Obsah

Začiatky klubu dôchodcov


Dňa 7. 8 1998 bola zvolaná ustanovujúca schôdza výboru Klubu dôchodcov, na ktorej boli zvolení:
predseda p. František Čierny
pokladníčka p. Terézia Gontková
tajomníčka p. Mária Krajčiová
organizačná prac. p. Mária Kružliaková
členovia výboru: p. Jozef Černák
p. Matúš Hudec

Prvá členská schôdza sa uskutočnila 9. 8. 1998, ktorej sa zúčastnilo 34 členov. Členská schôdza schválila na návrh výboru členské vo výške 50,– Sk/rok a ročný plán činnosti.

Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 27.1.2002 bol zvolený nový výbor v zložení:
Predseda p. Vlasta Vaštíková
Podpredseda p. František Čierny
Tajomníčka p. Anna Kunkelová
Pokladníčka p. Štefánia Libjaková
Kultúrny referent p. Mária Kružliaková
Športový referent p. Jozef Jančok
Kronikárka p. Emília Köszeghiová
Členovia výboru: pp. Matúš Hudec a Elena Reginová

Činnosť klubu dôchodcov sa riadi podľa schváleného plánu činnosti na rok.
V rámci klubu si ženy vytvorili „babinec“, na ktorom sa stretávajú každú nedeľu v odpoludňajších hodinách.
Počas roka organizujú návštevu rôznych divadiel, v letnom období organizujú zájazdy na kúpanie do kúpeľných stredísk. Stretávajú sa na spoločenských posedeniach, kde si pripomenú životné jubileá svojich členov. Zabezpečujú návštevu chorých členov.
V tomto čase je v klube dôchodcov zaregistrovaných 76 členov.