Obsah

Občianske združenie Senior klub Zamatka - vznik


Na výročnej členskej schôdzi klubu dôchodcov dňa 12.2.2012 predsedníčka Mária Gašparíková objasnila dôvody, ktoré viedli prípravný výbor k založeniu občianskeho združenia. OZ je jednou z možností na aktivizáciu seniorov a zároveň získanie fin.prostriedkov. Podľa zákona č.83/1990Zb., ktorý takúto formu združovania občanov umožňuje, ide hlavne o získanie 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmu.

OZ Zamatka bolo zaregistrované na MV SR 28.12.2011. Členská schôdza odsúhlasila Radu združenia z doterajších členov výboru KD:

predseda- Mária Gašparíková

podpredseda - Lýdia Pružinová

účtovníčka - Helena Velká

tajomník - Želmíra Lovčičanová

kronikárka - Emília Kosegiová

členovia - Mgr. Marta Marušková
                  Valéria Baranová

               

Klub dôchodcov bol premenovaný na Občianske združenie Senior klub Zamatka.


Stanovy sú k nahliadnutiu v klube.