Lutila - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zasadnutie zo dňa 12.2.2004

O B E C N Ý Ú R A D
L U T I L A
OKRES ŽIAR nad HRONOM tel. 045/ 67 39 326, fax – 045/6739 001

Lutila 5. 2. 2004P O Z V Á N K A

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lutile,

ktoré sa uskutoční dňa 12. februára 2004 (štvrtok)
o 18.00 hod. na obecnom úrade.

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet r. 2003
4. Žiadosti občanov
· Dušan Hrčka – žiadosť o poskytnutie priestorov do prenájmu na prevádzkovanie malého občerstvenia v novobudovanej stavbe pri Športovom areáli
· Imrich Gašparík s manželkou – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania majetku
5. Schválenie Zadania pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva je pozvaný poslanec VÚC Banská Bystrica
p. Pavel Truben.


S pozdravomJán P r u ž i n a
starosta obce

 

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 1/2004
obecného zastupiteľstva v Lutile zo dňa 12. februára 2004

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V LUTILE

A/ berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesení
2. Záverečný účet r. 2003
3. Žiadosť p. Dušana Hrčku na poskytnutie prenájmu priestorov v novobudovanej stavbe (klubovňa) v priestoroch Športového areálu na prevádzkovanie malého občerstvenia
4. Cenník Technických služieb Žiar nad Hronom za zber, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu a súvisiacich služieb na rok 2004.
5. Informáciu o podmienkach úveru bánk DEXIA a ČSOB
6. Správu o spracovaní a prerokovaní Zadania pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie.

B/súhlasí
s postupom prerokovania Zadania pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie a so spôsobom zohľadnenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania Zadania pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie.

C/ konštatuje, že 
uznesenia sa plnia.

D/ schvaľuje
1. Zadanie pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie.

2. P. Imrichovi Gašparíkovi s manželkou predaj obecného pozemku diel 8. k parc. 29/1, o výmere 113 m2, verej.poz., diel 9, k parc. KNC č. 26/1, o výmere 215 m2, verej. poz., diel 10 k parc. KNC č. 26/3, o výmere 5 m2, verej. poz., diel 12 k parc. KNC č. 28/2, o výmere 72 m2, verej. poz., diel 13 k parc. KNC č. 27, o výmere 28 m2, verej. poz., vytvorených z PK parc. č. 1186/1, spolu 433 m2, v cene podľa schváleného cenníka v celkovej sume 43 733,– Sk.

3. P. Jozefovi Trubenovi s manželkou predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 480/3, zast.pl., o výmere 412 m2 podľa GP č. 17794129-7/2004,v celkovej cene 50 714,– Sk.

4. P. Máriusovi Mikušovi s manželkou predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 801/2, o výmere cca 165 m2 v cene podľa schváleného cenníka (cena sa určí po predložení GP).

5. Občianskemu združeniu Žiarsko, na zriadenie IDOMU, prenájom priestorov v KD (detská poradňa) za symbolickú cenu 1,– Sk.

6. Starostovi obce za IV štvrťrok 2003 odmenu v plnej výške.

E/ žiada
1. starostu obce
a) Po vypracovaní auditu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ audítorskú správu a záverečný účet r. 2003
b) v nájomnej zmluve Občianskemu združeniu Žiarsko uviesť podmienku - aktualizovania web stránky obce.

F/ ukladá
Obecnému úradu
viesť v evidencii žiadosť p. Dušana Hrčku ml. na poskytnutie prenájmu priestorov v novobudovanej stavbe (klubovňa) v priestoroch Športového areálu na prevádzkovanie malého občerstvenia


G/ zamieta
na návrh komisie výstavby a verejného poriadku a komisie finančnej
žiadosť p. Považana s manželkou na kúpu obecného pozemku preluky parc. C-KN č. 944/117.


Za správnosť: Hromádková

 

 

 

 

 


Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica

 

Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lutile konaného
dňa 12. februára 2004

 

Prítomní: poslanci podľa prezenčnej listiny, Pavol Truben poslanec VÚC Banská Bystrica, p. Mária Hronská – hlavná kontrolórka obce, p. Stanislav Gontko, konateľ s.r.o. Lutila
Občania: Pp. Matúš Hudec, Jozef Olík, Marián Borik, Milan Žňava
Neprítomný: Slavomír Imriš – ospravedlnený

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet r. 2003
4. Žiadosti občanov
• Dušan Hrčka – žiadosť o poskytnutie priestorov do prenájmu na prevádzkovanie malého občerstvenia v novobudovanej stavbe pri Športovom areáli
• Imrich Gašparík s manželkou – žiadosť o kúpu obecného pozemku z dôvodu vysporiadania majetku
5. Schválenie Zadania pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie
6. Rôzne, diskusia
7. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce p. Ján Pružina, ktorý v úvode
privítal prítomných občanov, poslancov OZ, hlavnú kontrolórku obce, konateľa s.r.o. LITA.
Za overovateľov určil pp. Zuzana Malovú, Jána Imriša ml.
Za zapisovateľku určil p. Evu Hromádkovú

V úvode starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a teda zastupiteľstvo je uznášania schopné.

K bodu 2. - kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.
P. Bahno, predseda komisie výstavby a verejného poriadku informoval OZ o vykonanej tvaromiestnej obhliadke žiadaného obecného pozemku (preluky), parc. KNC č. 944/117, p. Jozefom Považanom s manželkou (uzn. OZ č. 7/2003 bod E/2).
Komisia výstavby a verejného poriadku a komisia finančná nedoporučujú uvedenú preluku predať nakoľko je využívaná na prechod.
OZ konštatuje, že uznesenia sa plnia.
OZ na návrh komisie výstavby a verejného poriadku a komisie finančnej
zamieta žiadosť p. Považana s manželkou

K bodu 3. - záverečný účet r. 2003
Úvodné slovo predniesol starosta obce p. Ján Pružina. Uviedol, že záverečný účet bol predložený na daňový úrad. Príjmy sa splnili na 99,64 % č.j. 9 641 294,– Sk, výdavky na 88,45 %, č.j. 8 558 941,– Sk, prebytok je vo výške 1 082 353,– Sk, pohľadávky sú vo výške 179 tis. Sk, LITA s.r.o. je dlžná na nájomnom 300 tis. Sk, prechodná výpomoc poskytnutá s.r.o. vo výške 664 tis. Sk.
Jakosa Janova Lehota – v likvidácii je dlžná na dani z nehnuteľnosti vo výške cca 70 000,– Sk.
Ďalej starosta uviedol, že rozpočet bol 2-krát v roku upravovaný.
K položke tarifné platy sa vyjadrila ekonómka p. Müllerová
OR prerokovala záverečný účet a doporučila ho schváliť.
Starosta navrhol záverečný účet zobrať na vedomie a schváliť ho až po audítorskej správe, ktorá bude v mesiaci apríli.


V diskusii mali dotazy na jednotlivé položky poslanci Ján Imriš ml., Miroslav Mazúr, Ján Imriš starší. Odpovedali p. Müllerová a starosta.
OZ záverečný účet r. 2003 berie na vedomie
OZ žiada starostu obce
Predložiť po vypracovaní auditu na najbližšie zasadanie OZ audítorskú správu a záverečný účet r. 2003

K bodu 4. – žiadosti občanov
Dušan Hrčka ml. Štefánikova 2A– žiadosť na poskytnutie prenájmu priestorov v novobudovanej stavbe (klubovňa) v priestoroch Športového areálu na prevádzkovanie malého občerstvenia – Expressa.
OZ berie na vedomie žiadosť na poskytnutie prenájmu priestorov v novobudovanej stavbe (klubovňa) v priestoroch Športového areálu na prevádzkovanie malého občerstvenia
OZ žiada Obecný úrad viesť žiadosť v evidencii

Imrich Gašparík s manželkou – žiadosť o kúpu obecného pozemku diel 8. k parc. 29/1, o výmere 113 m2, verej.poz., diel 9, k parc. KNC č. 26/1, o výmere 215 m2, verej. poz., diel 10 k parc. KNC č. 26/3, o výmere 5 m2, verej. poz., diel 12 k parc. KNC č. 28/2, o výmere 72 m2, verej. poz., diel 13 k parc. KNC č. 27, o výmere 28 m2, verej. poz., vytvorených z PK parc. č. 1186/1, spolu 433 m2, v cene podľa schváleného cenníka
Starosta uviedol, že predajná cena podľa schváleného cenníka vychádza 101,– Sk/m2, t.j. celková suma 43 733,– Sk.
Starosta navrhol možnosť zámeny pozemkov. P. Gašparík, resp. brat má vo vlastníctve podiely z pozemkov v obci Lutila.
JUDr. Viktor Šurka – uviedol, že to je podiel, ktorý obec ťažko využije pre svoju potrebu.
Poslanci doporučili predať podľa schváleného cenníka.
OZ schvaľuje p. Imrichovi Gašparíkovi s manželkou predaj obecného pozemku diel 8 k parc. 29/1, o výmere 113 m2, verej.poz., diel 9, k parc. KNC č. 26/1, o výmere 215 m2, verej. poz., diel 10 k parc. KNC č. 26/3, o výmere 5 m2, verej. poz., diel 12 k parc. KNC č. 28/2, o výmere 72 m2, verej. poz., diel 13 k parc. KNC č. 27, o výmere 28 m2, verej. poz., vytvorených z PK parc. č. 1186/1, spolu 433 m2, v cene podľa schváleného cenníka v celkovej sume 43 733,– Sk.

Jozef Truben s manželkou – upresnenie ceny (uzn. č. 7/2003 bod E/b) a určenie parcely a výmery podľa GP č. 17794129-7/2004
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 480/3, zast.pl., o výmere 412 m2 v celkovej cene 50 714,– Sk.

Márius Mikuš s manželkou – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. C-KN č. 801/2, o výmere 165 m2, ktorý užívajú niekoľko rokov.
OZ schvaľuje predaj obecného pozemku parc. C-KN č. 801/2, o výmere cca 165 m2 v cene podľa schváleného cenníka (cena sa určí po predložení GP).

Občianske združenie Žiarsko – žiadosť o prenájom priestorov v budove KD za účelom zriadenia Regionálneho informačného centra.
Starosta navrhol prenajať priestory detskej poradne, nakoľko tieto sa využívajú pre poradňu 4-krát do roka. Prenájom navrhuje za symbolickú cenu 1,– Sk s tým, že členka združenia z obce p. Nociarová bude aktualizovať web stránku. OZ Žiarsko vzniklo na základe programu IDOM, z ktorého je uvedené občianske združenia materiálne vybavené a musí začať aktívne fungovať
OZ schvaľuje Občianskemu združeniu Žiarsko prenájom priestorov v KD (detská poradňa) za symbolickú cenu 1,– Sk.
OZ žiada uviesť v nájomnej zmluve podmienku aktualizovania web stránky obce.

 


K bodu 5. - Zadanie pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie

Starosta informoval poslancov, že pripomienky k Štúdii ÚPN sú zapracované. Málo bolo pripomienok od občanov obce.
OZ berie na vedomie správu o spracovaní a prerokovaní Zadania pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregióny Žiarske Podhorie.
OZ súhlasí s postupom prerokovania Zadania pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie a so spôsobom zohľadnenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania Zadania pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie.
OZ schvaľuje Zadanie pre spracovanie ÚPN obcí Mikroregiónu Žiarske Podhorie.

R ô z n e
Starosta informoval, že Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o. predložili Cenník za zber odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu a súvisiacich služieb na rok 2004. Zvyšuje sa cena za vyprázdnenie kukanádoby na 38,– Sk, vyprázdnenie kontajneru 1100 l na 207,– Sk. K cene sa pripočítava DPH a poplatok za uloženie odpadu podľa Zákona 17/2004 Z.z..Za skládkovanie odpadu je cena 490,– Sk bez DPH.
Starosta navrhol ceny za likvidáciu domového odpadu v obci nezvyšovať a štvrťrok uzatvoriť
tak ako je.
OZ berie na vedomie cenníkTechnických služieb Žiar nad Hronom za zber, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu a súvisiacich služieb na rok 2004.

Starosta uviedol, že obecná rada sa zaoberala návrhom prefinancovania dokončenia Športového areálu zobratím úveru.
Starosta uviedol, že oslovil banky, kde má obec účty, aby mu predložili podmienky úveru.
DEXIA predložila ponuku – úver do 3,8 mil. Sk, úrok 9,8 %.
ČSOB – 6,4 % úrok – 3 mil. – vyčerpať do konca roka., pri nevyčerpaní poplatok 0,25%
OZ berie na vedomie informáciu o podmienkach úveru bánk DEXIA a ČSOB

Ďalej starosta informoval, že zadal vypracovanie projektu na rekonštrukciu KD – výmena okien a zateplenie. Na rekonštrukciu KD by bolo možné vypracovať projekt a získať finančné prostriedky z grandovej schémy 4-1-4. Ak by sa chcel zobrať úver a založiť KD nemohli by sa žiadať fin. prostriedky z grandovej schémy.

Na zobratie úveru by sa mohla založiť budova základnej školy.

V prípade aktuálnosti zobratia úveru a získania viacej informácií, by zvolal starosta mimoriadne zasadnutie OZ.

V ďalšom programe sa poslancom OZ prihovoril p. Pavel Truben, poslanec VÚC Banská Bystrica.
Informoval poslancov o prechode kompetencií so štátu na VÚC. Uviedol, že sa uvažuje o podielových daniach, ktoré by mali prichádzať priamo do regiónov a nie aby sa rozdeľovali zo štátnej pokladnice.
Ďalej p. Truben informoval, že sa spracúva Program územného plánu rozvoja VÚC.
Informoval o ďalších úlohách VÚC, o problémoch s priestormi Gymnázia v Žiari nad Hronom.
VÚC bude mať v Žiari nad Hronom vysunuté pracovisko, kde bude úradovať raz do týždňa p. Ing. Bímová.
Informoval o VZN – Zásady poskytovania finančných prostriedkov z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.
Ďalej informoval o systéme učňovských škôl, o ich zlučovaní, o správe ciest II. a III. triedy.

P. Imriš st. mal dotaz na p. Trubena, že či by nepomohol pri jednaní o rekonštrukcii cesty III. triedy prechádzajúcej cez obec smerom na Slaskú, ktorá je v zlom stave.
P. Truben povedal, že ak obec resp. starosta vyvolá takého jednanie pomôže.

Starosta na záver poďakoval p. poslancovi za jeho účasť na zasadnutí OZ ako aj za podané informácie.

Starosta uviedol, že v apríli bude zvolané zasadanie obecného zastupiteľstva a VZ LITY s.r.o..
Konateľ s.r.o. v krátkosti informoval o aktivitách v závode SNP, ako aj ďalšej činnosti.

P. Miroslav Mazúr, zástupca starostu – navrhol odmenu starostovi obce za IV. štvrťrok 2003 v plnej výške
OZ schvaľuje starostovi obce za IV štvrťrok 2003 odmenu v plnej výške.

Na záver starosta poďakoval prítomným občanom, poslancom, p. J. Trubenovi, poslancovi VÚC Banská Bystrica, hlavnej kontrolórke obce p. Hronskej a konateľovi s.r.o. p. Gontkovi za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

Zapísala: Eva Hromádková

 

 

 

 

 

Ján P r u ž i n a
Starosta obce

 

Zodpovedá: Správca Webu