pomothy – navrhol aby obec kúpila pre občanov drvič dreva.

P. Juraj Polóň – upozornil na to, že je potrebné opraviť výtlky na miestnych komunikáciách. Vyjadril sa k nedostatku žiakov v základnej škole. Uviedol, že pre obec udržiavať školu bude nerentabilné a bude to treba prehodnotiť. Je potrebné hľadať možnosti získania finančných prostriedkov.

JUDr. Viktor Šurka – navrhol starostovi obce odmenu za IV. Štvrťrok v plnej výške.
Hlasovanie: za – jednohlasne
OZ schvaľuje starostovi obce odmenu za IV. Štvrťrok 2006 v plnej výške.

P. Stanislav Gontko, konateľ LITA s.r.o. – požiadal poslancov o návrh ako upraviť resp. obnoviť autobusové zastávky, či investovať ďalšie finančné prostriedky alebo ich nechať v takom stave ako sú.

P. Ján Imriš – uviedol, že ich treba nechať tak ako je.
Poslanci sa rozhodli, že riešenie ponechajú na ďalšie zasadanie.

Viac pripomienok zo strany poslancov, ani občanov nebolo a preto starosta poďakoval za účasť a zasadanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Hromádková


Ján P r u ž i n a
Starosta obce


Overovatelia:

Ing. Ján Wiežba .................................................

Ján Imriš .................................................. 

 

 

Uznesenia.doc (75.5 kB)
Zápisy.doc (83.5 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu