Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Formuláre

Ohlásenie drob.stavby

ohlásenie drobnej stavby
1.Jednoduchý situačný náčrt s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich a stavebné riešenie stavby (predkladá sa dvojmo)
2.Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností podľa bodu VII. najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť.
3.Súhlas všetkých spoluvlastníkov podľa bodu VII., pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.

 
Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru
stavebný dozor musí byť pri drobných stavbách svojpomocne realizovaných

 

Ohlásenie drob.stavebných úprav

Ohásenie drobných stavebných úprav
1.Jednoduchý situačný náčrt s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami (predkladá sa dvojmo)
2.Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť.
3.Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.

 

stavebené povolenie žiadosť

Stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie - predkladá sa na Spoločný stavebný úrad Žiar nad Hronom

 

Povolenie na rozkopávku MK

Povolenie na rozkopávku
Vec
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie

Týmto podávame žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej komunikácie na ulici .........................................., parc. KN č. ...................................

 
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK a verejného priestranstva
Povolenie rozkopávok ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce za účelom uloženia resp. opravy podzemného vedenia situovaného na verejnom priestranstve vydáva obecný úrad na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady:

žiadosť na zvláštne užívanie verejného priestranstva (tlačivo),
prílohy uvedené v žiadosti.


Súvisiace predpisy:

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

 

Odstránenie stavby - žiadosť

odstránenie stavby
Žiadosť sa predkladá na Spoločný stavebný úrad v Žiari nad Hronom
1.Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k stavbe a k pozemkom (list vlastníctva, zmluvy).
2.Snímka z mapy
3.Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku.
4.Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnili.
5.Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.
6.Pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená firma, dohodu s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať.
7.Doklad o zaplatení správneho poplatku

 

Návrh na kolaudáciu

Návrh na kolaudáciu

 

Žiadosť o vydanie súpisného čísla na stavbu

Žiadosť

 

reklamné tabule - žiadosť o povolenie

reklama - žiadosť

 

Prihlásenie na trvalý pobyt - tlačivá

vzory ohlasovacích lístkov k pobytu

 
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

 
Súhlas s prihlásením trvalého pobytu občana

 
Vyhlásenie o zákaze poskytovanie údajov

 
Záznam o zrušení trvalého pobytu

 
Záznam ohlasovne na ústny návrh občana

 
Návrh na zrušenie trvalého pobytu občana

 
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

 

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín

 

Evidenčný list hrobového miesta

hrobové miesto

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZ

Malý zdroj znečisťovania
Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Obec Lutila o súhlas na umiestnenie MZZO na území obce.

Potrebné doklady:
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovanie ovzdušia (MZZO)
Projektová dokumentácia
Doba vybavenia: do 30 dní
Súvisiace predpisy:
Zákon o ovzduší a súvisiace predpisy
VZN č. 7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

 

Žiadosť na povolenie výkopu studne

V zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu - domovú studňu

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia _ § 76 zákona č. 50/1976

 
Žiadosť o povolenie na odber podzemnej vody

 

napojenie pozemku resp. rod. domu na exitujúcu miestnu komunikciu

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK
podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

 

dnes je: 29.3.2015

meniny má: Miroslav

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek - rok 2015

Ako správne separovať - nový spôsob zberu vybraných komodít do 1100 litrových kontajnerov na určených stanovištiach.

Zbierať sa bude aj papier - kartóny, lepenky, a iný tvrdý papier 2x v roku: 21.05.2015 a 02.09.2015

Súbor na stiahnutie odpad.rtf (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie Lutila_kalendar_TS_2015.rtf (1 MB)

sídli v budove Základnej školy s materskou školou, Slobodné 23, Lutila

Otváracie hodiny:
každý piatok od 16,30 do 18,30 hod.

Nové knihy pre dospelých knihy pre dospelých.pdf (326.1 kB)
Nové knihy pre deti a mládež knihy pre deti a mladez.pdf (199.9 kB)
Niečo pre kreatívne duše niečo pre kreativne duse.pdf (177.4 kB)

Vibračná doska a jej zariadenie, lámačka, prenájom veľkokapacitných kontajnerov

Súbor na stiahnutie cennik_mechanizmov_obce.rtf (64 kB)
Poplatok za prenájom veľkokapacitných kontajnerov spoplatnenie za prenájom veľkokapacitných kontajnerov.rtf (9 kB)
webygroup

3753984

29.3.2015
Úvodná stránka