Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisia výstavby a verejného poriadku

Komisia bola zriadená na ustanovujúcom OZ uznesením č.259/2014 z 01.12.2014

Zloženie:

Peter Knopp, poslanec - predseda - schv. uzn. č. 32/2017 z 7.6.2017
Ing. Peter Imriš, poslanec 
Slavomír Pružina, poslanec
Ing. Igor Hudec, z radov občanov (schválený uzn. č. 268/2014/1)
Ing. Milan Marcibál, z radov občanov (schválený uzn. č. 268/2014/1

 


 

Komisia finančná správy, obecného majetku a podnikateľskej činnosti

Komisia bola zriadená na ustanovujúcom OZ dňa 01.12.2014 uznesením č. 259/2014.

Zloženie:

Helena Velká, poslankyňa - predsedníčka
Ing. Ján Meliško, poslanec
Ing. Jozef Murgaš, poslanec
Ing. Eva Loučičanová, z radov občanov (schválená uzn. č. 268/2014/2)
Mária Ertlová, z radov občanov (schválená uzn. č. 268/2014/2)

 


 

Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry a sociálnych vecí

Komisia zriadená na ustanovujúcom OZ dňa 01.12.2014 uznesením č. 259/2014

Zloženie:

 

JUDr- Róbert Kováč, poslanec - predseda
Mgr. Rastislav Pittner, poslanec 
Jaroslav Vittek, poslanec
z radov občanov:
Mgr. Vladimíra Pružinová
Dušan Baláž

 


 

Náplň práce komisií OZ zriadených na ustanovujúcom OZ 01.12.2014

Predseda komisie:

-     riadi a organizuje prácu komisie v oblasti svojej pôsobnosti, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze,

-     zostavuje plán činnosti,

-     organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

-     zastupuje komisiu navonok.

Zapisovateľ komisie:

-     spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

-     zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

-     vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

-     zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

-     plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 

(1) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

(2) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka.

Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

 

Zásady rokovania a uznášania sa komisia si stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Lutile, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(3) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


 

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018

Súbor na stiahnutie LUTILA- vývoz odpadu 2018.pdf (402.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každú stredu od 17:00 do 19:00 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka