Obsah

Urbárske spoločenstvo Lutila

História UPS


Urbárske pozemkové spoločenstvo v Lutile vzniklo v roku 1991 zápisom do registra Urbárskych spoločenstiev. Podkladom pre vznik spoločenstva na lesných pozemkoch bol zoznam podielnikov zaregistrovaný dňa 4. apríla 1938 pod č. 5366/1938 na Okresnom úrade v Kremnici. Tento zoznam obsahoval 266 podielnikov.
V súčasnom období UPS hospodári podľa Lesného hospodárskeho plánu platného na dešaťročie 2006 - 2015. Spoločenstvo je registrované na Obvodnom lesnom úrade Žarnovica, ako spoločenstvo s právnou subjektivitou, s celkovým počtom podielnikov 143.

Základné údaje o Urbárskom pozemkovom spoločenstve Lutila
Orgány spoločenstva:
1. Valné zhromaždenie
2. Výbor - po voľbách konaných dňa 4.2.2007
Predseda: Ján Imriš, Kamenná 1
Podpredseda:  Pavel Pružina Kuzmányho 5
Hospodár: Ing. Viera Jonášová Kollárova 2
Tajomník: Anna Puskeilerová, Gazdovská 12    (Terézia Gontková Gazdovská 20)
Členovia výboru
Marcel Bača, Štefánikova 46
Čierny Štefan, Žiar nad Hronom Jilemnického 1/3    (Marián Bahno Gazdovská 59)
František Čierny, Štefánikova 29

3.Dozorná rada
Ján Imriš, Štefánikova 64
Jozef Jančok, Kamenná 16
Milan Hromádka, Štefánikova 35     (Félix Pružina, Štefánikova 21- nebohý)

Celková výmera pozemkov:
A/ Lesné pozemky 272,42 ha
B/ Poľnohospodárska pôda 74,36 ha
C/ Ostatné plochy 4,74 ha

Hlavné druhy obchodnej činnosti:
A/ Predaj drevnej hmoty formou predaja na pni
B/ Prenájom poľnohospodárskej pôdy pre účely poľnohospodárskej prvovýroby
C/ Predaj palivového dreva formov samovýroby, ako dozber po rubnej ťažbe.
D/ Predaj listnatej vlákniny na sklade vhodnej na palivo.

V hospodárení na lesných pozemkoch sa spoločenstvo riadi lesným hospodárskym plánom, v súčasnej dobe platným (na obdobie rokov 2006a 2015)

Ťažba drevín podľa LHP za decenium:
ťažba celkom               18 714 m3
z toho: ihličnaté             5 138 m3
             listnaté             13 576 m3
ťažba pre rok 2008:
celkom:                           1 830 m3
z toho: ihličnaté                720 m3
             listnaté               1 110 m3