Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7

Formuláre a tlačivá

Ohlásenie drob.stavby

ohlásenie drobnej stavby
1.Jednoduchý situačný náčrt s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich a stavebné riešenie stavby (predkladá sa dvojmo)
2.Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu VII. najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť.
3.Súhlas všetkých spoluvlastníkov podľa bodu VII., pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru
stavebný dozor musí byť pri drobných stavbách svojpomocne realizovaných

Ohlásenie drob.stavebných úprav

Ohásenie drobných stavebných úprav
1.Jednoduchý situačný náčrt s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami (predkladá sa dvojmo)
2.Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť.
3.Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.

stavebené povolenie žiadosť

Stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie - predkladá sa na Spoločný stavebný úrad Žiar nad Hronom

Povolenie na rozkopávku MK

Povolenie na rozkopávku
Vec
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie

Týmto podávame žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie na ulici .........................................., parc. KN č. ...................................

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK a verejného priestranstva
Povolenie rozkopávok ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce za účelom uloženia resp. opravy podzemného vedenia situovaného na verejnom priestranstve vydáva obecný úrad na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva (tlačivo),
prílohy uvedené v žiadosti.


Súvisiace predpisy:

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Odstránenie stavby - žiadosť

odstránenie stavby
Žiadosť sa predkladá na Spoločný stavebný úrad v Žiari nad Hronom
1.Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k stavbe a k pozemkom (list vlastníctva, zmluvy).
2.Snímka z mapy
3.Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku.
4.Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnili.
5.Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.
6.Pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená firma, dohodu s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať.
7.Doklad o zaplatení správneho poplatku

Návrh na kolaudáciu

Návrh na kolaudáciu

Žiadosť o vydanie súpisného čísla na stavbu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla v zmysle Vyhlášky MV SR č. 141/2015

reklamné tabule - žiadosť o povolenie

reklama - žiadosť

Prihlásenie na trvalý pobyt - tlačivá

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občana

Návrh na zrušenie trvalého pobytu občana

vzory ohlasovacích lístkov k pobytu

Súhlas s prihlásením trvalého pobytu občana

Vyhlásenie o zákaze poskytovanie údajov

Záznam o zrušení trvalého pobytu

Záznam ohlasovne na ústny návrh občana

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín
 Žiadosť.rtf (39.4 kB) Žiadosť.rtf (39.4 kB)

Evidenčný list hrobového miesta

hrobové miesto

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZ

Žiadosť na povolenie výkopu studne

Ako postupovať keď chcem studňu na svojom pozemku

V zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu - domovú studňu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia _ § 76 zákona č. 50/1976

Žiadosť o povolenie na odber podzemnej vody

Za rok 2016 bola obec Lutila vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja

Národné informačné stredisko SR, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.

Obec Lutila patrí medzi obce, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

dnes je: 20.6.2018

meniny má: Valéria

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2018

Súbor na stiahnutie LUTILA- vývoz odpadu 2018.pdf (402.6 kB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každú stredu od 17:00 do 19:00 hod.

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka