Obsah

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou Slobodné 23 Lutila

Z ekonomických dôvodov (nízky počet žiakov) požiadala Obec Lutila Ministerstvo školstva SR o zlúčenie Základnej školy a Materskej školy.
Ministerstvo školstva SR s účinnosťou od 31.8.2004 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení Základnú školu Školská 8 Lutila, Materskú školu Slobodné 23 Lutila a Školský klub.
Ministerstvo školstva SR na základe podkladov Obce Lutila zaradilo s účinnosťou od 1.9.2004 do siete škôl a školských zariadení Základnú školu s materskou školou Slobodné 23 Lutila, zriadilo Školský klub a Obec Lutila zriadila s účinnosťou od 1.9.2004 Školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Slobodné 23 Lutila.
Vedením školy bola od 1.9.2009 poverené Mgr. Vladimíra Pružinová a jej zástupkyňou je menovaná p. Ida Hlinková.

Základná škola s materskou školou má 2 triedy ZŠ – v jednej triede sú prváci a tretiaci a v druhej triede sú druháci a štvrtáci a 1 triedu škôlkarov. V budove školy má priestory ICM (informačné centrum mladých) a tiež knižnica.