Obsah

Kontakt


Obec Lutila
Obecný úrad Lutila Štefánikova ul. č. 48/84
966 22 Lutila

IČO: 00 652113, DIČ:  2020533273

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Č. ú. 1403507003/5600

Telef.: 045/6789 080


Všeobecné informácie: lutila@lutila.sk

Starosta Ján Pružina: starosta@lutila.sk , jan.pruzina@lutila.sk 

 

Kompetencie

Obec Lutila je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Lutila je zriadený na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom